Procedure : 2014/0195(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0367/2016

Indgivne tekster :

A8-0367/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/12/2016 - 5.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0482

HENSTILLING     ***
PDF 351kWORD 52k
5.12.2016
PE 578.686v01-00 A8-0367/2016

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet om de generelle principper for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i EU-programmerne

(16152/2014 – C8‑0152/2015 – 2014/0195(NLE))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Pier Antonio Panzeri

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet om de generelle principper for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i EU-programmerne

(16152/2014 – C8‑0152/2015 – 2014/0195(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (16152/2014),

–  der henviser til udkast til protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet om de generelle principper for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i EU-programmerne (16150/2014),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 212 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8‑0152/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A8-0367/2016),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets regering og parlament.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet om de generelle principper for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i EU-programmerne

Referencer

16152/2014 – C8-0152/2015 – COM(2014)03842014/0195(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

8.6.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

11.6.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

11.6.2015

INTA

11.6.2015

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

22.7.2014

INTA

3.9.2014

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Pier Antonio Panzeri

22.6.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

29.11.2016

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

46

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michel Reimon

Dato for indgivelse

5.12.2016

Juridisk meddelelse