Förfarande : 2013/0013(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0368/2016

Ingivna texter :

A8-0368/2016

Debatter :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0496

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 364kWORD 55k
6.12.2016
PE 592.186v02-00 A8-0368/2016

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Merja Kyllönen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (11197/1/2016 – C8-0424/2016),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2013(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 8 oktober 2013(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0026),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0368/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EUT C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)

EUT C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)

Antagna texter från sammanträdet 26.2.2014, P7_TA(2014)0152.


MOTIVERING

1. Marknadspelaren i det fjärde järnvägspaketet

Marknadspelaren i det fjärde järnvägspaketet omfattar tre lagstiftningsförslag:

1.  Ett förslag till ändring av direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde vad avser öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen

2.  Ett förslag till ändring av förordning 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg

3.  Ett förslag om upphävande av förordning 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning

2. Kommissionens förslag om upphävande av förordning (EEG) nr 1192/69

Enligt förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning, som kommissionen föreslår ska upphävas, har medlemsstaterna möjlighet att ersätta järnvägsföretag för betalning av skyldigheter som företag inom andra transportslag inte behöver bekosta.

Dessa skyldigheter kan vara till exempel särskilda betalningar vid arbetsplatsolyckor som järnvägsföretag är skyldiga att fullgöra men som för företag inom andra transportslag fullgörs av staten, pensioner för järnvägspersonal som vanligtvis går i pension tidigare från vissa farliga eller svåra yrken, eller betalning för kostnader som hör samman med plankorsningar. De olika typerna av ersättning för sådana skyldigheter delas upp i 15 kategorier som definierar det särskilda tillämpningsområdet och beräkningsprinciperna, enligt de olika bilagorna till förordning nr 1192/69.

Förordning nr 1192/69 antogs innan järnvägsmarknaden avreglerades och när järnvägstransporter inom EU i första hand utvecklades inom nationsgränserna, med integrerade företag som arbetade såväl med järnvägstjänster som med förvaltning av järnvägsinfrastrukturen. På den tiden var förordningens målsättning att se till att järnvägsföretag och företag verksamma inom andra transportslag hade jämförbara villkor när det gällde sociala kostnader och externa kostnader. Dessutom var förhållandet mellan stat och till största delen statligt ägda järnvägsföretag ännu inte reglerat i avtalsöverenskommelser, och det fanns en mycket mer direkt ägarskapskoppling mellan de två aktörerna. Till följd av förordningens ursprungliga avsikt innehåller den en förteckning över angivna f.d. statligt ägda järnvägsföretag. Företeckningen anpassades vid ett flertal tillfällen för att ta hänsyn till utvidgningen till nya medlemsstater, och omfattar idag 40 bolag.

Enligt kommissionen har fyra medlemsstater regelbundet gjort bruk av förordningen sedan 2007: Belgien, Irland, Polen och Tyskland. Av de femton typerna av ersättningskategorier skedde betalningar ur endast tre stycken. Efter flera järnvägspaket som har förändrat järnvägssektorn anser kommissionen att förordningen är oförenlig med de nuvarande juridiska förutsättningarna och diskriminerar mellan de järnvägsföretag som finns med i förteckningen (och som därmed uppfyller kraven för ersättningar) och de företag som inte finns med.

3. Föredragandens ståndpunkt

Precis som kommissionen anger i sitt förslag, så är förordningen inte längre förenlig med de nuvarande juridiska förutsättningarna. Föredraganden delar fullt ut denna uppfattning med kommissionen. Föredraganden instämmer också i att förordningens nuvarande lydelse är diskriminerande, eftersom den endast ger 40 bolag som specificeras i bilagan möjlighet att få ersättning. Därför är det inget alternativ att behålla den nuvarande förordningen, om inte förteckningen över järnvägsföretag uppdateras löpande.

Parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen antogs den 26 februari 2014. Europaparlamentet var då positivt till att upphäva förordningen men begärde att ikraftträdandet skulle skjutas upp i två år.

Efter det att parlamentet hade antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen hölls interinstitutionella förhandlingar (i syfte att nå en tidig överenskommelse vid andra behandlingen), från oktober 2015 till april 2016, under de luxemburgska och nederländska rådsordförandeskapen. Efter sex omgångar med trepartsmöten nådde parlamentets förhandlingsteam en överenskommelse med rådets ordförandeskap den 19 april 2016. Överenskommelsen presenterades för utskottet för transport och turism (TRAN) och godkändes den 12 juli 2016. På grundval av utskottets godkännande åtog sig TRAN-utskottets ordförande i sin skrivelse till ordföranden för Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) att rekommendera plenarförsamlingen att godkänna rådets ståndpunkt vid första behandlingen utan ändringar, under förutsättning att den överensstämmer med den överenskommelse som nåtts mellan de två institutionerna. Efter juridisk och språklig kontroll antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen den 17 oktober 2016 i enlighet med överenskommelsen.

Under förhandlingarna med parterna om en tidig överenskommelse vid andra behandlingen insåg föredraganden att det fortfarande fanns behov av en övergångsperiod rörande den ersättning som betalas för plankorsningar (typ IV) eftersom vissa medlemsstater fortfarande använder denna förordning som en grund för ersättning för plankorsningar. Medlemsstaterna får fortsätta att betala ersättning för kostnader för dessa anläggningar på grundval av artikel 8 i direktiv 2012/34/EU. De kan dock behöva tid på sig för att ändra sin nationella lagstiftning och sina administrativa bestämmelser för att beakta upphävandet av förordning nr 1192/69.

Föredragarens rekommendation är därför att följa kommissionens förslag att upphäva förordningen, med undantag för de bestämmelser som gäller för normaliserad redovisning för fall av typ IV i bilaga 4. Dessa bestämmelser ska fortsätta att gälla till den 31 december 2017. På så sätt skulle medlemsstaterna få tid att anpassa sin nationella lagstiftning när det gäller kostnader för vissa plankorsningar.

Föredraganden vill dock betona att alla medlemsstater måste respektera sina tidigare lagar och fortsätta med införandet av direktiv 2012/34/EU utan ytterligare dröjsmål.

4. Rekommendation

Eftersom rådets ståndpunkt vid första behandlingen överensstämmer med överenskommelsen från förhandlingarna rekommenderar föredraganden utskottet att godkänna den utan ändringar.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning

Referensnummer

11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

26.2.2014                     T7-0152/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0026 - C7-0026/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

27.10.2016

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Merja Kyllönen

13.10.2014

 

 

 

Behandling i utskott

10.11.2016

 

 

 

Antagande

5.12.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jeroen Lenaers

Ingivande

6.12.2016

Rättsligt meddelande