Procedura : 2013/0013(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0368/2016

Teksty złożone :

A8-0368/2016

Debaty :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Głosowanie :

PV 14/12/2016 - 9.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0496

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 591kWORD 56k
6.12.2016
PE 592.186v02-00 A8-0368/2016

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawczyni: Merja Kyllönen

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (11197/1/2016 – C8-0424/2016),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 2013 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 8 października 2013 r.(2),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0484),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A8-0368/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s. 122.

(2)

Dz.U. C 356 z 5.12.2013, s. 92.

(3)

Teksty przyjęte w dniu 26.2.2014, P7_TA(2014)0152.


UZASADNIENIE

1. Filar rynkowy czwartego pakietu kolejowego

Filar rynkowy czwartego pakietu kolejowego obejmuje trzy wnioski ustawodawcze:

1.  wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową;

2.  wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego;

3.  wniosek dotyczący uchylenia rozporządzenia nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych.

2. Wniosek Komisji dotyczący uchylenia rozporządzenia nr 1192/69

Komisja proponuje uchylenie rozporządzenia nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych, pozwalające państwom członkowskim na rekompensowanie przedsiębiorstwom kolejowym uiszczanych przez nie zobowiązań finansowych, których nie muszą ponosić przedsiębiorstwa oferujące inny rodzaj transportu.

Te zobowiązania mogą dotyczyć przykładowo wypłaty specjalnych świadczeń w razie wypadku przy pracy, które jest zobowiązane wypłacać przedsiębiorstwo kolejowe, zaś w przypadku innych rodzajów transportu są one wypłacane przez państwo, wypłaty świadczeń emerytalnych dla pracowników kolei, którzy zazwyczaj przechodzą na emeryturę wcześniej w przypadku niektórych uciążliwych rodzajów pracy, bądź płatności na poczet kosztów przejazdów kolejowych. Rodzaje rekompensaty za wywiązywanie się z takich obowiązków są podzielone na 15 kategorii, które określają szczegółowy zakres i zasady obliczania wysokości rekompensat, zgodnie z treścią poszczególnych załączników do rozporządzenia nr 1192/69.

Rozporządzenie nr 1192/69 zostało przyjęte przed liberalizacją rynku kolejowego, kiedy to transport kolejowy w Europie rozwijał się głównie w granicach poszczególnych państw, przy czym zintegrowane przedsiębiorstwa kolejowe jednocześnie świadczyły usługi kolejowe i zarządzały infrastrukturą kolejową. Wówczas celem rozporządzenia było zapewnienie przedsiębiorstwom kolejowym i przedsiębiorstwom oferującym inny rodzaj transportu równych warunków w zakresie ponoszenia kosztów socjalnych lub kosztów zewnętrznych. Ponadto stosunki między rządami a przedsiębiorstwami kolejowymi w większości należącymi do skarbu państwa nie były jeszcze wówczas regulowane umową, a poza tym istniały o wiele bardziej bezpośrednie powiązania własnościowe między tymi dwoma podmiotami. Z racji pierwotnego zamysłu rozporządzenie zawiera wykaz wymienionych z nazwy przedsiębiorstw kolejowych dawniej należących do skarbu państwa. Wykaz ten był wielokrotnie dostosowywany w celu uwzględnienia przystąpienia nowych państw członkowskich do UE i obecnie figuruje w nim 40 przedsiębiorstw.

Komisja stwierdza, że od 2007 r. z przepisów tego rozporządzenia skorzystały cztery państwa członkowskie: Belgia, Niemcy, Irlandia i Polska. Płatności dokonano jedynie w ramach 3 spośród 15 kategorii. Komisja uważa, że w związku z przyjęciem kilku pakietów kolejowych, które spowodowały przeobrażenia w sektorze kolei, rozporządzenie nie jest już zgodne z obecnym otoczeniem prawnym i dyskryminuje przedsiębiorstwa kolejowe nieuwzględnione w wykazie w porównaniu z tymi, które w nim figurują (i tym samym kwalifikują się do otrzymywania rekompensat).

3. Stanowisko sprawozdawczyni

Jak Komisja stwierdza we wniosku, rozporządzenie nie jest już zgodne z obowiązującym obecnie otoczeniem prawnym. Sprawozdawczyni podziela w pełni tę opinię Komisji. Sprawozdawczyni zgadza się również, że obecne brzmienie rozporządzenia jest dyskryminujące, gdyż oferuje możliwość wypłaty rekompensat tylko 40 przedsiębiorstwom wymienionym w załącznikach do rozporządzenia. Utrzymanie rozporządzenia w mocy nie jest zatem możliwe, o ile wykaz przedsiębiorstw kolejowych nie będzie systematycznie aktualizowany.

Stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu zostało przyjęte dnia 26 lutego 2014 r. Parlament Europejski opowiadał się wówczas za uchyleniem rozporządzenia, jednak domagał się, by uchylenie to weszło w życie po dwóch latach.

Po przyjęciu stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu, od października 2015 r. do kwietnia 2016 r. pod przewodnictwem luksemburskiej i holenderskiej prezydencji Rady odbywały się negocjacje międzyinstytucjonalne (mające na celu zawarcie wczesnego porozumienia w drugim czytaniu). Po sześciu rundach rozmów trójstronnych, w dniu 19 kwietnia 2016 r. zespół negocjacyjny Parlamentu osiągnął porozumienie z prezydencją Rady. Tekst porozumienia został przedstawiony Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) i zatwierdzony w dniu 12 lipca 2016 r. Po zatwierdzeniu tekstu przez komisję TRAN, w piśmie skierowanym do przewodniczącego Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER I) jej przewodniczący poinformował, że zaleci zgromadzeniu plenarnemu, aby zatwierdziło stanowisko Rady w pierwszym czytaniu bez poprawek, pod warunkiem że jest ono zgodne z porozumieniem osiągniętym między obiema instytucjami. W następstwie weryfikacji prawno-językowej w dniu 17 października 2016 r. Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, zgodnie z porozumieniem.

Podczas negocjacji mających na celu zawarcie wczesnego porozumienia w drugim czytaniu oraz konsultacji z zainteresowanymi stronami sprawozdawczyni stwierdziła, że nadal potrzebny jest okres przejściowy w odniesieniu do rekompensat wypłacanych za koszty związane z przejazdami kolejowymi (kategoria IV), ponieważ niektóre państwa członkowskie nadal stosują to rozporządzenie jako podstawę do rekompensaty kosztów związanych z przejazdami kolejowymi. W przyszłości państwa członkowskie będą nadal mogły wypłacać rekompensatę z tytułu kosztów związanych z przejazdami kolejowymi na podstawie art. 8 dyrektywy 2012/34/UE. Mogą one jednak potrzebować czasu na zmianę prawa krajowego i przepisów administracyjnych w celu uwzględnienia uchylenia rozporządzenia nr 1192/69.

W związku z powyższym sprawozdawczyni zaleca, by postąpić zgodnie z wnioskiem Komisji o uchylenie rozporządzenia, z wyjątkiem przepisów, które mają zastosowanie do normalizacji rachunkowości w przypadkach podlegających kategorii IV objętych załącznikiem IV. Przepisy te będą miały zastosowanie do dnia 31 grudnia 2017 r. Dałoby to państwom członkowskim czas na dostosowanie krajowych przepisów dotyczących rekompensaty kosztów związanych z niektórymi przejazdami kolejowymi.

Sprawozdawczyni pragnie jednak podkreślić, że wszystkie państwa członkowskie powinny przestrzegać wcześniejszych aktów ustawodawczych i przyjąć środki transpozycji dyrektywy 2012/34/UE.

4. Zalecenie

Ponieważ stanowisko Rady w pierwszym czytaniu jest zgodne z porozumieniem osiągniętym w trakcie negocjacji międzyinstytucjonalnych, sprawozdawczyni zaleca przyjęcie go bez zmian.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych

Odsyłacze

11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

26.2.2014                     T7-0152/2014

Wniosek Komisji

COM(2013)0026 - C7-0026/2013

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

27.10.2016

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Merja Kyllönen

13.10.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.11.2016

 

 

 

Data przyjęcia

5.12.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jeroen Lenaers

Data złożenia

6.12.2016

Informacja prawna