Postupak : 2013/0013(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0368/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0368/2016

Rasprave :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0496

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 518kWORD 55k
6.12.2016
PE 592.186v02-00 A8-0368/2016

o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1192/69 o zajedničkim pravilima normalizacije računa željezničkih prijevoznika

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestiteljica: Merja Kyllönen

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1192/69 o zajedničkim pravilima normalizacije računa željezničkih prijevoznika

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (11197/1/2016 – C8-0424/2016),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 8. listopada 2013.(2),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju(3) o prijedlogu Komisije upućenom Parlamentu i Vijeću (COM(2013)0026),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za promet i turizam (A8-0368/2016),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt usvojen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniraju Europske unije;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni, te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 327, 12.11.2013., str. 122.

(2)

SL C 356, 5.12.2013., str. 92.

(3)

Usvojeni tekstovi od 26.2.2014., P7_TA(2014)0152.


OBRAZLOŽENJE

1. Tržišni stup četvrtog željezničkog paketa

Tržišni stup četvrtog željezničkog paketa obuhvaća tri zakonodavna prijedloga:

1.  Prijedlog izmjene Direktive 2012/34 o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom;

2.  Prijedlog izmjene Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika;

3.  Prijedlog o stavljanju izvan snage Uredbe br. 1192/69 o zajedničkim pravilima normalizacije računa željezničkih prijevoznika.

2. Prijedlog Komisije za stavljanje izvan snage Uredbe 1192/69

Prema Uredbi 1192/69 o zajedničkim pravilima normalizacije računa željezničkih prijevoznika koju Komisija predlaže staviti izvan snage, državama članicama omogućeno je željezničkim poduzećima nadoknaditi plaćanje obveza koje ne vrijede za prijevoznike u drugim vrstama prijevoza.

Te se obveze, na primjer, mogu odnositi na posebna plaćanja u slučaju nesreća na radu koja je željezničko poduzeće obvezno izvršiti no koja u slučaju drugih prijevoznika plaća država, mirovine za željezničke radnike koji zbog određenih teških poslova ranije odlaze u mirovinu ili plaćanja troškova željezničko-cestovnih objekata. Vrste naknada za takve obveze podijeljene su u 15 kategorija kojima se uređuju specifično područje primjene i načela obračunavanja, kao što je navedeno u različitim prilozima Uredbi 1192/69.

Uredba 1192/69 usvojena je prije liberalizacije željezničkog tržišta i u vrijeme kada se željeznički prijevoz u Europi razvijao prvenstveno unutar nacionalnih granica te kada su integrirana poduzeća pružala željezničke usluge i upravljala željezničkom infrastrukturom. U to je vrijeme cilj Uredbe bio da se željezničke prijevoznike i prijevoznike aktivne u drugim oblicima prijevoza izjednači u pogledu pokrivanja socijalnih troškova ili vanjskih učinaka. Štoviše, odnos između vlada i željezničkih prijevoznika koji su većinom u državnom vlasništvu još nije bio uređen ugovornim sporazumom te je postojala mnogo izravnija povezanost vlasništva među tim akterima. S obzirom na svoju prvotnu namjeru Uredba sadrži popis na kojem se nalaze željeznička poduzeća koja su nekada bila u državom vlasništvu. Popis je prilagođen u nekoliko navrata kako bi se uzelo u obzir pristupanje novih država članica, a danas je na njemu 40 poduzeća.

Komisija navodi da su se od 2007. četiri države članice redovno služile tom Uredbom: Belgija, Njemačka, Irska i Poljska. Od ukupno 15 kategorija, plaćanja su izvršena tek u tri kategorije. Komisija smatra da nakon nekoliko željezničkih paketa kojima se transformirao željeznički sektor Uredba više nije u skladu s postojećim pravnim okružjem te se njome provodi diskriminacija između onih željezničkih poduzeća uvrštenih na popis (i koja tako imaju pravo na plaćanje naknada) i onih koji se ne nalaze na njemu.

3. Stajalište izvjestiteljice za mišljenje

Kao što Komisija navodi u svom prijedlogu, Uredba više nije u skladu s postojećim pravnim okružjem. Izvjestiteljica u potpunosti dijeli to mišljenje s Komisijom. Izvjestiteljica se također slaže da je trenutni tekst Uredbe diskriminatoran s obzirom na to da se njime predviđa mogućnost naknade samo za 40 poduzeća navedenih u prilozima Uredbi. Stoga zadržavanje Uredbe na snazi dolazi u obzir samo ako bi se popis željezničkih poduzeća redovno ažurirao.

Stajalište Parlamenta u prvom čitanju usvojeno je 26. veljače 2014. Tada se Europski parlament opredijelio za to da se Uredba stavi izvan snage, ali je zatražio dvogodišnju odgodu stupanja na snagu te odluke.

Nakon usvajanja stajališta Parlamenta u prvom čitanju započeli su međuinstitucijski pregovori u cilju postizanja ranog sporazuma u drugom čitanju, a trajali su od listopada 2015. do travnja 2016. godine tijekom luksemburškog i nizozemskog predsjedanja Vijećem. Nakon šest krugova trijaloga pregovarački tim Parlamenta postigao je sporazum s predsjedništvom Vijeća 19. travnja 2016. Tekst sporazuma predočen je Odboru za promet i turizam (TRAN) i usvojen 12. srpnja 2016. godine. Predsjednik Odbora TRAN je, na temelju odobrenja Odbora, u dopisu upućenom predsjedniku Odbora stalnih predstavnika (COREPER I) naveo da će preporučiti da se na plenarnoj sjednici odobri stajalište Vijeća u prvom čitanju bez izmjena pod uvjetom da bude u skladu sa sporazumom koji su postigle obje institucije. Nakon pravne i jezične provjere Vijeće je 17. listopada 2016. donijelo stajalište u prvom čitanju u skladu sa sporazumom.

Tijekom ranih pregovora u drugom čitanju i savjetovanja s dionicima izvjestiteljica za mišljenje utvrdila je da još uvijek postoji potreba za prijelaznim razdobljem u pogledu plaćanja naknada za željezničko-cestovne objekte (kategorija IV.) s obzirom na to da se neke države članice još uvijek služe Uredbom kao temeljem za naknade za željezničko-cestovne objekte. Ubuduće države članice mogu nastaviti isplaćivati naknadu za troškove tih objekata na temelju članka 8. Direktive 2012/34/EU. Međutim, može im biti potrebno vrijeme za izmjenu nacionalnog zakonodavstva i administrativnih propisa kako bi se uzelo u obzir stavljanje izvan snage Uredbe 1192/69.

Stoga izvjestiteljica predlaže da se slijedi prijedlog Komisije o stavljanju Uredbe izvan snage uz iznimku odredaba koje se primjenjuju na normalizaciju računa za slučajeve iz kategorije IV. obuhvaćene Prilogom IV. Te odredbe nastavljaju se primjenjivati do 31. prosinca 2017. To bi dalo vremena državama članicama da prilagode svoje nacionalno zakonodavstvo u pogledu naknada troškova povezanih s određenim željezničko-cestovnim objektima.

Ipak, izvjestiteljica želi naglasiti da bi sve države članice trebale poštovati ranije zakonodavne akte i nastaviti s mjerama prenošenja Direktive 2012/34/EU bez daljnjih kašnjenja.

4. Preporuka

S obzirom na to da je stajalište Vijeća u prvom čitanju u skladu sa sporazumom postignutim tijekom međuinstitucijskih pregovora, izvjestiteljica preporučuje njegovo usvajanje bez izmjena.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Stavljanje izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1192/69 o zajedničkim pravilima normalizacije računa željezničkih prijevoznika

Referentni dokumenti

11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

26.2.2014                     T7-0152/2014

Prijedlog Komisije

COM(2013)0026 - C7-0026/2013

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

27.10.2016

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Merja Kyllönen

13.10.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.11.2016

 

 

 

Datum usvajanja

5.12.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jeroen Lenaers

Datum podnošenja

6.12.2016

Pravna napomena