Procedūra : 2013/0013(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0368/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0368/2016

Debates :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Balsojumi :

PV 14/12/2016 - 9.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0496

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 672kWORD 55k
6.12.2016
PE 592.186v02-00 A8-0368/2016

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos atcelšanu

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referente: Merja Kyllönen

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos atcelšanu

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (11197/1/2016 – C8-0424/2016),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 11. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 8. oktobra atzinumu(2),

-  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(3) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0026),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0368/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 327, 12.11.2013., 122. lpp.

(2)

OV C 356, 5.12.2013., 92. lpp.

(3)

Pieņemtie teksti, 26.2.2014., P7_TA(2014)0152.


PASKAIDROJUMS

1. Ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes tirgus pīlārs

Ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes tirgus pīlāru veido trīs tiesību aktu priekšlikumi:

1.  priekšlikums grozīt Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību;

2.  priekšlikums grozīt Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu;

3.  priekšlikums atcelt Regulu Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos.

2. Komisijas priekšlikums par Regulas Nr. 1192/69 atcelšanu

Regula Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos, ko Komisija ierosina atcelt, ļauj dalībvalstīm kompensēt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem izmaksas par tādiem pienākumiem, kādi citu transporta veidu uzņēmumiem nav jāpilda.

Šādi pienākumi var attiekties, piemēram, uz īpašiem maksājumiem saistībā ar negadījumiem darbā, kurus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir obligāti jāveic, bet kurus citu transporta veidu uzņēmumu gadījumā sedz valsts, kā arī to dzelzceļa strādnieku pensijām, kuri strādā smagu darbu un parasti pensijā dodas agrāk, vai maksājumiem, lai segtu dzelzceļa pārbrauktuvju aprīkojuma izmaksas. Šādu pienākumu kompensācijas veidi ir iedalīti 15 kategorijās („klasēs”), kas nosaka konkrēto kompensācijas darbības jomu un principus, pēc kuriem to aprēķina, kā tas norādīts Regulas Nr. 1192/69 dažādajos pielikumos.

Regula Nr. 1192/69 tika pieņemta pirms dzelzceļa tirgus liberalizēšanas, kad dzelzceļa pārvadājumi Eiropā galvenokārt attīstījās valstu robežās un integrēti uzņēmumi gan pārzināja dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus, gan pārvaldīja dzelzceļa infrastruktūru. Regulas mērķis tobrīd bija attiecībā uz sociālajām un ārējām izmaksām izveidot vienlīdzīgus konkurences nosacījumus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas pārvadājumiem izmanto citus transporta veidus. Turklāt valdību un galvenokārt valstij piederošu dzelzceļa uzņēmumu attiecības vēl netika reglamentētas ar līgumu, un starp abiem dalībniekiem pastāvēja daudz tiešāka īpašumtiesību saikne. Sākotnējās ieceres dēļ regulā ir iekļauts saraksts ar agrāk valstij piederošu dzelzceļa uzņēmumu uzskaitījumu. Šis saraksts tika pielāgots vairākas reizes, lai ņemtu vērā jaunu dalībvalstu pievienošanos, un pašlaik tajā minēti 40 uzņēmumi.

Komisija norāda, ka kopš 2007. gada šo regulu pastāvīgi ir izmantojušas četras dalībvalstis: Beļģija, Vācija, Īrija un Polija. Maksājumi ir veikti tikai trijās no 15 kategorijām. Komisija uzskata, ka pēc vairākiem dzelzceļa tiesību aktu kopumiem, ar kuriem pārveidota dzelzceļa nozare, regula vairs neatbilst pašreizējai tiesiskajai videi un rada nevienlīdzīgus noteikumus attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas iekļauti minētajā sarakstā (un līdz ar to ir tiesīgi saņemt kompensācijas maksājumus), un tiem uzņēmumiem, kas sarakstā neatrodas.

3. Referentes nostāja

Kā Komisija norādījusi savā priekšlikumā, regula vairs neatbilst pašreizējai tiesiskajai videi. Referente pilnībā atbalsta šo Komisijas viedokli. Referente arī piekrīt, ka pašreizējais regulas teksts ir diskriminējošs, jo tas kompensācijas ļauj saņemt vien 40 uzņēmumiem, kuri noteikti regulas pielikumos. Tādējādi turpināt piemērot spēkā esošo regulu nav iespējams, ja vien dzelzceļa uzņēmumu sarakstu pastāvīgi neatjaunina.

Parlaments savu nostāju pirmajā lasījumā pieņēma 2014. gada 26. februārī. Tad Eiropas Parlaments atbalstīja regulas atcelšanu, bet lūdza šo atcelšanu atlikt uz diviem gadiem.

Pēc tam, kad tika pieņemta Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā, laikā no 2015. gada oktobra līdz 2016. gada aprīlim Luksemburgas un Nīderlandes prezidentūras laikā notika iestāžu sarunas (ar mērķi panākt agrīnu vienošanos otrajā lasījumā). Pēc sešām trialoga kārtām Parlamenta sarunu grupa 2016. gada 19. aprīlī panāca vienošanos ar Padomes prezidentūru. Vienošanās teksts tika iesniegts Transporta un tūrisma komitejai (TRAN) un apstiprināts 2016. gada 12. jūlijā. Pamatojoties uz šo komitejas apstiprinājumu, TRAN komitejas priekšsēdētājs vēstulē Pastāvīgo pārstāvju komitejai (COREPER I) norādīja, ka viņš ieteiks Padomes nostāju pirmajā lasījumā plenārsēdē apstiprināt bez grozījumiem, ja tā būs saskaņā ar vienošanos, kas panākta starp abām iestādēm. Pēc juridiskās un lingvistiskās pārbaudes Padome 2016. gada 17. oktobrī pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā saskaņā ar vienošanos.

Agrīnās sarunās par otro lasījumu un konsultācijās ar ieinteresētajām personām referente tomēr konstatēja, ka joprojām ir nepieciešams pārejas periods attiecībā uz kompensācijām, ko izmaksā par pārbrauktuvju aprīkojumu (IV klase), jo vairākas dalībvalstis šo regulu vēl arvien izmanto kā pamatu minētajām pārbrauktuvju aprīkojuma kompensācijām. Turpmāk dalībvalstis var turpināt maksāt kompensāciju par šī aprīkojuma izmaksām, pamatojoties uz Direktīvas 2012/34/ES 8. pantu. Tomēr tām var būt vajadzīgs laiks, lai grozītu savus valsts tiesību aktus un administratīvos noteikumus nolūkā ņemt vērā Regulas Nr. 1192/69 atcelšanu.

Tāpēc referente iesaka ņemt vērā Komisijas priekšlikumu Regulu atcelt, taču izņemot noteikumus, kas attiecas uz uzskaites normalizēšanu IV klases gadījumos, uz kuriem attiecas IV pielikums. Minētos noteikumus turpina piemērot līdz 2017. gada 31. decembrim. Tas dotu dalībvalstīm laiku pielāgot savus valsts tiesību aktus par kompensācijas izmaksām, kas saistītas ar noteiktu pārbrauktuvju aprīkojumu.

Tomēr referente vēlētos uzsvērt, ka visām dalībvalstīm būtu jāievēro agrākie tiesību akti un bez turpmākas kavēšanās jāturpina īstenot Direktīvas 2012/34/ES transponēšanas pasākumi.

4. Ieteikums

Tā kā Padomes pirmā lasījuma nostāja ir saskaņā ar vienošanos, kas panākta iestāžu sarunās, referente iesaka to apstiprināt bez grozījumiem.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes Regulas (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos atcelšana

Atsauces

11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

26.2.2014                     T7-0152/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0026 - C7-0026/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

27.10.2016

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Merja Kyllönen

13.10.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

10.11.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

5.12.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jeroen Lenaers

Iesniegšanas datums

6.12.2016

Juridisks paziņojums