Procedure : 2016/0185(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0372/2016

Indgivne tekster :

A8-0372/2016

Forhandlinger :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Afstemninger :

PV 06/04/2017 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0128

BETÆNKNING     ***I
PDF 538kWORD 85k
7.12.2016
PE 589.188v02-00 A8-0372/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 531/2012 hvad angår regler for engrosroamingmarkeder

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Miapetra Kumpula-Natri

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 531/2012 hvad angår regler for engrosroamingmarkeder

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0399),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0219/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 19. oktober 2016(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0372/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  I forordning (EU) 2015/2120 fastlægges en ny mekanisme til detailprisfastsættelse for EU-dækkende regulerede roamingtjenester med henblik på at afskaffe detailroamingtillæg uden at fordreje indenlandske og besøgte markeder.

(3)  I forordning (EU) 2015/2120 fastlægges en ny mekanisme til detailprisfastsættelse for EU-dækkende regulerede roamingtjenester med henblik på at afskaffe detailroamingtillæg fra den 15. juni 2017 uden at fordreje indenlandske og besøgte markeder, eftersom roamingtillæg ikke har nogen berettigelse i et Europa uden grænser.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Forordning (EU) nr. 2015/2120 giver roamingudbyderne mulighed for at anvende en "politik om rimelig brug"(fair use) i overensstemmelse med de gennemførelsesretsakter, der henvises til i artikel 6, litra d), i forordning (EU) nr. 531/2012. En passende politik om rimelig brug kan yde et afgørende bidrag til at sikre en økonomisk bæredygtig model for engros- og detailroamingmarkederne. En generøs politik om rimelig brug for roamingkunder skal ledsages af engroslofter, der afspejler de reelle omkostninger ved at udbyde roamingtjenester, og som kan gøre det muligt for så mange aktører som muligt at give "roam som hjemme"-tilbud uden at pådrage sig enorme ekstraomkostninger, og uden at det går ud over konkurrencen på indenlandske markeder eller medfører stigende priser for indenlandske kunder.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Afskaffelsen af detailroamingtillæg, der blev indført med forordning (EU) 2015/2120 (også kaldet "roam-som-hjemme" (RLAH)) er nødvendig for at etabler og lette funktionen af et digitalt indre marked i hele Unionen. Men den forordning er i sig selv ikke nok til at sikre, at roamingmarkedet fungerer korrekt.

(4)  Afskaffelsen af detailroamingtillæg, der blev indført med forordning (EU) 2015/2120 (også kaldet "roam-som-hjemme" (RLAH)) er nødvendig for at etabler og lette funktionen af et digitalt indre marked i hele Unionen samt for at nedbringe omkostningerne for forbrugerne. Men den forordning er i sig selv ikke nok til at sikre, at roamingmarkedet fungerer korrekt og holdbar vis. Denne forordning bør derfor sikre, at modellerne for prisfastsættelse på indenlandske markeder ikke berøres af afskaffelselsen af detailroamingtillæg.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Afskaffelsen af roamingtillæg fra den 15. juni 2017 som fastlagt i forordning (EU) nr. 531/2012 er derfor underlagt anvendelsesområderne for alle lovgivningsmæssige retsakter foreslået af Kommissionen, der indeholder passende foranstaltninger, efter dens undersøgelse af engrosmarkederne for roaming.

(5)  Afskaffelsen af roamingtillæg fra den 15. juni 2017 som fastlagt i forordning (EU) nr. 531/2012 er derfor underlagt anvendelsesområderne for alle lovgivningsmæssige retsakter foreslået af Kommissionen, der indeholder passende foranstaltninger, efter dens undersøgelse af engrosmarkederne for roaming, for således at gøre det muligt at afskaffe detailroamingtillæg.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Navnlig kan engrosroamingmarkedernes nuværende funktion påvirke konkurrencen og investeringer på hjemmeudbydernes indenlandske markeder, hvis taksterne for engrosroaming er uforholdsmæssigt høje sammenlignet med de indenlandske detailpriser, som slutbrugerne betaler. Dette gælder især for mindre operatører eller operatører, der er nettoeksportører af nettrafik, hvilket bevirker, at RLAH grundlæggende ikke er bæredygtigt.

(8)  Navnlig kan engrosroamingmarkedernes nuværende funktion påvirke konkurrencen og investeringer på hjemmeudbydernes indenlandske markeder, hvis taksterne for engrosroaming er uforholdsmæssigt høje sammenlignet med de indenlandske detailpriser, som slutbrugerne betaler. Dette gælder især for mindre operatører, herunder virtuelle mobilnetoperatører (MNO'er), som er væsentlige for sund konkurrence, og for operatører, der er nettoeksportører af nettrafik, hvilket bevirker, at RLAH grundlæggende ikke er bæredygtigt. Det er ligeledes af afgørende betydning at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv.../... [den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation] giver klare og sammenhængende langsigtede incitamenter for privat investering i telekommunikationssektoren.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Engrosroamingmarkedets funktion bør gøre det muligt for operatørerne at få dækket alle omkostninger ved levering af regulerede engrostjenester for roaming, herunder fællesomkostninger. Dette bør sikre, at der er incitament til at investere i de besøgte netværk, og at den nationale konkurrence på de besøgte markeder ikke fordrejes på grund af operatørers regelarbitrage, hvor foranstaltninger vedrørende roamingadgang benyttes til at konkurrere på de besøgte indenlandske markeder.

(9)  Engrosroamingmarkedets funktion bør gøre det muligt for operatørerne at få dækket alle effektivt afholdne omkostninger ved levering af regulerede engrostjenester for roaming, herunder fællesomkostninger. Dette bør sikre, at der er incitament til at investere i de besøgte netværk, og at den nationale konkurrence på de besøgte markeder ikke fordrejes på grund af operatørers regelarbitrage, hvor foranstaltninger vedrørende roamingadgang benyttes til at konkurrere på de besøgte indenlandske markeder.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Med henblik på at gøre det lettere for det indre marked for engrosroamingtjenster at fungere, bør mobilnetoperatører kunne afslå anmodninger om adgang til engrosroaming udelukkende på basis af objektive kriterier og efter opnåelse af tilladelse fra deres nationale reguleringsmyndighed. De foretagender, hvis anmodning om at få adgang til engrossalg af roamingtjenester afvises, bør kunne indgive klager til de nationale reguleringsmyndigheder. De nationale reguleringsmyndigheder bør af hensyn til gennemsigtigheden kunne informere Kommissionen om sådanne anmodninger om tilladelse og alle indgivne klager. Kommissionen bør stille oplysninger vedrørende sådanne anmodninger og klager til rådighed for offentligheden, med forbehold af tavshedspligten.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Lovmæssige forpligtelser på EU-plan skal opdateres med hensyn til regler om engrostakster, da en foranstaltning, som muliggør RLAH i hele Unionen uden at røre ved niveauet af engrosomkostninger forbundet med at levere disse tjenester, kan risikere at forstyrre det indre marked for roamingtjenester og vil ikke fremme konkurrencen.

(12)  Lovmæssige forpligtelser på EU-plan skal opdateres med hensyn til regler om engrostakster, da en foranstaltning, som muliggør RLAH i hele Unionen uden at røre ved niveauet af engrosomkostninger forbundet med at levere disse tjenester, kan risikere at forstyrre det indre marked for roamingtjenester og vil ikke fremme konkurrencen. Konkurrence er nødvendig for telekommunikationsmarkedet, især for nytilkomne aktører, teknologisk innovative tjenestemodeller, små og mellemstore virksomheder og startups, under hensyntagen til behovet for at fremme de nødvendige investeringer i netinfrastruktur for at imødekomme stigningen i forbruget af datatjenester, som indførelsen af RLAH utvivlsomt vil bidrage til.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Under bestemmelsen af de maksimale engrostakster for regulerede dataroamingtjenester er der taget hensyn til alle de adgangskomponenter, der er nødvendige til at muliggøre levering af roamingtjenester, inklusive transitomkostninger til at levere datatrafik til et udvekslingspunkt angivet af hjemmenetværkets udbyder.

(16)  Dataforbruget er hastigt stigende i Unionen og i hele verden. Indførelsen af RLAH fra den 15. juni 2017 vil medvirke til denne stigning i forbindelse med roaming, hvilket vil føre til, at omkostningerne pr. anvendt dataenhed nedbringes betydeligt. Med henblik på at tage højde for stigningen i forbruget af datatjenester og de mindskede omkostninger pr. dataenhed bør den maksimale engrostakst for regulerede dataroamingtjenester mindskes hvert år. Under bestemmelsen af de maksimale engrostakster for regulerede dataroamingtjenester er der taget hensyn til alle de adgangskomponenter, der er nødvendige til at muliggøre levering af roamingtjenester, inklusive transitomkostninger til at levere datatrafik til et udvekslingspunkt angivet af hjemmenetværkets udbyder.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  De eksisterende, maksimale engrosroamingtakster for stemmeopkald, sms og datatjenester bør sænkes.

(18)  De eksisterende, maksimale engrosroamingtakster for stemmeopkald, sms og datatjenester bør sænkes betydeligt til et niveau, der ligger tættere på de faktiske omkostninger ved leveringen af disse tjenester.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Det er nødvendigt at overvåge og regelmæssigt regulere funktionen af engrosmarkeder for roaming og deres indbyrdes forhold med detailmarkeder for roaming, hvor der tages hensyn til konkurrencemæssige og teknologiske udviklinger og trafikstrømme. For at være i stand til korrekt at vurdere, hvordan roamingmarkeder vil tilpasse sig RLAH-reglerne, skal der indsamles tilstrækkelige data om funktionen af disse markeder efter gennemførelsen af disse regler.

(21)  Det er nødvendigt at overvåge og regelmæssigt regulere funktionen af engrosmarkeder for roaming og deres indbyrdes forhold med detailmarkeder for roaming, hvor der tages hensyn til konkurrencemæssige og teknologiske udviklinger og trafikstrømme. Med henblik herpå bør Kommissionen senest den 15. december 2018 forelægge en foreløbig rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, baseret på de foreliggende oplysninger. Kommissionen bør efterfølgende forelægge rapporter for Europa-Parlamentet og Rådet hvert andet år. Den første af disse rapporter bør forelægges senest den 15. december 2019. Navnlig bør Kommissionen i sine toårige rapport vurdere, om RLAH har nogen indvirkning på udviklingen af detailpriser og især på den vifte af tarifplaner, der findes på detailmarkedet. Dette bør dels omfatte en vurdering af enhver forekomst af tarifplaner, der kun omfatter indenlandske tjenester og helt udelukker detailroamingtjenester og dermed undergraver selve formålet med RLAH, og på den anden side en vurdering af enhver begrænsning i tilgængeligheden af enhedstarifplaner, hvilket også kan medføre tab for forbrugerne og underminere målsætningerne for det digitale indre marked. Kommissionen bør i sin toårige rapport – ligesom i undersøgelsen af engrosmarkederne for roaming af 15. juni 2016 – vurdere, om operatører af besøgte net har mulighed for at få dækket effektivt afholdte omkostninger ved at levere regulerede engrosroamingtjenester samt RLAH's indvirkning på planlagte investeringer i netværksinfrastruktur. Endvidere bør Kommissionen evaluere hjemmenetværksudbyderes mulighed for at få dækket omkostningerne til at levere regulerede roamingtjenester gennem deres indtægter fra leveringen af disse tjenester, især indvirkningen på MVNO’er, og i hvilket omfang de nationale regulerende myndigheder har tilladt anvendelsen af detailroamingtillæg i henhold til bæredygtighedsmekanismen. For at være i stand til korrekt at vurdere, hvordan roamingmarkeder vil tilpasse sig RLAH-reglerne, skal der indsamles tilstrækkelige data om funktionen af disse markeder efter gennemførelsen af disse regler.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  BEREC skal tildeles ansvaret for at indsamle data fra nationale tilsynsmyndigheder om de faktiske takster, der hhv. er gældende for balanceret og ubalanceret trafik, således at denne kan vurdere de konkurrencemæssige udviklinger for roamingmarkeder i hele Unionen og er i stand til regelmæssigt at rapportere om ændringer af faktiske engrosroamingtakster for ubalanceret trafik mellem roamingudbydere. BEREC skal også indsamle data om tilfælde, hvor parter i en engrosaftale har fravalgt at anvende maksimale engrosroamingtakster eller har gennemført foranstaltninger på engrosniveau, som er rettet mod at forhindre permanent roaming eller unormal eller misbrugende brug af adgang til engrosroaming, når disse er til formål, som ikke er levering af regulerede roamingtjenester til roamingudbyderes kunder, mens disse kunder periodisk rejser inden for Unionen.

(22)  BEREC skal tildeles ansvaret for at indsamle data fra nationale tilsynsmyndigheder om de faktiske takster, der hhv. er gældende for balanceret og ubalanceret trafik, således at denne kan vurdere de konkurrencemæssige udviklinger for roamingmarkeder i hele Unionen og er i stand til regelmæssigt at rapportere om ændringer af faktiske engrosroamingtakster for ubalanceret trafik mellem roamingudbydere. BEREC skal også indsamle data om tilfælde, hvor parter i en engrosaftale har fravalgt at anvende maksimale engrosroamingtakster eller har gennemført foranstaltninger på engrosniveau, som er rettet mod at forhindre permanent roaming eller unormal eller misbrugende brug af adgang til engrosroaming, når disse er til formål, som ikke er levering af regulerede roamingtjenester til roamingudbyderes kunder, mens disse kunder periodisk rejser inden for Unionen. På grundlag af de indsamlede oplysninger bør BEREC regelmæssigt aflægge rapport om forholdet mellem detailpriser, engrostakster og engrosomkostninger for så vidt angår indenlandske tjenester og roamingtjenester.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EU) nr. 531/2012

Artikel 3 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1)   Artikel 3, stk. 2, affattes således:

"2.   Mobilnetoperatører kan kun afslå anmodninger om engrosadgang til roamingtjenester på grundlag af objektive kriterier."

"2.   Mobilnetoperatører kan kun afslå anmodninger om engrosadgang til roamingtjenester på grundlag af objektive kriterier og efter opnåelse af tilladelse fra deres nationale reguleringsmyndighed. Den berørte nationale reguleringsmyndighed informerer Kommissionen om alle anmodninger om tilladelse og om de objektivt begrundede årsager dertil. Kommissionen stiller oplysninger vedrørende sådanne anmodninger til rådighed for offentligheden, med forbehold af tavshedspligten."

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 531/2012

Artikel 3 – stk. 6

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

1a)  Artikel 3, stk. 6, affattes således:

"6.   Det i stk. 5 nævnte standardtilbud skal være tilstrækkeligt detaljeret og omfatte alle komponenter, der er nødvendige for engrosadgang til roamingtjenester som omhandlet i stk. 3, og give en beskrivelse af de udbud, der er relevante for direkte engrosadgang til roamingtjenester og engrosadgang til gensalg af roamingtjenester og de tilhørende vilkår og betingelser. Standardtilbuddet kan omfatte betingelser, der skal hindre permanent roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester til andre formål end levering af regulerede roamingtjenester til roamingudbydernes kunder, når sidstnævnte periodisk rejser inden for Unionen. Den nationale tilsynsmyndighed forlanger om nødvendigt ændringer af standardtilbud for at sikre overholdelse af forpligtelser, der er fastsat i denne artikel."

"6.   Det i stk. 5 nævnte standardtilbud skal være tilstrækkeligt detaljeret og omfatte alle komponenter, der er nødvendige for engrosadgang til roamingtjenester som omhandlet i stk. 3, og give en beskrivelse af de udbud, der er relevante for direkte engrosadgang til roamingtjenester og engrosadgang til gensalg af roamingtjenester og de tilhørende vilkår og betingelser. Standardtilbuddet kan omfatte betingelser, der skal hindre permanent roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester til andre formål end levering af regulerede roamingtjenester til roamingudbydernes kunder, når sidstnævnte periodisk rejser inden for Unionen. Den nationale tilsynsmyndighed forlanger om nødvendigt ændringer af standardtilbud for at sikre overholdelse af forpligtelser, der er fastsat i denne artikel. Foretagender, der har anmodet om adgang til engrossalg af roamingtjenester kan indgive klager til de berørte nationale reguleringsmyndigheder. De nationale reguleringsmyndigheder skal acceptere eller afvise sådanne klager inden for en måned efter modtagelsen og begrunde den afgørelse, de træffer. De nationale reguleringsmyndigheder informerer Kommissionen om sådanne klager og de relevante afgørelser, og Kommissionen stiller dem til rådighed for offentligheden."

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 531/2012

Artikel 7 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den gennemsnitlige engrostakst, som operatøren af det besøgte net må opkræve af en roamingudbyder for levering af et reguleret roamingopkald med originering i det besøgte net, inklusive udgifter til bl.a. originering, transittjenester og terminering, må pr. 15. juni 2017 ikke overstige et sikkerhedsloft på 0,04 EUR pr. minut og skal, med forbehold af artikel 19, forblive på 0,04 EUR indtil den 30. juni 2022.

1.  Den gennemsnitlige engrostakst, som operatøren af det besøgte net må opkræve af en roamingudbyder for levering af et reguleret roamingopkald med originering i det besøgte net, inklusive udgifter til bl.a. originering, transittjenester og terminering, må pr. 15. juni 2017 ikke overstige et sikkerhedsloft på 0,03 EUR pr. minut og skal, med forbehold af artikel 19, forblive på 0,03 EUR indtil den 30. juni 2022.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 531/2012

Artikel 12 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fra den 15. juni 2017 må den gennemsnitlige engrostakst, som operatøren af et besøgt net må opkræve af en roamingudbyder for levering af regulerede dataroamingtjenester ved brug af det besøgte net, ikke overstige et sikkerhedsloft på 0,0085 EUR pr. megabyte sendte data og skal, med forbehold af artikel 19, forblive på 0,0085 EUR pr. megabyte sendte data indtil den 30. juni 2022.«

1.  Fra den 15. juni 2017 må den gennemsnitlige engrostakst, som operatøren af et besøgt net må opkræve af en roamingudbyder for levering af regulerede dataroamingtjenester ved brug af det besøgte net, ikke overstige et sikkerhedsloft på 4 EUR pr. megabyte sendte data. Sikkerhedsloftet skal pr. 1. juli 2018 falde til 3 EUR pr. gigabyte sendte data, pr. 1. juli 2019 til 2 EUR pr. gigabyte sendte data, og, uden at dette berører artikel 19, pr. 1. juli 2020 til 1 EUR pr. gigabyte sendte data. Det skal forblive på 1 EUR pr. gigabyte sendte data indtil den 30. juni 2022.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 531/2012

Artikel 16 – stk. 1 og 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

4 a)  Artikel 16, stk. 1 og 2, affattes således:

"1.   De nationale tilsynsmyndigheder overvåger og fører tilsyn med overholdelsen af denne forordning på deres område.

"1.   De nationale tilsynsmyndigheder overvåger og fører tilsyn med overholdelsen af denne forordning på deres respektive område sammen med BEREC.

De nationale tilsynsmyndigheder skal nøje overvåge og føre tilsyn med roamingudbydere, som gør brug af artikel 6b, 6c og artikel 6e, stk. 3.

De nationale tilsynsmyndigheder skal nøje overvåge og føre tilsyn med roamingudbydere, som gør brug af artikel 6b, 6c og artikel 6e, stk. 3.

2.   De nationale tilsynsmyndigheder gør ajourførte oplysninger om anvendelsen af denne forordning, navnlig artikel 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 og 12, offentlig tilgængelige på en sådan måde, at interesserede parter har nem adgang til dem."

2.   De nationale tilsynsmyndigheder og BEREC gør ajourførte oplysninger om anvendelsen af denne forordning, navnlig artikel 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 og 12, offentlig tilgængelige på en sådan måde, at interesserede parter har nem adgang til dem."

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 531/2012

Artikel 17 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  I artikel 17, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

5)  Artikel 17, stk. 1, affattes således:

"1.   I tilfælde af tvister mellem virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i en medlemsstat, i forbindelse med de forpligtelser, der er fastlagt i denne forordning, finder tvistbilæggelsesprocedurerne i artikel 20 og 21 i rammedirektivet anvendelse.

"1.   I tilfælde af tvister mellem virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i en medlemsstat, i forbindelse med de forpligtelser, der er fastlagt i denne forordning, finder tvistbilæggelsesprocedurerne i artikel 20 og 21 i rammedirektivet anvendelse.

Tvister mellem besøgte netoperatører og andre operatører vedrørende takster, der pålægges input, som er nødvendige for at levere regulerede engrosroamingtjenester, kan henvises til den eller de kompetente nationale tilsynsmyndigheder i medfør af artikel 20 eller 21 i rammedirektivet. I sådanne tilfælde skal den eller de kompetente nationale tilsynsmyndigheder rådføre sig med BEREC om de foranstaltninger, som skal træffes i overensstemmelse med bestemmelserne i rammedirektivet, særdirektiverne eller nærværende forordning til bilæggelse af tvisten, og afvente udtalelse fra BEREC, før sådanne foranstaltninger træffes."

Tvister mellem besøgte netoperatører og andre operatører vedrørende:

 

a)   takster, der pålægges input, som er nødvendige for at levere regulerede engrosroamingtjenester

 

b)   tilfælde af unfair konkurrence i form af et tilbud fra en ikke-indenlandsk operatør, der er baseret på permanent roaming

 

kan henvises til den eller de kompetente nationale tilsynsmyndigheder i medfør af artikel 20 eller 21 i rammedirektivet. I sådanne tilfælde skal den eller de kompetente nationale tilsynsmyndigheder rådføre sig med BEREC om de foranstaltninger, som skal træffes i overensstemmelse med bestemmelserne i rammedirektivet, særdirektiverne eller nærværende forordning til bilæggelse af tvisten, og afvente BEREC's udtalelse, før sådanne foranstaltninger træffes.

 

Hvis tvisten er omfattet af litra b), skal BEREC i sin udtalelse udarbejde en samlet vurdering over en væsentlig periode af alle faktuelle elementer, der karakteriserer de aktiviteter, der udføres af den ikke-indenlandske operatør i den medlemsstat, hvor den er etableret, og på et proportionelt og komparativt grundlag, i den besøgte medlemsstat. Disse elementer kan omfatte:

 

a)   det sted, hvor operatøren har sit registrerede kontor eller sin registrerede forvaltning, eller hvor operatøren har kontorer, betaler skat og socialsikringsbidrag

 

b)   den lovgivning, der finder anvendelse på kontrakter, som operatøren har indgået med sit personale på den ene side og med sine kunder på den anden side

 

c)   det sted, hvor operatøren varetager hovedparten af sine erhvervsaktiviteter, og hvor denne beskæftiger administrativt personale

 

d)   foretagne investeringer, antallet af indgåede kontrakter og/eller den andel af omsætningen, der er opnået i etableringsmedlemsstaten og i den besøgte medlemsstat.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6 – litra a

Forordning (EU) nr. 531/2012

Artikel 19 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)   I stk. 3 affattes første punktum således:

a)   Stk. 3 affattes således:

"3. Kommissionen forelægger endvidere hvert andet år en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet efter den 15. juni 2017." Hver rapport indeholder bl.a. en vurdering af:

"3. Kommissionen forelægger endvidere en foreløbig rapport om gennemførelsen af afskaffelsen af detailroamingtillæg for Europa-Parlamentet og Rådet senest den 15. december 2018. Kommissionen forelægger endvidere og efter høring af BEREC en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 15. december 2019 og derefter hvert andet år, eventuelt ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af engrostaksterne for regulerede roamingtjenester som fastsat i denne forordning. Disse toårige rapporter indeholder bl.a. en vurdering af:

a)   tilgængeligheden og kvaliteten af disse tjenester, herunder dem, der er et alternativ til regulerede tale-, SMS- og dataroamingtjenester i detailleddet, især på baggrund af den teknologiske udvikling

a)   tilgængeligheden og kvaliteten af disse tjenester, herunder dem, der er et alternativ til regulerede tale-, SMS- og dataroamingtjenester i detailleddet, især på baggrund af den teknologiske udvikling

b)   tilgængeligheden og kvaliteten af disse tjenester, herunder dem, der er et alternativ til regulerede tale-, SMS- og dataroamingtjenester i detailleddet, især på baggrund af den teknologiske udvikling

b)   graden af konkurrence inden for både detail- og engrosmarkederne for roaming, især konkurrenceforholdene for små, uafhængige eller nystartede udbydere og MVNO'er, herunder konkurrencevirkningerne af kommercielle aftaler og graden af samtrafik mellem udbydere

c)    i hvilken udstrækning gennemførelsen af de strukturelle foranstaltninger fastsat i artikel 3 og 4 har skabt øget konkurrence på det indre marked for regulerede roamingtjenester."

c)   i hvilken udstrækning gennemførelsen af de strukturelle foranstaltninger fastsat i artikel 3 og 4 har skabt øget konkurrence på det indre marked for regulerede roamingtjenester.

 

ca)   udviklingen af detailpriser, den vifte af tarifplaner, der er til rådighed for kunderne, herunder eventuelle nye tarifplaner, der er begrænset til indenlandske tjenester, og enhver begrænsning i tilgængeligheden af enhedstarifplaner

 

cb)   ændringer i forbrugernes dataanvendelsesmønstre

 

cc)   hjemmenetværksoperatørers evne til at fastholde deres indenlandske afregningsmodel og til at få dækket omkostningerne i forbindelse med levering af regulerede roamingtjenester gennem indtægterne fra leveringen af disse tjenester, og i hvilket omfang der er givet tilladelse til at anvende ekstraordinære detailroamingtillæg, jf. artikel 6c;

 

cd)   den mulighed, som operatører af besøgte netværk har for at få dækket deres omkostninger i forbindelse med levering af regulerede engrosroamingtjenester:

 

ce)   RLAH's indvirkning på planlagte investeringer i netværksinfrastruktur

 

cf)   indvirkningen af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) .../...1a om forbrugerbeskyttelse, navnlig i forbindelse med tvistbilæggelse mellem operatører, der anvender en politik om rimeligt forbrug, og roamingkunder, f.eks. om sidstnævnte er sikret tilstrækkelig tid til at gøre indsigelse og til at undgå at blive ugunstigt behandlet under sagens behandling

 

cg)   anvendelse af objektive indikatorer og især operatørernes og de nationale reguleringsmyndigheders fortolkning af den anvendte terminologi i gennemførelsesforordning (EU) .../...vedrørende politikken for rimelig brug, herunder "unormal anvendelse" og "periodisk rejsende", for at undgå inkonsekvenser mellem medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen

 

 

_____________________

 

1a   Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) .../... af ... der fastsætterdetaljerede regler for anvendelsen af politikken om rimelig anvendelse samt metoden til at vurdere, bæredygtigheden af afskaffelsen af detailroamingtillæg og af den anmodning, som en roamingudbyder skal indsende med henblik på denne vurdering (EUT L..., s...). "

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6 – litra b

Forordning (EU) nr. 531/2012

Artikel 19 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)   I stk. 4 affattes første afsnit, første punktum således:

b)   stk. 4 affattes således:

"4.   Med henblik på at vurdere den konkurrencemæssige udvikling på EU-dækkende roamingmarkeder indsamler BEREC jævnligt oplysninger fra de nationale tilsynsmyndigheder om udviklingen i detail- og engrostaksterne for regulerede tale-, sms- og dataroamingtjenester, herunder engrostakster, der finder anvendelse på henholdsvis balanceret og ikkebalanceret roamingtrafik. BEREC indsamler også data om de engrosaftaler, der ikke er underlagt de maksimale engrosroamingtakster, der er fastsat i artikel 7, 9 eller 12, og om gennemførelsen af kontraktmæssige foranstaltninger på engrosniveau, som har til formål at hindre permanent roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester til andre formål end levering af regulerede roamingtjenester til roamingudbydernes kunder, når sidstnævnte periodisk rejser inden for Unionen."

"4.   »Med henblik på at vurdere den konkurrencemæssige udvikling på EU-dækkende roamingmarkeder indsamler BEREC jævnligt oplysninger fra de nationale tilsynsmyndigheder om udviklingen i detail- og engrostaksterne for regulerede tale-, sms- og dataroamingtjenester og stiller dem til rådighed for offentligheden, herunder engrostakster, der finder anvendelse på henholdsvis balanceret og ikkebalanceret roamingtrafik. BEREC indsamler også data om de engrosaftaler, der ikke er underlagt de maksimale engrosroamingtakster, der er fastsat i artikel 7, 9 eller 12, og om gennemførelsen af kontraktmæssige foranstaltninger på engrosniveau, som har til formål at hindre permanent roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester til andre formål end levering af regulerede roamingtjenester til roamingudbydernes kunder, når sidstnævnte periodisk rejser inden for Unionen.

Disse oplysninger indberettes til Kommissionen mindst to gange om året. Kommissionen offentliggør oplysningerne.

Disse oplysninger indberettes til Kommissionen mindst hver tredje måned. Kommissionen offentliggør oplysningerne.

På grundlag af de indsamlede oplysninger aflægger BEREC også regelmæssigt rapport om udviklingen i pris- og forbrugsmønstrene i medlemsstaterne for både indenlandske tjenester og roamingtjenester og udviklingen i de faktiske engrosroamingtakster for ubalanceret trafik mellem roamingudbydere.

På grundlag af de indsamlede oplysninger aflægger BEREC også regelmæssigt rapport om udviklingen i pris- og forbrugsmønstrene i medlemsstaterne for både indenlandske tjenester og roamingtjenester, udviklingen i de faktiske engrosroamingtakster for ubalanceret trafik mellem roamingudbydere samt om forholdet mellem detailpriser, engrostakster og engrosomkostninger for indenlandske tjenester og roamingtjenester. BEREC vurderer, i hvilket omfang disse elementer er forbundet, under hensyntagen til, at detailprisen skal være den samme eller højere end engrosafgiften, som også skal være den samme eller højere end engrosomkostningen. BEREC offentliggør sine rapporter.

BEREC indsamler også årligt oplysninger fra de nationale tilsynsmyndigheder om, hvor gennemskuelige og sammenlignelige de forskellige tariffer, som operatørerne tilbyder deres kunder, er. Kommissionen offentliggør disse data og resultater.

BEREC indsamler også årligt oplysninger fra de nationale tilsynsmyndigheder om, hvor gennemskuelige og sammenlignelige de forskellige tariffer, som operatørerne tilbyder deres kunder, er. Kommissionen offentliggør disse data og resultater."

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Indledning

Forordning (EU) nr. 2015/2120, forordningen om det indre marked for telekommunikation, der blev vedtaget i 2015, foreskrev en afskaffelse af roaminggebyrerne for stemmeopkald, data og SMS pr. 15. juni 2017: det såkaldte "roam-som-hjemme" (RLAH). For at RLAH kan træde i kraft skal lovgivningen om tilpasning af prislofterne for engrosroamingtjenester være gældende inden denne dato. På medlovgivernes opfordring gennemførte Kommissionen en vurdering af engrosmarkedet for roaming og fremkom på baggrund heraf med et lovgivningsforslag. Denne rapport er det første skridt i retning af en vedtagelse af lovgivningen i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure.

RLAH kan også blive underlagt eventuelle politikker om rimeligt forbrug fra udbydernes side og exceptionelle undtagelser i henhold til en mekanisme for vurdering af bæredygtighed, der skal videreudvikles og fremlægges af Kommissionen i en gennemførelsesretsakt inden udgangen af året. Ordføreren ønsker at understrege, at gennemførelsesretsakten går hånd i hånd med revisionen af engrosprislofterne. En generøs politik om rimeligt forbrug for forbrugerne skal ledsages af engrosalgslofter, der gør så mange udbydere som muligt i stand til at give roamingvilkår som hjemme.

I sin vurdering konkluderede Kommissionen, at engrosmarkedet for roaming ikke var velfungerende, og foreslog at sænke engrosprislofterne for taleopkald samt SMS- og dataroaming yderligere.

Ordføreren tilslutter sig fuldt ud målet om at afskaffe engrosroaminggebyrer i Europa og foreslår nogle yderligere ændringer til Kommissionens forslag, som vil gavne forbrugerne og sikre konkurrenceprægede telekommunikationsmarkeder.

Engrosprislofter

Engrospriserne for data er faldet på markederne i årevis, og der er ingen grund til at tro, at denne udvikling ikke vil fortsætte. De faldende priser hænger i høj grad sammen med den hastigt voksende anvendelse af data i hele verden. I 2021 vil den mobile datatrafik ifølge visse skøn være steget til det tidobbelte i forhold til 2015. De økonomiske fordele ved øget dataanvendelse i de europæiske samfund er klar og medfører muligheder for nye tjenester og for at fremme den industrielle konkurrenceevne. Dette bør på ingen måde modarbejdes.

Øget dataanvendelse vil også fremme nye investeringer i infrastruktur, der giver både indenlandske og besøgende forbrugere mulighed for at anvende endnu mere data. De første tal fra udbydere, der allerede tilbyder deres kunder RLAH, viser en kraftig vækst i brugen af data. De forbrugere, der stadig holder deres mobiltelefoner slukket, når de rejser i Den Europæiske Union, vil frit kunne benytte databaserede tjenester, når RLAH bliver en realitet for alle, hvilket yderligere vil fremme brugen af data.

Kommissionen tager ikke tilstrækkeligt hensyn til denne udvikling og baserer sit forslag til engrosprisloftet for data på en konservativ antagelse om, hvilken stigning der vil finde sted i brugen af data, og om et uændret prisniveau på markedet. Denne antagelse har foranlediget Kommissionen til at foreslå et loft over engrosprisen, som ordføreren mener er for højt. Kommissionens forslag fastsætter et uændret prisloft for data til 0,85 EUR fra 2017 til 2021 (med en revision i 2019). Imidlertid viser beregningerne fra TERA Consultants, der ledsager Kommissionens konsekvensanalyse, at omkostningerne ved at udbyde roamingengrostjenester til en operatør i 2017 ligger på under 0,5 EUR pr. MB i alle medlemsstater og under 0,4 EUR pr. megabyte i 27 ud af 28 medlemsstater (undtagen Malta).

TERA-undersøgelsen viser også, at øget brug i betydelig grad vil nedbringe omkostningerne pr. enhed. For bedre at afspejle disse realiteter på datamarkedet mener ordføreren, at det er nødvendigt at fastsætte prisloftet for 2017 tættere på omkostningsniveauet og indføre et årligt faldende prisloft for data. Denne glidende udvikling, som ordføreren foreslår i artikel 12, afspejler realiteterne på engrosmarkederne, men medfører også større forudsigelighed. Udbydere indgår årligt roamingaftaler med hinanden. Den glidende udvikling gør det lettere for udbyderne at forudberegne deres roaminggebyrer end et statisk prisloft kombineret med en revision, hvis resultat ikke kan forudsiges.

Endvidere mener ordføreren, at for høje prislofter vil føre til mindsket konkurrence på markederne. De mindre udbydere og mobile virtuelle udbydere er innovatorer og konkurrenter og kan skaffe flere kunder til såvel hjemmenetværk som roamingnetværk. De har imidlertid mindre forhandlingsstyrke, og de priser, de betaler for engrosdataroaming, ligger normalt på eller lige under det regulerede prisloft. Indførelse af et prisloft, der er for højt, vil resultere i økonomiske vanskeligheder for mindre og virtuelle udbydere, færre udbydere og mindre konkurrence på markederne og dermed begrænse forbrugernes valgmuligheder. For høje prislofter kan også føre til, at udbydere vælger kun at udbyde indenlandske pakker til deres kunder, hvilket strider mod rationalet i det digitale indre marked.

Hvis en generøs politik om rimeligt forbrug ledsages af engrosprislofter for data, som er for høje, vil dette endvidere have en negativ indvirkning på de markeder, hvor brugen af data er høj og/eller detailpriserne lave. Dette scenarie vil kunne tvinge besøgende udbydere til at ansøge om en undtagelse fra RLAH gennem bæredygtighedsmekanismen, hvilket vil betyde, at deres kunder ikke længere kan nyde godt af RLAH.

Ordføreren foreslår også at ændre den enhed, der anvendes for data, fra megabytes til gigabytes (1 024 MB), hvilket tager bedre højde for det hastigt voksende databrug, der i øjeblikket observeres og forventes i de kommende år. Ordføreren mener, at den enhed er mere passende i forhold til de nye mængder af dataforbrug og gør reguleringen mere fremtidssikret.

Endelig mener ordføreren, at der stadig vil være plads til en genopretning af både konkurrencen og omkostningsdækningen, selv med et lavere loft over engrosprisen også for taleopkald sammenlignet med Kommissionens forslag. Ordføreren mener dog, at prisloftet for SMS er passende. Loftet er solidt baseret på de faktiske realiteter på markedet, idet anvendelsen af SMS'er har været i tilbagegang og langsomt er blevet erstattet af konkurrerende databaserede tjenester.

Revisionsklausul

Kommissionen foreslår en revision af prislofterne hvert andet år efter den 15. juni 2017. Dette tilslutter ordføreren sig, i kombination med den foreslåede glidende udvikling. Hvis det påvises, at prislofterne er sat for højt og forstyrrer markedernes funktion, ødelægger markedsaktører og skader konkurrencen, eller at lofterne er sat for lavt og bringer omkostningsdækningen i fare for de besøgte udbydere, kan prislofterne tilpasses i overensstemmelse hermed.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Regler for engrosmarkeder for roaming

Referencer

COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)

Dato for høring af EP

15.6.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

4.7.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

4.7.2016

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

IMCO

13.7.2016

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Miapetra Kumpula-Natri

6.7.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

5.9.2016

12.10.2016

 

 

Dato for vedtagelse

29.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

54

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Luděk Niedermayer, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniela Aiuto

Dato for indgivelse

7.12.2016

Juridisk meddelelse