Menettely : 2013/0013(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0368/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0368/2016

Keskustelut :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0496

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 361kWORD 55k
6.12.2016
PE 592.186v02-00 A8-0368/2016

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta

(111971/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Merja Kyllönen

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta

(111971/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (111971/1/2016 – C8-0424/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 8. lokakuuta 2013 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0026),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0368/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)

EUVL C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)

Hyväksytyt tekstit 26.2.2014, P7_TA(2014)0152.


PERUSTELUT

1. Neljännen rautatiepaketin markkinoita koskeva osio

Neljännen rautatiepaketin markkinoita koskeva osio sisältää kolme lainsäädäntöehdotusta:

1.  ehdotus yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta annetun direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta

2.  ehdotus asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta

3.  ehdotus yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta.

2. Komission ehdotus asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta

Komissio ehdottaa, että kumotaan yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annettu asetus (ETY) N:o 1192/69, jonka nojalla jäsenvaltiot saavat korvata rautatieyrityksille sellaisten velvoitteiden aiheuttamat maksut, joita muiden liikennemuotojen yrityksillä ei ole.

Nämä velvoitteet saattavat koskea esimerkiksi sellaisia työtapaturmiin liittyviä erityismaksuja, joiden maksamista edellytetään rautatieyrityksiltä mutta jotka muiden liikennemuotojen yhteydessä kuuluvat valtion maksettaviksi, tietyistä raskaista töistä aiemmin eläkkeelle jäävien rautatieläisten eläkkeitä tai tasoristeyksien kustannuksiin liittyviä maksuja. Kyseisistä velvoitteista aiheutuvat korvaukset on jaettu 15 luokkaan, joiden erityinen soveltamisala ja laskentaperiaatteet määritellään asetuksen (ETY) N:o 1192/69 eri liitteissä.

Asetus (ETY) N:o 1192/69 laadittiin ennen rautatieliikenteen markkinoiden vapauttamista aikana, jolloin Euroopan rautatieliikennettä kehitettiin pääasiassa kansallisten rajojen sisäpuolella ja rautatieyritykset vastasivat sekä rautatieliikenteen harjoittamisesta että rautatieinfrastruktuurin hallinnasta. Siihen aikaan asetuksen tavoitteena oli asettaa rautatieyritykset samalle viivalle muiden liikennemuotojen parissa toimivien yritysten kanssa, kun otetaan huomioon sosiaaliturvamaksut tai ulkoiset kustannukset. Lisäksi hallitusten ja yleensä valtion omistamien rautatieyhtiöiden välisiä suhteita ei vielä ollut säännelty sopimuksilla ja kahden toimijan välillä oli paljon suorempi omistajuuskytkös. Alkuperäisten tavoitteidensa vuoksi asetuksessa on numeroitu luettelo aiemmin valtion omistuksessa olleista rautatieyhtiöistä. Luetteloa on mukautettu useaan otteeseen uusien jäsenvaltioiden unioniin liittymisen myötä, ja siinä on nykyisin neljäkymmentä yhtiötä.

Komissio toteaa, että vuoden 2007 jälkeen tätä asetusta on käyttänyt säännöllisesti neljä jäsenvaltiota: Belgia, Saksa, Irlanti ja Puola. Viidentoista luokan joukosta maksuja suoritettiin vain kolmessa. Komissio katsoo, että rautatieala on muuttunut useamman rautatiepaketin jälkeen eikä asetus enää ole nykyisen oikeudellisen tilanteen mukainen ja siinä asetetaan eriarvoiseen asemaan luettelossa mukana olevat rautatieyritykset (jotka ovat oikeutettuja korvausmaksuihin) ja luettelon ulkopuolelle jäävät yritykset.

3. Esittelijän kanta

Kuten komissio ehdotuksessaan toteaa, asetus ei enää ole nykyisen oikeudellisen tilanteen mukainen. Esittelijä on täysin samaa mieltä komission kanssa. Esittelijä on samaa mieltä myös siitä, että asetuksen nykyinen teksti on syrjivää, sillä se tarjoaa korvausmahdollisuuden vain asetuksen liitteissä mainituille 40 yritykselle. Asetuksen voimassaolon jatkaminen ei siis ole vaihtoehto, ellei rautatiealan yritysten luetteloa pidetä jatkuvasti ajan tasalla.

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta hyväksyttiin 26. helmikuuta 2014. Parlamentti kannatti tuolloin asetuksen kumoamista mutta edellytti, että kumoamisen voimaantuloa lykätään kahdella vuodella.

Parlamentin vahvistettua ensimmäisen käsittelyn kantansa asiassa käytiin lokakuusta 2015 huhtikuuhun 2016 toimielinten välisiä neuvotteluja, joissa pyrittiin yhteisymmärrykseen toisen käsittelyn aikaisessa vaiheessa. Neuvoston puheenjohtajavaltioina olivat tuolloin Luxemburg ja Alankomaat. Kuuden kolmikantaneuvottelukierroksen jälkeen parlamentin neuvotteluryhmä pääsi 19. huhtikuuta 2016 yhteisymmärrykseen neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa. Sovittu teksti esitettiin liikenne- ja matkailuvaliokunnalle (TRAN) ja hyväksyttiin 12. heinäkuuta 2016. Valiokunnan hyväksynnän perusteella TRAN-valiokunnan puheenjohtaja lupasi kirjeessään pysyvien edustajien komitean (Coreper I) puheenjohtajalle suosittaa täysistunnolle neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan hyväksymistä ilman tarkistuksia edellyttäen, että kyseinen kanta vastaa kahden toimielimen saavuttamaa yhteisymmärrystä. Lingvistijuristien suorittaman tarkistuksen jälkeen neuvosto vahvisti 17. lokakuuta 2016 ensimmäisen käsittelyn kantansa sopimuksen mukaisesti.

Esittelijä havaitsi toisen käsittelyn alkuvaiheen neuvotteluissa ja sidosryhmien kuulemisissa, että risteyslaitekustannuksista maksettaviin korvauksiin (luokka IV) tarvitaan edelleen siirtymäaikaa, koska eräät jäsenvaltiot käyttävät edelleen asetusta perusteena tasoristeyksiä koskeville korvauksille. Jäsenvaltiot voivat jatkossa jatkaa risteyslaitekustannusten korvaamista direktiivin 2012/34/EU 8 artiklan pohjalta. Ne saattavat kuitenkin tarvita aikaa kansallisen lainsäädäntönsä ja hallinnollisten määräystensä muuttamiseksi asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisen johdosta.

Siksi esittelijä suosittelee, että noudatetaan asetuksen kumoamista koskevaa komission ehdotusta lukuun ottamatta säännöksiä, jotka koskevat liitteessä IV olevaa luokkaa 1V koskevan kirjanpidon säännönmukaistamista. Näitä säännöksiä sovelletaan edelleen 31. joulukuuta 2017 saakka. Tämä antaisi jäsenvaltioille aikaa mukauttaa lainsäädäntöään, joka koskee tiettyjen risteyslaitekustannusten korvaamista.

Esittelijä haluaa kuitenkin korostaa, että kaikkien jäsenvaltioiden olisi noudatettava aiempia säädöksiä ja edistyttävä viivytyksittä direktiivin 2012/34/EU saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä.

4. Suositus

Koska neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta on toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadun sopimuksen mukainen, esittelijä suosittelee, että se hyväksytään ilman tarkistuksia.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoaminen

Viiteasiakirjat

11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

26.2.2014                     T7-0152/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0026 - C7-0026/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

27.10.2016

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Merja Kyllönen

13.10.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.11.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.12.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jeroen Lenaers

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.12.2016

Oikeudellinen huomautus