Postup : 2014/0195(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0367/2016

Předložené texty :

A8-0367/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/12/2016 - 5.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0482

DOPORUČENÍ     ***
PDF 499kWORD 52k
5.12.2016
PE 578.686v02-00 A8-0367/2016

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o obecných zásadách účasti Alžírské demokratické a lidové republiky na programech Unie

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Pier Antonio Panzeri

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o obecných zásadách účasti Alžírské demokratické a lidové republiky na programech Unie

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (16152/2014),

–  s ohledem na návrh protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o obecných zásadách účasti Alžírské demokratické a lidové republiky na programech Unie (16150/2014),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 212 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0152/2015),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A8-0367/2016),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Alžírské demokratické a lidové republiky.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a Alžírskou republikou o obecných zásadách účasti Alžírské republiky na programech Unie

Referenční údaje

16152/2014 – C8-0152/2015 – COM(2014)03842014/0195(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

8.6.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFET

11.6.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

11.6.2015

INTA

11.6.2015

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

22.7.2014

INTA

3.9.2014

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Pier Antonio Panzeri

22.6.2015

 

 

 

Datum přijetí

29.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Michel Reimon

Datum předložení

5.12.2016

Právní upozornění