Postupak : 2012/0179(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0369/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0369/2016

Rasprave :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Glasovanja :

PV 13/12/2016 - 5.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0483

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 442kWORD 54k
6.12.2016
PE 592.447v02-00 A8-0369/2016

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih uvjeta za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku i odredaba za ribolov u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

Odbor za ribarstvo

Izvjestiteljica: Isabelle Thomas

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih uvjeta za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku i odredaba za ribolov u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 13. veljače 2013.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Komisije (COM(2016)0667),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju(2) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0371),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za ribarstvo (A8-0369/2016),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  napominje da je akt donesen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije potpiše akt s predsjednikom Vijeća;

4.  nalaže glavnom tajniku da nakon što se provjeri da su svi postupci propisno dovršeni, potpiše akt te da u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća dogovori njegovu objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 133, 9.5.2013., str. 41.

(2)

Usvojeni tekstovi od 10.12.2013, P7_TA(2013)0539.


OBRAZLOŽENJE

Nakon donošenja stajališta Parlamenta u prvom čitanju na plenarnoj sjednici 10. prosinca 2013. Vijeće je temeljito razmotrilo taj prijedlog u razdoblju od siječnja 2014. do studenog 2015., kada su započeli pregovori s luksemburškim predsjedništvom u cilju postizanja sporazuma u drugom čitanju.

Nakon trijaloga održanog 17. studenog 2015. i narednih trijaloga od 26. travnja, 25. svibnja, 14. i 30. lipnja 2016., koji su se održali s nizozemskim predsjedništvom, pregovarački timovi Parlamenta i Vijeća postigli su sporazum o prijedlogu 30. lipnja 2016.

Dana 12. srpnja 2016. Odbor za ribarstvo glasao je o tekstu sporazuma te ga je odobrio velikom većinom glasova. Na temelju tog odobrenja predsjednik Odbora za ribarstvo u svom dopisu predsjedniku Corepera preporučio je da se na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta stajalište Vijeća odobri u prvom čitanju bez izmjena. Nakon pravne i jezične provjere Vijeće je 18. listopada 2016. usvojilo svoje stajalište u prvom čitanju, kojim je potvrdilo sporazum.

S obzirom na to da je stajalište Vijeća u prvom čitanju u skladu sa sporazumom postignutim u okviru trijalogâ, izvjestiteljica preporučuje da ga Odbor usvoji bez dodatnih izmjena. Izvjestiteljica bi u prvom redu htjela skrenuti pozornost na sljedeće elemente kompromisnog teksta:

– Europska unija zamrznut će ribolovni otisak utvrđivanjem područja u kojem su dozvoljene aktivnosti dubokomorskog ribolova. To područje uključuje zonu ciljanih ribolovnih aktivnosti poduzetih u razdoblju od 2009. do 2011. u vodama EU-a i sjeveroistočnog Atlantika. To geografsko ograničenje primjenjivat će se na plovila koja obavljaju ribolov dubokomorskih vrsta, tj. plovila u čijem je ukupnom ulovu udio navedene ribe veći od 8 % u barem jednom ribolovnom izlasku tijekom godine.

– Parlament je postigao da se za brodove koji krše propise o dubokomorskom ribolovu uvedu posebne sankcije i da se izuzeća ne primjenjuju na određena pravila.

– Pregovarači Parlamenta i Vijeća dogovorili su ograničenje dubine od 800 metara. Cilj te nove mjere učinkovitija je zaštita osjetljivih morskih ekosustava na morskom dnu.

– Isto tako, suzakonodavci su dogovorili da će plovila koja budu zatečena u ribolovu u osjetljivim morskim ekosustavima na dubini većoj od 400 metara morati prekinuti svoje ribolovne aktivnosti i udaljiti se najmanje 5 nautičkih milja od spomenutog područja.

– Parlament je uveo nova i stroža pravila o transparentnosti uključivanjem obaveze informiranja javnosti o europskim plovilima koja obavljaju ribolov dubokomorskih vrsta i obavještavanja o svim ulovima (informacije o ribi i osjetljivim ekosustavima). Države članice također će biti obvezne pružati informacije o položaju osjetljivih ekosustava (procjene učinka), a Europska komisija svake će godine ocjenjivati te podatke i s obzirom na njih prilagođavati područje dozvoljenog ribolova (u vidu provedbenih akata).

– Kako bi se osiguralo prikupljanje znanstvenih podataka, znanstveni promatrači moraju biti prisutni na 20 % plovila.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Posebni uvjeti za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku, odredbe o ribolovu u međunarodnim vodama sjevernoistočnog Atlantika i stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 2347/2002

Referentni dokumenti

11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

10.12.2013                     T7-0539/2013

Prijedlog Komisije

COM(2012)0371 - C7-0196/2012

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

27.10.2016

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

27.10.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Isabelle Thomas

22.7.2014

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Isabelle Thomas

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.11.2016

 

 

 

Datum usvajanja

5.12.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum podnošenja

6.12.2016

Pravna napomena