Procedūra : 2012/0179(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0369/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0369/2016

Debates :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Balsojumi :

PV 13/12/2016 - 5.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0483

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 653kWORD 54k
6.12.2016
PE 592.447v02-00 A8-0369/2016

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejai dziļūdens krājumos Ziemeļaustrumu Atlantijā un noteikumus zvejai starptautiskajos ūdeņos Ziemeļaustrumu Atlantijā un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

Zivsaimniecības komiteja

Referente: Isabelle Thomas

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejai dziļūdens krājumos Ziemeļaustrumu Atlantijā un noteikumus zvejai starptautiskajos ūdeņos Ziemeļaustrumu Atlantijā un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (11625/2016 – C8-0427/2016),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 13. februāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2016)0667),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(2) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0371),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komiteja ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0369/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 133, 9.5.2013., 41. lpp.

(2)

2013. gada 10. decembra pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0539.


PASKAIDROJUMS

Pēc tam, kad 2013. gada 10. decembra plenārsēdē Parlaments pieņēma savu pirmā lasījuma nostāju, Padome priekšlikumu rūpīgi izskatīja no 2014. gada janvāra līdz 2015. gada novembrim, kad ar prezidentvalsti Luksemburgu sākās sarunas par vienošanos otrajā lasījumā.

Pēc 2015. gada 17. novembra trialoga, kam sekoja 2016. gada 26. aprīļa, 25. maija un 14. un 30. jūnija trialogi ar prezidentvalsti Nīderlandi, Parlamenta un Padomes sarunu grupas 2016. gada 30. jūnijā panāca vienošanos par priekšlikumu.

2016. gada 12. jūlija balsojumā Zivsaimniecības komiteja vienošanās tekstu apstiprināja ar pārliecinošu balsu vairākumu. Uz šā pamata komitejas priekšsēdētājs apņēmās vēstulē COREPER priekšsēdētājam ieteikt plenārsēdē apstiprināt Padomes pirmā lasījuma nostāju bez grozījumiem. Pēc juridiskās un lingvistiskās pārbaudes Padome pieņēma pirmā lasījuma nostāju, apstiprinot 2016. gada 18. oktobra vienošanos.

Tā kā Padomes pirmā lasījuma nostāja ir saskaņā ar trialogos panākto vienošanos, referente iesaka komitejai to pieņemt bez turpmākiem grozījumiem. Referente jo īpaši vēlas uzsvērt turpmāk minētos vienošanās elementus.

- Eiropas Savienība iesaldēs savu zvejas ietekmēto platību, nosakot teritoriju, kurā dziļūdens zveja būs atļauta. Šī teritorija ietver ES Ziemeļaustrumu Atlantijas ūdeņu teritoriju, kurā no 2009. gada līdz 2011. gadam notika specializēta zveja. Šī ģeogrāfiskā robeža tiks piemērota kuģiem, kas specializēti zvejo dziļūdens sugas, t. i., kuģiem, kuru dziļūdens sugu nozveja pārsniedz 8 % no kopējās nozvejas vismaz vienā zvejas reisā gaida laikā.

- Parlaments ir panācis, ka ir paredzētas īpašas sankcijas pret kuģiem, kas pārkāpj dziļūdens zvejas regulu, un ka no dažiem noteikumiem atbrīvojumi nebūs iespējami.

- Parlamenta un Padomes sarunu grupas ir vienojušās par 800 m dziļuma ierobežojumu. Ar to iecerēts efektīvāk aizsargāt jutīgas dziļūdens jūras ekosistēmas.

- Līdzīgā kārtā likumdevēji ir vienojušies, ka kuģiem, kurus pieķers zvejojam jutīgās jūras ekosistēmās dziļumā, kas pārsniedz 400 m, būs jāaptur savas darbības un jāpārvietojas vismaz piecas jūras jūdzes prom no attiecīgā zvejas apgabala.

- Parlaments ir ieviesis jaunus, stingrākus pārredzamības noteikumus, paredzot pienākumus darīt pieejamu sabiedrībai informāciju par Eiropas kuģiem, kas specializēti zvejo dziļūdens sugas, un ziņot par visām nozvejām (attiecībā uz zivīm un jutīgām ekosistēmām). Dalībvalstīm būs arī jāsniedz informācija par jutīgu ekosistēmu atrašanās vietām (ietekmes novērtējumi), un Komisija ik gadu analizēs šos datus un attiecīgi pielāgos atļautās zvejas apgabalus (pieņemot īstenošanas aktus).

- Lai nodrošinātu zinātnisko datu vākšanu, uz 20 % kuģu būs jābūt zinātniskajam novērotājam.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Īpaši nosacījumi zvejai dziļūdens krājumos Ziemeļaustrumu Atlantijā, noteikumi par zveju starptautiskajos ūdeņos Ziemeļaustrumu Atlantijā un Regulas (EK) Nr. 2347/2002 atcelšana

Atsauces

11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

10.12.2013                     T7-0539/2013

Komisijas priekšlikums

COM(2012)0371 - C7-0196/2012

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

27.10.2016

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

27.10.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Isabelle Thomas

22.7.2014

 

 

 

Aizstātie referenti

Isabelle Thomas

 

 

 

Izskatīšana komitejā

10.11.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

5.12.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Iesniegšanas datums

6.12.2016

Juridisks paziņojums