Förfarande : 2014/0195(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0367/2016

Ingivna texter :

A8-0367/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/12/2016 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0482

REKOMMENDATION     ***
PDF 345kWORD 46k
5.12.2016
PE 578.686v02-00 A8-0367/2016

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om de allmänna principerna för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i unionsprogram

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Pier Antonio Panzeri

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om de allmänna principerna för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i unionsprogram

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (16152/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om de allmänna principerna för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i unionsprogram (16150/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 212 samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0152/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0367/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Demokratiska folkrepubliken Algeriet.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ramavtal mellan Europeiska unionen och folkrepubliken Algeriet om de allmänna principerna för folkrepubliken Algeriets deltagande i unionsprogram

Referensnummer

16152/2014 – C8-0152/2015 – COM(2014)03842014/0195(NLE)

Remissdatum/begäran om godkännande

8.6.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

11.6.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

11.6.2015

INTA

11.6.2015

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

22.7.2014

INTA

3.9.2014

 

 

Föredragande

       Utnämning

Pier Antonio Panzeri

22.6.2015

 

 

 

Antagande

29.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Michel Reimon

Ingivande

5.12.2016

Rättsligt meddelande