Postup : 2012/0179(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0369/2016

Předložené texty :

A8-0369/2016

Rozpravy :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Hlasování :

PV 13/12/2016 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0483

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 586kWORD 54k
6.12.2016
PE 592.447v02-00 A8-0369/2016

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES)

č. 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodajka: Isabelle Thomas

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 13. února 2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Komise (KOM(2016)0667),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2012)0371),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro rybolov (A8-0369/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 133, 9.5.2013, s. 41.

(2)

Přijaté texty, 10.12.2013, P7_TA(2013)0539.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Poté, co Rada přijala dne 10. prosince 2013 postoj Parlamentu schválený na plenární schůzi v prvním čtení, posoudila podrobně návrh mezi lednem 2014 a listopadem 2015, což bylo období, ve kterém začala za lucemburského předsednictví jednání zaměřená na dosažení dohody ve druhém čtení.

Na základě třístranných jednání ze 17. listopadu 2015 a jednání, která následovala 26. dubna, 25. května a 14. a 30. června 2016 za nizozemského předsednictví, dosáhly dne 30. června 2016 vyjednávací týmy Parlamentu a Rady ohledně tohoto návrhu dohody.

Znění dohody bylo dne 12. července 2016 předloženo Výboru pro rybolov k hlasování o přijetí a bylo drtivou většinou jeho členů přijato. Na tomto základě se předseda výboru ve svém dopise zaslaném předsedovi Výboru stálých zástupců zavázal, že plenární schůzi doporučí, aby přijala postoj Rady v prvním čtení beze změn. Po ověření textu právníky-lingvisty Rada svůj postoj v prvním čtení přijala, a potvrdila tak dohodu ze dne 18. října 2016.

Vzhledem k tomu, že postoj Rady v prvním čtení je v souladu s dohodou, jež byla uzavřena v rámci třístranných jednání, zpravodajka doporučuje, aby výbor text přijal bez dalších pozměňovacích návrhů. Zpravodajka by chtěla zdůraznit zejména tyto prvky kompromisního návrhu:

– Evropská unie se chystá zamezit dopadům rybolovu prostřednictvím vymezení oblasti, v níž bude povolen hlubinný rybolov. Taková oblast bude zahrnovat oblasti, v nichž cílený rybolov probíhal mezi léty 2009 a 2011 a které se nacházejí ve vodách EU v severovýchodním Atlantiku. Tato zeměpisná hranice se bude vztahovat na rybářské lodě lovící hlubinné druhy, tj. na ty z nich, u nichž tvoří zmíněné druhy více než 8 % jejich celkového výlovu během nejméně jedné plavby za rok.

– Parlament prosadil zvláštní sankce pro lodě, které poruší nařízení o hlubinném rybolovu, a ustanovení, že pro určitá pravidla nebudou platit žádné výjimky.

– Vyjednavači Parlamentu a Rady se dohodli na hranici hloubky 800 metrů. Toto nové opatření má za cíl účinněji chránit zranitelné hlubokomořské ekosystémy.

– Obdobným způsobem se společní normotvůrci dohodli na tom, že plavidla, u nichž se zjistí, že provádějí rybolov v oblasti zranitelných mořských ekosystémů v hloubce přesahující 400 metrů, budou muset svou činnosti zastavit a přesunout se nejméně o pět námořních mil dál od dotčené oblasti rybolovu.

– Parlament zavedl nová přísnější pravidla transparentnosti tím, že do nich zahrnul povinnost zveřejňovat informace o evropských plavidlech zaměřených na lov hlubinných druhů a hlásit veškerý výlov (ryb a zranitelných ekosystémů). Členské státy budou také povinny předkládat informace o výskytu zranitelných ekosystémů (posouzení dopadu), které Komise bude každoročně vyhodnocovat a náležitě upravovat vymezení oblasti povoleného rybolovu (prostřednictvím prováděcích aktů).

– Ve snaze zajistit sběr dat pro vědecké účely bude 20 % plavidel povinno brát na palubu vědeckého pozorovatele.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku, ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a zrušení nařízení (ES) č. 2347/2002

Referenční údaje

11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

10.12.2013                     T7-0539/2013

Návrh Komise

COM(2012)0371 - C7-0196/2012

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

27.10.2016

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

27.10.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Isabelle Thomas

22.7.2014

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Isabelle Thomas

 

 

 

Projednání ve výboru

10.11.2016

 

 

 

Datum přijetí

5.12.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum předložení

6.12.2016

Právní upozornění