Postup : 2013/0013(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0368/2016

Predkladané texty :

A8-0368/2016

Rozpravy :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0496

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 525kWORD 49k
6.12.2016
PE 592.186v02-00 A8-0368/2016

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa: Merja Kyllönen

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11197/1/2016 – C8-0424/2016),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. októbra 2013(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0026),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0368/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)

Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)

Prijaté texty, 26.2.2014, P7_TA(2014)0152.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Trhový pilier štvrtého železničného balíka

Trhový pilier štvrtého železničného balíka tvoria tri legislatívne návrhy:

1.  návrh na zmenu smernice 2012/34/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry;

2.  návrh na zmenu nariadenia (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy;

3.  návrh na zrušenie nariadenia č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov.

2. Návrh Komisie na zrušenie nariadenia (EHS) č. 1192/69

Nariadenie č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov, ktoré Komisia navrhuje zrušiť, umožňuje členským štátom poskytnúť železničným podnikom kompenzácie za platobné záväzky, ktoré podniky pôsobiace v iných odvetviach dopravy nemusia znášať.

Tieto záväzky sa môžu týkať napríklad osobitných platieb v prípade pracovných úrazov, ktoré železničný podnik musí uhradiť, ktoré však v prípade iných druhov dopravy znáša štát, ďalej sú to dôchodky pracovníkov železníc, ktorí zvyčajne odchádzajú do dôchodku skôr z dôvodu výkonu náročnej pracovnej činnosti, alebo platby v súvislosti s nákladmi spojenými so železničnými priechodmi. Druhy kompenzácií za takéto záväzky sa delia do 15 kategórií (tzv. tried), ktoré vymedzujú konkrétny rozsah a zásady výpočtu, ako sa uvádza v rozličných prílohách k nariadeniu č. 1192/69.

Nariadenie č. 1192/69 bolo prijaté pred liberalizáciou trhu železničnej dopravy, keď sa železničná doprava v Európe rozvíjala prevažne v rámci hraníc národných štátov, pričom integrované spoločnosti prevádzkovali železničné služby a obhospodarovali aj železničnú infraštruktúru. V tom čase bolo cieľom nariadenia vytvoriť rovnaké podmienky pre železničné podniky a podniky pôsobiace v iných odvetviach dopravy, pokiaľ ide o znášanie sociálnych nákladov a externalít. Vzťah medzi vládami a väčšinou štátnymi železničnými podnikmi navyše ešte neupravovala žiadna zmluvná dohoda a medzi oboma stranami existoval omnoho priamočiarejší vlastnícky vzťah. Vzhľadom na tento pôvodný zámer nariadenie obsahuje zoznam bývalých štátnych železničných spoločností. Tento zoznam bol niekoľkokrát upravený, aby zohľadňoval pristúpenie nových členských štátov, a dnes obsahuje 40 spoločností.

Komisia uvádza, že od roku 2007 toto nariadenie pravidelne využívali štyri členské štáty: Belgicko, Nemecko, Írsko a Poľsko. Platby sa vykonali iba v troch z 15 tried. Komisia zastáva názor, že po niekoľkých balíkoch predpisov, ktoré zmenili podobu odvetvia železničnej dopravy, toto nariadenie už nezodpovedá súčasnému právnemu prostrediu, pričom rozdeľuje železničné podniky na tie, ktoré sú uvedené v zozname (a ktoré sú teda oprávnené prijímať kompenzačné platby), a tie, ktoré do zoznamu zahrnuté neboli.

3. Stanovisko spravodajkyne

Ako sa uvádza v návrhu Komisie, toto nariadenie už nezodpovedá súčasnému právnemu prostrediu. Spravodajkyňa plne súhlasí s týmto stanoviskom Komisie. Spravodajkyňa tiež súhlasí s tým, že súčasné znenie nariadenia je diskriminačné, keďže kompenzácie umožňuje len 40 spoločnostiam uvedeným v prílohách k nariadeniu. Zachovanie nariadenia v platnosti preto neprichádza do úvahy, výnimkou by mohol byť len prípad, že by sa zoznam železničných podnikov neustále aktualizoval.

Parlament prijal pozíciu v prvom čítaní 26. februára 2014. Potom sa Európsky parlament vyslovil v prospech zrušenia nariadenia, požiadal však o dvojročný odklad účinnosti zrušenia.

V nadväznosti na prijatie pozície Parlamentu v prvom čítaní prebehli od októbra 2015 do apríla 2016 počas holandského a luxemburského predsedníctva Rady medziinštitucionálne rokovania (zamerané na skorú dohodu v druhom čítaní). Po šiestich kolách trialógov rokovacia skupina Parlamentu 19. apríla 2016 dosiahla dohodu s predsedníctvom Rady. Text dohody bol predložený Výboru pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) a schválený 12. júla 2016. Predseda výboru TRAN na základe súhlasu výboru v liste adresovanom predsedovi Výboru stálych predstaviteľov (COREPER I) uviedol, že odporučí plénu, aby schválilo pozíciu Rady v prvom čítaní bez pozmeňujúcich návrhov za predpokladu, že bude v súlade s dohodou dosiahnutou medzi oboma inštitúciami. Po overení textu právnikmi lingvistami Rada 17. októbra 2016 prijala svoju pozíciu v prvom čítaní v súlade s dohodou.

Spravodajkyňa počas rokovaní na začiatku druhého čítania a konzultácií so zúčastnenými stranami zistila, že prechodné obdobie v súvislosti s vyplácaním kompenzácií za železničné priechody (trieda IV) je stále potrebné, keďže niektoré členské štáty stále využívajú toto nariadenie ako základ pre vyplácanie kompenzácií za železničné priechody. V budúcnosti môžu členské štáty naďalej vyplácať kompenzácie za náklady súvisiace so železničnými priechodmi na základe článku 8 smernice 2012/34/EÚ. Je však možné, že budú potrebovať čas na zmenu svojich vnútroštátnych zákonov a správnych opatrení, aby zohľadnili zrušenie nariadenia č. 1192/69.

Spravodajkyňa preto odporúča, aby sa postupovalo podľa návrhu Komisie, ktorá navrhla, aby sa nariadenie zrušilo s výnimkou tých ustanovení, ktoré sa týkajú normalizácie účtovnej závierky prípadov patriacich do triedy IV, na ktoré sa vzťahuje príloha IV. Tieto ustanovenia zostávajú v platnosti do 31. decembra 2017. Tým sa členským štátom poskytne čas, aby prispôsobili svoje vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa kompenzácie nákladov súvisiacich s určitými železničnými priechodmi.

Spravodajkyňa by však chcela zdôrazniť, že všetky členské štáty by mali dodržiavať predchádzajúce legislatívne akty a bez zbytočného odkladu pokračovať v transpozícii smernice 2012/34/EÚ.

4. Odporúčanie

Keďže pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s dohodou dosiahnutou počas medziinštitucionálnych rokovaní, spravodajkyňa odporúča jej prijatie bezo zmien.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov

Referenčné čísla

11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

26.2.2014                     T7-0152/2014

Návrh Komisie

COM(2013)0026 - C7-0026/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

27.10.2016

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Merja Kyllönen

13.10.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.11.2016

 

 

 

Dátum prijatia

5.12.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jeroen Lenaers

Dátum predloženia

6.12.2016

Právne oznámenie