Menettely : 2014/0195(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0367/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0367/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/12/2016 - 5.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0482

SUOSITUS     ***
PDF 341kWORD 46k
5.12.2016
PE 578.686v02-00 A8-0367/2016

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan puitesopimusta Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Pier Antonio Panzeri

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan puitesopimusta Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (16152/2014),

–  ottaa huomioon esityksen Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävästä pöytäkirjasta Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan puitesopimuksesta Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista (16150/2014),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 212 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0152/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 99 artiklan 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A8-0367/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden ja Algerian demokraattisen kansantasavallan hallituksille ja parlamenteille.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan puitesopimus Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista

Viiteasiakirjat

16152/2014 – C8-0152/2015 – COM(2014)03842014/0195(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

8.6.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

11.6.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

11.6.2015

INTA

11.6.2015

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

22.7.2014

INTA

3.9.2014

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Pier Antonio Panzeri

22.6.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Michel Reimon

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

5.12.2016

Oikeudellinen huomautus