Διαδικασία : 2013/0013(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0368/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0368/2016

Συζήτηση :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0496

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 671kWORD 57k
6.12.2016
PE 592.186v02-00 A8-0368/2016

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Merja Kyllönen

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11197/1/2016 – C8-0424/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Οκτωβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0026),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0368/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.

(2)

ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 26.2.2014, P7_TA(2014)0152.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ο πυλώνας της αγοράς της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους

Ο πυλώνας της αγοράς της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους αποτελείται από τρεις νομοθετικές προτάσεις:

  Πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής·

2.  Πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών·

3.  Πρόταση κανονισμού για την κατάργηση του κανονισμού αριθ. 1192/69 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

2. Η πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του κανονισμού 1192/69

Ο κανονισμός 1192/69 περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, που η Επιτροπή προτείνει να καταργηθεί, επιτρέπει στα κράτη μέλη να καταβάλλουν αντισταθμιστικές πληρωμές σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για την πληρωμή οικονομικών υποχρεώσεων οι οποίες δεν επιβαρύνουν επιχειρήσεις άλλων τρόπων μεταφοράς.

Οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί να αφορούν, για παράδειγμα, ειδικές πληρωμές σε περίπτωση ατυχημάτων στην εργασία, τις οποίες είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μια σιδηροδρομική επιχείρηση, αλλά στην περίπτωση άλλων μέσων μεταφοράς καλύπτονται από το κράτος, συντάξεις για εργαζομένους στους σιδηροδρόμους οι οποίοι συνταξιοδοτούνται συνήθως νωρίτερα όταν εκτελούν ορισμένες επίπονες εργασίες, ή πληρωμές για το κόστος ισόπεδων εγκαταστάσεων διασταύρωσης. Οι τύποι αντιστάθμισης για τις υποχρεώσεις αυτές χωρίζονται σε 15 κατηγορίες οι οποίες ορίζουν το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής και τις αρχές υπολογισμού, όπως αυτές περιλαμβάνονται στα διάφορα παραρτήματα του κανονισμού 1192/69.

Ο κανονισμός 1192/69 εκδόθηκε πριν την ελευθέρωση της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών και όταν οι σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο λόγο εντός εθνικών συνόρων, με ενοποιημένες εταιρείες, οι οποίες εκτελούσαν και τα σιδηροδρομικά δρομολόγια και ήταν και διαχειρίστριες της σιδηροδρομικής υποδομής. Εκείνη την περίοδο, στόχος του κανονισμού ήταν η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν σε άλλα μέσα μεταφοράς. Επιπλέον, η σχέση μεταξύ των κυβερνήσεων και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονταν κυρίως υπό κρατικό έλεγχο, δεν ρυθμιζόταν ακόμη μέσω κάποιας συμβατικής συμφωνίας, και υπήρχε πολύ πιο άμεση σχέση ιδιοκτησίας μεταξύ των δύο φορέων. Λόγω της αρχικής πρόθεσης που εξέφραζε, ο κανονισμός περιλαμβάνει κατάλογο των πρώην κρατικών σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Ο κατάλογος αυτός τροποποιήθηκε επανειλημμένα προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση των νέων κρατών μελών, και σήμερα περιλαμβάνει 40 επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι από το 2007 τέσσερα κράτη μέλη έχουν κάνει χρήση αυτού του κανονισμού: το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιταλία και η Πολωνία. Από τις 15 κατηγορίες έχουν καταβληθεί πληρωμές μόνο για τις 3. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι, μετά από αρκετές δέσμες μέτρων που έχουν αλλάξει τον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, ο κανονισμός δεν είναι πλέον συμβατός με το υφιστάμενο νομικό περιβάλλον και πραγματοποιεί διάκριση μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο (και ως εκ τούτου είναι επιλέξιμες για αντισταθμιστικές πληρωμές) και αυτών που εξαιρούνται από τον κατάλογο.

3. Η θέση της εισηγήτριας

Όπως αναφέρει η Επιτροπή στην πρότασή της, ο κανονισμός δεν είναι πλέον συμβατός με το υφιστάμενο νομικό περιβάλλον. Η εισηγήτρια συμμερίζεται απολύτως αυτή την άποψη της Επιτροπής. Η εισηγήτρια συμφωνεί επίσης ότι το υφιστάμενο κείμενο του κανονισμού δημιουργεί διακρίσεις, καθώς παρέχει τη δυνατότητα αντισταθμίσεων μόνο σε 40 εταιρείες που καθορίζονται στα παραρτήματα του κανονισμού. Ως εκ τούτου, η διατήρηση του ισχύοντος κανονισμού δεν αποτελεί επιλογή, εκτός αν ο κατάλογος των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων επικαιροποιείται συνεχώς.

Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εγκρίθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2014. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της κατάργησης του κανονισμού αλλά ζήτησε διετή καθυστέρηση για την έναρξη ισχύος της κατάργησης.

Μετά την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2015 και Απριλίου 2016, υπό την λουξεμβουργιανή και την ολλανδική Προεδρία του Συμβουλίου διοργανικές διαπραγματεύσεις με στόχο την έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση. Μετά από έξι γύρους τριμερών διαλόγων, η ομάδα διαπραγμάτευσης του Κοινοβουλίου κατέληξε σε συμφωνία με την Προεδρία του Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2016. Το κείμενο της συμφωνίας υποβλήθηκε στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) και εγκρίθηκε στις 12 Ιουλίου 2016. Με βάση την έγκριση της επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, στην επιστολή που απηύθυνε στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER I), ανέφερε ότι θα συστήσει στην Ολομέλεια να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση χωρίς τροπολογίες. Μετά τον νομικό-γλωσσικό έλεγχο, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με τη συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση και των διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς, η εισηγήτρια διαπίστωσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για μεταβατική περίοδο όσον αφορά τις αντισταθμιστικές πληρωμές για ισόπεδες εγκαταστάσεις διασταύρωσης (Κατηγορία IV), λόγω του γεγονότος ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον παρόντα κανονισμό ως βάση για αντισταθμιστικές πληρωμές για ισόπεδες εγκαταστάσεις διασταύρωσης. Στο μέλλον τα κράτη μέλη μπορούν, με βάση το άρθρο 8 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, να συνεχίσουν να καταβάλλουν αντισταθμιστικές πληρωμές για το κόστος των εγκαταστάσεων διασταύρωσης. Ενδέχεται, ωστόσο, να χρειάζονται χρόνο για να τροποποιήσουν την εθνική τους νομοθεσία και τις διοικητικές τους διατάξεις ώστε να ληφθεί υπόψη η κατάργηση του κανονισμού 1192/69.

Ως εκ τούτου, η σύσταση της εισηγήτριας είναι να γίνει δεκτή η πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του κανονισμού, με την εξαίρεση των διατάξεων που ισχύουν για τη διευθέτηση των λογαριασμών των περιπτώσεων της Κατηγορίας IV που καλύπτονται από το παράρτημα IV. Οι διατάξεις αυτές θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Έτσι θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία σχετικά με την αντιστάθμιση των δαπανών για ορισμένες εγκαταστάσεις ισόπεδων διαβάσεων.

Ωστόσο, η εισηγήτρια θα ήθελε να τονίσει ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να σέβονται τις προγενέστερες νομοθετικές πράξεις και να λάβουν τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας 2012/34/ΕΕ χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

4. Σύσταση

Επειδή η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση συνάδει με τη συμφωνία που επετεύχθη κατά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις, η εισηγήτρια συνιστά αυτή να εγκριθεί χωρίς τροποποιήσεις.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων

Έγγραφα αναφοράς

11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)

Ημερομηνία πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

26.2.2014                     T7-0152/2014

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2013)0026 - C7-0026/2013

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

27.10.2016

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Merja Kyllönen

13.10.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.11.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.12.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jeroen Lenaers

Ημερομηνία κατάθεσης

6.12.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου