Процедура : 2013/0013(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0368/2016

Внесени текстове :

A8-0368/2016

Разисквания :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0496

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 679kWORD 57k
6.12.2016
PE 592.186v02-00 A8-0368/2016

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Меря Кюльонен

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11197/1/2016 – C8-0424/2016),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 октомври 2013 г.(2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0026),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A8-0368/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта след извършване на проверка за надлежното изпълнение на всички процедури и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 122.

(2)

ОВ C 356, 5.12.2013 г., стр. 92.

(3)

Приети текстове от 26.2.2014 г., P7_TA(2014)0152.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Четвъртият пакет за железопътния транспорт като стълб на пазара

Пазарният стълб на четвъртия пакет за железопътния транспорт се състои от три законодателни предложения:

1.  Предложение за изменение на Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура;

2.  Предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози;

3.  Предложение за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия.

2. Предложението на Комисията за отмяна на Регламент № 1192/69

Регламент (ЕИО) № 1192/69 относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия, който Комисията предлага за отмяна, предоставя възможност на държавите членки да обезщетяват железопътни предприятия за изплащането на задължения, които предприятията, предлагащи други видове транспортни услуги, не трябва да извършват.

Тези задължения могат да се отнасят например до специални плащания в случай на трудови злополуки, които железопътните предприятия са длъжни да изплащат, но които при предприятията, предлагащи други видове транспортни услуги, се поемат от държавата, до пенсии за железопътни работници, които обикновено се пенсионират по-рано при определени видове тежък труд, или до плащания за разходи, свързани с надземни прелези. Видовете компенсации за такива задължения са разделени в 15 категории, които определят специфичния обхват и принципите за изчисляване, включени в различните приложения към Регламент № 1192/69.

Регламент № 1192/69 беше приет преди либерализирането на железопътния пазар, когато железопътният транспорт в Европа се развиваше главно в рамките на националните граници, като интегрирани предприятия предлагаха железопътни транспортни услуги и същевременно управляваха железопътната инфраструктура. По това време целта на Регламента беше да осигури равнопоставеност на железопътните предприятия и предприятията, предлагащи други видове транспортни услуги, по отношение на поемането на социални разходи или на външни разходи. Освен това отношението между правителствата и предимно държавните железопътни предприятия все още не беше уредено с договорно споразумение и беше налице много по-пряка връзка на собственост между двата участника. Поради първоначалния си замисъл регламентът съдържа списък на предишните държавни железопътни предприятия. Този списък беше приспособяван нееднократно, за да бъде съобразен с присъединяването на нови държави членки, и понастоящем съдържа 40 дружества.

Комисията посочва, че от 2007 г. насам четири държави членки са се възползвали редовно от този регламент: Белгия, Германия, Ирландия и Полша. Плащания са извършени едва в 3 от 15-те категории. Комисията счита, че след няколкото железопътни пакета, с които беше преобразуван железопътният сектор, регламентът вече не е съобразен с настоящата правна среда и съдържа дискриминация между включените в списъка (и по този начин отговарящи на условията за изплащане на компенсации) железопътни предприятия и тези, които са изключени от него.

3. Позиция на докладчика

Както посочва Комисията в своето предложение, регламентът вече не е съобразен с настоящата правна среда. Докладчикът споделя напълно това мнение на Комисията. Докладчикът изразява също така съгласието си, че настоящият текст на Регламента е дискриминиращ, тъй като предлага възможността за изплащане на компенсации само на 40 дружества, които са посочени в приложенията към Регламента. Поради това запазването в сила на регламента не е алтернатива, освен ако списъкът с железопътните предприятия не се актуализира непрестанно.

Позицията на Парламента на първо четене беше приета на 26 февруари 2014 г. Тогава Европейският парламент се обяви в подкрепа на отмяната на Регламента, но помоли за забавяне с две години на влизането в сила на отмяната.

След приемането на позицията на Парламента на първо четене от октомври 2015 г. до април 2016 г. – по време на люксембургското и нидерландското председателство на Съвета, бяха проведени междуинституционални преговори, насочени към постигането на бързо споразумение на второ четене. След шест кръга на тристранни срещи на 19 април 2016 г. преговарящият екип на Парламента постигна съгласие с председателството на Съвета. Текстът на споразумението беше представен на комисията по транспорт и туризъм (TRAN) и одобрен на 12 юли 2016 г. Въз основа на одобрението на комисията по транспорт и туризъм нейният председател посочи в писмото си до председателя на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР I), че ще препоръча на пленарното заседание да одобри позицията на Съвета на първо четене без изменения, при условие че тя е в съответствие със споразумението, постигнато между двете институции. След извършването на правна и езикова проверка на текста Съветът прие своята позиция на първо четене на 17 октомври 2016 г. в съответствие със споразумението.

По време на ранните преговори на второ четене и консултациите със заинтересованите страни докладчикът установи, че все още е необходим преходен период по отношение на компенсациите, изплащани за надземни прелези (категория ІV) поради факта, че някои държави членки все още използват този регламент като основа за изплащането на компенсации, свързани с надземни прелези. В бъдеще държавите членки могат да продължат да плащат компенсации за разходите за тези съоръжения въз основа на член 8 от Директива 2012/34/ЕС. Те все пак може да се нуждаят от време, за да внесат изменения в националното си законодателство и административните си разпоредби, така че да се вземе предвид отмяната на Регламент № 1192/69.

Ето защо препоръката на докладчика е да се следва предложението на Комисията за отмяна на Регламента с изключение на разпоредбите, които се прилагат за нормализирането на счетоводните сметки за случаи, свързани с категория IV, обхванати от приложение IV. Тези разпоредби ще продължат да се прилагат до 31 декември 2017 г. Това ще осигури време на държавите членки да приспособят националните си законодателства по отношение на компенсирането на разходите, свързани с определени надземни прелези.

Въпреки това докладчикът би желал да подчертае, че всички държави членки следва да спазват предишни законодателни актове и без допълнително забавяне да преминат към транспониране на Директива 2012/34/ЕС.

4. Препоръка

Тъй като позицията на Съвета на първо четене съответства на постигнатото споразумение по време на междуинституционалните преговори, докладчикът препоръчва тази позиция да бъде приета без изменения.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия

Позовавания

11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

26.2.2014                     T7-0152/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0026 - C7-0026/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

27.10.2016

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Merja Kyllönen

13.10.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.11.2016

 

 

 

Дата на приемане

5.12.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jeroen Lenaers

Дата на внасяне

6.12.2016

Правна информация