Eljárás : 2013/0013(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0368/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0368/2016

Viták :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Szavazatok :

PV 14/12/2016 - 9.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0496

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 372kWORD 55k
6.12.2016
PE 592.186v02-00 A8-0368/2016

a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

A vélemény előadója: Merja Kyllönen

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11197/1/2016 – C8-0424/2016),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 11-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2013. október 8-i véleményére(2),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0026) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(3),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0368/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL C 327., 2013.11.12., 122. o.

(2)

HL C 356., 2013.12.5., 92. o.

(3)

Elfogadott szövegek, 2014. február 26., P7_TA(2014)0152.


INDOKOLÁS

1. A negyedik vasúti csomag piaci pillére

A negyedik vasúti csomag piaci pillére az alábbi három jogalkotási javaslatból áll:

1.  az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosítására vonatkozó javaslat;

2.  az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő módosítására vonatkozó javaslat;

3.  a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó javaslat.

2. Az 1192/69/EGK rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó bizottsági javaslat

A vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK rendelet – amelynek hatályon kívül helyezését most a Bizottság javasolja – lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy ellentételezést nyújtsanak a vasúttársaságoknak olyan kötelezettségekkel kapcsolatos kifizetésekre, amelyek más közlekedési módok vállalkozásait nem terhelik.

Ezek a kötelezettségek vonatkozhatnak többek között munkahelyi balesetek esetében felmerülő külön kifizetésekre – amelyeket a vasúttársaságok kötelesek teljesíteni, más közlekedési módok vállalkozásai esetében azonban ezeket az állam átvállalja –, a megerőltető munkakörökből rendszerint korábban nyugdíjba vonuló vasúti munkavállalók nyugdíjára, vagy a vasúti átjárók létesítményeihez kapcsolódó költségek kifizetésére. Az ilyen kötelezettségekért járó ellentételezés különböző típusai 15 kategóriába sorolhatók, amelyek mindegyike meghatározza a konkrét alkalmazási kört és a számítási elveket, amint az az 1192/69/EGK rendelet különböző mellékleteiben szerepel.

Az 1192/69/EGK rendeletet még a vasúti piac liberalizálása előtt fogadták el, amikor az európai vasúti közlekedés fejlődése elsősorban az országhatárokon belül, a vasúti szolgáltatások nyújtását és a vasúti infrastruktúra működtetését egyidejűleg végző integrált társaságok részvételével zajlott. A rendelet abban az időben azt a célt kívánta szolgálni, hogy a vasúti vállalkozások és más közlekedési módok vállalkozásai egyenlő versenyfeltételek mellett működjenek a társadalmi költségek viselése, illetve az externáliák tekintetében. Ráadásul a kormányok és a többnyire állami tulajdonban lévő vasúttársaságok kapcsolatát akkor még nem szerződéses megállapodás szabályozta, és a két érintett fél között sokkal közvetlenebb tulajdonosi kapcsolat volt. Eredeti szándékának köszönhetően a rendelet tartalmazza a korábbi állami tulajdonú vasúttársaságok név szerinti felsorolását. A listát több alkalommal módosították az újonnan csatlakozó tagállamok figyelembevétele érdekében, és az ma 40 társaságot tartalmaz.

A Bizottság állítása szerint 2007 óta négy tagállam vette igénybe rendszeresen a rendelet által biztosított lehetőségeket: Belgium, Németország, Írország és Lengyelország. A 15 kategóriából csak 3-ban történtek kifizetések. A Bizottság véleménye szerint a vasúti ágazatot átalakító számos vasúti csomag után a rendelet már nem veszi figyelembe a jelenlegi jogi környezetet, és megkülönböztetést tesz a jegyzékben szereplő (és ezáltal ellentételezésre jogosult) vasúttársaságok és a jegyzékben nem szereplő társaságok között.

3. Az előadó álláspontja

Ahogy azt javaslatában a Bizottság is kijelenti, a rendelet már nem felel meg a jelenlegi jogi környezetnek. Az előadó teljes mértékben osztja a Bizottság véleményét. Az előadó egyetért azzal is, hogy a rendelet mostani szövege diszkriminatív, mivel az ellentételezés lehetőségét csak a rendelet mellékleteiben megjelölt 40 társaság számára teszi elérhetővé. Ezért a rendelet hatályban tartására nincs lehetőség, kivéve akkor, ha a társaságok listája folyamatosan frissítésre kerülne.

A Parlament 2014. február 26-án fogadta el első olvasatbeli álláspontját. Akkor az Európai Parlament támogatta a rendelet hatályon kívül helyezését, azonban azt kérte, hogy a hatályon kívül helyező rendelkezés csak két évvel később lépjen hatályba.

A Parlament első olvasatbeli álláspontjának elfogadását követően a Tanács luxemburgi és holland elnökségének idején intézményközi tárgyalásokra került sor (egy korai második olvasatbeli megállapodás elérése céljából). Hat háromoldalú egyeztetést követően a Parlament tárgyalócsoportja 2016. április 19-én megállapodásra jutott a Tanács elnökségével. A megállapodás szövegét ismertették a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsággal (TRAN), majd 2016. július 12-én elfogadták. A bizottság jóváhagyása alapján a TRAN bizottság elnöke az Állandó Képviselők Bizottsága (Coreper I.) elnökének címzett levelében jelezte, hogy a plenáris ülésen javasolja módosítás nélküli elfogadásra a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját, feltéve, ha az megfelel a két intézmény között elért megállapodásnak. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács 2016. október 17-én a megállapodással összhangban elfogadta első olvasatbeli álláspontját.

A korai második olvasatbeli megállapodásra irányuló tárgyalások és az érdekelt felekkel folytatott konzultációk során az előadó úgy látta, hogy még mindig szükség van egy átmeneti időszakra a vasúti átjárók létesítményeihez kapcsolódóan fizetett (IV. kategóriás) ellentételezésre vonatkozóan arra tekintettel, hogy egyes tagállamok még mindig ezt az irányelvet alkalmazzák a vasúti átjárók létesítményeihez kapcsolódó ellentételezés alapjaként. A jövőben a tagállamok a 2012/34/EU irányelv 8. cikke alapján továbbra is biztosíthatnak pénzügyi ellentételezést e létesítmények költségeire. A tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek az 1192/69/EGK rendelet hatályon kívül helyezésére figyelemmel történő módosítása azonban hosszabb időt vehet igénybe.

Ezért az előadó javasolja a rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó bizottsági javaslat támogatását, azonban a IV. melléklet hatálya alá tartozó, IV. ellentételezési kategóriába tartozó elszámolások normalizálására vonatkozó rendelkezések kivételével. Az említett rendelkezéseket 2017. december 31-ig továbbra is alkalmazni kell. Ez időt hagyna a tagállamoknak bizonyos vasúti átjárókkal kapcsolatos költségek ellentételezésére vonatkozó nemzeti jogszabályaik kiigazítására.

Az előadó hangsúlyozni szeretné azonban, hogy minden tagállamnak tiszteletben kell tartania a korábbi jogszabályokat, és minden további késedelem nélkül folytatniuk kell a 2012/34/EU irányelv átültetését.

4. Ajánlás

Mivel a Tanács első olvasatbeli álláspontja összhangban áll az intézményközi tárgyalások során elért megállapodással, az előadó ajánlja annak módosítások nélküli elfogadását.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

26.2.2014                     T7-0152/2014

A Bizottság javaslata

COM(2013)0026 - C7-0026/2013

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

27.10.2016

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Merja Kyllönen

13.10.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.11.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

5.12.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jeroen Lenaers

Benyújtás dátuma

6.12.2016

Jogi nyilatkozat