Procedūra : 2013/0013(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0368/2016

Pateikti tekstai :

A8-0368/2016

Debatai :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Balsavimas :

PV 14/12/2016 - 9.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0496

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 660kWORD 55k
6.12.2016
PE 592.186v02-00 A8-0368/2016

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Merja Kyllönen

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11197/1/2016 – C8-0424/2016),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 8 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją (3) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0026) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0368/2016),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 327, 2013 11 12, p. 122.

(2)

OL C 356, 2013 12 5, p. 92.

(3)

2014 2 26 priimti tekstai, P7_TA(2014)0152.


AIŠKINAMOJI DALIS

1. Ketvirtojo geležinkelių dokumentų rinkinio rinkos ramstis

Ketvirtojo geležinkelių dokumentų rinkinio rinkos ramstis apima tris toliau išvardytus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

1.  Pasiūlymas iš dalies pakeisti Direktyvą 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo ir geležinkelių infrastruktūros valdymo požiūriais.

2.  Pasiūlymas iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1370/2007, siekiant atverti vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinką.

3.  Pasiūlymas panaikinti Reglamentą (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių.

2. Komisijos pasiūlymas panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 1192/69

Reglamentu Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių, kurį Komisija siūlo panaikinti, valstybėms narėms leidžiama kompensuoti geležinkelio įmonėms už jų prisiimtus mokėjimo įsipareigojimus, kurių kitų rūšių transporto įmonės neprivalo prisiimti.

Tie įsipareigojimai gali būti susiję, pvz., su specialiais mokėjimais nelaimingų atsitikimų darbe atvejais (geležinkelio įmonė privalo juos sumokėti, tačiau kitų rūšių transporto įmonių atveju juos moka valstybė), pensijomis geležinkelių darbuotojams, kurie paprastai dėl tam tikrų sunkių darbų anksčiau išeina į pensiją, arba mokėjimais už pervažų infrastruktūros sąnaudas. Kompensacijų už tokius įsipareigojimus tipai suskirstyti į 15 kategorijų (klasių), kurios apibūdina konkrečius taikymo ir apskaičiavimo principus, kaip nurodyta įvairiuose Reglamento Nr. 1192/69 prieduose.

Reglamentas Nr. 1192/69 buvo priimtas iki geležinkelio rinkos liberalizavimo ir kai Europos geležinkelio transportas vystėsi pirmiausia valstybėse narėse, kuriose veikė ir geležinkelio paslaugas teikusios, ir geležinkelio infrastruktūrą valdžiusios integruotos bendrovės. Tuo metu reglamentu buvo siekiama užtikrinti, kad geležinkelio įmonėms ir kitų rūšių transporto įmonėms būtų sudarytos vienodos sąlygos perimant socialines sąnaudas ir su išorės poveikiu susijusias sąnaudas. Be to, tada vyriausybių ir daugiausia valstybei priklausančių geležinkelio įmonių santykiai dar nebuvo reglamentuojami sutartimis ir abu subjektus siejo daug glaudesni nuosavybės saitai. Dėl pradinių reglamento tikslų jame pateikiamas sąrašas, kuriame išvardijamos anksčiau valstybei priklausiusios geležinkelio bendrovės. Šis sąrašas kelis kartus buvo pakoreguotas, siekiant atsižvelgti į naujų valstybių narių prisijungimą, ir šiuo metu apima 40 bendrovių.

Komisija konstatuoja, kad nuo 2007 m. šiuo reglamentu reguliariai naudojosi keturios valstybės narės: Belgija, Vokietija, Airija ir Lenkija. Mokėjimai buvo atlikti tik pagal 3 iš 15 kategorijų. Komisija mano, kad parengus keletą geležinkelių dokumentų rinkinių, kurie pakeitė geležinkelių sektorių, šiuo reglamentu nebeatsižvelgiama į dabartinę teisinę aplinką ir kad į sąrašą neįtrauktos įmonės diskriminuojamos, palyginti su į sąrašą įtrauktomis geležinkelio įmonėmis (dėl to jos atitinka reikalavimus gauti kompensacijas).

3. Pranešėjos pozicija

Kaip savo pasiūlyme teigia Komisija, šiuo reglamentu nebeatsižvelgiama į dabartinę teisinę aplinką. Pranešėja visiškai pritaria šiai Komisijos nuomonei. Pranešėja taip pat sutinka, kad dabartinis reglamento tekstas yra diskriminuojantis, nes galimybė gauti kompensaciją suteikiama tik 40 įmonių, nurodytų šio reglamento priede. Todėl palikti šį reglamentą galioti nėra išeitis, nebent geležinkelio bendrovių sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą priimta 2014 m. vasario 26 d. Tada Europos Parlamentas pritarė reglamento panaikinimui, tačiau prašė dvejiems metams atidėti panaikinimo įsigaliojimą.

Parlamentui priėmus poziciją per pirmąjį svarstymą, nuo 2015 m. spalio mėn. iki 2016 m. balandžio mėn. – Tarybai pirmininkaujant Liuksemburgui ir Nyderlandams – vyko tarpinstitucinės derybos (siekiant išankstinio susitarimo per antrąjį svarstymą). Po šešių trišalio dialogo raundų 2016 m. balandžio 19 d. Parlamento derybų grupė pasiekė susitarimą su Tarybai pirmininkavusia šalimi. Susitarimo tekstas buvo pateiktas Transporto ir turizmo (TRAN) komitetui, o 2016 m. liepos 12 d. jam pritarta. Atsižvelgdamas į komiteto pritarimą, TRAN komiteto pirmininkas savo laiške Nuolatinių atstovų komitetui (COREPER I) pažymėjo, kad plenarinio posėdžio dalyviams rekomenduos pritarti per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai be pakeitimų, tačiau ji turi atitikti abiejų institucijų pasiektą susitarimą. Po teisininkų lingvistų patikrinimo Taryba 2016 m. spalio 17 d. priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą atsižvelgdama į susitarimą.

Derybų ir konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais dėl išankstinio susitarimo per antrąjį svarstymą metu pranešėja nustatė, kad kompensacijų už pervažų infrastruktūrą (IV kategorija) mokėjimų srityje pereinamasis laikotarpis tebėra reikalingas, nes kai kurios valstybės narės vis dar naudojasi reglamentu kaip pagrindu mokant kompensacijas už pervažų infrastruktūrą. Ateityje valstybės narės galės toliau mokėti kompensaciją už pervažų infrastruktūros išlaidas pagal Direktyvos 2012/34/ES 8 straipsnį. Tačiau joms gali prireikti laiko iš dalies pakeisti savo nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, kad būtų atsižvelgta į Reglamento Nr. 1192/69 panaikinimą.

Todėl pranešėja rekomenduoja laikytis Komisijos pasiūlymo panaikinti reglamentą, išskyrus to reglamento nuostatas, kurios taikomos IV kategorijos apskaitų norminimo atvejais, kuriems taikomas to reglamento IV priedas. Tos nuostatos toliau taikomos iki 2017 m. gruodžio 31 d. Tai suteiktų valstybėms narėms laiko pritaikyti savo nacionalinės teisės aktus, kuriais reglamentuojamas išlaidų, susijusių su tam tikra pervažų infrastruktūra, kompensavimas.

Vis dėlto pranešėja norėtų akcentuoti, kad visos valstybės narės turėtų laikytis ankstesnių teisės aktų ir daugiau nedelsdamos įgyvendinti Direktyvos 2012/34/ES perkėlimo į nacionalinę teisę priemones.

4. Rekomendacija

Kadangi per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija atitinka per tarpinstitucines derybas pasiektą susitarimą, pranešėja siūlo komitetui jai pritarti be pakeitimų.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių panaikinimas

Nuorodos

11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

26.2.2014                     T7-0152/2014

Komisijos pasiūlymas

COM(2013)0026 - C7-0026/2013

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

27.10.2016

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Merja Kyllönen

13.10.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

10.11.2016

 

 

 

Priėmimo data

5.12.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jeroen Lenaers

Pateikimo data

6.12.2016

Teisinis pranešimas