Postup : 2016/0185(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0372/2016

Předložené texty :

A8-0372/2016

Rozpravy :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Hlasování :

PV 06/04/2017 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0128

ZPRÁVA     ***I
PDF 713kWORD 86k
7.12.2016
PE 589.188v02-00 A8-0372/2016

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Miapetra Kumpula-Natri

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0399),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0219/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. října 2016(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0372/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Nařízením (EU) 2015/2120 se zřizuje nový mechanismus pro stanovování maloobchodních cen za regulované roamingové služby na území Unie s cílem zrušit maloobchodní příplatky za roaming, aniž by došlo k narušení vnitrostátních a navštívených trhů.

(3)  Nařízením (EU) 2015/2120 se zřizuje nový mechanismus pro stanovování maloobchodních cen za regulované roamingové služby na území Unie s cílem zrušit maloobchodní příplatky za roaming od 15. července 2017, aniž by došlo k narušení vnitrostátních a navštívených trhů, neboť pro poplatky za roaming v Evropě bez hranic neexistuje žádné odůvodnění;

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Nařízení (EU) 2015/2120 stanoví možnost, aby operátor uplatňoval v souladu s příslušným prováděcím aktem politiku „přiměřeného využívání“ v souladu s prováděcími akty podle článku 6d nařízení (EU) č. 531/2012. Politika přiměřeného využívání má zásadní úlohu při zaručení finančně udržitelného modelu velkoobchodního a maloobchodního trhu s roamingem. Velkorysou politiku přiměřeného využívání pro roamingové zákazníky musí provázet velkoobchodní stropy, které odrážejí reálné náklady poskytování roamingových služeb a umožní co možná nejvyššímu počtu operátorů poskytovat nabídky „roamingu za domácích podmínek“, aniž by došlo k výraznému nárůstu jejich nákladů, k poškození domácích trhů nebo ke zvýšení cen pro domácí zákazníky.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Zrušení maloobchodních příplatků za roaming, které bylo zavedeno nařízením (EU) 2015/2120 (známé také jako „roaming za domácích podmínek“), je nezbytné pro vytvoření a snadnější fungování jednotného digitálního trhu v celé Unii. Uvedené nařízení však samo o sobě k zajištění řádného fungování trhu s roamingem nestačí.

(4)  Zrušení maloobchodních příplatků za roaming, které bylo zavedeno nařízením (EU) 2015/2120 (známé také jako „roaming za domácích podmínek“), je nezbytné pro vytvoření a snadnější fungování jednotného digitálního trhu v celé Unii a také pro snížení nákladů pro zákazníky. Uvedené nařízení však samo o sobě k zajištění řádného a udržitelného fungování trhu s roamingem nestačí. Toto nařízení by tudíž mělo zajistit, aby zrušením maloobchodních příplatků za roaming nebyly dotčeny modely tvorby cen na vnitrostátních trzích.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Zrušení příplatků za roaming ode dne 15. června 2017, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 531/2012, je proto podmíněno použitelností každého právního aktu navrženého Komisí, který v návaznosti na přezkum velkoobchodních trhů s roamingem stanoví vhodná opatření.

(5)  Zrušení příplatků za roaming ode dne 15. června 2017, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 531/2012, je proto podmíněno použitelností každého právního aktu navrženého Komisí, který v návaznosti na přezkum velkoobchodních trhů s roamingem stanoví vhodná opatření, aby bylo zrušení maloobchodních příplatků za roaming možné.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Zejména současný způsob fungování velkoobchodních trhů s roamingem by v důsledku nadměrných velkoobchodních cen za roaming ve srovnání s domácími maloobchodními cenami stanovenými pro koncové uživatele mohl narušit hospodářskou soutěž a investice na domácích trzích domovských operátorů. To platí zejména pro menší operátory nebo operátory s převahou odchozího provozu, čímž se poskytování roamingu za domácích podmínek stává strukturálně neudržitelné.

(8)  Zejména současný způsob fungování velkoobchodních trhů s roamingem by v důsledku nadměrných velkoobchodních cen za roaming ve srovnání s domácími maloobchodními cenami stanovenými pro koncové uživatele mohl narušit hospodářskou soutěž a investice na domácích trzích domovských operátorů. To platí zejména pro menší operátory, mj. pro operátory virtuálních mobilních sítí, kteří jsou nezbytní pro zdravou hospodářskou soutěž, a pro operátory s převahou odchozího provozu, čímž se poskytování roamingu za domácích podmínek stává strukturálně neudržitelné. Je také naprosto zásadní zajistit, aby směrnice Evropského parlamentu a Rady .../... [evropský kodex pro elektronické komunikace] stanovila jasné a jednotné dlouhodobé pobídky pro soukromé investice v odvětví telekomunikací.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Fungování velkoobchodního trhu s roamingem by operátorům mělo umožnit pokrýt veškeré náklady na poskytování regulovaných velkoobchodních roamingových služeb, včetně společných a sdílených nákladů. To by mělo zachovat pobídky k investicím do navštívených sítí a zamezit narušení vnitrostátní hospodářské soutěže na navštívených trzích v důsledku regulatorní arbitráže ze strany operátorů, kteří používají nápravná opatření velkoobchodního roamingového přístupu k tomu, aby soutěžili na domácích navštívených trzích.

(9)  Fungování velkoobchodního trhu s roamingem by operátorům mělo umožnit pokrýt veškeré efektivně vynaložené náklady na poskytování regulovaných velkoobchodních roamingových služeb, včetně společných a sdílených nákladů. To by mělo zachovat pobídky k investicím do navštívených sítí a zamezit narušení vnitrostátní hospodářské soutěže na navštívených trzích v důsledku regulatorní arbitráže ze strany operátorů, kteří používají nápravná opatření velkoobchodního roamingového přístupu k tomu, aby soutěžili na domácích navštívených trzích.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  V zájmu usnadnění řádného fungování vnitřního trhu s velkoobchodními roamingovými službami by měli mít operátoři mobilních sítí možnost zamítnout žádosti o velkoobchodní roamingový přístup pouze na základě objektivních kritérií a poté, co obdrží povolení od příslušného vnitrostátního regulačního orgánu. Podniky, jimž je zamítnut velkoobchodní roamingový přístup, by měly mít možnost podávat stížnosti u vnitrostátních regulačních orgánů. V zájmu transparentnosti by měl vnitrostátní regulační orgán informovat Komisi o takovýchto žádostech o povolení a o jakýchkoli podaných stížnostech. Komise by měla informace o těchto žádostech a stížnostech zpřístupnit veřejnosti, s výhradou povinnosti zachovávat důvěrnost.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Pokud jde o pravidla pro velkoobchodní ceny, měly by zůstat zachovány regulační povinnosti na úrovni Unie, neboť jakékoli opatření, které umožňuje roaming za domácích podmínek v celé Unii, aniž by upravilo úroveň velkoobchodních nákladů spojených s poskytováním těchto služeb, by mohlo vést k narušení vnitřního trhu roamingových služeb a nemotivovalo by k intenzivnější hospodářské soutěži.

(12)  Pokud jde o pravidla pro velkoobchodní ceny, měly by zůstat zachovány regulační povinnosti na úrovni Unie, neboť jakékoli opatření, které umožňuje roaming za domácích podmínek v celé Unii, aniž by upravilo úroveň velkoobchodních nákladů spojených s poskytováním těchto služeb, by mohlo vést k narušení vnitřního trhu roamingových služeb a nemotivovalo by k intenzivnější hospodářské soutěži. Hospodářská soutěž je pro telekomunikační trh nezbytná, zvláště pro nové subjekty na trhu, technologicky inovativní modely, malé a střední podniky a začínající podniky, a to s ohledem na nutnost prosazovat potřebné investice do síťové infrastruktury, aby odpovídala nárůstu využívání datových služeb, k němuž zavedení roamingu za domácích podmínek přispěje.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Při stanovování maximální velkoobchodní ceny za regulované roamingové datové služby byly zohledněny všechny složky přístupu nezbytné k tomu, aby bylo možné poskytování roamingových služeb, a to včetně tranzitních nákladů na přenos dat do výměnného uzlu určeného operátorem domovské sítě.

(16)  Využívání datových služeb prudkým tempem vzrůstá v Unii i na celém světě. Zavedení režimu roamingu za domácích podmínek od 15. června 2017 přispěje k tomuto nárůstu v rámci roamingu, což povede k výraznému snížení jednotkové ceny za spotřebovaná data. S přihlédnutím k nárůstu využívání datových služeb a snižování jednotkových nákladů na spotřebovaná data by se měla maximální velkoobchodní cena za regulované datové roamingové služby každoročně snižovat. Při stanovování maximální velkoobchodní ceny za regulované roamingové datové služby byly zohledněny všechny složky přístupu nezbytné k tomu, aby bylo možné poskytování roamingových služeb, a to včetně tranzitních nákladů na přenos dat do výměnného uzlu určeného operátorem domovské sítě.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Stávající maximální velkoobchodní ceny za roaming u hlasových volání, SMS zpráv a datových služeb by proto měly být sníženy.

(18)  Stávající maximální velkoobchodní ceny za roaming u hlasových volání, SMS zpráv a datových služeb by proto měly být výrazně sníženy, a to na úrovně bližší skutečným nákladům na poskytování těchto služeb.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Fungování velkoobchodních trhů s roamingem a jejich vzájemné vztahy s maloobchodním trhem s roamingem je nezbytné sledovat a pravidelně přezkoumávat a přitom brát na zřetel vývoj hospodářské soutěže, technologický vývoj a provozní toky. K tomu, aby bylo možné řádně posoudit, jak se trhy s roamingem přizpůsobí pravidlům pro poskytování roamingu za domácích podmínek, by v návaznosti na provedení těchto pravidel měly být shromážděny dostatečné údaje o fungování těchto trhů.

(21)  Fungování velkoobchodních trhů s roamingem a jejich vzájemné vztahy s maloobchodním trhem s roamingem je nezbytné sledovat a pravidelně přezkoumávat a přitom brát na zřetel vývoj hospodářské soutěže, technologický vývoj a provozní toky. Za tímto účelem by měla Komise do 15. prosince 2018 předložit Evropskému parlamentu a Radě průběžnou zprávu na základě dostupných údajů. Komise by měla následně předkládat zprávy Evropskému parlamentu a Radě každé dva roky. První taková zpráva by měla být předložena do 15. prosince 2019. Komise by ve své zprávě předkládané každé dva roky měla zejména posoudit, zda má režim roamingu za domácích podmínek nějaký dopad na vývoj maloobchodních cen a zvláště na škálu tarifních plánů, které jsou k dispozici na maloobchodním trhu. To by mělo zahrnovat na jedné straně posouzení jakýchkoli nově se objevivších tarifních plánů, které obsahují pouze domácí služby a vůbec nenabízejí maloobchodní roamingové služby, a tím podrývají samu podstatu režimu roamingu za domácích podmínek, a na straně druhé posouzení jakéhokoli snížení dostupnosti tarifních plánů s paušálem, které by také mohlo představovat ztrátu pro spotřebitele a poškozovat cíle digitálního jednotného trhu. Stejně jako ve svém přezkumu velkoobchodního trhu s roamingem ze dne 15. června 2016 by měla Komise i ve svých zprávách předkládaných každé dva roky posoudit schopnost operátorů navštívené sítě pokrýt efektivně veškeré náklady na poskytování regulovaných velkoobchodních roamingových služeb a dopad režimu roamingu za domácích podmínek na plánované investice do síťové infrastruktury. Kromě toho by Komise měla posoudit schopnost operátorů domovské sítě pokrýt náklady na poskytování regulovaných velkoobchodních roamingových služeb ze svých výnosů z poskytování těchto služeb, zejména dopad na operátory virtuálních mobilních sítí, a míru, v jaké vnitrostátní regulační orgány povolily maloobchodní příplatky za roaming v rámci mechanismu k zajištění udržitelnosti. K tomu, aby bylo možné řádně posoudit, jak se trhy s roamingem přizpůsobí pravidlům pro poskytování roamingu za domácích podmínek, by v návaznosti na provedení těchto pravidel měly být shromážděny dostatečné údaje o fungování těchto trhů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  K tomu, aby bylo možné posoudit vývoj hospodářské soutěže na trzích s roamingem v celé Unii a pravidelně podávat zprávy o vývoji skutečných velkoobchodních cen za roaming za nevyrovnanou bilanci provozu mezi poskytovateli roamingu, by sdružení BEREC mělo být pověřeno shromažďováním údajů od vnitrostátních regulačních orgánů o skutečných cenách za vyrovnanou a nevyrovnanou bilanci provozu. Sdružení by mělo rovněž shromažďovat údaje o případech, kdy se strany velkoobchodní dohody rozhodly, že nebudou používat maximální velkoobchodní ceny za roaming, nebo provedly opatření na velkoobchodní úrovni, jejichž cílem je zabránit trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu pro jiné účely, než je poskytování regulovaných roamingových služeb zákazníkům poskytovatelů roamingu při jejich pravidelných cestách v rámci Unie.

(22)  K tomu, aby bylo možné posoudit vývoj hospodářské soutěže na trzích s roamingem v celé Unii a pravidelně podávat zprávy o vývoji skutečných velkoobchodních cen za roaming za nevyrovnanou bilanci provozu mezi poskytovateli roamingu, by sdružení BEREC mělo být pověřeno shromažďováním údajů od vnitrostátních regulačních orgánů o skutečných cenách za vyrovnanou a nevyrovnanou bilanci provozu. Sdružení by mělo rovněž shromažďovat údaje o případech, kdy se strany velkoobchodní dohody rozhodly, že nebudou používat maximální velkoobchodní ceny za roaming, nebo provedly opatření na velkoobchodní úrovni, jejichž cílem je zabránit trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu pro jiné účely, než je poskytování regulovaných roamingových služeb zákazníkům poskytovatelů roamingu při jejich pravidelných cestách v rámci Unie. Na základě shromážděných údajů by mělo sdružení BEREC pravidelně podávat zprávu o vztahu mezi maloobchodními cenami, velkoobchodními cenami a velkoobchodními náklady, pokud jde o vnitrostátní i roamingové služby.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (EU) č. 531/2012

Čl. 3 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1)   V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Operátoři mobilních sítí mohou zamítnout žádosti o velkoobchodní roamingový přístup pouze na základě objektivních kritérií.“

„2.   Operátoři mobilních sítí mohou zamítnout žádosti o velkoobchodní roamingový přístup pouze na základě objektivních kritérií a poté, co obdrží povolení od příslušného vnitrostátního regulačního orgánu. Příslušný vnitrostátní regulační orgán informuje Komisi o jakékoli žádosti o povolení a o jejích objektivně podložených důvodech. Komise informace o těchto žádostech zpřístupní veřejnosti, s výhradou povinnosti zachovávat důvěrnost.“

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (EU) č. 531/2012

Čl. 3 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(1a)  V článku 3 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Referenční nabídka uvedená v odstavci 5 je dostatečně podrobná a zahrnuje všechny nezbytné součásti velkoobchodního roamingového přístupu uvedené v odstavci 3, a zároveň poskytuje popis nabídek týkajících se přímého velkoobchodního roamingového přístupu a velkoobchodního roamingového přístupu za účelem dalšího prodeje a souvisejících podmínek. Uvedená referenční nabídka může zahrnovat podmínky mající zabránit trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu pro jiné účely, než je poskytování regulovaných roamingových služeb zákazníkům poskytovatelů roamingu pravidelně cestujícím v rámci Unie. Vnitrostátní regulační orgány nařídí v případě potřeby změny referenčních nabídek, aby byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku.“

„6.   Referenční nabídka uvedená v odstavci 5 je dostatečně podrobná a zahrnuje všechny nezbytné součásti velkoobchodního roamingového přístupu uvedené v odstavci 3, a zároveň poskytuje popis nabídek týkajících se přímého velkoobchodního roamingového přístupu a velkoobchodního roamingového přístupu za účelem dalšího prodeje a souvisejících podmínek. Uvedená referenční nabídka může zahrnovat podmínky mající zabránit trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu pro jiné účely, než je poskytování regulovaných roamingových služeb zákazníkům poskytovatelů roamingu pravidelně cestujícím v rámci Unie. Vnitrostátní regulační orgány nařídí v případě potřeby změny referenčních nabídek, aby byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku. Podniky, které požádaly o velkoobchodní roamingový přístup, mohou podávat stížnosti příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu. Vnitrostátní regulační orgány tyto stížnosti akceptují nebo zamítnou do jednoho měsíce od jejich obdržení a poskytnou odůvodnění svého rozhodnutí. Vnitrostátní regulační orgány informují Komisi o takovýchto stížnostech a příslušných rozhodnutích a Komise je zpřístupní veřejnosti.“

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 531/2012

Čl. 7 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat poskytovateli roamingu za poskytnutí regulovaného roamingového volání, které má původ v této navštívené síti, včetně nákladů na původ, tranzit a ukončení volání, nesmí ode dne 15. června 2017 překročit ochranný limit ve výši 0,04 EUR za minutu a aniž je dotčen článek 19, zůstane až do 30. června 2022 ve výši 0,04 EUR.

1.  Průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat poskytovateli roamingu za poskytnutí regulovaného roamingového volání, které má původ v této navštívené síti, včetně nákladů na původ, tranzit a ukončení volání, nesmí ode dne 15. června 2017 překročit ochranný limit ve výši 0,03 EUR za minutu a aniž je dotčen článek 19, zůstane až do 30. června 2022 ve výši 0,03 EUR.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 531/2012

Čl. 12 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  S účinkem ode dne 15. června 2017 nesmí průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat poskytovateli roamingu za poskytování regulovaných roamingových datových služeb prostřednictvím této navštívené sítě, překročit ochranný limit ve výši 0,0085 EUR za megabyte přenesených dat a aniž je dotčen článek 19, zůstane ve výši 0,0085 EUR za megabyte přenesených dat až do 30. června 2022.

1.  S účinkem ode dne 15. června 2017 nesmí průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat domovskému poskytovateli roamingového zákazníka za poskytování regulovaných roamingových datových služeb prostřednictvím této navštívené sítě, překročit ochranný limit ve výši 4 EUR za gigabyte přenesených dat. Tento ochranný limit se ode dne 1. července 2018 sníží na 3 EUR za gigabyte přenesených dat, ode dne 1. července 2019 na 2 EUR za gigabyte přenesených dat, a aniž je dotčen článek 19, ode dne 1. července 2020 na 1 EUR za gigabyte přenesených dat. Ochranný limit zůstane ve výši 1 EUR za gigabyte přenesených dat až do 30. června 2022.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (EU) č. 531/2012

Čl. 16 – odstavce 1 a 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(4a)  V článku 16 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Vnitrostátní regulační orgány na svém území vykonávají sledování a dohled, pokud jde o dodržování tohoto nařízení.

„1.   Vnitrostátní regulační orgány na svém území vykonávají společně se sdružením BEREC sledování a dohled, pokud jde o dodržování tohoto nařízení.

Vnitrostátní regulační orgány na svém území vykonávají striktní dohled nad poskytovateli roamingu využívajícími články 6b a 6c a čl. 6e odst. 3.

Vnitrostátní regulační orgány na svém území vykonávají striktní dohled nad poskytovateli roamingu využívajícími články 6b a 6c a čl. 6e odst. 3.

2.   Vnitrostátní regulační orgány zveřejňují aktuální informace o uplatňování tohoto nařízení, zejména článků 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 a 12, a to způsobem, který dotčeným stranám umožňuje k těmto informacím snadný přístup.“

2.   Vnitrostátní regulační orgány a sdružení BEREC zveřejňují aktuální informace o uplatňování tohoto nařízení, zejména článků 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 a 12, a to způsobem, který dotčeným stranám umožňuje k těmto informacím snadný přístup.“

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 5

Nařízení (EU) č. 531/2012

Čl. 17 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  V čl. 17 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

(5)  V článku 17 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   V případě sporů týkajících se povinností stanovených tímto nařízením mezi podniky, které zajišťují sítě nebo poskytují služby elektronických komunikací v členském státě, se použijí postupy pro řešení sporů stanovené v článcích 20 a 21 rámcové směrnice.

„1.   V případě sporů týkajících se povinností stanovených tímto nařízením mezi podniky, které zajišťují sítě nebo poskytují služby elektronických komunikací v členském státě, se použijí postupy pro řešení sporů stanovené v článcích 20 a 21 rámcové směrnice.

Spory mezi operátory navštívené sítě a jinými operátory ohledně sazeb uplatňovaných na vstupy, které jsou nezbytné pro poskytování velkoobchodních roamingových služeb, mohou být předloženy příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu nebo příslušným vnitrostátním regulačním orgánům podle článku 20 nebo článku 21 rámcové směrnice. V takovém případě příslušný vnitrostátní regulační orgán nebo příslušné vnitrostátní regulační orgány [...] mohou se sdružením BEREC konzultovat opatření, která mají být k vyřešení sporu přijata v souladu s ustanoveními rámcové směrnice, zvláštních směrnic nebo tohoto nařízení, a před tím, než přijmou opatření k vyřešení sporu, vyčkají stanoviska sdružení BEREC.“

Spory mezi operátory navštívené sítě a jinými operátory ohledně:

 

a)   sazeb uplatňovaných na vstupy, které jsou nezbytné pro poskytování velkoobchodních roamingových služeb;

 

b)   případů nekalé hospodářské soutěže, která spočívá v nabídce jiného než domácího operátora na základě trvalého roamingu,

 

mohou být předloženy příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu nebo příslušným vnitrostátním regulačním orgánům podle článku 20 nebo článku 21 rámcové směrnice. V takovém případě příslušný vnitrostátní regulační orgán nebo příslušné vnitrostátní regulační orgány [...] mohou se sdružením BEREC konzultovat opatření, která mají být k vyřešení sporu přijata v souladu s ustanoveními rámcové směrnice, zvláštních směrnic nebo tohoto nařízení, a před tím, než přijmou opatření k vyřešení sporu, vyčkají stanoviska sdružení BEREC.

 

Pokud spor spadá pod písmeno b), provede sdružení BEREC za významné období celkové posouzení všech faktických prvků charakterizujících činnosti, které provádí tento jiný než domácí operátor v členském státě, v němž je usazen, a na proporcionálním a srovnávacím základě v navštíveném členském státě. Tyto prvky mohou zahrnovat:

 

a)   místo, kde má operátor sídlo a administrativní zázemí, nebo kde má operátor kanceláře, kde platí daně a příspěvky na sociální zabezpečení;

 

b)   právo použitelné na smlouvy, které operátor uzavírá se svými zaměstnanci na jedné straně a se svými zákazníky na straně druhé;

 

c)   místo, kde operátor uskutečňuje svou hlavní obchodní činnost a kde zaměstnává administrativní zaměstnance;

 

d)   provedené investice, počet plněných smluv a/nebo poměr obratu dosahovaného v členském státě sídla a v navštíveném členském státě.“

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6 – písm. a

Nařízení (EU) č. 531/2012

Čl. 19 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)   v odstavci 3 se první věta nahrazuje tímto:

a)   odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Komise dále předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu, a to každé dva roky ode dne 15. června 2017. Každá zpráva obsahuje mimo jiné posouzení:

„3. Komise dále předloží do 15. prosince 2018 Evropskému parlamentu a Radě průběžnou zprávu o tom, jak probíhá rušení poplatků za roaming. Komise dále po konzultaci se sdružením BEREC předloží Evropskému parlamentu a Radě do 15. prosince 2019 zprávu a poté tuto zprávu předkládá každé dva roky a v případě potřeby k ní připojí legislativní návrh, kterým se změní velkoobchodní ceny za regulované roamingové služby stanovené v tomto nařízení. Tyto zprávy předkládané každé dva roky obsahují mimo jiné posouzení:

a)   dostupnost a kvalitu služeb včetně služeb, které představují alternativu regulovaných maloobchodních hlasových, SMS a datových roamingových služeb, zejména s ohledem na technologický vývoj;

a)   dostupnost a kvalitu služeb včetně služeb, které představují alternativu regulovaných maloobchodních hlasových, SMS a datových roamingových služeb, zejména s ohledem na technologický vývoj;

b)   míru hospodářské soutěže na maloobchodním i velkoobchodním trhu, zejména pak konkurenční postavení malých, nezávislých nebo začínajících operátorů, včetně konkurenčních účinků obchodních dohod a míry vzájemného propojení operátorů;

b)   míru hospodářské soutěže na maloobchodním i velkoobchodním trhu, zejména pak konkurenční postavení malých, nezávislých nebo začínajících operátorů a operátorů mobilních virtuálních sítí, včetně konkurenčních účinků obchodních dohod a míry vzájemného propojení operátorů;

c)   míry, v níž provedení strukturálních opatření uvedených v článcích 3 a 4 přineslo výsledky s ohledem na rozvoj hospodářské soutěže na vnitřním trhu regulovaných roamingových služeb.“

c)   míry, v níž provedení strukturálních opatření uvedených v článcích 3 a 4 přineslo výsledky s ohledem na rozvoj hospodářské soutěže na vnitřním trhu regulovaných roamingových služeb.

 

ca)   vývoje maloobchodních cen, škály tarifních plánů, které jsou k dispozici zákazníkům, včetně jakýchkoli nově se objevivších tarifních plánů, které obsahují pouze domácí služby, a jakéhokoli snížení dostupnosti tarifních plánů s paušálem;

 

cb)   změn ve vzorcích využívání dat ze strany spotřebitelů;

 

cc)   schopnosti operátorů domovské sítě udržet své modely stanovení vnitrostátních cen a pokrýt své náklady na poskytování regulovaných velkoobchodních roamingových služeb ze svých výnosů z poskytování těchto služeb a míru, v jaké byly povoleny výjimečné maloobchodní příplatky za roaming podle článku 6c;

 

cd)   schopnosti operátorů navštívené sítě pokrýt efektivně vynaložené náklady na poskytování regulovaných velkoobchodních roamingových služeb;

 

ce)   dopadu režimu roamingu za domácích podmínek na plánované investice operátorů do síťové infrastruktury;

 

cf)   dopadu prováděcího nařízení Komise (EU) .../...1a o ochraně spotřebitele, zejména ve vztahu k řešení sporů mezi operátory, kteří uplatňují politiku přiměřeného využívání, a jejich roamingovými zákazníky, například zda mají tito zákazníci využívající roaming dostatek času na podání stížnosti a nehrozí jim penalizace;

 

cg)   používání objektivních ukazatelů, a zejména toho, jak operátoři a vnitrostátní regulační orgány vykládají terminologii použitou v prováděcím nařízení (EU) .../..., například výrazů „nezvyklé využívání“ a „pravidelné cesty“, aby se předešlo nejednotnému uplatňování v členských státech;

 

 

_____________________

 

1a   Prováděcí nařízení Komise (EU) .../... ze dne ..., kterým se stanoví podrobná pravidla uplatňování politiky přiměřeného využívání a metodiky posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming a žádosti, kterou má předložit poskytovatel roamingu pro účely tohoto posouzení (Úř. věst. L ..., ..., s. ...).“

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6 – písm. b

Nařízení (EU) č. 531/2012

Čl. 19 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)   v odst. 4 prvním pododstavci se první věta nahrazuje tímto:

b)   odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   „Aby bylo možné posoudit vývoj hospodářské soutěže na trzích s roamingem na území Unie, sdružení BEREC pravidelně shromažďuje údaje od vnitrostátních regulačních orgánů o vývoji maloobchodních a velkoobchodních cen za regulované hlasové, SMS a datové roamingové služby, včetně velkoobchodních cen za vyrovnanou a nevyrovnanou bilanci roamingového provozu. Sdružení rovněž shromažďuje údaje o velkoobchodních dohodách, na které se nevztahují maximální velkoobchodní ceny za roaming stanovené v článcích 7, 9 a 12, a o provádění smluvních opatření na velkoobchodní úrovni, jejichž cílem je zabránit trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu pro jiné účely, než je poskytování regulovaných roamingových služeb zákazníkům poskytovatelů roamingu při jejich pravidelných cestách v rámci Unie.“

„4.   „Aby bylo možné posoudit vývoj hospodářské soutěže na trzích s roamingem na území Unie, sdružení BEREC pravidelně shromažďuje a veřejně zpřístupňuje údaje od vnitrostátních regulačních orgánů o vývoji maloobchodních a velkoobchodních cen za regulované hlasové, SMS a datové roamingové služby, včetně velkoobchodních cen za vyrovnanou a nevyrovnanou bilanci roamingového provozu. Sdružení rovněž shromažďuje údaje o velkoobchodních dohodách, na které se nevztahují maximální velkoobchodní ceny za roaming stanovené v článcích 7, 9 a 12, a o provádění smluvních opatření na velkoobchodní úrovni, jejichž cílem je zabránit trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu pro jiné účely, než je poskytování regulovaných roamingových služeb zákazníkům poskytovatelů roamingu při jejich pravidelných cestách v rámci Unie.

Tyto údaje jsou nejméně dvakrát ročně předávány Komisi. Komise je zveřejní.“

Tyto údaje jsou nejméně každé tři měsíce předávány Komisi. Komise je zveřejní.

Na základě shromážděných údajů sdružení BEREC rovněž pravidelně podává zprávu o tvorbě cen a struktuře spotřeby v členských státech, pokud jde o vnitrostátní i roamingové služby, a o vývoji skutečných velkoobchodních roamingových sazeb za nevyrovnaný provoz mezi poskytovateli roamingu.

Na základě shromážděných údajů sdružení BEREC rovněž pravidelně podává zprávu o tvorbě cen a struktuře spotřeby v členských státech, pokud jde o vnitrostátní i roamingové služby, o vývoji skutečných velkoobchodních roamingových sazeb za nevyrovnaný provoz mezi poskytovateli roamingu a o vztahu mezi maloobchodními cenami, velkoobchodními cenami a velkoobchodními náklady, pokud jde o vnitrostátní i roamingové služby. Sdružení BEREC posoudí, jak úzce spolu tyto prvky souvisejí, s přihlédnutím k tomu, že maloobchodní cena má být rovna velkoobchodní ceně nebo má být vyšší a velkoobchodní cena má zase být stejná jako velkoobchodní náklady nebo vyšší. Sdružení BEREC zpřístupní své zprávy veřejnosti.

Sdružení BEREC rovněž každoročně sbírá informace od vnitrostátních regulačních orgánů týkající se transparentnosti a srovnatelnosti různých tarifů nabízených operátory jejich zákazníkům. Komise tyto údaje a tato zjištění zveřejní.“

Sdružení BEREC rovněž každoročně sbírá informace od vnitrostátních regulačních orgánů týkající se transparentnosti a srovnatelnosti různých tarifů nabízených operátory jejich zákazníkům. Komise tyto údaje a tato zjištění zveřejní.“

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Nařízení (EU) 2015/2120, tzv. nařízení o jednotném trhu v oblasti telekomunikací, přijaté v roce 2015 stanovilo zrušení maloobchodních poplatků za roaming u hlasových volání, SMS a dat s platností ode dne 15. června 2017 jde o tzv. režim „roamingu za domácích podmínek“ (Roam Like at Home, RLAH). Aby mohl režim RLAH vstoupit v platnost, musí být do výše uvedeného data v účinnosti právní předpisy upravující odpovídajícím způsobem cenové stropy pro velkoobchodní roamingové služby. Jak požadovali spolutvůrci právní předpisů, provedla Komise přezkum velkoobchodního trhu s roamingem a na jeho základě navrhla legislativní akt. Tato zpráva je prvním krokem k přijetí daného aktu řádným legislativním postupem.

Režim RLAH také závisí na možném uplatňování politiky přiměřeného využívání ze strany operátorů a výjimečných odchylek prostřednictvím mechanismu k zajištění udržitelnosti, které by měly být ještě dále propracovány a předloženy Komisí jako prováděcí akt do konce letošního roku. Zpravodajka by ráda zdůraznila, že tento prováděcí akt jde ruku v ruce s přezkumem velkoobchodních stropů. Velkorysou politiku přiměřeného využívání pro spotřebitele musí provázet velkoobchodní stropy, které umožní poskytovat roaming za domácích podmínek co nejvíce operátorům.

Při svém přezkumu dospěla Komise k závěru, že velkoobchodní trh s roamingem nefunguje dobře, a navrhla ještě více snížit velkoobchodní cenové stropy u hlasových volání, SMS a datového roamingu.

Zpravodajka plně podporuje cíl zrušit maloobchodní poplatky za roaming v Evropě a navrhuje změny v návrhu Komise, z nichž by měli prospěch spotřebitelé a díky nimž by byla zachována konkurenceschopnost telekomunikačních trhů.

Velkoobchodní stropy

Velkoobchodní ceny za přenos dat se na trzích snižují již léta a není důvod se domnívat, že tento trend nebude pokračovat. Tento pokles cen je do značné míry spjat s prudkým nárůstem využívání dat všude na světě. Podle některých odhadů se do roku 2021 zvýší mobilní přenos dat desetinásobně. Ekonomické přínosy zvyšujícího se využívání dat v evropských společnostech jsou jasné, přináší s sebou nové příležitosti k poskytování služeb a zvyšuje konkurenceschopnost průmyslu. V žádném případě není radno se proti tomuto vývoji stavět.

Větší míra využívání dat také motivuje k novým investicím do infrastruktury, což umožní domácím spotřebitelům i návštěvníkům země využívat ještě více dat. První číselné údaje od operátorů, kteří již nabízejí svým zákazníkům režim RLAH, ukazují strmý nárůst využívání dat. Jakmile se režim RLAH stane pro všechny skutečností, budou moci spotřebitelé, kteří mají ještě stále při cestování po Evropské unii mobilní data vypnuta, zcela volně využívat datové služby, což míru využívání dat ještě více zvýší.

Komise nebere tento vývoj náležitě v potaz, když zakládá svůj návrh velkoobchodního cenového stropu pro data na konzervativním předpokladu, že bude vzrůstat využívání dat a výše tržních cen se nebude vyvíjet. Tento předpoklad vedl Komisi k tomu, že navrhla velkoobchodní strop, který je podle zpravodajky příliš vysoký. Návrh Komise stanoví pro období 2017–2021 (s revizí v roce 2019) neměnný cenový strop pro data ve výši 0,85 EUR. Podle výpočtů společnosti TERA Consultants, které jsou připojeny k posouzení dopadu, které zpracovala Komise, budou náklady poskytování velkoobchodních roamingových služeb operátorovi v roce 2017 pod 0,5 EUR za MB v každém členském státě a pod 0,4 EUR za MB v 27 z 28 členských států (výjimkou je Malta).

Studie společnosti TERA také ukazuje, že vyšší míra využívání dat bude výrazně snižovat jednotkové náklady. Aby se tyto reálné skutečnosti na datovém trhu lépe promítly do návrhu, domnívá se zpravodajka, že je nezbytné stanovit cenový strop pro rok 2017 blíže úrovni nákladů a zavést takový cenový strop pro data, který se bude každý rok snižovat. Tato sestupná výše, kterou navrhuje zpravodajka v článku 12, odráží realitu na velkoobchodních trzích, ale také přináší větší předvídatelnost. Operátoři mezi sebou uzavírají dohody o roamingu vždy na rok. Sestupná výše stropu umožňuje operátorům lépe předvídat, jaké budou jejich poplatky za roaming, než statický cenový strop, u něhož se počítá se revizí, jejíž výsledek nelze předvídat.

Mimoto se zpravodajka domnívá, že příliš vysoké cenové stropy povedou k menší konkurenci na trzích. Menší operátoři a operátoři virtuálních mobilních sítí jsou inovátory, konkurenty a mohou přinést vnitrostátním sítím i roamingovým sítím více zákazníků. Mají však menší vyjednávací sílu a ceny, které platí za velkoobchodní datový roaming, jsou obvykle ve výši regulovaného cenového stropu nebo těsně pod ním. Stanovení příliš vysokého cenového stropu uvede menší operátory a operátory virtuálních sítí do ekonomických obtíží, na trzích zůstane méně účastníků a menší konkurence a tím bude omezen výběr pro spotřebitele. Příliš vysoké cenové stropy by mohly také vést k tomu, že se operátoři rozhodnou mít pro své zákazníky pouze nabídky pro domácí síť, což je proti smyslu existence digitálního jednotného trhu.

Mimoto pokud budou při velkorysé politice přiměřeného využívání velkoobchodní cenové stropy příliš vysoké, bude to mít negativní dopad na ty trhy, na nichž je vysoká míra využívání dat a/nebo nízké maloobchodní ceny. Tento scénář by mohl přimět operátory navštěvující sítě žádat o výjimku z režimu RLAH prostřednictvím mechanismu k zajištění udržitelnosti, což by znamenalo, že jejich zákazníci již nebudou moci režim RLAH využívat.

Zpravodajka také navrhuje změnit jednotky používané pro data z megabytů na gigabyty (1024 MB), které lépe odpovídají rychle rostoucímu využívání dat, jehož jsme nyní svědky, a které lze očekávat v nadcházejících letech. Zpravodajka je přesvědčena, že tato jednotka je pro nové objemy využívaných dat vhodnější a s ní bude nařízení lépe předjímat budoucí vývoj.

Konečně, narozdíl od návrhu Komise má zpravodajka za to, že v případě snížení velkoobchodního stropu i u hlasových volání by stále byl prostor pro konkurenci a pokrytí nákladů. Zpravodajka se nicméně domnívá, že cenový strop pro SMS je přiměřený. Navrhovaný strop je podložen realitou na trhu, protože používání textových zpráv je na ústupu a pomalu je nahrazují konkurenční datové služby.

Ustanovení o přezkumu

Komise navrhuje přezkoumat cenové stropy každá dva roky po 15. červnu 2017. Zpravodajka s tím souhlasí, ovšem v kombinaci se sestupnou výší stropů. Pokud se ukáže, že jsou cenové stropy stanoveny příliš vysoko a narušují fungování trhů, jsou pro účastníky trhu likvidační a poškozují hospodářskou soutěž, nebo že jsou stropy stanoveny příliš nízko a hrozí, se se nebude operátorům navštívené sítě dařit pokrýt náklady, lze cenové stropy potřebným způsobem upravit.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem

Referenční údaje

COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)

Datum předložení EP

15.6.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

4.7.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

4.7.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

13.7.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Miapetra Kumpula-Natri

6.7.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

5.9.2016

12.10.2016

 

 

Datum přijetí

29.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

54

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Luděk Niedermayer, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto

Datum předložení

7.12.2016

Právní upozornění