Procedure : 2012/0179(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0369/2016

Indgivne tekster :

A8-0369/2016

Forhandlinger :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Afstemninger :

PV 13/12/2016 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0483

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 362kWORD 54k
6.12.2016
PE 592.447v02-00 A8-0369/2016

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Isabelle Thomas

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

–  der henviser til udtalelse af 13. februar 2013(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse fra Kommissionen (COM(2016)0667),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0371),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Fiskeriudvalget (A8-0369/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT C 133 af 9.5.2013, s. 41.

(2)

Vedtagne tekster af 10.12.2013, P7_TA(2013)0539.


BEGRUNDELSE

Efter Parlamentets vedtagelse af sin førstebehandlingsholdningen på plenarforsamlingen den 10. december 2013 foretog Rådet en grundig behandling af forslaget mellem januar 2014 og november 2015, hvor forhandlingerne indledtes med det luxembourgske formandskab med henblik på at nå til enighed om en aftale ved andenbehandlingen.

Efter trilogen den 17. november 2015 og de følgende triloger 26. april, 25. maj og 14. og 30. juni 2016 med tilstedeværelse af det nederlandske formandskab nåede Europa-Parlamentets og Rådets forhandlingsteams frem til en aftale om sagen den 30. juni 2016.

Aftalens tekst blev forelagt Fiskeriudvalget til godkendelse den 12. juli 2016 og blev godkendt med et overvældende flertal. På grundlag af Fiskeriudvalgets godkendelse anbefalede formanden for udvalget i sin skrivelse til formanden for Coreper plenarforsamlingen at godkende Rådets holdning ved førstebehandling uden ændringer. Efter juristlingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning og bekræftede aftalen den 18. oktober 2016.

Eftersom Rådets førstebehandlingsholdning er i overensstemmelse med den aftale, der blev opnået enighed om under trepartsmøderne, anbefaler ordføreren, at udvalget accepterer den uden yderligere ændringer. Ordføreren vil gerne fremhæve især følgende elementer i kompromiset:

-  EU vil fastfryse "fiskeriets fodaftryk" ved at definere det område, hvor dybhavsfiskeriet er tilladt. Dette område dækker det område, hvor der mellem 2009 og 2011 fandt målrettet fiskeri sted i EU-farvandene i den nordøstlige del af Atlanterhavet. Den geografiske begrænsning vil gælde for fartøjer, der fisker efter dybhavsarter, dvs. dem, hvis fangster af disse arter tegner sig for mere end 8 % af deres samlede fangster på mindst én fangstrejse i løbet af året.

-  Europa-Parlamentet har opnået, at der indføres specifikke sanktioner mod fartøjer for at have overtrådt forordningen om dybhavsfiskeri, og at en række kontrolbestemmelser ikke er genstand for fritagelse.

-  Europa-Parlamentets og Rådets forhandlere er blevet enige om at fastsætte en maksimal batymetrisk grænse på 800 m. Denne nye bestemmelse har til formål at styrke beskyttelsen af de sårbare marine økosystemer på havbundene.

-  Medlovgiverne enedes ligeledes om, at ud over 400 meter og i tilfælde af fangst af sårbare marine økosystemer skal fartøjer indstille dybhavsfiskeri og sejle mindst 5 sømil væk fra det fangstområde, hvor der er fundet et sårbart marint område.

-  Parlamentet har indført nye strengere regler om gennemsigtighed ved at skabe en forpligtelse til at give offentligheden oplysninger om EU's fartøjer, som fisker efter dybhavsarter, og til at registrere alle fangster (fisk og sårbare økosystemer). Medlemsstaterne forpligtes også til at forelægge oplysninger om lokaliseringen af sårbare økosystemer (konsekvensanalyser), og Kommissionen vil evaluere disse oplysninger én gang om året og justere den godkendte fiskerizone i overensstemmelse hermed (i gennemførelsesretsakter).

-  For at sikre indsamling af videnskabelige oplysninger skal der være en videnskabelig observatør på 20 % af fartøjerne.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2347/2002

Referencer

11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

10.12.2013                     T7-0539/2013

Kommissionens forslag

COM(2012)0371 - C7-0196/2012

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

27.10.2016

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

27.10.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Isabelle Thomas

22.7.2014

 

 

 

Oprindelige ordførere

Isabelle Thomas

 

 

 

Behandling i udvalg

10.11.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.12.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Dato for indgivelse

6.12.2016

Juridisk meddelelse