Postup : 2013/0013(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0368/2016

Předložené texty :

A8-0368/2016

Rozpravy :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Hlasování :

PV 14/12/2016 - 9.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0496

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 595kWORD 56k
6.12.2016
PE 592.186v02-00 A8-0368/2016

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Merja Kyllönen

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (11197/1/2016 – C8-0424/2016)

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. října 2013(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0026),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A8-0368/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)

Úř. věst. 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)

Přijaté texty dne 26.2.2014, P7_TA(2014)0152.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Tržní pilíř čtvrtého železničního balíčku

Tržní pilíř čtvrtého železničního balíčku zahrnuje tři legislativní návrhy:

1.  návrh na změnu směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury;

2.  návrh na změnu nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici;

3.  návrh na zrušení nařízení č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků.

2. Návrh Komise na zrušení nařízení 1192/69

Nařízení (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků, jehož zrušení Komise navrhuje, členským státům umožňuje poskytovat vyjmenovaným železničním podnikům náhrady plateb spojených s povinnostmi, které jiné druhy dopravy plnit nemusí.

Tyto závazky se mohou týkat například zvláštních plateb v případě pracovních úrazů, které musí železniční podnik uhradit, ale které v jiných druzích dopravy hradí stát, důchodů pro zaměstnance železnic, kteří vykonávají některé náročné práce a obvykle odchází do důchodu dříve, nebo plateb za náklady na zařízení úrovňového křížení. Druhy náhrad za tyto závazky jsou rozděleny do 15 kategorií („skupin“), které definují oblast působnosti a zásady výpočtu tak, jak je uvedeno v jednotlivých přílohách nařízení č. 1192/69.

Nařízení 1192/69 bylo přijato ještě před liberalizací trhu železniční dopravy, v době, kdy se v Evropě železniční doprava rozvíjela především v rámci vnitrostátních hranic, kdy železniční dopravu provozovaly integrované společnosti, které zároveň spravovaly železniční infrastrukturu. V té době bylo cílem nařízení dosáhnout toho, aby byly pro železniční podniky a podniky působící v jiných druzích dopravy vytvořeny stejné podmínky, pokud jde o jejich podíl na sociálních nákladech nebo externalitách. Vztah mezi vládami a převážně státními železničními podniky navíc ještě nebyl upraven smluvní dohodou a mezi těmito dvěma subjekty existoval přímočařejší vlastnický vztah. Vzhledem k tomuto původnímu záměru je součástí nařízení seznam uvádějící dřívější státní železniční společnosti. Tento seznam byl několikrát upraven, aby se zohlednilo přistoupení nových států, a v současnosti obsahuje 40 společností.

Komise uvádí, že od roku 2007 pravidelně využívaly tohoto nařízení čtyři členské státy: Belgie, Německo, Irsko a Polsko. Z 15 skupin byly platby provedeny pouze ve třech. Komise je toho názoru, že po několika železničních balíčcích, kterými se transformovalo odvětví železniční dopravy, nařízení již nezohledňuje stávající právní prostředí a rozlišuje mezi železničními podniky zařazenými do seznamu (a majícími tedy nárok na platby náhrad) a podniky, které v seznamu nejsou.

3. Postoj zpravodajky

Jak uvádí Komise ve svém návrhu, toto nařízení již nezohledňuje stávající právní prostředí. Zpravodajka tento názor Komise plně sdílí. Rovněž souhlasí s tím, že stávající znění nařízení je diskriminační, neboť nabízí možnost náhrad pouze 40 společnostem, které jsou specifikovány v přílohách tohoto nařízení. Proto není možné zachovat platnost tohoto nařízení bez toho, aniž by byl seznam železničních společností neustále aktualizován.

Postoj Parlamentu byl přijat v prvním čtení dne 26. února 2014. Následně se Parlament vyjádřil pro zrušení nařízení, ale požádal o to, aby zrušení vstoupilo v platnost až po dvou letech.

Po přijetí postoje Parlamentu v prvním čtení probíhala od října 2015 do dubna 2016, během lucemburského a nizozemského předsednictví Rady, interinstitucionální jednání (s cílem dosáhnout brzké dohody v rámci druhého čtení). Vyjednávací tým Parlamentu dosáhl dohody s předsednictvím Rady dne 19. dubna 2016 po šesti kolech třístranných jednání. Znění této dohody bylo předloženo Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a schváleno dne 12. července 2016. Na základě schválení dohody výborem TRAN uvedl jeho předseda ve svém dopise vedení Výboru stálých zástupců (COREPER I), že doporučí plénu přijmout postoj Rady v prvním čtení bez pozměňovacích návrhů, za předpokladu, že bude v souladu s dohodou uzavřenou mezi oběma orgány. Po provedení právně-jazykové revize přijala Rada svůj postoj v prvním čtení dne 17. října 2016 v souladu s dohodou.

Během jednání na počátku druhého čtení a konzultací se zúčastněnými stranami zpravodajka zjistila, že je stále třeba, aby existovalo přechodné období v souvislosti s vyrovnávacími platbami týkajícími se zařízení úrovňového křížení (třída IV), neboť některé členské státy toto nařízení stále používají jako základ pro vyrovnávací platby pro zařízení úrovňového křížení. V budoucnu budou členské státy moci i nadále vyplácet vyrovnávací platby za náklady na zařízení úrovňového křížení na základě článku 8 směrnice 2012/34/EU. Mohou však potřebovat čas ke změně svých právních a správních předpisů, aby zohlednily zrušení nařízení č. 1192/69.

Zpravodajka proto doporučuje, aby se postupovalo na základě návrhu Komise, která navrhla, aby bylo nařízení (EHS) č. 1192/69 zrušeno s výjimkou těch jeho ustanovení, které se týkají normalizace účtů pro případy třídy IV, na něž se vztahuje příloha IV uvedeného nařízení. Tato ustanovení zůstávají v platnosti do 31. prosince 2017. Tím se členským státům poskytne čas na to, aby upravily své vnitrostátní právní předpisy týkající se vyrovnávacích plateb za náklady na některá zařízení úrovňového křížení.

Zpravodajka by nicméně ráda zdůraznila, že by všechny členské státy měly respektovat dřívější legislativní akty a provést bez dalších prodlev opatření stanovená ve směrnici 2012/34/EU.

4. Doporučení

Vzhledem k tomu, že postoj Rady v prvním čtení je v souladu s dohodou, jež byla uzavřena při interinstitucionálních jednáních, zpravodajka doporučuje, aby byl text přijat bez pozměňovacích návrhů.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků

Referenční údaje

11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)

Datum prvního čtení v EP – P číslo

26.2.2014                     T7-0152/2014

Návrh Komise

COM(2013)0026 - C7-0026/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

27.10.2016

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Merja Kyllönen

13.10.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

10.11.2016

 

 

 

Datum přijetí

5.12.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jeroen Lenaers

Datum předložení

6.12.2016

Právní upozornění