Menetlus : 2013/0013(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0368/2016

Esitatud tekstid :

A8-0368/2016

Arutelud :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Hääletused :

PV 14/12/2016 - 9.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0496

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 362kWORD 55k
6.12.2016
PE 592.186v02-00 A8-0368/2016

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Merja Kyllönen

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (11197/1/2016 – C8-0424/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2013. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 8. oktoobri 2013. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(3) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0026) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0368/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT C 327, 12.11.2013, lk 122.

(2)

ELT C 356, 5.12.2013, lk 92.

(3)

Vastuvõetud tekstid, 26.2.2014, P7_TA(2014)0152.


SELETUSKIRI

1. Neljanda raudteepaketi turusammas

Neljanda raudteepaketi turusammas hõlmab kolme seadusandlikku ettepanekut:

1.  ettepanek muuta direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas;

2.  ettepanek muuta määrust (EÜ) nr 1370/2007, milles käsitletakse riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamist;

3.  ettepanek tunnistada kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta.

2. Komisjoni ettepanek määruse (EMÜ) nr 1192/69 kehtetuks tunnistamiseks

Määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta, mis tuleks komisjoni ettepaneku kohaselt kehtetuks tunnistada, võimaldab liikmesriikidel hüvitada raudteeveo-ettevõtetele sellised maksekohustused, mida teiste transpordiliikide ettevõtjad võtma ei pea.

Nimetatud kohustused võivad näiteks puudutada tööõnnetuste puhul tehtavaid erimakseid, mida raudteeveo-ettevõtjad peavad tegema, kuid mille eest teiste transpordiliikide puhul tasub riik, pensionimakseid teatavatele rasket tööd tegevatele raudteetöötajatele, kes tavaliselt jäävad pensionile varem, või kulusid, mis on seotud samatasandiliste raudteeületuskohtadega. Selliste kohustuste hüvitamise liigid on jaotatud 15 kategooriasse, mille puhul määratakse kindlaks konkreetne kohaldamisala ja arvestamispõhimõtted, mis on esitatud määruse 1192/69 eri lisades.

Määrus 1192/69 võeti vastu enne raudteeturu liberaliseerimist, kui raudteetransport arenes Euroopas põhiliselt riigiti ning kui ühed ja samad ettevõtted tegelesid nii raudteeteenuste osutamise kui ka raudteetaristu haldamisega. Tol ajal oli määruse eesmärk tagada raudteeveo-ettevõtetele ja teistes transpordiliikides tegutsevatele ettevõtetele võrdsed tingimused sotsiaalkulude ja välismõjude osas. Pealegi ei olnud riikide ja peamiselt riigi omandisse kuulunud raudteeveo-ettevõtete suhted veel reguleeritud lepingutega, vaid neil oli palju otsesem omanikusuhe. Esialgse eesmärgi tõttu on määruses üles loetud endised riiklikud raudtee-ettevõtted. Seda loendit on mitu korda kohandatud, et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist, ning praeguseks kuulub sellesse 40 ettevõtet.

Komisjon märgib, et alates 2007. aastast on seda määrust regulaarselt kasutanud neli liikmesriiki: Belgia, Saksamaa, Iirimaa ja Poola. 15 liigist tehti makseid ainult kolme puhul. Komisjon on seisukohal, et pärast raudteesektorit muutnud mitmeid raudteepakette ei ole määrus enam kooskõlas praeguse õiguskeskkonnaga ja selles tehakse diskrimineerivat vahet loetellu kantud ja seega hüvitismakseid saada võivate ning loetelust välja jäetud ettevõtete vahel.

3. Raportööri seisukoht

Nagu komisjon oma ettepanekus märgib, ei ole kõnealune määrus enam kujunenud õiguskeskkonnaga kooskõlas. Raportöör on komisjoniga selles küsimuses täielikult nõus. Ühtlasi on raportöör nõus sellega, et määruse kehtiv sõnastus on diskrimineeriv, sest see annab hüvitise saamise võimaluse ainult määruse lisades nimetatud 40 konkreetsele ettevõttele. Seetõttu ei ole võimalik määrust edasi kohaldada, kui just raudtee-ettevõtete loetelu pidevalt ei ajakohastata.

Parlament võttis oma esimese lugemise seisukoha vastu 26. veebruaril 2014. Toona pooldas Euroopa Parlament määruse kehtetuks tunnistamist, kuid nõudis enne sellekohase otsuse jõustumist kaheaastast viiteperioodi.

Pärast Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha vastuvõtmist toimusid 2015. aasta oktoobrist 2016. aasta aprillini (sel perioodil olid nõukogu eesistujariikideks Luksemburg ja Madalmaad) institutsioonidevahelised läbirääkimised, et saavutada varane teise lugemise kokkulepe. Pärast kolmepoolsete kohtumiste kuut vooru saavutas Euroopa Parlamendi läbirääkimisrühm nõukogu eesistujariigiga 19. aprillil 2016 kokkuleppe. Kokkuleppe tekst esitati transpordi- ja turismikomisjonile (TRAN) ning kiideti heaks 12. juulil 2016. Transpordi- ja turismikomisjoni heakskiidu alusel teatas TRAN-komisjoni esimees oma kirjas alaliste esindajate komitee (COREPER I) eesistujale, et soovitab täiskogul nõukogu esimese lugemise seisukoha muutmata kujul heaks kiita, eeldusel et see on kooskõlas kahe institutsiooni vahel saavutatud kokkuleppega. Pärast teksti õiguskeelelist viimistlemist võttis nõukogu kooskõlas kõnealuse kokkuleppega oma esimese lugemise seisukoha vastu 17. oktoobril 2016.

Varase teise lugemise läbirääkimiste ja sidusrühmadega peetud konsultatsioonide ajal leidis raportöör, et samatasandiliste raudteeületuskohtadega seoses makstavate hüvitiste puhul (IV liik) on endiselt vaja üleminekuperioodi, sest mõni liikmesriik lähtub selles küsimuses endiselt kõnealusest määrusest. Tulevikus võivad liikmesriigid jätkata nende rajatistega seotud kuluhüvitiste maksmist direktiivi 2012/34/EL artikli 8 alusel. Nad võivad aga vajada aega oma siseriikliku õiguse ja haldussätete muutmiseks, et võtta arvesse määruse 1192/69 kehtetuks tunnistamist.

Seetõttu soovitab raportöör järgida komisjoni ettepanekut ja tunnistada kehtetuks kogu ülejäänud määrus, kuid mitte sätteid, mis kehtivad IV lisas käsitletud IV liigi puhul. Need sätted peaksid kehtima 31. detsembrini 2017. See annaks liikmesriikidele piisavalt aega, et muuta oma siseriiklikke õigusakte teatavate samatasandiliste raudteeületuskohtadega seotud kulude hüvitamise kohta.

Raportöör sooviks aga rõhutada, et kõik liikmesriigid peaksid järgima varasemaid õigusakte ja jätkama direktiivi 2012/34/EL ülevõtmisega ilma lisaviivitusteta.

4. Soovitus

Kuna nõukogu esimese lugemise seisukoht on kooskõlas institutsioonidevahelistel läbirääkimistel saavutatud kokkuleppega, soovitab raportöör selle muutmata kujul heaks kiita.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EMÜ) nr 1192/69 (raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta) kehtetuks tunnistamine

Viited

11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

26.2.2014                     T7-0152/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2013)0026 - C7-0026/2013

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

27.10.2016

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Merja Kyllönen

13.10.2014

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.11.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.12.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jeroen Lenaers

Esitamise kuupäev

6.12.2016

Õigusalane teave