Postupak : 2016/0185(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0372/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0372/2016

Rasprave :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Glasovanja :

PV 06/04/2017 - 7.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0128

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 696kWORD 86k
7.12.2016
PE 589.188v02-00 A8-0372/2016

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 531/2012 u pogledu pravila za veleprodajna tržišta roaminga

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestiteljica: Miapetra Kumpula-Natri

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 531/2012 u pogledu pravila za veleprodajna tržišta roaminga

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0399),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0219/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2016.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0372/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kao što je navedeno u nastavku;

2.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Uredbom (EU) br. 2015/2120 utvrđen je novi mehanizam za određivanje maloprodajnih cijena za regulirane usluge roaminga u cijeloj Uniji u cilju ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roaming bez narušavanja domaćih i gostujućih tržišta.

(3)  Uredbom (EU) br. 2015/2120 utvrđen je novi mehanizam za određivanje maloprodajnih cijena za regulirane usluge roaminga u cijeloj Uniji u cilju ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roaming od 15. lipnja 2017. bez narušavanja domaćih i gostujućih tržišta jer ne postoji opravdanje za naknade za roaming u Europi bez granica.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Uredbom (EU) 2015/2120 predviđa se mogućnost za pružatelje usluga roaminga da primjene „politiku pravedne uporabe” u skladu s provedbenim aktima iz članka 6.d Uredbe (EU) br. 531/2012. Adekvatna politika pravedne uporabe ima ključnu ulogu u jamčenju financijski održivog modela veleprodajnih i maloprodajnih tržišta roaminga. Velikodušna politika pravedne uporabe za korisnike roaming usluga treba biti popraćena gornjim granicama veleprodajnih cijena koje će odražavati realne troškove pružanja usluga roaminga i koje će omogućiti što većem broju operatora da pruže ponude „u roamingu kao kod kuće” bez znatnog povećanja troškova, bez nanošenja štete konkurentnim domaćim tržištima i bez povećanja cijena za domaće korisnike.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Ukidanje maloprodajnih dodatnih naknada za roaming uvedenih Uredbom (EU) br. 2015/2120 koje se nazivaju „u roamingu kao i kod kuće” nužno je kako bi se uspostavilo i olakšalo funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta u cijeloj Uniji. Međutim, sama Uredba nije dovoljna za osiguravanje pravilnog funkcioniranja tržišta roaminga.

(4)  Ukidanje maloprodajnih dodatnih naknada za roaming uvedenih Uredbom (EU) br. 2015/2120 koje se nazivaju „u roamingu kao i kod kuće” nužno je kako bi se uspostavilo i olakšalo funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta u cijeloj Uniji i kako bi se smanjili troškovi za potrošače. Međutim, sama Uredba nije dovoljna za osiguravanje pravilnog i održivog funkcioniranja tržišta roaminga. Ovom bi se Uredbom stoga trebalo zajamčiti da ukidanje maloprodajnih dodatnih naknada za roaming ne utječe na modele za određivanje cijena na domaćim tržištima.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Ukidanje dodatnih naknada za roaming od 15. lipnja 2017., koje je predviđeno u Uredbi (EU) br. 531/2012 stoga ovisi o primjeni zakonodavnog akta koji je predložila Komisija i u kojem su predviđene odgovarajuće mjere nakon njezina preispitivanja veleprodajnih tržišta roaminga.

(5)  Ukidanje dodatnih naknada za roaming od 15. lipnja 2017., koje je predviđeno u Uredbi (EU) br. 531/2012 stoga ovisi o primjeni zakonodavnog akta koji je predložila Komisija i u kojem su predviđene odgovarajuće mjere nakon njezina preispitivanja veleprodajnih tržišta roaminga kako bi ukidanje maloprodajnih dodatnih naknada za roaming postalo moguće.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Trenutačno funkcioniranje veleprodajnih tržišta roaminga moglo bi posebno utjecati na tržišno natjecanje i ulaganja na domaćim tržištima domaćih operatora zbog pretjeranih naknada za veleprodajni roaming u odnosu na domaće maloprodajne cijene koje se naplaćuju krajnjim korisnicima. To se posebno primjenjuje na manje i neto izlazne operatore, zbog čega RLAH postaje strukturno neodrživ.

(8)  Trenutačno funkcioniranje veleprodajnih tržišta roaminga moglo bi posebno utjecati na tržišno natjecanje i ulaganja na domaćim tržištima domaćih operatora zbog pretjeranih naknada za veleprodajni roaming u odnosu na domaće maloprodajne cijene koje se naplaćuju krajnjim korisnicima. To se posebno primjenjuje na manje operatore pokretnih virtualnih mreža koji su ključni za zdravo tržišno natjecanje i na neto izlazne operatore, zbog čega RLAH postaje strukturno neodrživ. Također je ključno zajamčiti da Direktiva .../... Europskog parlamenta i Vijeća [Europski zakonik elektroničkih komunikacija] pruža jasne i dosljedne dugoročne poticaje za privatna ulaganja u telekomunikacijski sektor.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Funkcioniranjem veleprodajnog tržišta roaminga trebao bi se operatorima omogućiti povrat svih troškova pružanja veleprodajnih usluga roaminga, uključujući zajedničke i združene troškove. Time bi se trebali očuvati poticaji za ulaganja u gostujuće mreže i izbjeći narušavanje domaćeg tržišnog natjecanja na tržištima koja se posjećuju uzrokovano regulatornim arbitrarnim postupanjem operatora koji se koriste pravnim lijekovima za roaming pristup kako bi se natjecali na domaćim tržištima koja posjećuju.

(9)  Funkcioniranjem veleprodajnog tržišta roaminga trebao bi se operatorima omogućiti povrat svih stvarno nastalih troškova pružanja veleprodajnih usluga roaminga, uključujući zajedničke i združene troškove. Time bi se trebali očuvati poticaji za ulaganja u gostujuće mreže i izbjeći narušavanje domaćeg tržišnog natjecanja na tržištima koja se posjećuju uzrokovano regulatornim arbitrarnim postupanjem operatora koji se koriste pravnim lijekovima za veleprodajni roaming pristup kako bi se natjecali na domaćim tržištima koja posjećuju.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11 a)  Kako bi se olakšalo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta za veleprodajne usluge roaminga, operatori mobilnih mreža mogu odbiti zahtjeve za veleprodajni pristup roamingu samo na temelju objektivnih kriterija i nakon dobivanja ovlaštenja od nacionalnog regulatornog tijela. Poduzeća čiji se zahtjevi za veleprodajni pristup roamingu odbiju mogu podnijeti žalbu nacionalnim regulatornim tijelima. Radi transparentnosti nacionalno regulatorno tijelo obavješćuje Komisiju o tim zahtjevima za ovlaštenje i svim podnesenim žalbama. Komisija treba objaviti informacije povezane s tim zahtjevima i žalbama, podložno dužnosti povjerljivosti.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  U pogledu pravila o veleprodajnim naknadama trebalo bi zadržati regulatorne obveze na razini Unije jer postoji rizik da bi se bilo kojom mjerom kojom se omogućuje RLAH diljem Unije bez rješavanja pitanja razine veleprodajnih troškova povezanih s pružanjem tih usluga moglo narušiti unutarnje tržište usluga roaminga i ne bi se poticalo veće tržišno natjecanje.

(12)  U pogledu pravila o veleprodajnim naknadama trebalo bi zadržati regulatorne obveze na razini Unije jer postoji rizik da bi se bilo kojom mjerom kojom se omogućuje RLAH diljem Unije bez rješavanja pitanja razine veleprodajnih troškova povezanih s pružanjem tih usluga moglo narušiti unutarnje tržište usluga roaminga i ne bi se poticalo veće tržišno natjecanje. Tržišno natjecanje potrebno je za telekomunikacijska tržišta, osobito za nove sudionike, tehnološki inovativne modele usluga, mala i srednja poduzeća i start-up poduzeća uzimajući u obzir potrebu za promicanjem nužnih ulaganja u mrežnu infrastrukturu kako bi se odgovorilo na rast korištenja podatkovnih usluga, čemu će doprinijeti uvođenje RLAH-a;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Pri utvrđivanju maksimalne veleprodajne naknade za regulirane podatkovne usluge u roamingu, uzete su u obzir sve komponente pristupa koje su potrebne za pružanje usluga roaminga, uključujući troškove prijenosa za dostavljanje podatkovnog prometa u centar u koju je utvrdio domaći mrežni operator.

(16)  Korištenje podatkovnih usluga ubrzano raste u Uniji i diljem svijeta. Uvođenje RLAH-a od 15. lipnja 2017. doprinijet će tom porastu u kontekstu usluga roaminga, što će dovesti do znatnog smanjenja troškova po jedinici korištenog podatkovnog prometa. Kako bi se uzelo u obzir povećano korištenje podatkovnih usluga i smanjenje troškova po jedinici korištenog podatkovnog prometa, maksimalna razina veleprodajnih naknada za regulirane podatkovne usluge u roamingu treba se smanjivati svake godine. Pri utvrđivanju maksimalne veleprodajne naknade za regulirane podatkovne usluge u roamingu, uzete su u obzir sve komponente pristupa koje su potrebne za pružanje usluga roaminga, uključujući troškove prijenosa za dostavljanje podatkovnog prometa u centar koji je utvrdio domaći mrežni operator.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Trebalo bi smanjiti postojeće najveće troškove veleprodajnih naknada za roaming za govorne pozive, SMS i podatkovne usluge.

(18)  Trebalo bi znatno smanjiti postojeće najveće troškove veleprodajnih naknada za roaming za govorne pozive, SMS i podatkovne usluge i dovesti ih na razine koje su bliže stvarnim troškovima pružanja tih usluga.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Nužno je pratiti i redovito preispitivati funkcioniranje veleprodajnih tržišta roaminga i njihov međusobni odnos a maloprodajnim tržištem roaminga uzimajući u obzir razvoj tržišnog natjecanja i tehnološki razvoj i prometne tokove. Da bi se moglo ispravno ocijeniti kako će se tržišta roaminga prilagoditi pravilima RLAH-a, trebalo bi prikupiti dovoljno podataka o funkcioniranju tih tržišta nakon provedbe tih pravila.

(21)  Nužno je pratiti i redovito preispitivati funkcioniranje veleprodajnih tržišta roaminga i njihov međusobni odnos s maloprodajnim tržištem roaminga uzimajući u obzir razvoj tržišnog natjecanja i tehnološki razvoj i prometne tokove. U tu svrhu Komisija do 15. prosinca 2018. treba podnijeti privremeno izvješće Europskom parlamentu i Vijeću na temelju dostupnih podataka. Komisija potom treba podnositi izvješća Europskom parlamentu i Vijeću svake dvije godine. Prvo se izvješće treba dostaviti do 15. prosinca 2019. godine. Komisija u svojim dvogodišnjim izvješćima treba posebno procijeniti utječe li RLAH na razvoj maloprodajnih cijena i osobito na raspon tarifnih modela koji su dostupni na maloprodajnom tržištu. To s jedne strane treba uključivati procjenu svih novih tarifnih modela koji obuhvaćaju samo domaće usluge i u potpunosti isključuju maloprodajne usluge roaminga, čime se dovodi u pitanje osnovni cilj RLAH-a, a s druge strane treba uključivati procjenu svih smanjenja dostupnosti neograničenih tarifnih modela, što bi također moglo predstavljati gubitak za potrošače i dovesti u pitanje ciljeve jedinstvenog digitalnog tržišta. Dvogodišnjim izvješćima Komisije treba se, kao što je slučaj i u Izvješću Komisije o preispitivanju veleprodajnog tržišta roaminga od 15. lipnja 2016., procijeniti sposobnost operatora gostujuće mreže da nadoknadi stvarne troškove pružanja reguliranih veleprodajnih usluga roaminga i učinak RLAH-a na planirana ulaganja u mrežnu infrastrukturu. Osim toga, Komisija treba procijeniti sposobnost domaćih mrežnih operatora da troškove pružanja reguliranih usluga roaminga nadoknade svojim prihodima od pružanja tih usluga, posebno učinak na operatore pokretnih virtualnih mreža, i mjeru u kojoj su nacionalna regulatorna tijela odobrila maloprodajne dodatne naknade u okviru mehanizma za održivost. Da bi se moglo ispravno ocijeniti kako će se tržišta roaminga prilagoditi pravilima RLAH-a, trebalo bi prikupiti dovoljno podataka o funkcioniranju tih tržišta nakon provedbe tih pravila.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi mogao ocjenjivati razvoj tržišnog natjecanja na tržištima roaminga u cijeloj Uniji i redovito izvješćivati o promjenama stvarnih veleprodajnih naknada za roaming za neuravnoteženi promet između pružatelja usluga roaminga, BEREC-u bi trebalo dati zadaću prikupljanja podataka od nacionalnih regulatornih tijela o stvarnim naknadama koje se primjenjuju na uravnotežen i neuravnotežen promet. On bi također trebao prikupljati podatke o slučajevima kada su strane ugovora o veleprodaji odlučile da neće primjenjivati maksimalne naknade za veleprodajni roaming ili su na veleprodajnoj razini provele mjere čiji je cilj spriječiti stalni roaming ili zlouporabu ili prekomjernu uporabu veleprodajnih usluga roaminga za potrebe koje nisu pružanje reguliranih usluga roaminga korisnicima davateljâ usluga roaminga tijekom povremenih putovanja tih korisnika unutar Unije.

(22)  Kako bi mogao ocjenjivati razvoj tržišnog natjecanja na tržištima roaminga u cijeloj Uniji i redovito izvješćivati o promjenama stvarnih veleprodajnih naknada za roaming za neuravnoteženi promet između pružatelja usluga roaminga, BEREC-u bi trebalo dati zadaću prikupljanja podataka od nacionalnih regulatornih tijela o stvarnim naknadama koje se primjenjuju na uravnotežen i neuravnotežen promet. On bi također trebao prikupljati podatke o slučajevima kada su strane ugovora o veleprodaji odlučile da neće primjenjivati maksimalne naknade za veleprodajni roaming ili su na veleprodajnoj razini provele mjere čiji je cilj spriječiti stalni roaming ili zlouporabu ili prekomjernu uporabu veleprodajnih usluga roaminga za potrebe koje nisu pružanje reguliranih usluga roaminga korisnicima davateljâ usluga roaminga tijekom povremenih putovanja tih korisnika unutar Unije. Na temelju prikupljenih podataka BEREC treba redovito izvješćivati o odnosu između maloprodajnih cijena, veleprodajnih naknada i veleprodajnih troškova za domaće usluge i usluge roaminga.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EZ) br. 531/2012

Članak 3. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)   U članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Operatori pokretne mreže mogu odbiti zahtjeve za veleprodajni pristup roamingu samo na temelju objektivnih kriterija.”

„2.   Operatori pokretne mreže mogu odbiti zahtjeve za veleprodajni pristup roamingu samo na temelju objektivnih kriterija i nakon dobivanja ovlaštenja od nacionalnog regulatornog tijela. Dotično nadležno regulatorno tijelo obavješćuje Komisiju o svakom zahtjevu za ovlaštenje i o objektivno opravdanim razlozima za to. Komisija objavljuje informacije povezane s tim zahtjevima, podložno dužnosti povjerljivosti.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 531/2012

Članak 3. – stavak 6.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1 a)  U članku 3. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Standardna ponuda iz stavka 5. u dovoljnoj je mjeri detaljna i uključuje sve komponente potrebne za veleprodajni pristup roamingu kako je navedeno u stavku 3. i sadrži opis ponuda relevantnih za izravan veleprodajni pristup roamingu i pristup preprodaji veleprodajnih usluga roaminga te pripadajuće uvjete. Ta standardna ponuda može obuhvaćati uvjete za sprečavanje stalnog roaminga ili zlouporabe ili prekomjerne uporabe veleprodajnog pristupa roamingu za potrebe koje nisu pružanje reguliranih usluga roaminga korisnicima davateljâ usluga roaminga tijekom povremenih putovanja tih korisnika unutar Unije. Prema potrebi, državna regulatorna tijela mogu odrediti izmjene standardnih ponuda radi primjene obveza utvrđenih u ovom članku.”

„6.   Standardna ponuda iz stavka 5. u dovoljnoj je mjeri detaljna i uključuje sve komponente potrebne za veleprodajni pristup roamingu kako je navedeno u stavku 3. i sadrži opis ponuda relevantnih za izravan veleprodajni pristup roamingu i pristup preprodaji veleprodajnih usluga roaminga te pripadajuće uvjete. Ta standardna ponuda može obuhvaćati uvjete za sprečavanje stalnog roaminga ili zlouporabe ili prekomjerne uporabe veleprodajnog pristupa roamingu za potrebe koje nisu pružanje reguliranih usluga roaminga korisnicima davateljâ usluga roaminga tijekom povremenih putovanja tih korisnika unutar Unije. Prema potrebi, državna regulatorna tijela mogu odrediti izmjene standardnih ponuda radi primjene obveza utvrđenih u ovom članku. Poduzeća koja su zatražila veleprodajni pristup roamingu mogu podnijeti žalbu dotičnim nacionalnim regulatornim tijelima. Nacionalna regulatorna tijela prihvaćaju ili odbijaju te žalbe u roku od jednog mjeseca od primitka i obrazlažu svoju odluku. Nacionalna regulatorna tijela obavješćuju Komisiju o tim žalbama i povezanim odlukama, a Komisija ih objavljuje.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 531/2012

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Prosječna veleprodajna naknada koju operator gostujuće mreže može naplatiti davatelju usluga roaminga korisnika za pružanje reguliranih poziva u roamingu započetih u toj gostujućoj mreži, uključujući, među ostalim, troškove započinjanja, prijenosa i završavanja, ne smije biti veća od zaštitne granične vrijednosti od 0,04 EUR po minuti od 15. lipnja 2017. i, ne dovodeći u pitanje članak 19., ostaje 0,04 EUR do 30. lipnja 2022.

1.  Prosječna veleprodajna naknada koju operator gostujuće mreže može naplatiti davatelju usluga roaminga za pružanje reguliranih poziva u roamingu započetih u toj gostujućoj mreži, uključujući, među ostalim, troškove započinjanja, prijenosa i završavanja, ne smije biti veća od zaštitne granične vrijednosti od 0,03 EUR po minuti od 15. lipnja 2017. i, ne dovodeći u pitanje članak 19., ostaje 0,03 EUR do 30. lipnja 2022.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 531/2012

Članak 12. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Od 15. lipnja 2017. prosječna veleprodajna naknada koju operator gostujuće mreže može naplatiti davatelju usluga roaminga za pružanje reguliranih podatkovnih usluga u roamingu s pomoću te gostujuće mreže ne smije biti veća od zaštitne granične vrijednosti od 0,0085 EUR po megabajtu prenesenih podataka i, ne dovodeći u pitanje članak 19., ostaje 0,0085 EUR po megabajtu prenesenih podataka do 30. lipnja 2022.

1.  Od 15. lipnja 2017. prosječna veleprodajna naknada koju operator gostujuće mreže može naplatiti davatelju usluga roaminga za pružanje reguliranih podatkovnih usluga u roamingu s pomoću te gostujuće mreže ne smije biti veća od zaštitne granične vrijednosti od 4 EUR po gigabajtu prenesenih podataka. Zaštitna granična vrijednost smanjuje se na 3 EUR po gigabajtu prenesenih podataka 1. srpnja 2018., na 2 EUR po gigabajtu prenesenih podataka 1. srpnja 2019. i, ne dovodeći u pitanje članak 19., na 1 EUR po gigabajtu prenesenih podataka 1. srpnja 2020. Zaštitna granična vrijednost ostaje 1 EUR po gigabajtu prenesenih podataka do 30. lipnja 2022.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EZ) br. 531/2012

Članak 16. – stavci 1. i 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(4 a)  U članku 16. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Državna regulatorna tijela na svom području prate i nadziru usklađivanje s ovom Uredbom.

„1.   Nacionalna regulatorna tijela zajedno s BEREC-om na svojim područjima prate i nadziru usklađivanje s ovom Uredbom.

Državna regulatorna tijela strogo prate i nadziru davatelje usluga roaminga koji se koriste člancima 6.b i 6.c te člankom 6.e stavkom 3.

Nacionalna regulatorna tijela strogo prate i nadziru davatelje usluga roaminga koji se koriste člancima 6.b i 6.c te člankom 6.e stavkom 3.

2.   Državna regulatorna tijela objavljuju ažurirane podatke o primjeni ove Uredbe, posebno članaka 6.a, 6.b, 6.c, 6.e, 7., 9. i 12., na način da se zainteresiranim stranama omogućuje jednostavan pristup tim podacima.”

2.   Nacionalna regulatorna tijela i BEREC objavljuju ažurirane podatke o primjeni ove Uredbe, posebno članaka 6.a, 6.b, 6.c, 6.e, 7., 9. i 12., na način da se zainteresiranim stranama omogućuje jednostavan pristup tim podacima.”

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 531/2012

Članak 17. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U članku 17. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

(5)  U članku 17. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U slučaju spora u vezi s obvezama utvrđenim u ovoj Uredbi između poduzeća koja obavljaju djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža ili usluga u državi članici, primjenjuju se postupci za rješavanje sporova utvrđeni u člancima 20. i 21. Okvirne direktive.

„1.   U slučaju spora u vezi s obvezama utvrđenim u ovoj Uredbi između poduzeća koja obavljaju djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža ili usluga u državi članici, primjenjuju se postupci za rješavanje sporova utvrđeni u člancima 20. i 21. Okvirne direktive.

Sporovi između operatora gostujuće mreže i drugih operatora o stopama koje se primjenjuju na nužne ulazne elemente za pružanje reguliranih veleprodajnih usluga roaminga mogu se uputiti nadležnom nacionalnom regulatornom tijelu ili tijelima u skladu s člankom 20. ili 21. Okvirne direktive. U tom slučaju nadležno nacionalno regulatorno tijelo ili tijela savjetuju se s BEREC-om o mjerama koje treba poduzeti u skladu s odredbama Okvirne direktive, posebnih direktiva ili ove Uredbe za rješavanje spora i čekaju mišljenje BEREC-a prije poduzimanja mjera za rješavanje spora.”

Sporovi između operatora gostujuće mreže i drugih operatora o:

 

(a)   stopama koje se primjenjuju na nužne ulazne elemente za pružanje reguliranih veleprodajnih usluga roaminga

 

(b)   slučajevima nepoštenog tržišnog natjecanja koja se u suštini sastoje od ponude nedomaćeg operatora temeljene na stalnom roamingu

 

mogu se uputiti nadležnom nacionalnom regulatornom tijelu ili tijelima u skladu s člankom 20. ili 21. Okvirne direktive. U tom slučaju nadležno nacionalno regulatorno tijelo ili tijela savjetuju se s BEREC-om o mjerama koje treba poduzeti u skladu s odredbama Okvirne direktive, posebnih direktiva ili ove Uredbe za rješavanje spora i čekaju mišljenje BEREC-a prije poduzimanja mjera za rješavanje spora.

 

Ako spor spada pod točku (b) BEREC, prema svom mišljenju, tijekom značajnog razdoblja provodi opću procjenu svih činjeničnih elemenata koji karakteriziraju aktivnosti nedomaćeg operatora u državi članici u kojoj ima poslovni nastan i, na proporcionalnoj i komparativnoj osnovi, u posjećenoj državi članici. Takvi elementi mogu uključivati:

 

(a)   mjesto gdje operator ima registrirani ured i administraciju ili gdje ima svoje urede, uplaćuje porez i doprinose za socijalno osiguranje;

 

(b)   pravo koje se primjenjuje na ugovore koje je operator sklopio sa svojim zaposlenicima s jedne strane, te sa svojim korisnicima, s druge strane;

 

(c)   mjesto gdje operator obavlja svoju značajnu poslovnu aktivnost i gdje zapošljava administrativno osoblje;

 

(d)   napravljena ulaganja, broj izvršenih ugovora i/ili razmjer ostvarenog prometa u državi članici u kojoj ima poslovni nastan i u posjećenoj državi članici.”

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 6. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 531/2012

Članak 19. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)   u stavku 3. prva rečenica zamjenjuje se sljedećom:

(a)   stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Povrh toga Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću svake dvije godine nakon 15. lipnja 2017. Svako izvješće uključuje, među ostalim, ocjenu:

„3. Povrh toga do 15. prosinca 2018. Komisija podnosi privremeno izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roaming. Nadalje, nakon savjetovanja s BEREC-om Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću do 15. prosinca 2019. i svake dvije godine nakon toga, te mu po potrebi prilaže zakonodavni prijedlog o izmjeni veleprodajnih naknada za regulirane usluge roaminga navedenih u ovoj Uredbi. Ta dvogodišnja izvješća uključuju, među ostalim, ocjenu:

(a)   dostupnosti i kvalitete usluga, uključujući usluge koje predstavljaju alternativu reguliranim maloprodajnim govornim, SMS i podatkovnim uslugama u roamingu, posebno s obzirom na tehnološki razvoj;

(a)   dostupnosti i kvalitete usluga, uključujući usluge koje predstavljaju alternativu reguliranim maloprodajnim govornim, SMS i podatkovnim uslugama u roamingu, posebno s obzirom na tehnološki razvoj;

(b)   stupnja tržišnog natjecanja na maloprodajnim i veleprodajnim tržištima roaminga, posebno konkurentskog položaja manjih, neovisnih ili novih operatora, uključujući učinke komercijalnih sporazuma na tržišno natjecanje i stupanj međusobnog povezivanja među operatorima;

(b)   stupnja tržišnog natjecanja na maloprodajnim i veleprodajnim tržištima roaminga, posebno konkurentskog položaja manjih, neovisnih ili novih operatora i operatora pokretnih virtualnih mreža, uključujući učinke komercijalnih sporazuma na tržišno natjecanje i stupanj međusobnog povezivanja među operatorima;

(c)   mjere u kojoj je provedba strukturnih mjera predviđenih člancima 3. i 4. imala za posljedicu razvoj tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu reguliranih usluga roaminga.

(c)   mjere u kojoj je provedba strukturnih mjera predviđenih člancima 3. i 4. imala za posljedicu razvoj tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu reguliranih usluga roaminga;

 

(ca)   razvoja maloprodajnih cijena, raspona tarifnih modela dostupnih potrošačima, uključujući svaki novi tarifni model ograničen isključivo na domaće usluge, i svakog smanjenja dostupnosti neograničenih tarifnih modela;

 

(cb)   promjena u načinu na koji korisnici koriste podatkovni promet;

 

(cc)   sposobnosti domaćih operatora da zadrže svoj domaći model naplaćivanja i nadoknade troškove pružanja reguliranih usluga roaminga svojim prihodima od pružanja tih usluga te mjeru u kojoj su izvanredne maloprodajne dodatne naknade odobrene u skladu s člankom 6.c;

 

(cd)   sposobnosti operatora gostujuće mreže da nadoknade sve stvarno nastale troškove pružanja reguliranih veleprodajnih usluga roaminga;

 

(ce)   učinka RLAH-a na planirana ulaganja operatora u mrežnu infrastrukturu;

 

(cf)   učinka Provedbene uredbe Komisije (EU) .../...1a o zaštiti potrošača, posebno u vezi s rješavanjem sporova između operatora koji primjenjuju politiku pravedne uporabe i korisnicima koji se koriste uslugama roaminga, npr. imaju li dotični korisnici dovoljno vremena da se žale i izbjegnu da ih se u međuvremenu sankcionira;

 

(cg)   upotrebe objektivnih pokazatelja, a posebno tumačenja koje operatori i nacionalna regulatorna tijela daju terminologiji upotrijebljenoj u Provedbenoj uredbi (EU) .../..., poput „zlouporabe” ili „povremenog putovanja”, kako bi se spriječile neusklađenosti u primjeni među državama članicama;

 

 

_____________________

 

1a   Provedbena uredba Komisije (EU) .../... od ... o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni politike pravedne uporabe, o metodologiji za ocjenu održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roaming te o zahtjevu koji podnosi davatelj usluga roaminga za potrebe te ocjene (SL L..., ...,str. ...). ”

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 6. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 531/2012

Članak 19. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)   u stavku 4. prvom podstavku prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

(b)   stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   U cilju procjene razvoja tržišnog natjecanja na tržištima roaminga u cijeloj Uniji BEREC redovito prikuplja podatke od nacionalnih regulatornih tijela o promjenama maloprodajnih i veleprodajnih naknada za regulirane govorne usluge, SMS i podatkovne usluge u roamingu, uključujući veleprodajne naknade koje se primjenjuju na uravnoteženi i neuravnoteženi roaming promet. On također prikuplja podatke ugovorima o veleprodaji na koje se ne primjenjuju maksimalne veleprodajne naknade za roaming predviđene u člancima 7., 9. i 12. i o provedbi ugovornih mjera na veleprodajnoj razini u cilju sprječavanja stalnog roaminga ili zlouporabe ili prekomjerne uporabe veleprodajnih usluga roaminga za potrebe koje nisu pružanje reguliranih usluga roaminga korisnicima davateljâ usluga roaminga tijekom povremenih putovanja tih korisnika unutar Unije.

„4.   U cilju procjene razvoja tržišnog natjecanja na tržištima roaminga u cijeloj Uniji BEREC redovito prikuplja i objavljuje podatke od nacionalnih regulatornih tijela o promjenama maloprodajnih i veleprodajnih naknada za regulirane govorne usluge, SMS i podatkovne usluge u roamingu, uključujući veleprodajne naknade koje se primjenjuju na uravnoteženi i neuravnoteženi roaming promet. On također prikuplja podatke o ugovorima o veleprodaji na koje se ne primjenjuju maksimalne veleprodajne naknade za roaming predviđene u člancima 7., 9. i 12. i o provedbi ugovornih mjera na veleprodajnoj razini u cilju sprječavanja stalnog roaminga ili zlouporabe ili prekomjerne uporabe veleprodajnih usluga roaminga za potrebe koje nisu pružanje reguliranih usluga roaminga korisnicima davateljâ usluga roaminga tijekom povremenih putovanja tih korisnika unutar Unije.

Komisiju se obavješćuje o navedenim podacima najmanje dvaput godišnje. Komisija ih objavljuje.

Komisiju se obavješćuje o navedenim podacima najmanje svaka tri mjeseca. Komisija ih objavljuje.

Na temelju prikupljenih podataka BEREC redovito izvješćuje o razvoju obrazaca cijena i potrošnje u državama članicama za domaće usluge i usluge roaminga te o razvoju trenutačnih veleprodajnih cijena za roaming za neuravnoteženi promet među davateljima roaminga.

Na temelju prikupljenih podataka BEREC redovito izvješćuje o razvoju obrazaca cijena i potrošnje u državama članicama za domaće usluge i usluge roaminga, o razvoju trenutačnih veleprodajnih cijena za roaming za neuravnoteženi promet među davateljima roaminga te o odnosu između maloprodajnih cijena, veleprodajnih naknada i veleprodajnih troškova za domaće usluge i usluge roaminga. BEREC također ocjenjuje koliko su ti elementi međusobno povezani, uzimajući u obzir da maloprodajna cijena mora biti jednaka veleprodajnoj naknadi ili veća od nje, a veleprodajna naknada mora biti jednaka veleprodajnom trošku ili veća od njega. BEREC objavljuje svoja izvješća.

BEREC također svake godine od državnih regulatornih tijela prikuplja podatke o transparentnosti i usporedivosti različitih tarifa koje operatori nude svojim korisnicima. Komisija objavljuje navedene podatke i nalaze.”

BEREC također svake godine od državnih regulatornih tijela prikuplja podatke o transparentnosti i usporedivosti različitih tarifa koje operatori nude svojim korisnicima. Komisija objavljuje navedene podatke i nalaze.”

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Uvod

Uredbom (EU) 2015/2120 (Uredba o jedinstvenom telekomunikacijskom tržištu) donesenom 2015. propisuje se ukidanje maloprodajnih naknada za roaming za govorne pozive, podatkovni promet i SMS-ove od 15. lipnja 2017. i uvodi se sustav „u roamingu kao kod kuće”, poznat kao RLAH (engl. Roam Like at Home). Kako bi RLAH stupio na snagu, zakonodavstvo kojim se prilagođavaju gornje granice cijena za veleprodajne usluge roaminga mora biti primjenjivo najkasnije na taj datum. Kao što su zatražili suzakonodavci, Komisija je provela preispitivanje veleprodajnog tržišta roaminga i na osnovi tog preispitivanja predložila zakonodavstvo. Ovo je izvješće prvi korak prema usvajanju tog zakonodavstva u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom.

RLAH je također podložan politici pravedne uporabe koju mogu primijeniti operatori i izvanrednim izuzećima preko mehanizma za održivost, koji će Komisija dodatno razraditi i predstaviti u provedbenom aktu do kraja godine. Izvjestiteljica želi naglasiti da je provedbeni akt usko povezan s preispitivanjem veleprodajnih gornjih granica. Velikodušna politika pravedne uporabe za potrošače treba biti popraćena veleprodajnim gornjim granicama koje omogućuju što većem broju operatora da pruže tzv. RLAH usluge.

U svojem preispitivanju Komisija je zaključila da veleprodajno tržište roaminga ne funkcionira dobro i predložila dodatno smanjenje gornjih granica veleprodajnih cijena za govorne pozive, SMS-ove i podatkovni promet.

Izvjestiteljica u potpunosti podržava cilj ukidanja naknada za maloprodajne usluge roaminga u Europi i predlaže dodatne izmjene prijedloga Komisije koje bi koristile potrošačima i zaštitile konkurentnost telekomunikacijskih tržišta.

Veleprodajne gornje granice

Veleprodajne cijene za podatkovni promet godinama su se smanjivale na tržištima i nema razloga za vjerovati da se taj trend neće nastaviti. Pad cijena u velikoj je mjeri povezan sa sve većim korištenjem podatkovnog prometa diljem svijeta. Prema nekim procjenama mobilni podatkovni promet dostići će do 2021. razine deset puta veće od onih iz 2015. Jasna je ekonomska korist od povećanog korištenja podatkovnog prometa u europskim društvima, jer se njime otvaraju nove mogućnosti u sektoru usluga i pojačava industrijska konkurentnost. Povećano korištenje podatkovnog prometa ne bi se nikako smjelo sprječavati.

Povećano korištenje podatkovnog prometa potaknut će i nova ulaganja u infrastrukturu, što će omogućiti i domaćim i gostujućim potrošačima da koriste još više podatkovnog prometa. Prvi podaci operatora koji već pružaju RLAH usluge svojim korisnicima pokazuju nagli porast korištenja podatkovnog prometa. Oni potrošači koji i dalje drže svoje mobilne telefone isključenima kad putuju u Europskoj uniji moći će slobodno koristiti usluge temeljene na podatkovnom prometu kada se RLAH počne primjenjivati na sve, što će dodatno potaknuti korištenje podatkovnog prometa.

Komisija ne vodi dovoljno računa o tom razvoju događaja i svoj prijedlog za gornju granicu veleprodajne cijene za podatkovni promet temelji na konzervativnoj pretpostavci porasta korištenja podatkovnog prometa i na nepromijenjenim tržišnim cijenama. Zbog te je pretpostavke Komisija predložila veleprodajnu gornju granicu koju izvjestiteljica smatra previsokom. Prijedlogom Komisije uspostavlja se nepromijenjena gornja granica cijena za podatkovni promet na 0,85 eurocenta od 2017. do 2021. (uz preispitivanje 2019. godine). Međutim, u izračunima konzultantske kuće TERA, koji su priloženi procjeni učinka Komisije, trošak pružanja veleprodajnih usluga roaminga operatoru u 2017. iznosi manje od 0,5 eurocenta po megabajtu u svakoj državi članici i manje od 0,4 eurocenta po megabajtu u 27 od 28 država članica (uz iznimku Malte).

Studija koju je provela konzultantska kuća TERA također pokazuje da će porast korištenja znatno smanjiti cijenu po jedinici podatkovnog prometa. Kako bi se situacija na tržištu podatkovnog prometa odrazila na bolji način, izvjestiteljica smatra da je gornju granicu cijena za 2017. potrebno postaviti bliže razinama troškova i uvesti godišnje smanjenje gornje granice cijena za podatkovni promet. Putanja smanjenja koju izvjestiteljica predlaže u članku 12. odražava situaciju na veleprodajnim tržištima i donosi dodatnu predvidljivost. Operatori svake godine međusobno sklapaju sporazume o roamingu. Putanja smanjenja omogućuje operatorima da svoje naknade za roaming bolje predvide u usporedbi sa statičnom gornjom granicom cijena popraćenom preispitivanjem čiji je ishod nemoguće predvidjeti.

Nadalje, izvjestiteljica smatra da će previsoke gornje granice cijena dovesti do smanjenja konkurencije na tržištima. Manji operatori i operatori mobilnih virtualnih mreža inovatori su, konkurenti i mogu donijeti veći broj klijenata domaćim mrežama kao i roaming mrežama. Međutim, oni imaju manju pregovaračku moć i cijene koje plaćaju za veleprodajne podatkovne usluge u roamingu najčešće su točno na gornjoj granici cijena ili neposredno ispod nje. Nametanje previsoke gornje granice cijena rezultiralo bi ekonomskim poteškoćama za manje i virtualne operatore, zbog čega bi na tržištima bilo manje subjekata i konkurencije, a samim time potrošači bi imali manji izbor. Previsoke gornje granice cijena mogle bi dovesti i do toga da operatori odluče svojim korisnicima pružiti samo domaće usluge, što se protivi ideji jedinstvenog digitalnog tržišta.

Nadalje, ako je velikodušna politika pravedne uporabe popraćena previsokim gornjim granicama veleprodajnih cijena za podatkovni promet, to će imati negativni učinak na tržišta s visokom razinom korištenja podatkovnog prometa i/ili s niskim maloprodajnim cijenama. U tom bi slučaju operatori gostujuće mreže mogli biti prisiljeni tražiti izuzeće od RLAH-a preko mehanizma za održivost, što bi značilo da njihovi korisnici više ne bi imali koristi od RLAH-a.

Izvjestiteljica također predlaže da jedinice upotrjebljene za izračun podatkovnog prometa više ne budu megabajti nego gigabajti (1024 megabajta), čime se na bolji način odražava brzi porast korištenja podatkovnog prometa koji se trenutačno bilježi i za koji se očekuje da će se nastaviti i u narednim godinama. Izvjestiteljica smatra da je ta jedinica prikladnija za nove količine korištenja podatkovnog prometa i da je pomoću nje Uredba otpornija na promjene u budućnosti.

Na koncu, u usporedbi s prijedlogom Komisije, izvjestiteljica smatra da bi bilo više prostora za tržišno natjecanje i za nadoknadu troškova čak i kada bi se niža veleprodajna gornja granica primijenila i na govorne pozive. Izvjestiteljica međutim smatra da je gornja granica cijena za SMS-ove prikladna. Ta je gornja granica tržišno zasnovana, s obzirom na to da je korištenje tekstualnih poruka u padu i da ga polako zamjenjuju konkurentne usluge temeljene na podatkovnom prometu.

Klauzula o preispitivanju

Komisija predlaže preispitivanje gornjih granica cijena svake dvije godine nakon 15. lipnja 2017. Izvjestiteljica se slaže s time, u kombinaciji s predloženom putanjom smanjenja. Ako se dokaže da su gornje granice cijena previsoke, remete funkcioniranje tržišta, uništavaju tržišne subjekte i štete tržišnom natjecanju ili da su gornje granice preniske i da ugrožavaju nadoknadu troškova za operatore gostujućih mreža, gornje granice cijena mogu se prilagoditi na odgovarajući način.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Pravila za veleprodajna tržišta roaminga

Referentni dokumenti

COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)

Datum podnošenja EP-u

15.6.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

4.7.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

4.7.2016

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

13.7.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Miapetra Kumpula-Natri

6.7.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

5.9.2016

12.10.2016

 

 

Datum usvajanja

29.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

54

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Luděk Niedermayer, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Daniela Aiuto

Datum podnošenja

7.12.2016

Pravna napomena