Postup : 2012/0179(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0369/2016

Predkladané texty :

A8-0369/2016

Rozpravy :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Hlasovanie :

PV 13/12/2016 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0483

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 518kWORD 48k
6.12.2016
PE 592.447v02-00 A8-0369/2016

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky lovu hlbokomorských populácií rýb v severovýchodnom Atlantiku a ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných vodách severovýchodného Atlantiku a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajkyňa: Isabelle Thomas

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky lovu hlbokomorských populácií rýb v severovýchodnom Atlantiku a ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných vodách severovýchodného Atlantiku a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 13. februára 2013(1);

–  so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2016)0667),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0371),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre rybárstvo (A8-0369/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ C 133, 9.5.2013, s. 41.

(2)

Prijaté texty, 10.12.2013, P7_TA(2013)0539.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V nadväznosti na prijatie pozície Parlamentu v prvom čítaní 10. decembra 2013 Rada návrh podrobne preskúmala v januári 2014 až novembri 2015, t. j. v čase, keď sa začali rokovania s luxemburským predsedníctvom zamerané na dosiahnutie dohody v druhom čítaní.

Po trialógu zo 17. novembra 2015 a následných trialógoch z 26. apríla, 25. mája a zo 14. a 30. júna 2016, ktoré sa konali počas holandského predsedníctva, rokovacie tímy Parlamentu a Rady 30. júna 2016 dosiahli dohodu o tomto návrhu.

Text dohody bol 12. júla 2016 predložený Výboru pre rybárstvo na hlasovanie a bol schválený prevažnou väčšinou. Na základe toho sa predseda výboru vo svojom liste predsedovi Coreperu zaviazal, že plénu odporučí, aby pozíciu Rady schválilo v prvom čítaní bez zmeny. Po právnom a lingvistickom overení textu Rada 18. októbra 2016 prijala pozíciu v prvom čítaní, ktorou dohodu potvrdila.

Keďže pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s dohodou dosiahnutou v trialógoch, spravodajkyňa odporúča výboru jej prijatie bez ďalších zmien. Spravodajkyňa by rada vyzdvihla najmä tieto prvky kompromisu:

– Európska únia zmrazí svoju rybolovnú stopu špecifikovaním oblasti, v ktorej bude hlbokomorský rybolov povolený. Táto oblasť zahŕňa oblasť, v ktorej sa rokmi 2009 a 2011 uskutočňoval hlbokomorský rybolov a ktoré sa nachádzajú vo vodách EÚ v severovýchodnom Atlantiku. Táto zemepisná hranica sa bude vzťahovať na plavidlá, ktoré cielene lovia hlbokomorské druhy, t. j. na plavidlá, ktorých výlov hlbokomorských druhov predstavuje viac ako 8 % ich celkového výlovu počas najmenej jedného rybárskeho výjazdu za rok.

– Parlamentu sa podarilo presadiť, že sa zavedú osobitné sankcie pre plavidlá, ktoré porušia nariadenie o hlbokomorskom rybolove, a že v prípade určitých ustanovení nebudú platiť žiadne výnimky.

Vyjednávači Parlamentu a Rady sa dohodli na hĺbkovom limite 800 metrov. Toto nové opatrenie je zamerané na účinnejšiu ochranu citlivých hlbokomorských ekosystémov.

– Podobne sa spoluzákonodarcovia dohodli na tom, že plavidlá, v prípade ktorých sa zistí, že lovia v citlivých morských ekosystémoch v hĺbke viac ako 400 metrov, budú musieť svoju činnosť zastaviť a presunúť sa aspoň o päť námorných míľ ďalej od príslušnej rybolovnej oblasti.

– Parlament zaviedol nové, prísnejšie pravidlá transparentnosti tým, že do nich zahrnul aj povinnosť informovať verejnosť o európskych plavidlách cielene loviacich hlbokomorské druhy a hlásiť všetky úlovky (rýb a citlivých ekosystémov). Členské štáty budú mať takisto povinnosť poskytovať informácie o mieste výskytu citlivých ekosystémov (posúdenia vplyvu) a Komisia tieto údaje každoročne posúdi a náležite upraví povolené rybolovné oblasti (prostredníctvom vykonávacích aktov).

– V snahe zabezpečiť zber údajov na vedecké účely bude 20 % plavidiel povinných brať na palubu vedeckého pozorovateľa.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Osobitné podmienky lovu hlbokomorských populácií rýb v severovýchodnom Atlantiku, ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných vodách severovýchodného Atlantiku a zrušenie nariadenia (ES) č. 2347/2002

Referenčné čísla

11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

10.12.2013                     T7-0539/2013

Text predložený Komisiou

COM(2012)0371 - C7-0196/2012

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

27.10.2016

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

27.10.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Isabelle Thomas

22.7.2014

 

 

 

Predchádzajúci spravodajca

Isabelle Thomas

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.11.2016

 

 

 

Dátum prijatia

5.12.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

22

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Dátum predloženia

6.12.2016

Právne oznámenie