Procedūra : 2012/0179(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0369/2016

Pateikti tekstai :

A8-0369/2016

Debatai :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Balsavimas :

PV 13/12/2016 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0483

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 652kWORD 48k
6.12.2016
PE 592.447v02-00 A8-0369/2016

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlante sąlygos bei žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėja: Isabelle Thomas

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlante sąlygos bei žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 13 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2016) 0667),

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą(2) priimtą savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0371),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0369/2016),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 133, 2013 5 9, p. 41.

(2)

Priimti tekstai, 2013 12 10, P7_TA(2013)0539.


AIŠKINAMOJI DALIS

2013 m. gruodžio 10 d. Parlamentui plenariniame posėdyje priėmus poziciją per pirmąjį svarstymą Taryba šį pasiūlymą išsamiai nagrinėjo 2014 m. sausio–2015 m. lapkričio mėn., nuo tada prasidėjo derybos su Tarybai pirmininkaujančiu Liuksemburgu siekiant susitarti per antrąjį svarstymą.

Pasibaigus 2015 m. lapkričio 17 d. trišaliam dialogui ir po jo ėjusiems 2016 m. balandžio 26 d, gegužės 25 d., birželio 14 ir 30 d. trišaliams dialogams, kurie vyko Tarybai pirmininkaujant Nyderlandams, Parlamento ir Tarybos derybų grupės pasiekė susitarimą šiuo klausimu 2016 m. birželio 30 d.

Susitarimo tekstas 2016 m. liepos 12 d. buvo pateiktas balsavimui Žuvininkystės komitete ir patvirtintas didele balsų dauguma. Atsižvelgdamas į tai, kad Žuvininkystės komitetas pritarė, komiteto pirmininkas savo laiške COREPER pirmininkui įsipareigojo rekomenduoti per plenarinį posėdį pritarti Tarybos pozicijai per pirmąjį svarstymą be pakeitimų. Atlikus teisinį ir lingvistinį patikrinimą, Taryba 2016 m. spalio 18 d. priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą, patvirtindama susitarimą.

Kadangi Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą atitinka susitarimą, pasiektą per trišalio dialogo susitikimus, pranešėja siūlo komitetui jai pritarti be tolesnių pakeitimų. Pranešėja ypač norėtų pabrėžti šiuos kompromiso aspektus:

– Europos Sąjunga įšaldys žvejybos poveikio rodiklį nustatydama zonas, kuriose bus leidžiama vykdyti gelminę žvejybą. Ši zona apima teritoriją, kurioje 2009–2011 m. vyko tikslinė žvejyba Europai priklausančiuose šiaurės rytų Atlanto vandenyse. Šis geografinis apribojimas bus taikomas giliavandenes žuvis žvejojantiems laivams, t. y. tiems laivams, kurių sugaunamas giliavandenių žuvų kiekis sudaro daugiau kaip 8 proc. viso jų laimikio per bent vieną žvejybos reisą per metus;

– Parlamentas pasiekė, kad laivams, kurie pažeidžia reglamentą dėl giliavandenės žvejybos, būtų pradėtos taikyti konkrečios sankcijos ir kad tam tikram skaičiui kontrolės taisyklių nebūtų taikoma jokia išimtis;

– Parlamento ir Tarybos derybininkai susitarė nustatyti 800 m batimetrinę ribą. Šios naujos nuostatos tikslas – geresnė pažeidžiamų jūros dugno jūrinių ekosistemų apsauga;

– teisėkūros institucijos taip pat susitarė, kad pasiekę daugiau kaip 400 m gylį ir palietę pažeidžiamas jūrų ekosistemas, gelminę žvejybą vykdantys laivai turės nutraukti veiklą ir bent 5 jūrmyles nutolti nuo tos ekosistemos žvejybos zonos;

– Parlamentas įtraukė naujas griežtesnes skaidrumo taisykles, apimančias įpareigojimą viešai pateikti informaciją apie Europos laivus, žvejojančius giliavandenes žuvis, ir užregistruoti visą laimikį (žuvis ir pažeidžiamas ekosistemas). Valstybės narės taip pat turės pateikti informaciją apie pažeidžiamų ekosistemų vietą (poveikio vertinimas), o Europos Komisija kiekvienais metais įvertins šiuos duomenis ir paskui atitinkamai pakoreguos rajoną, kuriame leidžiama žvejoti (taikydama įgyvendinimo aktus).

– siekiant užtikrinti mokslinių duomenų rinkimą, 20 proc. laivų turės būti moksliniai stebėtojai.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlante sąlygos, žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos ir Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 panaikinimas

Nuorodos

11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

10.12.2013                     T7-0539/2013

Komisijos pasiulymas

COM(2012)0371 - C7-0196/2012

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

27.10.2016

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

27.10.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Isabelle Thomas

22.7.2014

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Isabelle Thomas

 

 

 

Svarstymas komitete

10.11.2016

 

 

 

Priėmimo data

5.12.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Pateikimo data

6.12.2016

Teisinis pranešimas