Postup : 2013/0029(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0371/2016

Předložené texty :

A8-0371/2016

Rozpravy :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Hlasování :

PV 14/12/2016 - 9.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0498

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 616kWORD 57k
7.12.2016
PE 592.232v02-00 A8-0371/2016

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury

(11199/1/2016– C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: David-Maria Sassoli

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury

(11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (11199/1/2016 – C8-0426/2016),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality francouzským senátem, litevským parlamentem, lucemburskou poslaneckou sněmovnou, nizozemským senátem, nizozemskou poslaneckou sněmovnou a švédským parlamentem, která uvádějí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. října 2013(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0029),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A8-0371/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)

Úř. věst. C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0147.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Tržní pilíř čtvrtého železničního balíčku

Tržní pilíř čtvrtého železničního balíčku zahrnuje tři legislativní návrhy:

1.  návrh na změnu směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury;

2.  změnu nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici;

3.  návrh na zrušení nařízení č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků.

2. Návrh Komise na změnu směrnice 2012/34/EU

Tento legislativní návrh, známý též jako „směrnice o správě a řízení“, měl zejména následující cíle:

a)  V zájmu zintenzivnění konkurenčního tlaku na vnitrostátní trhy železniční osobní dopravy otevřít trhy vnitrostátní osobní dopravy, aby se zvýšil počet a zlepšila kvalita služeb osobní dopravy. Přijetím předchozích železničních balíčků jsou služby nákladní železniční dopravy otevřeny hospodářské soutěži od roku 2007, resp. od roku 2010. Tento návrh je třeba vnímat ve spojení s navrhovanými změnami nařízení č. 1370/2007 a v této souvislosti se zaměřuje na zvýšení účinnosti veřejného financování služeb osobní dopravy.

b)  Posílit správu a řízení provozovatelů infrastruktury s cílem zajistit rovný přístup k infrastruktuře. Toho by mělo být dosaženo odstraněním střetů zájmů, které ovlivňují rozhodnutí provozovatele infrastruktury týkající se přístupu na trh, a odstraněním možného křížového subvencování mezi provozovateli infrastruktury a železničními podniky, které existuje v rámci integrovaných struktur. Cílem návrhu bylo rovněž zajistit, aby všechny funkce provozovatele infrastruktury byly řízeny soudržným způsobem. Návrh se také zaměřoval na posílení koordinace mezi provozovateli infrastruktury a provozovateli železniční dopravy s cílem lépe reagovat na potřeby trhu a na posílení přeshraniční spolupráce mezi provozovateli infrastruktury.

Tyto změny by měly pozvednout úroveň hospodářské soutěže, zajistit finanční transparentnost a spravedlivé podmínky financování. Rovný přístup na trh a rostoucí počet provozovatelů by v konečném důsledku měly vést k vytváření nových podnikatelských činností a nárůstu dopravy. Zvýšení konkurence a specializace účastníků trhu by také mělo mít pozitivní vliv na produktivitu a efektivnost a vést ke zvýšení investic do infrastruktury železniční dopravy.

Kombinace „otevřeného přístupu“ a konkurenčního nabídkového řízení na smlouvy o veřejných službách by měla umožnit další otevření trhu, jak toho již bylo dosaženo na trhu nákladní dopravy a na mezinárodním trhu pro přepravu cestujících, přičemž vývoj na zralejším trhu nákladní dopravy potvrzuje, že otevření vedlo ke zvýšenému podílu železniční dopravy na trhu.

Větší hospodářská soutěž by měla zvýšit atraktivitu železniční dopravy, která by měla lépe reagovat na potřeby zákazníků, což umožní provozovatelům železniční dopravy soutěžit s jinými druhy dopravy. Další rozvoj vysokorychlostní přepravy cestujících by též měl učinit železniční dopravu konkurenceschopnější, zvýšit její podíl na trhu a přispět k dosažení cílů v oblasti změny klimatu.

Nárůst železniční činnosti by měl dále vést ke zvýšené poptávce po kvalifikovaných železničních pracovnících a provozovatelích zařízení pro poskytování železničních služeb, ale také k vyšší poptávce po kolejových vozidlech, čímž by se vytvořila nová pracovní místa ve výrobě zaměřené na železnici.

3. Interinstitucionální jednání

Po přijetí postoje Parlamentu v prvním čtení dne 26. února 2014 probíhala od října 2015 do dubna 2016, během lucemburského a nizozemského předsednictví Rady, interinstitucionální jednání (s cílem dosáhnout brzké dohody v rámci druhého čtení). Vyjednávací tým Parlamentu dosáhl dohody s předsednictvím Rady dne 19. dubna 2016, po šesti kolech třístranných jednání.

Znění této dohody bylo předloženo Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a schváleno dne 12. července 2016. Na základě přijetí dohody ve výboru TRAN uvedl jeho předseda ve svém dopise Výboru stálých zástupců (COREPER I), že doporučí plénu přijmout postoj Rady v prvním čtení bez pozměňovacích návrhů, za předpokladu, že bude v souladu s dohodou dosaženou mezi oběma orgány. Po ověření textu právníky-lingvisty přijala Rada svůj postoj v prvním čtení dne 17. října 2016 v souladu s dohodou.

4. Hlavní úspěchy Evropského parlamentu

V dosažení celkové dohody s Radou s cílem zajistit nestrannost a nezávislost provozovatelů infrastruktury a otevření železničního trhu sehrál Parlament významnou roli. Parlament dosáhl zejména následujícího:

  v zájmu zajištění nestrannosti a nezávislosti provozovatelů infrastruktury byla přijata ochranná opatření, a to posílením ustanovení o: dvojích mandátech, hlavních funkcích, řízení dopravy a plánování údržby, svěření výkonu funkcí provozovatele infrastruktury vnějším subjektům, finanční transparentnosti;

  členské státy by měly zavést vnitrostátní rámec pro posuzování střetu zájmů; v tomto rámci by měly regulační subjekty zohlednit veškeré osobní finanční, hospodářské nebo profesní zájmy, které by mohly nevhodně ovlivnit nestrannost provozovatele infrastruktury;

  byla stanovena zvláštní pravidla pro přístup vysokorychlostní přepravy cestujících k železniční infrastruktuře Unie, s cílem vytvořit trh pro vysokorychlostní přepravu cestujících a podpořit její konkurenceschopnost v zájmu cestujících; podle těchto nových pravidel, stanovených v článku 11a, musí přístup vysokorychlostní přepravy cestujících podléhat výhradně požadavkům regulačního subjektu přijatým v souladu s uvedeným článkem. Zpravodaj poukazuje na to, že v důsledku článku 11a nemohou členské státy omezit přístup vysokorychlostní přepravy cestujících k železniční infrastruktuře Unie podle čl. 11 odst. 1;

  v sociálních otázkách: železniční podnik žádající o licenci nebo osoby v jeho řídicích funkcích nesmí být odsouzeny za závažný trestný čin, k němuž došlo na základě povinností vyplývajících ze závazných kolektivních smluv; Komise by také měla posoudit nezbytnost legislativních opatření pro certifikaci zaměstnanců působících jako doprovod vlaků;

  byly vytvořeny povinné koordinační mechanismy mezi provozovateli infrastruktury a železničními podniky;

  byla posílena role evropské sítě provozovatelů infrastruktury, včetně mechanismů, jež mají zajistit měření jejich výkonnosti;

  byly posíleny pravomoci regulačních subjektů, přičemž pro koordinaci rozhodnutí dvou nebo více regulačních subjektů ohledně mezinárodní železniční dopravy nebo železniční infrastruktury dvou států byl vytvořen mechanismus spolupráce;

  rozvoj trhu v oblasti společného informačního systému a systémů prodeje jednotných jízdenek byl předložen jako priorita, aby byla usnadněna účinnější multimodální a přeshraniční přeprava cestujících; Komise bude sledovat vývoj na trhu železniční dopravy v souvislosti se zaváděním těchto systémů a do roku 2022 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, k níž případně přiloží legislativní návrhy.

5. Doporučení

Vzhledem k tomu, že postoj Rady v prvním čtení je v souladu s dohodou, jíž bylo dosaženo při interinstitucionálních jednáních, zpravodaj doporučuje, aby byl text přijat bez pozměňovacích návrhů.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury

Referenční údaje

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

26.2.2014                     T7-0147/2014

Návrh Komise

COM(2013)0029 - C7-0025/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

27.10.2016

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

David-Maria Sassoli

13.10.2014

 

 

 

Předchozí zpravodajové

David-Maria Sassoli

 

 

 

Projednání ve výboru

10.11.2016

 

 

 

Datum přijetí

5.12.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

14

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jeroen Lenaers

Datum předložení

7.12.2016

Právní upozornění