Procedură : 2013/0013(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0368/2016

Texte depuse :

A8-0368/2016

Dezbateri :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Voturi :

PV 14/12/2016 - 9.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0496

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 518kWORD 57k
6.12.2016
PE 592.186v01-00 A8-0368/2016

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportoare: Merja Kyllönen

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11197/1/2016 – C8-0424/2016),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 octombrie 2013(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0026),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A8-0368/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

JO C 327, 12.11.2013, p. 122.

(2)

JO C 356, 5.12.2013, p. 92.

(3)

Texte adoptate la 26.2.2014, P7_TA(2014)0152.


EXPUNERE DE MOTIVE

1. Pilonul de piață al celui de-al patrulea pachet feroviar

Pilonul de piață al celui de-al patrulea pachet feroviar cuprinde trei propuneri legislative:

1.  O propunere de modificare a Directivei 2012/34/UE privind instituirea spațiului feroviar unic european, în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare;

2.  O propunere de modificare a Regulamentului nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători;

3.  O propunere de abrogare a Regulamentului nr. 1192/69 privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare

2. Propunerea Comisiei de abrogare a Regulamentului 1192/69

Regulamentul nr. 1192/69 privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare, pe care Comisia propune să fie abrogat, permite statelor membre să compenseze întreprinderile feroviare pentru plata unor obligații pe care întreprinderile care operează alte moduri de transport nu trebuie să le îndeplinească.

Obligațiile respective se pot referi, de exemplu, la plăți speciale în caz de accidente de muncă, pe care o întreprindere feroviară este obligată să le facă, dar care, în cazul altor moduri de transport, sunt suportate de stat, pensii pentru lucrătorii din sectorul feroviar, care de obicei se pensionează mai devreme în cazul unor activități desfășurate în condiții de muncă grele, sau plăți pentru costurile legate de instalațiile de trecere la nivel. Tipurile de compensații pentru astfel de obligații sunt împărțite în 15 categorii („clase”) care definesc domeniul de aplicare specific și principiile de calcul, astfel cum sunt incluse în diferitele anexe la Regulamentul nr. 1192/69.

Regulamentul nr. 1192/69 a fost adoptat înainte de liberalizarea pieței feroviare, într-o perioadă în care transportul feroviar din Europa se dezvolta în principal în interiorul frontierelor naționale, societățile integrate fiind cele care asigurau atât furnizarea serviciilor feroviare, cât și administrarea infrastructurii feroviare. În acea perioadă, obiectivul regulamentului a fost acela de a crea condiții de concurență egale în ceea ce privește costurile sociale sau externalitățile pentru întreprinderile feroviare și întreprinderile care asigură alte moduri de transport. În plus, legătura dintre guverne și întreprinderile feroviare, deținute în cea mai mare parte de stat, nu era încă reglementată printr-un acord contractual și exista o legătură mult mai directă la nivelul răspunderii între cele două părți. Având în vedere scopul inițial al regulamentului, acesta conține o listă în care sunt enumerate fostele societăți feroviare de stat. Această listă a fost adaptată de mai multe ori pentru a ține seama de aderarea noilor state membre, iar în prezent conține 40 de societăți.

Comisia menționează că din 2007 patru state membre au folosit în mod regulat acest regulament: Belgia, Germania, Irlanda și Polonia. Din cele 15 clase, s-au efectuat plăți numai pentru 3 dintre ele. Comisia consideră că, după mai multe pachete feroviare care au transformat sectorul feroviar, regulamentul nu mai este conform cu mediul juridic actual și creează o discriminare între întreprinderile feroviare incluse în listă (și astfel eligibile pentru acordarea plăților compensatorii) și cele care nu sunt incluse în această listă.

3. Poziția raportoarei

Astfel cum arată Comisia în propunerea sa, regulamentul nu mai este conform cu mediul juridic actual. Raportoarea împărtășește pe deplin opinia Comisiei. Raportoarea este de acord, de asemenea, că actualul text al regulamentului este discriminatoriu, deoarece oferă posibilitatea de a obține plăți compensatorii numai pentru cele 40 de întreprinderi menționate în anexele la regulament. Prin urmare, menținerea regulamentului în vigoare nu reprezintă o opțiune, cu excepția cazului în care lista întreprinderilor feroviare ar fi actualizată în permanență.

Poziția Parlamentului în primă lectură a fost adoptată la 26 februarie 2014. La acea vreme, Parlamentul European a fost în favoarea abrogării regulamentului, dar a solicitat o amânare cu doi ani a intrării în vigoare a acesteia.

În urma adoptării poziției în primă lectură a Parlamentului, negocierile interinstituționale (în vederea obținerii unui acord timpuriu în a doua lectură) au avut loc din octombrie 2015 până în aprilie 2016, sub președințiile luxemburgheză și neerlandeză ale Consiliului. După șase runde de triloguri, echipa de negociere a Parlamentului a ajuns la un acord cu președinția Consiliului la 19 aprilie 2016. Textul acordului a fost prezentat Comisiei pentru transport și turism (TRAN) și a fost aprobat la 12 iulie 2016. Pe baza aprobării de către comisie, președintele Comisiei TRAN, în scrisoarea sa adresată președintelui Comitetului Reprezentanților Permanenți (COREPER I), a indicat că va recomanda plenului să aprobe poziția Consiliului în primă lectură fără amendamente, cu condiția ca aceasta să fie conformă cu acordul la care au ajuns cele două instituții. În urma verificării juridice și lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în prima lectură la 17 octombrie 2016, în conformitate cu acordul.

În cursul negocierilor în a doua lectură pentru un acord timpuriu și a consultărilor cu părțile interesate, raportoarea a constatat că este în continuare necesară o perioadă de tranziție în ceea ce privește plățile compensatorii pentru instalații de trecere la nivel (categoria IV) dat fiind faptul că unul sau mai multe state membre folosesc în continuare regulamentul ca bază pentru compensațiile pentru instalațiile de trecere la nivel. În viitor, statele membre pot continua să plătească compensații pentru costurile instalațiilor de trecere la nivel, în temeiul articolului 8 din Directiva 2012/34/UE. Cu toate acestea, statele membre ar putea avea nevoie de timp pentru modificarea legislației naționale și a actelor administrative astfel încât să se țină seama de abrogarea Regulamentului nr. 1192/69.

De aceea, recomandarea raportoarei este de a urma propunerea Comisiei de abrogare a regulamentului, cu excepția dispozițiilor care se aplică standardizării conturilor pentru categoria IV din anexa IV. Aceste dispoziții se vor aplica în continuare până la 31 decembrie 2017. În acest fel, statele membre vor avea timp să-și adapteze legislația națională privind compensarea costurilor legate de anumite instalații de trecere la nivel.

Cu toate acestea, raportoarea ar dori să sublinieze că toate statele membre ar trebui să respecte actele legislative anterioare și să continue transpunerea Directivei 2012/34/UE fără alte întârzieri.

4. Recomandare

Având în vedere că poziția în primă lectură a Consiliului este conformă cu acordul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale, raportoarea recomandă aprobarea sa fără modificări.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare

Referințe

11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)

Data primei lecturi a PE

26.2.2014                     T7-0152/2014

Propunerea Comisiei

COM(2013)0026 - C7-0026/2013

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

27.10.2016

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Merja Kyllönen

13.10.2014

 

 

 

Examinare în comisie

10.11.2016

 

 

 

Data adoptării

5.12.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jeroen Lenaers

Data depunerii

6.12.2016

Notă juridică