Procedure : 2014/0195(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0367/2016

Ingediende teksten :

A8-0367/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/12/2016 - 5.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0482

AANBEVELING     ***
PDF 349kWORD 52k
5.12.2016
PE 578.686v02-00 A8-0367/2016

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Volksrepubliek Algerije over de algemene beginselen voor de deelname van de Democratische Volksrepubliek Algerije aan programma's van de Unie

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

Commissie buitenlandse zaken

Rapporteur: Pier Antonio Panzeri

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol

bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht

tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Volksrepubliek Algerije over de algemene beginselen voor de deelname van de Democratische Volksrepubliek Algerije aan programma's van de Unie

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (16152/2014),

–  gezien het ontwerpprotocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Volksrepubliek Algerije over de algemene beginselen voor de deelname van de Democratische Volksrepubliek Algerije aan programma's van de Unie (16150/2014),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 212 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0152/2015),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8‑0367/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het Protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Democratische Volksrepubliek Algerije.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Algerije over de algemene beginselen voor de deelname van de Democratische Republiek Algerije aan programma’s van de Unie

Document- en procedurenummers

16152/2014 – C8-0152/2015 – COM(2014)03842014/0195(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

8.6.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AFET

11.6.2015

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

DEVE

11.6.2015

INTA

11.6.2015

 

 

Geen advies

       Datum besluit

DEVE

22.7.2014

INTA

3.9.2014

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Pier Antonio Panzeri

22.6.2015

 

 

 

Datum goedkeuring

29.11.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

46

2

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Michel Reimon

Datum indiening

5.12.2016

Juridische mededeling