Procedure : 2013/0013(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0368/2016

Indgivne tekster :

A8-0368/2016

Forhandlinger :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Afstemninger :

PV 14/12/2016 - 9.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0496

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 368kWORD 55k
6.12.2016
PE 592.186v02-00 A8-0368/2016

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Merja Kyllönen

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (11197/1/2016 – C8-0424/2016),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juli 2013(1),

–  der henviser til udtalelse af 8. oktober 2013 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0026),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0368/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT C 327 af 12.11.2013, s. 122.

(2)

EUT C 356 af 5.12.2013, s. 92.

(3)

Vedtagne tekster af 26.2.2014, P7_TA(2014)0152.


BEGRUNDELSE

1.  Markedssøjlen i den fjerde jernbanepakke

Markedssøjlen i den fjerde jernbanepakke består af tre lovgivningsmæssige forslag:

1.  et forslag om ændring af direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen

2.  et forslag om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af de nationale markeder for personbefordring med jernbane

3.  et forslag om at ophæve forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber.

2.  Kommissionens forslag til ændring af forordning nr. 1192/69

I forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber, som Kommissionen foreslår at ophæve, tillades det medlemsstaterne at kompensere jernbanevirksomheder for betaling af forpligtelser, som virksomheder inden for andre transportformer ikke skal afholde.

Disse forpligtelser kan f.eks. vedrøre særlige betalinger i tilfælde af arbejdsulykker, som jernbanevirksomheder er forpligtet til at foretage, men som for virksomheder inden for andre transportformer afholdes af staten, pensionsordninger for arbejdstagere i jernbanesektoren, der ofte pensioneres tidligere fra visse opslidende jobs, eller udgifter i forbindelse med anlæg, hvor en bane krydser en vej. De forskellige typer af kompensation for sådanne forpligtelser er opdelt i 15 kategorier, som definerer det specifikke anvendelsesområde og beregningsprincipperne, og disse er anført i bilagene til forordning nr. 1192/69.

Forordning nr. 1192/69 blev vedtaget før liberaliseringen af jernbanemarkedet, da jernbanetransport i Europa primært blev udviklet inden for de nationale grænser, og integrerede selskaber både drev jernbanetrafik og forvaltede jernbaneinfrastruktur. På daværende tidspunkt havde forordningen til formål at skabe lige konkurrencevilkår for jernbanevirksomheder og virksomheder inden for andre transportformer med hensyn til afholdelse af sociale omkostninger og eksterne virkninger. Desuden var forholdet mellem regeringerne og jernbanevirksomhederne, der for det mest var statsejede, endnu ikke reguleret ved en kontraktmæssig aftale, og der var et langt mere direkte ejerforhold mellem de to aktører. På grund af forordningens oprindelige formål indeholder den en liste over de tidligere statsejede jernbanevirksomheder. Listen er blevet tilpasset flere gange for at tage højde for tiltrædelsen af nye medlemsstater, og der er i dag 40 virksomheder opført på listen.

Kommissionen oplyser, at fire medlemsstater regelmæssigt har benyttet forordningen siden 2007, nemlig Belgien, Tyskland, Irland og Polen. Der er kun foretaget betalinger i tre af de 15 kategorier. Kommissionen mener, at forordningen, efter at en række jernbanepakker helt har ændret jernbanesektoren, ikke længere er i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at den diskriminerer mellem de jernbanevirksomheder, der er opført på listen (og dermed er berettigede til at modtage kompensationsbetalinger), og dem, der ikke er opført på listen.

3.  Ordførerens holdning

Som Kommissionen anfører i forslaget, er forordningen ikke længere i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ordføreren deler fuldstændigt Kommissionens synspunkt. Ordføreren er også enig i, at den nuværende ordlyd af forordningen er diskriminerende, da den kun giver mulighed for kompensation til 40 virksomheder, der er anført i bilaget til forordningen. Det er derfor ikke muligt at opretholde denne forordnings gyldighed, medmindre listen over jernbanevirksomheder ajourføres konstant.

Parlamentets holdning ved førstebehandlingen blev vedtaget 26. februar 2014. Europa-Parlamentet gik dengang ind for en ophævelse af forordningen, men anmodede om en frist på to år for ikrafttrædelse af ophævelsen.

Efter vedtagelsen af Parlamentets holdning ved førstebehandling fandt interinstitutionelle forhandlinger (med henblik på en tidlig andenbehandlingsaftale) sted fra oktober 2015 til april 2016 under det luxembourgske og det nederlandske formandskab for Rådet. Efter seks runder af trepartsmøder nåede Parlamentets forhandlingsgruppe frem til en aftale med Rådets formandskab den 19. april 2016. Aftalens tekst blev forelagt Transport- og Turismeudvalget (TRAN) og godkendt den 12. juli 2016. På grundlag af udvalgets godkendelse anførte formanden for udvalget i sin skrivelse til formanden for De Faste Repræsentanters Komité (Coreper I), at han ville anbefale plenarforsamlingen at godkende Rådets førstebehandlingsholdning uden ændringer under forudsætning af, at den var i overensstemmelse med den aftale, der var indgået mellem de to institutioner. Efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning den 17. oktober 2016 i overensstemmelse med aftalen.

Under de tidlige andenbehandlingsforhandlinger og høringer med interessenter fandt ordføreren frem til, at der stadig er behov for en overgangsperiode, hvad angår kompensationen for anlæg, hvor en bane krydser en vej (kategori IV), da visse medlemsstater stadig anvender denne forordning som grundlag for kompensation i forbindelse med anlæg, hvor en bane krydser en vej. I fremtiden kan medlemsstaterne fortsat betale kompensation for udgifter til disse anlæg på grundlag af artikel 8 i direktiv 2012/34/EU. De kan dog have brug for tid til at ændre deres nationale lovgivning og administrative bestemmelser for at tage højde for ophævelsen af forordning nr. 1192/69.

Derfor anbefaler ordføreren at følge Kommissionens forslag til ophævelse af forordningen med undtagelse af de bestemmelser, der finder anvendelse på normalisering af regnskaberne i kategori IV, der er omhandlet i bilag IV. Disse bestemmelser skal fortsat finde anvendelse indtil 31. december 2017. Dette vil give medlemsstaterne tid til at tilpasse deres nationale lovgivning vedrørende kompensation for udgifter i forbindelse med anlæg, hvor en bane krydser en vej.

Ordføreren ønsker dog at understrege, at alle medlemsstater bør overholde tidligere lovgivning og uden forsinkelse fortsætte med at gennemføre foranstaltningerne i direktiv 2012/34/EU.

4.  Indstillinger

Da Rådets holdning ved førstebehandling er i overensstemmelse med den aftale, der blev nået i løbet af de interinstitutionelle forhandlinger, anbefaler ordføreren at godkende den uden ændringer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber

Referencer

11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

26.2.2014                     T7-0152/2014

Kommissionens forslag

COM(2013)0026 - C7-0026/2013

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

27.10.2016

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Merja Kyllönen

13.10.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

10.11.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.12.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jeroen Lenaers

Dato for indgivelse

6.12.2016

Juridisk meddelelse