Menetlus : 2016/0185(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0372/2016

Esitatud tekstid :

A8-0372/2016

Arutelud :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Hääletused :

PV 06/04/2017 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0128

RAPORT     ***I
PDF 529kWORD 85k
7.12.2016
PE 589.188v02-00 A8-0372/2016

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 531/2012 rändluse hulgiturgude eeskirjade osas

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Miapetra Kumpula-Natri

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 531/2012 rändluse hulgiturgude eeskirjade osas

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0399),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0219/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. oktoobri 2016. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A8-0372/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Määrusega (EL) 2015/2120 on loodud uus jaehindade mehhanism liidu tasandil reguleeritud rändlusteenuste tarvis, et kaotada jaemüügi tasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasud, põhjustamata konkurentsimoonutusi riigisisestel ja külastatud turgudel.

(3)  Määrusega (EL) 2015/2120 on loodud uus jaehindade mehhanism liidu tasandil reguleeritud rändlusteenuste tarvis, et kaotada alates 15. juunist 2017 jaemüügi tasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasud, põhjustamata konkurentsimoonutusi riigisisestel ja külastatud turgudel, sest piirideta Euroopas ei ole rändlustasu põhjendatud.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Määrusega (EL) 2015/2120 antakse rändlusteenuse osutajale võimalus rakendada kooskõlas määruse (EL) nr 531/2012 artiklis 6d osutatud rakendusaktidega nn mõistliku kasutuse poliitikat. Asjakohasel mõistliku kasutamise poliitikal on rändluse hulgi- ja jaeturgude majanduslikult jätkusuutliku mudeli tagamises ülioluline osa. Rändlusteenuse tarbijatele suunatud suuremeelse mõistliku kasutamise poliitikaga peavad kaasnema hulgihinna ülempiirid, mille puhul on arvesse võetud rändlusteenuse osutamise tegelikke kulusid ja mis võimaldavad võimalikult paljudel operaatoritel pakkuda „rändle nagu kodus“ (roam-like-at-home) teenuseid, ilma et see põhjustaks kulude suurt kasvu, konkurentsivõimeliste siseturgude kahjustamist või riigisiseste kliendihindade suurenemist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Määrusega (EL) 2015/2120 on kehtestatud jaemüügitasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasude kaotamine, mida nimetatakse ka „rändle nagu kodus“ (roam-like-at-home, rändlusteenuste osutamise ühtlustatud kord), on vajalik digitaalse ühtse turu loomiseks ja selle toimimise võimaldamiseks kogu liidus. Rändlusturu nõuetekohase toimimise tagamiseks aga ei piisa ainult sellest määrusest.

(4)  Määrusega (EL) 2015/2120 on kehtestatud jaemüügitasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasude kaotamine, mida nimetatakse ka „rändle nagu kodus“ (roam-like-at-home, rändlusteenuste osutamise ühtlustatud kord), on vajalik digitaalse ühtse turu loomiseks ja selle toimimise võimaldamiseks kogu liidus ning tarbijate kulude vähendamiseks. Rändlusturu nõuetekohase ja jätkusuutliku toimimise tagamiseks aga ainult sellest määrusest ei piisa. Käesoleva määrusega tuleks seetõttu tagada, et jaemüügitasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasude kaotamisega ei kahjustataks siseturgudel hinnastamismudeleid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Seega sõltub rändluse lisatasude kaotamine alates 15. juunist 2017, nagu on sätestatud määruses (EL) nr 531/2012, õigusakti kohaldamisest, mille kohta on komisjon teinud ettepaneku ja milles ta pärast rändluse hulgiturgude läbivaatamist sätestab asjakohased meetmed.

(5)  Seega sõltub rändluse lisatasude kaotamine alates 15. juunist 2017, nagu on sätestatud määruses (EL) nr 531/2012, õigusakti kohaldamisest, mille kohta on komisjon teinud ettepaneku ja milles ta pärast rändluse hulgiturgude läbivaatamist sätestab asjakohased meetmed, et muuta jaemüügitasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasude kaotamine võimalikuks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Kuna rändlusteenuste hulgihinnad on lõppkasutajatele kehtestatud jaehindadega võrreldes liiga kõrged, võib rändluse hulgiturgude praegune toimimine mõjutada eelkõige konkurentsi koduvõrgu operaatorite riigisisestel turgudel ja nendesse investeerimist. Eeskätt kehtib see väikeste või selliste operaatorite puhul, kelle väljuv rändlusliiklus on suurem kui sissetulev, muutes rändlusteenuste osutamise ühtlustatud korra seega struktuurselt jätkusuutmatuks.

(8)  Kuna rändlusteenuste hulgihinnad on lõppkasutajatele kehtestatud jaehindadega võrreldes liiga kõrged, võib rändluse hulgiturgude praegune toimimine mõjutada eelkõige konkurentsi koduvõrgu operaatorite riigisisestel turgudel ja nendesse investeerimist. Eeskätt kehtib see väiksemate operaatorite, sh virtuaalsete mobiilsideoperaatorite puhul, kes on olulised ausa konkurentsi jaoks, ja selliste operaatorite puhul, kelle väljuv rändlusliiklus on suurem kui sissetulev, muutes rändlusteenuste osutamise ühtlustatud korra seega struktuurselt jätkusuutmatuks. Ühtlasi tuleb tagada, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga .../... [Euroopa elektroonilise side seadustik] antaks selged ja järjepidevad pikaajalised stiimulid erainvesteeringute tegemiseks telekommunikatsioonisektorisse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Rändluse hulgituru toimimisega tuleks tagada, et operaatoritel oleks võimalik katta kõik hulgituru reguleeritud rändlusteenuste osutamisega seotud kulud, sealhulgas ühised ja üldkulud. See peaks aitama säilitada stiimulid investeerida külastatavatesse võrkudesse ja vältida külastatavatel turgudel riigisisese konkurentsi moonutamist, mis on põhjustatud nende operaatorite õiguslikust arbitraažist, kes konkureerimiseks riigisisesel külastataval turul kasutavad rändlusteenuste hulgiturule juurdepääsu parandusmeetmeid.

(9)  Rändluse hulgituru toimimisega tuleks tagada, et operaatoritel oleks võimalik katta kõik hulgituru reguleeritud rändlusteenuste osutamisega seotud tegelikult tekkinud kulud, sealhulgas ühised ja üldkulud. See peaks aitama säilitada stiimulid investeerida külastatavatesse võrkudesse ja vältida külastatavatel turgudel riigisisese konkurentsi moonutamist, mis on põhjustatud nende operaatorite õiguslikust arbitraažist, kes konkureerimiseks riigisisesel külastataval turul kasutavad rändlusteenuste hulgiturule juurdepääsu parandusmeetmeid.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Hulgimüügitasandil osutatavate rändlusteenuste turu tõrgeteta toimimise hõlbustamiseks peaks mobiilsideoperaatoritel olema õigus rändlusteenuste hulgiturule juurdepääsu taotlused tagasi lükata ainult objektiivsete kriteeriumide alusel ja riikliku reguleeriva asutuse loal. Ettevõtjatel, kelle taotlus rändlusteenuste hulgiturule juurdepääsuks lükatakse tagasi, peaks olema õigus esitada riiklikele reguleerivatele asutustele kaebusi. Läbipaistvuse huvides peaksid riiklikud reguleerivad asutused teatama komisjonile kõigist esitatud loataotlustest ja kaebustest. Komisjon peaks tegema taotlusi ja kaebusi käsitleva teabe konfidentsiaalsusnõudeid järgides üldsusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Seoses hulgihindu käsitlevate eeskirjadega tuleks liidu tasandil säilitada reguleerivad kohustused, sest mis tahes meede, mis võimaldab osutada rändlusteenuseid ühtlustatud korra kohaselt kogu liidus, aga mille puhul ei ole arvestatud nende teenuste osutamisega seotud hulgimüügikulude taset, võib häirida rändlusteenuste siseturu toimimist ega aitaks hoogustada konkurentsi.

(12)  Seoses hulgihindu käsitlevate eeskirjadega tuleks liidu tasandil säilitada reguleerivad kohustused, sest mis tahes meede, mis võimaldab osutada rändlusteenuseid ühtlustatud korra kohaselt kogu liidus, aga mille puhul ei ole arvestatud nende teenuste osutamisega seotud hulgimüügikulude taset, võib häirida rändlusteenuste siseturu toimimist ega aitaks hoogustada konkurentsi. Konkurents on telekommunikatsiooniturul oluline, eelkõige uute turule sisenejate, tehnoloogiliselt uuenduslike teenusemudelite, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ning idufirmade jaoks, võttes arvesse vajadust edendada võrgutaristusse investeerimist seoses andmesideteenuste kasutuse suurenemisega, millele aitab kaasa ka rändlusteenuste osutamise ühtlustatud korra kehtestamine.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Reguleeritud andmeside-rändlusteenuste maksimaalse hulgihinna kehtestamisel tuleb võtta arvesse kõiki rändlusteenuste osutamiseks vajalikke juurdepääsukomponente, sealhulgas transiidikulusid, mis tekivad andmesideliikluse edastamisel riigisisese võrgu operaatori tuvastatud vahetuspunkti.

(16)  Andmesideteenuste kasutus on liidus ja kogu maailmas kiiresti kasvamas. Rändlusteenuste osutamise ühtlustatud korra kasutuselevõtt alates 15. juunist 2017 aitab sellele kasvule kaasa rändluse osas, tuues kaasa kasutatud andmeside ühiku maksumuse märkimisväärse kahanemise. Et võtta arvesse andmesideteenuste kasutuse suurenemist ja kasutatud andmeside ühiku maksumuse vähenemist, peaks reguleeritud andmeside-rändlusteenuste maksimaalne hulgihind igal aastal langema. Reguleeritud andmeside-rändlusteenuste maksimaalse hulgihinna kehtestamisel tuleb võtta arvesse kõiki rändlusteenuste osutamiseks vajalikke juurdepääsukomponente, sealhulgas transiidikulusid, mis tekivad andmesideliikluse edastamisel riigisisese võrgu operaatori tuvastatud vahetuspunkti.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Seetõttu tuleks andmesideteenuste kehtivaid maksimaalseid rändlusteenuste hulgihindu alandada kõnedele, SMSidele ja andmeteenustele.

(18)  Seetõttu tuleks andmesideteenuste kehtivaid maksimaalseid rändlusteenuste hulgihindu kõnedele, SMSidele ja andmeteenustele järsult alandada, et need vastaksid rohkem kõnealuste teenuste tegelikele kuludele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Rändluse hulgiturgude toimimist ning nende omavahelist seotust rändluse jaeturuga on vaja jälgida ja korrapäraselt läbi vaadata, võttes arvesse konkurentsi ja tehnoloogia arengut ning liiklusvooge. Et nõuetekohaselt hinnata, kuidas rändlusturud kohanevad rändlusteenuste osutamise ühtlustatud korraga, tuleks koguda piisavalt andmeid nende turgude toimimise kohta pärast kõnealuste eeskirjade rakendamist.

(21)  Rändluse hulgiturgude toimimist ning nende omavahelist seotust rändluse jaeturuga on vaja jälgida ja korrapäraselt läbi vaadata, võttes arvesse konkurentsi ja tehnoloogia arengut ning liiklusvooge. Selleks peaks komisjon esitama hiljemalt 15. detsembriks 2018 Euroopa Parlamendile ja nõukogule kättesaadavate andmete põhjal vahearuande. Seejärel peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande iga kahe aasta tagant. Esimene selline aruanne tuleks esitada 15. detsembriks 2019. Iga kahe aasta järel esitatavas aruandes peaks komisjon eelkõige hindama, kas rändlusteenuste osutamise ühtlustatud kord on avaldanud mõju jaehindade muutusele ja eelkõige jaeturul kättesaadavale tariifikavade valikule. Ühelt poolt peaks see sisaldama hinnangut selliste tariifikavade tekkele, mis sisaldavad üksnes riigisiseseid teenuseid ja välistavad kõik jaerändlusteenused ja mis on seega vastuolus rändlusteenuste osutamise ühtlustatud korra peamise eesmärgiga, ning teiselt poolt hinnangut kindlasummaliste tariifikavade kättesaadavuse vähenemisele, mis võiks samuti tekitada tarbijatele kahju ja õõnestada digitaalse ühtse turu eesmärke. Nagu see oli komisjoni 15. juuni 2016. aasta aruandes rändlusteenuste hulgiturgude läbivaatamise kohta, tuleks ka komisjoni iga kahe aasta järel esitatavates aruannetes hinnata, kas külastatavate võrkude operaatorid suudavad katta kõik hulgituru reguleeritud rändlusteenuste osutamisega seotud tegelikult tekkinud kulud, ning milline on mõju, mida rändlusteenuste osutamise ühtlustatud kord avaldab võrguinfrastruktuuri kavandatud investeeringutele. Lisaks peaks komisjon hindama, kas riigisiseste võrkude operaatorid suudavad katta reguleeritud rändlusteenuste osutamisega seotud kulud selliste teenuste osutamisest saadavast tulust, eelkõige virtuaalsetele mobiilsideoperaatoritele avalduvat mõju, ning ulatust, milles riikide reguleerivad asutused on lubanud jätkusuutlikkuse mehhanismi kohaselt kohaldada jaemüügitasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasusid. Et nõuetekohaselt hinnata, kuidas rändlusturud kohanevad rändlusteenuste osutamise ühtlustatud korraga, tuleks koguda piisavalt andmeid nende turgude toimimise kohta pärast kõnealuste eeskirjade rakendamist.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Konkurentsi edenemise hindamiseks kogu liitu hõlmavatel rändlusturgudel ja korrapäraseks aruandmiseks muutustest rändluse tegelikes hulgihindades rändlusteenuste pakkujate vahelises tasakaalustamata liikluses tuleks BERECile anda ülesanne koguda riikide reguleerivatelt asutustelt andmeid vastavalt tasakaalustatud ja tasakaalustamata liikluse suhtes kohaldatavate tegelike tasude kohta. Samuti peaks ta koguma andmeid juhtumite kohta, kui hulgimüügilepingu osalised on otsustanud loobuda maksimaalsete rändlusteenuste hulgihindade kohaldamisest või on hulgimüügitasandil rakendanud meetmeid, mille eesmärk on vältida püsivat rändlust või hulgimüügitasandil osutatavate rändlusteenuste anomaalset või lubamatut kasutamist muudel eesmärkidel kui reguleeritud rändlusteenuste pakkumine rändlusteenusepakkujate klientidele nende regulaarsete reiside ajal liidus.

(22)  Konkurentsi edenemise hindamiseks kogu liitu hõlmavatel rändlusturgudel ja korrapäraseks aruandmiseks muutustest rändluse tegelikes hulgihindades rändlusteenuste pakkujate vahelises tasakaalustamata liikluses tuleks BERECile anda ülesanne koguda riikide reguleerivatelt asutustelt andmeid vastavalt tasakaalustatud ja tasakaalustamata liikluse suhtes kohaldatavate tegelike tasude kohta. Samuti peaks ta koguma andmeid juhtumite kohta, kui hulgimüügilepingu osalised on otsustanud loobuda maksimaalsete rändlusteenuste hulgihindade kohaldamisest või on hulgimüügitasandil rakendanud meetmeid, mille eesmärk on vältida püsivat rändlust või hulgimüügitasandil osutatavate rändlusteenuste anomaalset või lubamatut kasutamist muudel eesmärkidel kui reguleeritud rändlusteenuste pakkumine rändlusteenusepakkujate klientidele nende regulaarsete reiside ajal liidus. Kogutud andmete põhjal peaks BEREC korrapäraselt aru andma, millised seosed valitsevad jaehindade, hulgihindade ning riigisiseste ja rändlusteenuste hulgimüügikulude vahel.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt -1 (uus)

määrus (EL) nr 531/2012

Artikkel 3 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1)   Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Mobiilsideoperaatorid võivad taotlused, mis käsitlevad juurdepääsu rändlusteenuste hulgiturule, tagasi lükata üksnes objektiivsete kriteeriumide põhjal.“

„2.   Mobiilsideoperaatorid võivad taotlused, mis käsitlevad juurdepääsu rändlusteenuste hulgiturule, tagasi lükata üksnes objektiivsete kriteeriumide põhjal ja riikliku reguleeriva asutuse loal. Asjaomane riiklik reguleeriv asutus teavitab komisjoni kõigist loataotlustest ja nendega seotud objektiivsetest põhjendustest. Komisjon teeb taotlusi ja kaebusi käsitleva teabe üldsusele kättesaadavaks, järgides konfidentsiaalsusnõudeid.“

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)

määrus (EL) nr 531/2012

Artikkel 3 – lõige 6

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Artikli 3 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Lõikes 5 osutatud standardpakkumine peab olema piisavalt üksikasjalik ja hõlmama kõiki lõikes 3 osutatud rändlusteenuste hulgiturule juurdepääsuks vajalikke komponente, samuti peab see sisaldama rändlusteenuste hulgiturule ja rändluse hulgiteenuste edasimüümisele otsese juurdepääsu suhtes asjakohaste pakkumiste kirjeldusi, ning nendega seonduvaid tingimusi. Nimetatud standardpakkumine võib sisaldada tingimusi, mille eesmärk on hoida ära püsivat rändlust või rändlusteenuste hulgiturule juurdepääsu anomaalset või lubamatut kasutamist muul eesmärgil kui reguleeritud rändlusteenuste osutamine rändlusteenuse osutajate kasutajatele, kui viimased perioodiliselt liidus reisivad. Riikide reguleerivad asutused annavad vajadusel korralduse standardpakkumiste muutmiseks, et tagada käesolevas artiklis sätestatud kohustuste täitmine.“

„6.   Lõikes 5 osutatud standardpakkumine peab olema piisavalt üksikasjalik ja hõlmama kõiki lõikes 3 osutatud rändlusteenuste hulgiturule juurdepääsuks vajalikke komponente, samuti peab see sisaldama rändlusteenuste hulgiturule ja rändluse hulgiteenuste edasimüümisele otsese juurdepääsu suhtes asjakohaste pakkumiste kirjeldusi, ning nendega seonduvaid tingimusi. Nimetatud standardpakkumine võib sisaldada tingimusi, mille eesmärk on hoida ära püsivat rändlust või rändlusteenuste hulgiturule juurdepääsu anomaalset või lubamatut kasutamist muul eesmärgil kui reguleeritud rändlusteenuste osutamine rändlusteenuse osutajate kasutajatele, kui viimased perioodiliselt liidus reisivad. Riikide reguleerivad asutused annavad vajadusel korralduse standardpakkumiste muutmiseks, et tagada käesolevas artiklis sätestatud kohustuste täitmine. Ettevõtjad, kes on taotlenud juurdepääsu rändlusteenuste hulgiturule, võivad esitada asjaomastele riiklikele reguleerivatele asutustele kaebusi. Riiklikud reguleerivad asutused võtavad need kaebused ühe kuu jooksul alates kaebuse kättesaamisest vastu või lükkavad need tagasi ning põhjendavad tehtud otsust. Riiklikud reguleerivad asutused teavitavad komisjoni kaebustest ja vastavatest otsustest ning komisjon teeb need üldsusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

määrus (EL) nr 531/2012

Artikkel 7 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Keskmine hulgihind, mida külastatava võrgu operaator võib nõuda rändlusteenuse osutajalt külastatavast võrgust alustatud reguleeritud rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise kulude eest), ei tohi alates 15. juunist 2017 ületada 0,04 eurot minutis ning ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist, on hulgihind kuni 30. juunini 2022 0,04 eurot.

1.  Keskmine hulgihind, mida külastatava võrgu operaator võib nõuda rändlusteenuse osutajalt külastatavast võrgust alustatud reguleeritud rändluskõne pakkumise eest (sealhulgas kõne alustamise, transiidi ja lõpetamise kulude eest), ei tohi alates 15. juunist 2017 ületada 0,03 eurot minutis ning ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist, on hulgihind kuni 30. juunini 2022 0,03 eurot.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4

määrus (EL) nr 531/2012

Artikkel 12 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Alates 15. juunist 2017 ei tohi keskmine hulgihind, mida külastatava võrgu operaator võib rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt kõnealuse külastatava võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-rändlusteenuste osutamise eest nõuda, ületada ühe megabaidi edastatud andmete eest turvalimiiti 0,0085 eurot ning ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist, on turvalimiit kuni 30. juunini 2022 0,0085 eurot.

1.  Alates 15. juunist 2017 ei tohi keskmine hulgihind, mida külastatava võrgu operaator võib rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt kõnealuse külastatava võrgu vahendusel reguleeritud andmeside-rändlusteenuste osutamise eest nõuda, ületada ühe gigabaidi edastatud andmete eest turvalimiiti 4 eurot. Turvalimiit langeb 1. juulil 2018 ühe gigabaidi edastatud andmete kohta 3 eurole, 1. juulil 2019 ühe gigabaidi edastatud andmete kohta 2 eurole ning ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist, 1. juulil 2020 ühe gigabaidi edastatud andmete kohta 1 eurole. Turvalimiit on kuni 30. juunini 2022 1 euro gigabaidi kohta.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)

määrus (EL) nr 531/2012

Artikkel 16 – lõiked 1 ja 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Artiklis 16 asendatakse lõiked 1 ja 2 järgmisega:

„1.   Riikide reguleerivad asutused kontrollivad käesoleva määruse täitmist oma territooriumil ja teostavad selle üle järelevalvet.

„1.   Riikide reguleerivad asutused kontrollivad koos BERECiga käesoleva määruse täitmist oma territooriumil ja teostavad selle üle järelevalvet.

Riikide reguleerivad asutused kontrollivad rangelt artikleid 6b, 6c ning artikli 6e lõiget 3 rakendavaid rändlusteenuse osutajaid ning teostavad nende üle järelevalvet.

Riikide reguleerivad asutused kontrollivad rangelt artikleid 6b, 6c ning artikli 6e lõiget 3 rakendavaid rändlusteenuse osutajaid ning teostavad nende üle järelevalvet.

2.   Riikide reguleerivad asutused teevad käesoleva määruse, eelkõige selle artiklite 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 ja 12 kohaldamist käsitleva ajakohastatud teabe üldsusele kättesaadavaks kujul, mis tagab kõigile huvitatud isikutele hõlpsa juurdepääsu kõnealusele teabele.

2.   Riikide reguleerivad asutused ja BEREC teevad käesoleva määruse, eelkõige selle artiklite 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 ja 12 kohaldamist käsitleva ajakohastatud teabe üldsusele kättesaadavaks kujul, mis tagab kõigile huvitatud isikutele hõlpsa juurdepääsu kõnealusele teabele.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5

määrus (EL) nr 531/2012

Artikkel 17 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Artikli 17 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

(5)  Artikli 17 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigis elektroonilise side võrke ja teenuseid pakkuvate ettevõtjate vaheliste vaidluste korral käesolevas määruses sätestatud kohustuste üle kohaldatakse raamdirektiivi artiklite 20 ja 21 kohast vaidluste lahendamise korda.

„1.   Liikmesriigis elektroonilise side võrke ja teenuseid pakkuvate ettevõtjate vaheliste vaidluste korral käesolevas määruses sätestatud kohustuste üle kohaldatakse raamdirektiivi artiklite 20 ja 21 kohast vaidluste lahendamise korda.

Külastatavate võrkude operaatorite ja muude operaatorite vahelised vaidlused hulgituru reguleeritud rändlusteenuste osutamiseks vajalike sisendite suhtes kohaldatavate määrade üle võib esitada pädevale riiklikule reguleerivale asutusele või asutustele vastavalt raamdirektiivi artiklile 20 või 21. Sellisel juhul konsulteerib pädev riiklik reguleeriv asutus / konsulteerivad pädevad riiklikud asutused BERECiga meetmete asjus, mida raamdirektiivi, eridirektiivide või käesoleva määruse sätete kohaselt tuleb vaidluse lahendamiseks võtta, ning ootab/ootavad enne vaidluse lahendamiseks meetmete võtmist ära BERECi arvamuse.“

Külastatavate võrkude operaatorite ja muude operaatorite vahelised vaidlused

 

a)   hulgituru reguleeritud rändlusteenuste osutamiseks vajalike sisendite suhtes kohaldatavate määrade üle;

 

b)   ebaausa konkurentsi juhtumite üle, mis tulenevad eelkõige välisriigi operaatori pideval rändlusel põhinevast pakkumisest,

 

võib esitada pädevale riiklikule reguleerivale asutusele või asutustele vastavalt raamdirektiivi artiklile 20 või 21. Sellisel juhul konsulteerib pädev riiklik reguleeriv asutus / konsulteerivad pädevad riiklikud asutused BERECiga meetmete asjus, mida raamdirektiivi, eridirektiivide või käesoleva määruse sätete kohaselt tuleb vaidluse lahendamiseks võtta, ning ootab/ootavad enne vaidluse lahendamiseks meetmete võtmist ära BERECi arvamuse.

 

Punkti b alla kuuluva vaidluse puhul annab BEREC oma arvamuses üldise hinnangu märkimisväärse aja jooksul kõikide asjaolude kohta, mis iseloomustavad välisriigi operaatori tegevust liikmesriigis, kus ta on asutatud, ning, proportsionaalselt ja võrdluse põhjal, külastatud liikmesriigis. Selliste asjaolude hulka võivad kuuluda:

 

a)   koht, kus on operaatori registrijärgne asukoht ja kus tegutseb tema juhatus, kus asuvad tema tööruumid, kus ta makse ja sotsiaalmakseid maksab;

 

b)   ühelt poolt operaatori ja tema töötajate vahel sõlmitud lepingute suhtes kohaldatav õigus ja teiselt poolt klientidega sõlmitud lepingute suhtes kohaldatav õigus;

 

c)   koht, kus toimub operaatori peamine äritegevus ja kus on võetud tööle haldustöötajad;

 

d)   tehtud investeeringud, täidetud lepingute arv ja/või asukohaliikmesriigis ja külastatavas liikmesriigis saavutatud käibe osakaal.“

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a

määrus (EL) nr 531/2012

Artikkel 19 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)   lõike 3 esimene lause asendatakse järgmisega:

a)   lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Lisaks esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga kahe aasta järel pärast 15. juunit 2017 aruande. Igas aruandes hinnatakse muu hulgas:

„3. Lisaks esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule 15. detsembriks 2018 vahearuande jaemüügitasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasude kaotamise kohta. Peale selle esitab komisjon pärast BERECiga konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja nõukogule 15. detsembriks 2019 ning seejärel iga kahe aasta järel aruande, lisades vajaduse korral käesolevas määruses sätestatud reguleeritud rändlusteenuste hulgihindade muutmiseks seadusandliku ettepaneku. Iga kahe aasta järel esitatavates aruannetes hinnatakse muu hulgas:

a)   teenuste, sealhulgas jaemüügi tasandil osutatavate reguleeritud kõne-, SMS- ja andmeside-rändlusteenustele alternatiivsete teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, eeskätt pidades silmas tehnika arengut;

a)   teenuste, sealhulgas jaemüügi tasandil osutatavate reguleeritud kõne-, SMS- ja andmeside-rändlusteenustele alternatiivsete teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, eeskätt pidades silmas tehnika arengut;

b)   konkurentsi taset nii rändluse jae- kui ka hulgiturul, eriti väikeste, sõltumatute või äsja tegevust alustanud operaatorite konkurentsiolukorda, sealhulgas kaubanduslepingute mõju konkurentsile ning operaatorite omavahelise seotuse taset;

b)   konkurentsi taset nii rändluse jae- kui ka hulgiturul, eriti väikeste, sõltumatute või äsja tegevust alustanud operaatorite ja virtuaalsete mobiilsideoperaatorite konkurentsiolukorda, sealhulgas kaubanduslepingute mõju konkurentsile ning operaatorite omavahelise seotuse taset;

c)   mil määral artiklites 3 ja 4 sätestatud struktuursete meetmete rakendamine on andnud tulemusi reguleeritud rändlusteenuste alase konkurentsi arendamisel siseturul.“

c)   mil määral artiklites 3 ja 4 sätestatud struktuursete meetmete rakendamine on andnud tulemusi reguleeritud rändlusteenuste alase konkurentsi arendamisel siseturul.

 

c a)   jaehindade muutumist, klientidele kättesaadavate tariifikavade valikut, sealhulgas selliste tariifikavade teket, mis piirduvad üksnes riigisiseste teenustega, ning igasugust kindlasummaliste tariifikavade kättesaadavuse vähenemist;

 

c b)   muutusi tarbijate andmekasutuse seaduspärades;

 

c c)   riigisiseste võrkude operaatorite võimet säilitada oma riigisisene hinnamudel ja katta reguleeritud rändlusteenuste osutamisega seotud kulud selliste teenuste osutamisest saadavast tulust ning ulatust, milles on artikli 6c kohaselt erandkorras lubatud kohaldada jaemüügitasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasusid;

 

c d)   külastatavate võrkude operaatorite võimet katta hulgituru reguleeritud rändlusteenuste osutamisega seotud tegelikud kulud:

 

c e)   rändlusteenuste osutamise ühtlustatud korra mõju investeeringutele, mille operaatorid on võrguinfrastruktuuri kavandanud;

 

c f)   komisjoni rakendusmääruse (EL) .../...1a mõju tarbijakaitsele, eelkõige seoses mõistliku kasutamise poliitikat kasutavate operaatorite ja rändlusklientide vaheliste vaidluste lahendamisega, näiteks seda, kas rändlusklientidele antakse piisavalt aega vastuväidete esitamiseks, ilma et neid selle protsessi käigus karistataks;

 

c g)   objektiivsete näitajate kasutamist ning eelkõige operaatorite ja riigi reguleerivate asutuste poolt rakendusmääruses (EL) .../... kasutatud mõistete (näiteks „mitteasjakohane kasutamine“ ja „perioodiline reisimine“) tõlgendamist, et vältida liikmesriikidevahelist ebajärjekindlust nende kohaldamisel;

 

 

_____________________

 

1a   Komisjoni rakendusmäärus (EL) .../... [kuupäev], milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad mõistliku kasutamise poliitika rakendamist, jaemüügitasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasude kaotamise jätkusuutlikkuse hindamise metoodikat ja rändlusteenuse osutaja poolt sellise hindamise eesmärgil esitatavat taotlust (ELT L..., ..., lk ...).

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt b

määrus (EL) nr 531/2012

Artikkel 19 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)   lõike 4 esimese lõigu esimene lause asendatakse järgmisega:

b)   lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Selleks et hinnata konkurentsi edenemist kogu liitu hõlmavatel rändlusturgudel, kogub BEREC korrapäraselt riikide reguleerivatelt asutustelt andmeid reguleeritud kõne-, SMS- ja andmeside-rändlusteenuste jae- ja hulgihindade kujunemise kohta, sealhulgas vastavalt tasakaalustatud ja tasakaalustamata liikluse suhtes kohaldatavate tegelike hulgihindade kohta. Samuti peaks ta koguma andmeid hulgimüügilepingute kohta, millega ei kohaldata artiklites 7, 9 või 12 sätestatud maksimaalseid rändlusteenuste hulgihindu, ja hulgimüügitasandil rakendatud lepinguliste meetmete kohta, mille eesmärk on vältida püsivat rändlust või hulgimüügitasandil osutatavate rändlusteenuste anomaalset või lubamatut kasutamist muudel eesmärkidel kui reguleeritud rändlusteenuste pakkumine rändlusteenusepakkujate klientidele nende regulaarsete reiside ajal liidus.

„4.   Selleks et hinnata konkurentsi edenemist kogu liitu hõlmavatel rändlusturgudel, kogub BEREC korrapäraselt ja teeb üldsusele kättesaadavaks riikide reguleerivatelt asutustelt andmeid reguleeritud kõne-, SMS- ja andmeside-rändlusteenuste jae- ja hulgihindade kujunemise kohta, sealhulgas vastavalt tasakaalustatud ja tasakaalustamata liikluse suhtes kohaldatavate tegelike hulgihindade kohta. Samuti peaks ta koguma andmeid hulgimüügilepingute kohta, millega ei kohaldata artiklites 7, 9 või 12 sätestatud maksimaalseid rändlusteenuste hulgihindu, ja hulgimüügitasandil rakendatud lepinguliste meetmete kohta, mille eesmärk on vältida püsivat rändlust või hulgimüügitasandil osutatavate rändlusteenuste anomaalset või lubamatut kasutamist muudel eesmärkidel kui reguleeritud rändlusteenuste pakkumine rändlusteenusepakkujate klientidele nende regulaarsete reiside ajal liidus.

Nimetatud andmed esitatakse komisjonile vähemalt kaks korda aastas. Komisjon avalikustab need andmed.

Nimetatud andmed esitatakse komisjonile vähemalt iga kolme kuu tagant. Komisjon avalikustab need andmed.

Kogutud andmete põhjal esitab BEREC samuti korrapäraseid aruandeid hinnakujunduse ja tarbimisharjumuste arengu kohta liikmesriikides nii riigisiseste kui ka rändlusteenuste osas ning rändlusteenuse hulgihindade arengu kohta rändlusteenuse osutajate vahelise tasakaalustamata liikluse puhul.

Kogutud andmete põhjal esitab BEREC samuti korrapäraseid aruandeid hinnakujunduse ja tarbimisharjumuste arengu kohta liikmesriikides nii riigisiseste kui ka rändlusteenuste osas ning rändlusteenuse hulgihindade arengu kohta rändlusteenuse osutajate vahelise tasakaalustamata liikluse puhul ning selle kohta, millised seosed valitsevad jaehindade, hulgihindade ning riigisiseste ja rändlusteenuste hulgimüügikulude vahel. BEREC hindab, kui tihedalt on need elemendid üksteisega seotud, võttes arvesse, et jaehind peab olema sama kõrge või kõrgem kui hulgimüügihind, mis omakorda peab olema sama kõrge või kõrgem kui hulgimüügikulu. BEREC teeb need aruanded üldsusele kättesaadavaks.

Samuti kogub BEREC igal aastal riikide reguleerivatelt asutustelt teavet operaatorite poolt klientidele pakutavate erinevate tariifide läbipaistvuse ja võrreldavuse kohta. Komisjon avalikustab need andmed.”

Samuti kogub BEREC igal aastal riikide reguleerivatelt asutustelt teavet operaatorite poolt klientidele pakutavate erinevate tariifide läbipaistvuse ja võrreldavuse kohta. Komisjon avalikustab need andmed.”

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Sissejuhatus

2015. aastal vastu võetud ühtse telekommunikatsioonituru määrusega (EL) 2015/2120 nähti ette jaemüügitasandil osutatavate kõne-, SMS- ja andmeside-rändlusteenuste lisatasude kaotamine alates 15. juunist 2017: niinimetatud „rändle nagu kodus“ (Roam Like at Home, rändlusteenuste osutamise ühtlustatud kord). Et rändlusteenuste osutamise ühtlustatud kord toimima hakkaks, peab nimetatud kuupäevaks olema kohaldatav õigusakt, millega kohandatakse rändlusteenuste hulgihindade ülempiire. Nagu kaasseadusandjad nõudsid, viis komisjon läbi rändluse hulgituru läbivaatamise ning esitas selle läbivaatamise alusel õigusakti ettepaneku. Käesolev raport on esimene samm nimetatud õigusakti seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastuvõtmise suunas.

Rändlusteenuste osutamise ühtlustatud korra suhtes võivad operaatorid kohaldada ka mõistliku kasutamise poliitikat ning üksikuid erandeid jätkusuutlikkuse mehhanismi kaudu, mis tuleb veel täpsustada ja mille komisjon esitab aasta lõpuks rakendusakti kujul. Raportöör rõhutab, et rakendusakt käib käsikäes hulgihindade ülempiiride läbivaatamisega. Suuremeelse mõistliku kasutamise poliitikaga tarbijate jaoks peavad kaasnema hulgihindade ülempiirid, mis võimaldavad võimalikult paljudel operaatoritel teenust „rändle nagu kodus“ pakkuda.

Läbivaatamise käigus jõudis komisjon järeldusele, et rändluse hulgiturg hästi ei toimi, ning tegi ettepaneku langetada kõne-, SMS- ja andmeside-rändlusteenuste hulgihindade ülempiire veelgi.

Raportöör toetab täielikult Euroopas jaemüügitasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasude kaotamise eesmärki ning pakub komisjoni ettepaneku suhtes välja veel muudatusi, millest oleks kasu tarbijatele ja mis säilitaksid konkurentsivõimelised telekommunikatsiooniturud.

Hulgihindade ülempiirid

Andmeside hulgihinnad on turgudel aastaid langenud ja ei ole mingit põhjust arvata, et selline areng ei jätku. Hindade langus on väga suuresti seotud andmekasutuse kiire kasvuga kogu maailmas. Mõnede prognooside kohaselt kasvab mobiilne andmesideliiklus 2021. aastaks 2015. aastaga võrreldes kümnekordseks. Suurema andmekasutuse majanduslik kasu Euroopa ühiskonnas on selge, kuna sellega kaasnevad uued teenuste pakkumise võimalused ja see suurendab tööstuse konkurentsivõimet. Seda ei tohiks mingil viisil pärssida.

Suurem andmekasutus ajendab ka uusi investeeringuid taristusse, võimaldades nii riigisisestel kui ka külastavatel tarbijatel veelgi rohkem andmeid kasutada. Oma klientidele rändlusteenuste osutamise ühtlustatud korda juba pakkuvate operaatorite esialgsed arvandmed näitavad andmekasutuse järsku kasvu. Kui rändlusteenuste osutamise ühtlustatud kord kõigi jaoks tegelikkuseks saab, on neil tarbijail, kes Euroopa Liidus reisides oma mobiiltelefoni endiselt välja lülitavad, võimalik kasutada andmesidepõhiseid teenuseid, mis suurendab veelgi andmekasutust.

Komisjon ei võta neid arenguid piisavalt arvesse, lähtudes oma ettepanekus andmeside hulgihindade ülempiiride kohta andmekasutuse suurenemise konservatiivsest eeldusest ja turuhinna muutumatust tasemest. Sellest eeldusest lähtudes on komisjon pakkunud välja hulgihindade ülempiirid, mis on raportööri arvates liiga kõrged. Komisjoni ettepanekus sätestatakse ajavahemikuks 2017–2021 andmeside hinna muutumatuks ülempiiriks 0,85 eurosenti (läbivaatamisega 2019. aastal). Komisjoni mõjuhinnangule lisatud äriühingu TERA Consultants arvutuste kohaselt on aga hulgimüügitasandil osutatavate rändlusteenuste operaatorile pakkumise kulud 2017. aastal igas liikmesriigis alla 0,5 eurosendi megabaidi kohta ja 27 liikmesriigis 28st (välja arvatud Maltal) alla 0,4 eurosendi megabaidi kohta.

TERA uuring näitab samuti, et suurem kasutus vähendab märkimisväärselt ühikukulusid. Et neid tõsiasju andmeturu kohta paremini kajastada, on raportöör seisukohal, et 2017. aastaks tuleb sätestada hinna ülempiir, mis on lähemal kulude tasemele, ja võtta kasutusele andmeside hinna igal aastal langev ülempiir. See raportööri poolt artiklis 12 välja pakutud langustendents kajastab tegelikku olukorda hulgiturgudel, kuid aitab ka suurendada prognoositavust. Operaatorid sõlmivad üksteisega rändluskokkulepped kord aastas. Langustendents võimaldab operaatoritel prognoosida oma rändlustasusid paremini kui staatiline hinna ülempiir kombineerituna läbivaatamisega, mille tulemusi ei ole võimalik ette ennustada.

Lisaks on raportöör seisukohal, et liiga kõrged hinna ülempiirid toovad turgudel kaasa väiksema konkurentsi. Väiksemad operaatorid ja virtuaalsed mobiilsideoperaatorid on innovaatorid ja konkurendid ning suudavad tuua rohkem kliente nii koduvõrkudesse kui ka rändlusvõrkudesse. Samal ajal on neil väiksem läbirääkimisvõimekus ja nende poolt andmeside-rändlusteenuste eest makstavad hulgihinnad on tavaliselt reguleeritud hinna ülempiiril või üksnes veidi alla selle. Liiga kõrge hinna ülempiiri kehtestamine põhjustab väiksematele ja virtuaalsetele mobiilsideoperaatoritele majanduslikke raskusi, jätab turgudele vähem tegutsejaid ja vähendab konkurentsi, piirates nii tarbija valikut. Liiga kõrged hinna ülempiirid võivad tuua kaasa ka selle, et operaatorid otsustavad pakkuda oma klientidele ainult riigisiseseid pakette, mis on vastuolus digitaalse ühtse turu mõttega.

Kui suuremeelse mõistliku kasutamise poliitikaga kaasnevad liiga kõrged andmeside hulgihindade ülempiirid, on sellel lisaks negatiivne mõju nendele turgudele, kus andmeside kasutus on suur ja/või jaehinnad on madalad. Selline stsenaarium võib sundida külastavaid operaatoreid taotlema erandit rändlusteenuste osutamise ühtlustatud korrast jätkusuutlikkuse mehhanismi kaudu, mis tähendab, et nende kliendid ei saa rändlusteenuste osutamise ühtlustatud korrast enam kasu.

Samuti teeb raportöör ettepaneku muuta andmeühikud megabaitidelt gigabaitidele (1024 MB), mis võtab paremini arvesse praegu täheldatavat ja eelolevateks aastateks prognoositavat andmekasutuse kiiret suurenemist. Raportöör usub, et see ühik sobib uute andmeside tarbimise koguste jaoks paremini ning muudab määruse tulevikukindlamaks.

Lõpuks leiab raportöör, et komisjoni ettepanekuga võrreldes on isegi langetatud hulgihindade ülempiiri juures endiselt ruumi konkurentsiks ja kulude katmiseks ka häälkõnede puhul. Raportöör on siiski seisukohal, et SMSide puhul on hinna ülempiir adekvaatne. Ülempiir on turu tegelikkust silmas pidades hästi põhjendatud, kuna tekstsõnumite kasutamine on vähenemas ja aeglaselt asendumas konkureerivate andmesidel põhinevate teenustega.

Läbivaatamisklausel

Komisjon teeb ettepaneku vaadata hinna ülempiirid läbi iga kahe aasta järel alates 15. juunist 2017. Raportöör nõustub sellega, kombineerides selle välja pakutud langustendentsiga. Kui leiab kinnitust, et hinna ülempiirid on seatud liiga kõrgeks ja häirivad turgude toimimist, mõjuvad hävitavalt turuosalistele ja kahjustavad konkurentsi või et ülempiirid on seatud liiga madalaks ja seavad ohtu külastatava võrgu operaatorite kulude katmise, on hinna ülempiire võimalik vastavalt kohandada.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Rändluse hulgiturgude eeskirjad

Viited

COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)

EP-le esitamise kuupäev

15.6.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ITRE

4.7.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

4.7.2016

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

IMCO

13.7.2016

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Miapetra Kumpula-Natri

6.7.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

5.9.2016

12.10.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

29.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

54

5

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Luděk Niedermayer, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Daniela Aiuto

Esitamise kuupäev

7.12.2016

Õigusalane teave