Procedūra : 2016/0185(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0372/2016

Pateikti tekstai :

A8-0372/2016

Debatai :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Balsavimas :

PV 06/04/2017 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0128

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 768kWORD 86k
7.12.2016
PE 589.188v02-00 A8-0372/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 taisyklės, taikytinos didmeninėms tarptinklinio ryšio rinkoms

(COM(2016) 0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėja: Miapetra Kumpula-Natri

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 taisyklės, taikytinos didmeninėms tarptinklinio ryšio rinkoms

(COM(2016) 0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0399),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0219/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0372/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Reglamentu (ES) 2015/2120 nustatytas naujas Sąjungos mastu reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų mažmeninių kainų nustatymo mechanizmas siekiant panaikinti papildomus mokesčius už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas, neiškraipant savo ir lankomų šalių rinkų;

(3)  Reglamentu (ES) Nr. 2015/2120 nustatytas naujas Sąjungos mastu reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų mažmeninių kainų nustatymo mechanizmas siekiant nuo 2017 m. birželio 15 d. panaikinti papildomus mokesčius už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas, neiškraipant savo ir lankomų šalių rinkų, nes Europoje be sienų tarptinklinio ryšio paslaugų mokesčiai yra nepagrįsti;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  Reglamente (ES) Nr. 2015/2120 numatyta, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali taikyti „sąžiningo naudojimo taisykles“, atsižvelgdamas į įgyvendinimo aktus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 531/2012 6d straipsnyje. Tinkamoms sąžiningo naudojimo taisyklėms tenka lemiamas vaidmuo užtikrinant finansiškai tvarų didmeninės ir mažmeninės tarptinklinio ryšio rinkų modelį. Tarptinklinio ryšio vartotojams skirtos griežtos sąžiningo naudojimo taisyklės turi būti taikomos kartu su didmeninių kainų viršutinėmis ribomis, kurios atitiktų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo sąnaudas ir kurios sudarys galimybę kiek galima didesniam operatorių skaičiui teikti tarptinklinį ryšį savo šalies kainomis nepatiriant žymaus sąnaudų padidėjimo, nedarant žalos konkurencingoms vietos rinkoms ar nepadidinant kainų vietos vartotojams;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Reglamente (ES) 2015/2120 nustatytas reikalavimas panaikinti papildomus mokesčius už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas, dar vadinamas tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis (TRSŠK) principu, yra būtinas siekiant užtikrinti ir palengvinti bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą visoje Sąjungoje. Tačiau vien to reglamento neužtenka siekiant užtikrinti tinkamą tarptinklinio ryšio rinkos veikimą;

(4)  Reglamente (ES) 2015/2120 nustatytas reikalavimas panaikinti papildomus mokesčius už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas, dar vadinamas tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis (TRSŠK) principu, yra būtinas siekiant užtikrinti ir palengvinti bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą visoje Sąjungoje, taip pat sumažinti vartotojų išlaidas. Tačiau vien to reglamento neužtenka siekiant užtikrinti tinkamą ir tvarų tarptinklinio ryšio rinkos veikimą. Taigi šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad panaikinant papildomus mokesčius už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas nebus daromas poveikis kainų nustatymo modeliams šalių vidaus rinkose;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  todėl papildomi mokesčiai už tarptinklinio ryšio paslaugas bus panaikinti nuo 2017 m. birželio 15 d., kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 531/2012, tik jei bus taikomas koks nors Komisijos pasiūlytas teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuriame, remiantis jos atlikta didmeninių tarptinklinio ryšio rinkų peržiūra, bus numatyta tinkamų priemonių;

(5)  todėl papildomi mokesčiai už tarptinklinio ryšio paslaugas bus panaikinti nuo 2017 m. birželio 15 d., kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 531/2012, tik jei bus taikomas koks nors Komisijos pasiūlytas teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuriame, remiantis jos atlikta didmeninių tarptinklinio ryšio rinkų peržiūra, bus numatyta tinkamų priemonių, kad būtų galima panaikinti papildomus mokesčius už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  visų pirma tai, kaip dabar veikia didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos, gali daryti neigiamą poveikį konkurencijai ir investicijoms šalių vidaus rinkose, kuriose veikia lankytojo šalies operatoriai, nes didmeninės tarptinklinio ryšio paslaugų kainos, palyginti su savo šalyje galutiniams naudotojams taikomomis mažmeninėmis kainomis, yra pernelyg didelės. Visų pirma tai pasakytina apie mažesniuosius operatorius ir operatorius, kurių siunčiamas srautas yra didesnis už gaunamą srautą, todėl TRSŠK principas nėra struktūriškai tvarus;

(8)  visų pirma tai, kaip dabar veikia didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos, gali daryti neigiamą poveikį konkurencijai ir investicijoms šalių vidaus rinkose, kuriose veikia lankytojo šalies operatoriai, nes didmeninės tarptinklinio ryšio paslaugų kainos, palyginti su savo šalyje galutiniams naudotojams taikomomis mažmeninėmis kainomis, yra pernelyg didelės. Visų pirma tai pasakytina apie mažesniuosius operatorius, įskaitant virtualiųjų judriojo ryšio tinklų operatorius, kurie yra labai svarbūs užtikrinant sveiką konkurenciją, ir operatorius, kurių siunčiamas srautas yra didesnis už gaunamą srautą, todėl TRSŠK principas nėra struktūriškai tvarus. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje .../... [Europos elektroninių ryšių kodekse] būtų pateikiamos aiškios ir nuoseklios ilgalaikės paskatos privačioms investicijoms į telekomunikacijų sektorių;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos turėtų veikti taip, kad operatoriai galėtų padengti visas reguliuojamų didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo sąnaudas, įskaitant jungtines ir bendras sąnaudas. Tai turėtų padėti išlaikyti paskatas investuoti į lankomų šalių tinklus ir išvengti vidaus konkurencijos lankomų šalių rinkose iškraipymo, susijusio su operatorių, kurie naudojasi didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos taisomosiomis priemonėmis siekdami konkuruoti lankomų šalių vidaus rinkose, reguliuojamuoju arbitražu;

(9)  didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos turėtų veikti taip, kad operatoriai galėtų padengti visas faktiškai patirtas reguliuojamų didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo sąnaudas, įskaitant jungtines ir bendras sąnaudas. Tai turėtų padėti išlaikyti paskatas investuoti į lankomų šalių tinklus ir išvengti vidaus konkurencijos lankomų šalių rinkose iškraipymo, susijusio su operatorių, kurie naudojasi didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos taisomosiomis priemonėmis siekdami konkuruoti lankomų šalių vidaus rinkose, reguliuojamuoju arbitražu;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  siekdami sudaryti palankesnes sąlygas didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus rinkai tinkamai veikti, judriojo ryšio tinklų operatoriai turėtų turėti galimybę atsisakyti suteikti didmeninę tarptinklinio ryšio prieigą tik remdamiesi objektyviais kriterijais ir gavę savo nacionalinės reguliavimo institucijos leidimą. Įmonėms, kurių prašymai norint gauti didmeninę tarptinklinio ryšio prieigą atmetami, turėtų būti suteikta galimybė teikti skundus nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Siekiant skaidrumo, nacionalinė reguliavimo institucija turėtų informuoti Komisiją apie tokius prašymus išduoti leidimą ir visus pateiktus skundus. Komisija turėtų užtikrinti, kad informacija apie tokius prašymus ir skundus būtų prieinama viešai, atsižvelgiant į konfidencialumo reikalavimus.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  dėl didmeninių kainų taisyklių pasakytina, kad turėtų būti išlaikomi Sąjungos lygmens reguliavimo įpareigojimai, nes bet kokios priemonės, kuriomis sąlygos teikti TRSŠK visoje Sąjungoje sudaromos nesprendžiant su šių paslaugų teikimu susijusių didmeninių kainų dydžio klausimo, keltų pavojų iškraipyti tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus rinką ir neskatintų konkurencijos;

(12)  dėl didmeninių kainų taisyklių pasakytina, kad turėtų būti išlaikomi Sąjungos lygmens reguliavimo įpareigojimai, nes bet kokios priemonės, kuriomis sąlygos teikti TRSŠK visoje Sąjungoje sudaromos nesprendžiant su šių paslaugų teikimu susijusių didmeninių kainų dydžio klausimo, keltų pavojų iškraipyti tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus rinką ir neskatintų konkurencijos. Konkurencija telekomunikacijų rinkoje būtina, ypač naujiems dalyviams, technologiškai inovatyviems paslaugų modeliams, mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir naujai įsteigtoms įmonėms, turint omenyje tai, kad būtina skatinti reikiamas tinklo infrastruktūros investicijas, siekiant atsižvelgti į didėjantį duomenų perdavimo paslaugų naudojimą, prie kurio prisidės TRSŠK įdiegimas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  nustatant didžiausias didmenines reguliuojamų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainas, atsižvelgta į visas tarptinklinio ryšio paslaugoms teikti būtinas prieigos sudedamąsias dalis, be kita ko, į duomenų srautų perdavimo į savo šalies tinklo operatoriaus nurodytą mainų tašką tranzito sąnaudas;

(16)  Sąjungoje ir visame pasaulyje duomenų perdavimo paslaugų naudojimo mastas sparčiai auga. Nuo 2017 m. birželio 15 d. įdiegus TRSŠK bus prisidėta prie šio augimo tarptinklinio ryšio srityje, todėl suvartotų duomenų kiekio vieneto sąnaudos smarkiai sumažės. Atsižvelgiant į didėjantį duomenų perdavimo paslaugų naudojimo mastą ir mažėjančias suvartotų duomenų kiekio vieneto sąnaudas, didžiausios didmeninės reguliuojamų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainos turėtų kasmet mažėti. Nustatant didžiausias didmenines reguliuojamų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainas, atsižvelgta į visas tarptinklinio ryšio paslaugoms teikti būtinas prieigos sudedamąsias dalis, be kita ko, į duomenų srautų perdavimo į savo šalies tinklo operatoriaus nurodytą mainų tašką tranzito sąnaudas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  todėl šiuo metu nustatytos balso skambučių, SMS žinučių ir duomenų perdavimo paslaugoms taikomos didžiausios didmeninės tarptinklinio ryšio paslaugų kainos turėtų būti sumažintos;

(18)  todėl šiuo metu nustatytos balso skambučių, SMS žinučių ir duomenų perdavimo paslaugoms taikomos didžiausios didmeninės tarptinklinio ryšio paslaugų kainos turėtų būti gerokai sumažintos iki lygio, kuris būtų arčiau faktinių tokių paslaugų teikimo sąnaudų;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  būtina stebėti ir reguliariai peržiūrėti didmeninių tarptinklinio ryšio rinkų veikimą ir jų tarpusavio ryšį su mažmenine tarptinklinio ryšio rinka, atsižvelgiant į konkurencijos ir technologijų pokyčius ir srautus. Siekiant deramai įvertinti, kaip tarptinklinio ryšio rinkos prisitaikys prie TRSŠK taisyklių, turėtų būti surinkta pakankamai duomenų apie šių rinkų veikimą įgyvendinus šias taisykles;

(21)  būtina stebėti ir reguliariai peržiūrėti didmeninių tarptinklinio ryšio rinkų veikimą ir jų tarpusavio ryšį su mažmenine tarptinklinio ryšio rinka, atsižvelgiant į konkurencijos ir technologijų pokyčius ir srautus. Šiuo tikslu Komisija turėtų iki 2018 m. gruodžio 15 d. pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai tarpinę ataskaitą, paremtą turimais duomenimis. Vėliau Komisija kas dvejus metus turėtų teikti ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai. Pirmoji tokia ataskaita turėtų būti pateikta iki 2019 m. gruodžio 15 d. Savo dvimetėje ataskaitoje Komisija pirmiausia turėtų įvertinti, ar TRSŠK principas turi įtakos mažmeninių kainų raidai ir, visų pirma, mažmeninėje rinkoje siūlomų tarifų planų skaičiui. Viena vertus, reikėtų įvertinti, ar atsirado naujų tarifų planų, pagal kuriuos teikiamos tik vidaus paslaugos ir visiškai neteikiamos mažmeninės tarptinklinio ryšio paslaugos ir tokiu būdu daroma žalai pačiam TRSŠK tikslui. Kita vertus, turėtų būti įvertinta, kiek sumažėjo fiksuoto dydžio tarifų planų, nes tai taip pat gali būti laikoma žala vartotojams ir tai galėtų pakenkti bendrosios skaitmeninės rinkos tikslams. Kaip ir 2016 m. birželio 15 d. didmeninių tarptinklinio ryšio rinkų peržiūros ataskaitoje, kas dvejus metus teikiamose Komisijos ataskaitose turėtų būti įvertintos lankomos šalies tinklo operatorių galimybės padengti faktiškai patirtas reguliuojamų didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo sąnaudas ir TRSŠK poveikis planuojamoms investicijoms į tinklo infrastruktūrą. Komisija taip pat turėtų įvertinti savosios šalies tinklo operatorių galimybes padengti reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo sąnaudas iš savo pajamų, gautų teikiant tokias paslaugas, visų pirma virtualiųjų judriojo ryšio tinklų operatorių poveikį, ir įvertinti, kiek nacionalinės reguliavimo institucijos, vadovaudamosi tvarumo užtikrinimo mechanizmu, leidžia taikyti papildomus mokesčius už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas. Siekiant deramai įvertinti, kaip tarptinklinio ryšio rinkos prisitaikys prie TRSŠK taisyklių, turėtų būti surinkta pakankamai duomenų apie šių rinkų veikimą įgyvendinus šias taisykles;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  kad būtų galima vertinti konkurencijos pokyčius visos Sąjungos tarptinklinio ryšio rinkose ir kad būtų reguliariai teikiamos ataskaitos apie tai, kaip keičiasi nesubalansuoto srauto tarp tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų faktinės didmeninės tarptinklinio ryšio paslaugų kainos, EERRI turėtų būti pavesta užduotis iš nacionalinių reguliavimo institucijų rinkti duomenis apie faktines atitinkamai subalansuotam ir nesubalansuotam srautui taikomas kainas. EERRI taip pat turėtų rinkti duomenis apie atvejus, kuriais didmeninių paslaugų susitarimo šalys susitaria netaikyti didžiausių didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų kainų arba didmeniniu lygmeniu įgyvendina priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią nuolatiniam tarptinklinio ryšio naudojimui arba neįprastam didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos naudojimui ar piktnaudžiavimui tokia prieiga kitais tikslais nei reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų vartotojams, kai šie periodiškai keliauja Sąjungos teritorijoje;

(22)  kad būtų galima vertinti konkurencijos pokyčius visos Sąjungos tarptinklinio ryšio rinkose ir kad būtų reguliariai teikiamos ataskaitos apie tai, kaip keičiasi nesubalansuoto srauto tarp tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų faktinės didmeninės tarptinklinio ryšio paslaugų kainos, EERRI turėtų būti pavesta užduotis iš nacionalinių reguliavimo institucijų rinkti duomenis apie faktines atitinkamai subalansuotam ir nesubalansuotam srautui taikomas kainas. EERRI taip pat turėtų rinkti duomenis apie atvejus, kuriais didmeninių paslaugų susitarimo šalys susitaria netaikyti didžiausių didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų kainų arba didmeniniu lygmeniu įgyvendina priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią nuolatiniam tarptinklinio ryšio naudojimui arba neįprastam didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos naudojimui ar piktnaudžiavimui tokia prieiga kitais tikslais nei reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų vartotojams, kai šie periodiškai keliauja Sąjungos teritorijoje. Remdamasi surinktais duomenimis, EERRI turėtų reguliariai pranešti apie ryšį tarp mažmeninių kainų, didmeninių kainų ir didmeninių kainų už savojoje šalyje teikiamas ir tarptinklinio ryšio paslaugas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio -1 punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

3 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)   3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Judriojo ryšio tinklo operatorius gali atsisakyti suteikti didmeninę tarptinklinio ryšio prieigą tik remdamasis objektyviais kriterijais.“

„2.   Judriojo ryšio tinklo operatorius gali atsisakyti suteikti didmeninę tarptinklinio ryšio prieigą tik remdamasis objektyviais kriterijais ir gavęs savo nacionalinės reguliavimo institucijos leidimą. Atitinkama nacionalinė reguliavimo institucija praneša Komisijai apie kiekvieną prašymą išduoti leidimą ir susijusias objektyviai pateisinamas priežastis. Komisija užtikrina, kad informacija apie tokius prašymus būtų prieinama viešai, atsižvelgiant į konfidencialumo reikalavimus.“

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

3 straipsnio 6 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a)  3 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   5 dalyje nurodyto standartinio pasiūlymo elementai turi būti pakankamai išsamūs ir į jį įtrauktos visos sudedamosios dalys, būtinos didmeninei tarptinklinio ryšio prieigai, kaip nurodyta 3 dalyje, pateikiant siūlomų paslaugų, susijusių su tiesiogine didmenine tarptinklinio ryšio prieiga ir perparduodama didmenine tarptinklinio ryšio prieiga, aprašymą ir susijusias sąlygas. Į tą standartinį pasiūlymą gali būti įtrauktos sąlygos, kuriomis siekiama užkirsti kelią nuolatiniam tarptinklinio ryšio naudojimui arba neįprastam didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos naudojimui ar piktnaudžiavimui tokia prieiga kitais tikslais nei reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų vartotojams, kai pastarieji periodiškai keliauja Sąjungos teritorijoje. Prireikus nacionalinės reguliavimo institucijos nustato standartinių pasiūlymų pakeitimus, kad būtų įgyvendintos šiame straipsnyje nustatytos pareigos.“

„6.   5 dalyje nurodyto standartinio pasiūlymo elementai turi būti pakankamai išsamūs ir į jį įtrauktos visos sudedamosios dalys, būtinos didmeninei tarptinklinio ryšio prieigai, kaip nurodyta 3 dalyje, pateikiant siūlomų paslaugų, susijusių su tiesiogine didmenine tarptinklinio ryšio prieiga ir perparduodama didmenine tarptinklinio ryšio prieiga, aprašymą ir susijusias sąlygas. Į tą standartinį pasiūlymą gali būti įtrauktos sąlygos, kuriomis siekiama užkirsti kelią nuolatiniam tarptinklinio ryšio naudojimui arba neįprastam didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos naudojimui ar piktnaudžiavimui tokia prieiga kitais tikslais nei reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų vartotojams, kai pastarieji periodiškai keliauja Sąjungos teritorijoje. Prireikus nacionalinės reguliavimo institucijos nustato standartinių pasiūlymų pakeitimus, kad būtų įgyvendintos šiame straipsnyje nustatytos pareigos. Įmonės, kurios paprašė didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos, gali teikti skundus atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Nacionalinės reguliavimo institucijos tokius skundus priima arba atmeta per vieną mėnesį nuo jų gavimo dienos ir pagrindžia priimtą sprendimą. Nacionalinės reguliavimo institucijos praneša Komisijai apie tokius skundus ir atitinkamus sprendimus ir Komisija juos paskelbia viešai.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

7 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vidutinė didmeninė kaina, kurią lankomos šalies tinklo operatorius gali taikyti tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui už reguliuojamos skambučio, kuris naudojantis tarptinkliniu ryšiu inicijuojamas tame lankomos šalies tinkle, paslaugos teikimą ir kuri, be kita ko, apima inicijavimo, persiuntimo ir užbaigimo sąnaudas, nuo 2017 m. birželio 15 d. neviršija apsauginės ribos, lygios 0,04 EUR už minutę, ir, nedarant poveikio 19 straipsnio taikymui, išlieka lygi 0,04 EUR iki 2022 m. birželio 30 d.

1.  Vidutinė didmeninė kaina, kurią lankomos šalies tinklo operatorius gali taikyti tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui už reguliuojamos skambučio, kuris naudojantis tarptinkliniu ryšiu inicijuojamas tame lankomos šalies tinkle, paslaugos teikimą ir kuri, be kita ko, apima inicijavimo, persiuntimo ir užbaigimo sąnaudas, nuo 2017 m. birželio 15 d. neviršija apsauginės ribos, lygios 0,03 EUR už minutę, ir, nedarant poveikio 19 straipsnio taikymui, išlieka lygi 0,03 EUR iki 2022 m. birželio 30 d.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

12 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nuo 2017 m. birželio 15 d. vidutinė didmeninė kaina, kurią lankomos šalies tinklo operatorius gali taikyti tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui už reguliuojamų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų teikimą naudojantis tuo lankomos šalies tinklu, neviršija apsauginės ribos, lygios 0,0085 EUR už perduotų duomenų megabaitą, ir, nedarant poveikio 19 straipsnio taikymui, išlieka lygi 0,0085 EUR už perduotų duomenų megabaitą iki 2022 m. birželio 30 d.

1.  Nuo 2017 m. birželio 15 d. vidutinė didmeninė kaina, kurią lankomos šalies tinklo operatorius gali taikyti tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui už reguliuojamų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų teikimą naudojantis tuo lankomos šalies tinklu, neviršija apsauginės ribos, lygios 4 EUR už perduotų duomenų gigabaitą. Apsauginė riba nuo 2018 m. liepos 1 d. sumažinama iki 3 EUR už perduotų duomenų gigabaitą, nuo 2019 m. liepos 1 d. – iki 2 EUR už perduotų duomenų gigabaitą ir, nedarant poveikio 19 straipsnio taikymui, nuo 2020 m. liepos 1 d. – iki 1 EUR už perduotų duomenų gigabaitą. Ši 1 EUR už perduotų duomenų gigabaitą apsauginė riba išlieka iki 2022 m. birželio 30 d.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

16 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a)  16 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Nacionalinės reguliavimo institucijos stebi ir prižiūri, kaip šio reglamento laikomasi jų teritorijoje.

„1.   Nacionalinės reguliavimo institucijos, kartu su EERRI, stebi ir prižiūri, kaip šio reglamento laikomasi jų atitinkamoje teritorijoje.

Nacionalinės reguliavimo institucijos griežtai stebi ir prižiūri, kaip tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai naudojasi 6b, 6c straipsniais ir 6e straipsnio 3 dalimi.

Nacionalinės reguliavimo institucijos griežtai stebi ir prižiūri, kaip tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai naudojasi 6b, 6c straipsniais ir 6e straipsnio 3 dalimi.

2.   Nacionalinės reguliavimo institucijos viešai skelbia su šio reglamento, visų pirma 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 ir 12 straipsnių, taikymu susijusią naujausią informaciją taip, kad suinteresuotosios šalys galėtų lengvai ją gauti.“

2.   Nacionalinės reguliavimo institucijos ir EERRI viešai skelbia su šio reglamento, visų pirma 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 ir 12 straipsnių, taikymu susijusią naujausią informaciją taip, kad suinteresuotosios šalys galėtų lengvai ją gauti.“

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

17 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  17 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

5)  17 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Iškilus elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas valstybėje narėje teikiančių įmonių ginčui dėl šiame reglamente numatytų pareigų, taikomos Pagrindų direktyvos 20 ir 21 straipsniuose nustatytos ginčų sprendimo procedūros.

„1.   Iškilus elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas valstybėje narėje teikiančių įmonių ginčui dėl šiame reglamente numatytų pareigų, taikomos Pagrindų direktyvos 20 ir 21 straipsniuose nustatytos ginčų sprendimo procedūros.

Lankomos šalies tinklo operatorių ir kitų operatorių ginčai dėl kainų, taikomų produktams, kurie būtini reguliuojamoms didmeninėms tarptinklinio ryšio paslaugoms teikti, gali būti perduoti nagrinėti kompetentingai nacionalinei reguliavimo institucijai ar institucijoms pagal Pagrindų direktyvos 20 arba 21 straipsnį. Tokiu atveju kompetentinga nacionalinė reguliavimo institucija ar institucijos pasikonsultuoja su EERRI dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis pagal Pagrindų direktyvą, specialiąsias direktyvas arba šį reglamentą siekiant išspręsti ginčą, ir prieš imdamosi ginčo sprendimo veiksmų sulaukia EERRI nuomonės.“

Lankomos šalies tinklo operatorių ir kitų operatorių ginčai dėl:

 

a)   kainų, taikomų produktams, kurie būtini reguliuojamoms didmeninėms tarptinklinio ryšio paslaugoms teikti;

 

b)   nesąžiningos konkurencijos atvejų, kai ne šalies rinkos operatorius pateikia pasiūlymą, grindžiamą nuolatiniu tarptinkliniu ryšiu,

 

gali būti perduoti nagrinėti kompetentingai nacionalinei reguliavimo institucijai ar institucijoms pagal Pagrindų direktyvos 20 arba 21 straipsnį. Tokiu atveju kompetentinga nacionalinė reguliavimo institucija ar institucijos pasikonsultuoja su EERRI dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis pagal Pagrindų direktyvą, specialiąsias direktyvas arba šį reglamentą siekiant išspręsti ginčą, ir prieš imdamosi ginčo sprendimo veiksmų sulaukia EERRI nuomonės.

 

Jei ginčui taikytinas b punktas, savo nuomonėje EERRI per ilgą laikotarpį atlieka bendrą vertinimą visų faktinių elementų, kuriais apibūdinama ne šalies rinkos operatoriaus vykdoma veikla toje valstybėje narėje, kurioje jis yra įsisteigęs, ir proporcingai bei palyginamai vertinami faktiniai veiklos, vykdomos lankomoje valstybėje narėje, elementai. Tokie elementai, visų pirma, gali apimti:

 

a)   vietą, kurioje yra operatoriaus registruotoji buveinė ir centrinė administracija arba kurioje operatorius turi biurus, moka mokesčius ir socialinio draudimo įmokas;

 

b)   sutartims, kurias operatorius sudarė su savo darbuotojais ir su klientais, taikytiną teisę;

 

c)   vietą, kurioje operatorius vykdo didžiąją dalį verslo veiklos ir kurioje dirba jo administracinis personalas;

 

d)   atliktas investicijas, įvykdytų sutarčių skaičių ir (arba) apyvartos, gautos įsisteigimo valstybėje narėje ir lankomoje valstybėje narėje, santykį.“

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

19 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)   3 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

a)   3 dalis pakeičiama taip:

„3. Be to, po 2017 m. birželio 15 d. Komisija kas dvejus metus teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Kiekvienoje ataskaitoje, inter alia, vertinama:

„3. Be to, iki 2018 m. gruodžio 15 d. Komisija pateikia tarpinę ataskaitą dėl papildomų mokesčių už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas panaikinimo įgyvendinimą Europos Parlamentui ir Tarybai. Be to, pasikonsultavusi su EERRI, iki 2019 m. gruodžio 15 d. ir po to kas dvejus metus Komisija teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, prireikus, kartu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamos šiame reglamente nustatytos didmeninės reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainos. Šiose kas dvejus metus teikiamose ataskaitose, inter alia, vertinama:

a)   paslaugų prieinamumas ir kokybė, įskaitant paslaugas, kurios yra reguliuojamų mažmeninių balso, SMS žinučių ir tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugų alternatyva, visų pirma atsižvelgiant į technologijų plėtrą;

a)   paslaugų prieinamumas ir kokybė, įskaitant paslaugas, kurios yra reguliuojamų mažmeninių balso, SMS žinučių ir tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugų alternatyva, visų pirma atsižvelgiant į technologijų plėtrą;

b)   konkurencijos tiek mažmeninėse, tiek didmeninėse tarptinklinio ryšio rinkose laipsnis, ypač mažų, nepriklausomų arba neseniai įsisteigusių operatorių konkurencinė padėtis, įskaitant komercinių susitarimų poveikį konkurencijai bei operatorių tarpusavio ryšio laipsnį;

b)   konkurencijos tiek mažmeninėse, tiek didmeninėse tarptinklinio ryšio rinkose laipsnis, ypač mažų, nepriklausomų arba neseniai įsisteigusių operatorių ir virtualiųjų judriojo ryšio tinklų operatorių konkurencinė padėtis, įskaitant komercinių susitarimų poveikį konkurencijai bei operatorių tarpusavio ryšio laipsnį;

c)   tai, kiek 3 ir 4 straipsniuose numatytų struktūrinių priemonių įgyvendinimas padėjo formuotis konkurencijai reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus rinkoje.“

c)   tai, kiek 3 ir 4 straipsniuose numatytų struktūrinių priemonių įgyvendinimas padėjo formuotis konkurencijai reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus rinkoje;

 

ca)   mažmeninių kainų raida, vartotojams siūlomų tarifų planų, įskaitant bet kokius naujus tarifų planus, pagal kuriuos teikiamos tik vidaus paslaugos, skaičius ir kiek sumažėjo fiksuoto dydžio tarifų planų;

 

cb)   vartotojų duomenų naudojimo įpročių pokyčiai;

 

cc)   savosios šalies tinklo operatorių galimybės toliau taikyti savo šalyse taikomus kainodaros modelius ir padengti reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo sąnaudas iš pajamų, gautų teikiant tokias paslaugas, ir kiek nacionalinės reguliavimo institucijos, vadovaudamosi 6c straipsniu, leidžia taikyti papildomus mokesčius už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas;

 

cd)   lankomos šalies tinklo operatorių galimybės padengti faktiškai patirtas reguliuojamų didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo sąnaudas:

 

ce)   TRSŠK poveikis planuojamoms operatorių investicijoms į tinklo infrastruktūrą;

 

cf)   Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. .../...1a poveikis vartotojų apsaugai, visų pirma, kai tai susiję su operatorių, taikančių sąžiningo naudojimo taisykles, ir jų tarptinklinio ryšio vartotojų ginčų, pvz., dėl to, ar pastariesiems suteikiama pakankamai laiko prieštarauti ir nebūti nubaustiems proceso metu, sprendimu;

 

cg)   objektyvių rodiklių naudojimas ir ypač operatorių ir nacionalinių reguliavimo institucijų terminų, naudojamų įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. .../..., tokių kaip „neįprastas naudojimas“ ir „periodiškas keliavimas“, aiškinimas siekiant užtikrinti, kad valstybės narės juos taikytų vienodai.

 

 

_____________________

 

1a   [data] Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. .../..., kuriuo patvirtinamos išsamios taisyklės dėl sąžiningo naudojimo taisyklių taikymo, dėl metodologijos dėl papildomų mokesčių už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas panaikinimo tvarumo įvertinimo ir dėl prašymo, kurį tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas turi pateikti to įvertinimo tikslais (OL L ..., ..., p. ..).

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

19 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)   4 dalies pirmos pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:

b)   4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Kad būtų galima vertinti konkurencijos pokyčius visos Sąjungos tarptinklinio ryšio rinkose, EERRI iš nacionalinių reguliavimo institucijų reguliariai renka duomenis apie reguliuojamų tarptinkliniu ryšiu teikiamų balso, SMS žinučių ir duomenų perdavimo paslaugų mažmeninių ir didmeninių kainų, įskaitant atitinkamai subalansuotam ir nesubalansuotam tarptinkliniam srautui taikomas didmenines kainas, pokyčius. EERRI taip pat renka duomenis apie didmeninių paslaugų susitarimus, pagal kuriuos netaikomos 7, 9 arba 12 straipsnyje numatytos didžiausios didmeninės tarptinklinio ryšio paslaugų kainos, ir apie didmeniniu lygmeniu įgyvendinamas sutartines priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią nuolatiniam tarptinklinio ryšio naudojimui arba neįprastam didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos naudojimui ar piktnaudžiavimui tokia prieiga kitais tikslais nei reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų vartotojams, kai šie periodiškai keliauja Sąjungos teritorijoje.

„4.   Kad būtų galima vertinti konkurencijos pokyčius visos Sąjungos tarptinklinio ryšio rinkose, EERRI iš nacionalinių reguliavimo institucijų reguliariai renka ir viešai skelbia duomenis apie reguliuojamų tarptinkliniu ryšiu teikiamų balso, SMS žinučių ir duomenų perdavimo paslaugų mažmeninių ir didmeninių kainų, įskaitant atitinkamai subalansuotam ir nesubalansuotam tarptinkliniam srautui taikomas didmenines kainas, pokyčius. EERRI taip pat renka duomenis apie didmeninių paslaugų susitarimus, pagal kuriuos netaikomos 7, 9 arba 12 straipsnyje numatytos didžiausios didmeninės tarptinklinio ryšio paslaugų kainos, ir apie didmeniniu lygmeniu įgyvendinamas sutartines priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią nuolatiniam tarptinklinio ryšio naudojimui arba neįprastam didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos naudojimui ar piktnaudžiavimui tokia prieiga kitais tikslais nei reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų vartotojams, kai šie periodiškai keliauja Sąjungos teritorijoje.

Apie šiuos duomenis pranešama Komisijai bent du kartus per metus. Komisija juos skelbia viešai.

Apie šiuos duomenis pranešama Komisijai bent kas tris mėnesius. Komisija juos skelbia viešai.

Remdamasi surinktais duomenimis, EERRI taip pat reguliariai praneša apie savojoje šalyje teikiamų ir tarptinklinio ryšio paslaugų kainų bei vartojimo modelių raidą valstybėse narėse ir faktinių tarptinklinio ryšio didmeninių kainų už nesubalansuotą srautą tarp tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų raidą.

Remdamasi surinktais duomenimis, EERRI taip pat reguliariai praneša apie savojoje šalyje teikiamų ir tarptinklinio ryšio paslaugų kainų bei vartojimo modelių raidą valstybėse narėse ir faktinių tarptinklinio ryšio didmeninių kainų už nesubalansuotą srautą tarp tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų raidą, taip pat apie ryšį tarp mažmeninių kainų, didmeninių kainų ir didmeninių kainų už savojoje šalyje teikiamas ir tarptinklinio ryšio paslaugas. EERRI įvertina, kaip glaudžiai šie elementai susiję tarpusavyje, atsižvelgdama į tai, kad mažmeninė kaina turi būti lygi arba didesnė už didmeninę kainą, kuri, savo ruožtu, turi būti lygi arba didesnė už didmeninę kainą. EERRI ataskaitas skelbia viešai.

Be to, EERRI iš nacionalinių reguliavimo institucijų kasmet renka informaciją apie operatorių vartotojams siūlomų tarifų skaidrumą ir palyginamumą. Komisija tuos duomenis ir išvadas skelbia viešai.“

Be to, EERRI iš nacionalinių reguliavimo institucijų kasmet renka informaciją apie operatorių vartotojams siūlomų tarifų skaidrumą ir palyginamumą. Komisija tuos duomenis ir išvadas skelbia viešai.“

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

2015 m. priimtame Reglamente (ES) 2015/2120 (Bendrosios telekomunikacijų rinkos reglamentas) numatyta nuo 2017 m. birželio 15 d. nebetaikyti mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų mokesčių balso skambučiams, duomenų perdavimui ir SMS žinutėms, t. y. taikyti vadinamąjį tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis (TRSŠK) principą. Tam, kad TRSŠK principas būtų taikomas, iki minėtos datos turi įsigalioti teisės aktas, kuriame nustatytos didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų kainų ribos. Teisėkūros institucijoms paprašius, Komisija atliko didmeninių tarptinklinio ryšio rinkų peržiūrą, kuria remdamasi pateikė pasiūlymą dėl teisės akto. Šis pranešimas yra primas žingsnis siekiant pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimti tą teisės aktą.

Įtvirtinant TRSŠK principą taip pat gali būti reikalaujama, kad operatoriai taikytų sąžiningo naudojimo taisykles ir kad išimtiniais atvejais būtų taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos pagal tvarumo priemonę, kurią iki metų pabaigos Komisija turi dar patobulinti ir pateikti įgyvendinimo akte. Pranešėja norėtų pabrėžti, kad įgyvendinimo aktas rengiamas tuo pat metu peržiūrint didmeninių kainų viršutines ribas. Vartotojams skirtos griežtos sąžiningo naudojimo taisyklės turi būti taikomos kartu su didmeninių kainų viršutinėmis ribomis, kurios sudaro galimybę kiek galima didesniam operatorių skaičiui teikti tarptinklinį ryšį savo šalies kainomis.

Atlikusi peržiūrą Komisija padarė išvadą, kad didmeninė tarptinklinio ryšio rinka tinkamai neveikia, ir pasiūlė toliau mažinti balso skambučių, SMS žinučių ir duomenų perdavimui tarptinkliniu ryšiu taikomų didmeninių kainų viršutines ribas.

Pranešėja visiškai pritaria tikslui Europoje panaikinti mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų mokesčius ir siūlo atlikti daugiau Komisijos pasiūlymo pakeitimų, kurie būtų naudingi vartotojams ir užtikrintų telekomunikacijų rinkų konkurencingumą.

Didmeninių kainų viršutinės ribos

Ne vienus metus rinkose mažėjo duomenų perdavimo didmeninės kainos, todėl nėra pagrindo manyti, kad ši tendencija nesitęs. Kainų mažėjimas labai susijęs su visame pasaulyje sparčiai augančiais duomenų naudojimo mastais. Remiantis kai kuriais skaičiavimais, iki 2021 m. mobiliuoju ryšiu perduodamų duomenų srautas padidės dešimt kartų palyginti su 2015 m. Padidėjusio duomenų naudojimo masto ekonominė nauda Europos visuomenėms yra akivaizdi: jam didėjant atsiranda naujų paslaugų ir didėja pramonės konkurencingumas. Šio augimo jokiu būdu negalima varžyti.

Padidėjus duomenų naudojimo mastui taip pat bus paskatinta daugiau investuoti į infrastruktūrą ir tokiu būdu sudarytos galimybės vietos ir atvykusiems vartotojams naudoti dar daugiau duomenų. Iš operatorių, savo klientams jau siūlančių TRSŠK, gauti pirminiai duomenys rodo smarkų duomenų naudojimo masto augimą. Vartotojai, kurie keliaudami Europos Sąjungoje iki šiol laiko savo mobilaus ryšio telefonus išjungtus, galės laisvai naudotis su duomenimis susijusiomis paslaugomis, kai TRSŠK visiems taps tikrove ir toliau skatins duomenų naudojimą.

Komisija tinkamai neatsižvelgia į šiuos pokyčius ir savo pasiūlymą dėl duomenų didmeninių kainų viršutinės ribos grindžia konservatyvia prielaida, kad didėjant duomenų naudojimo mastui rinkos kainos nesikeis. Laikydamasi šios prielaidos, Komisija pasiūlė didmeninių kainų viršutinę ribą, kuri, pranešėjos nuomone, yra pernelyg aukšta. Komisijos pasiūlyme nustatyta nuo 2017 iki 2021 m. taikytina 0,0085 EUR dydžio duomenų didmeninių kainų viršutinė riba, kuri turės būti peržiūrėta 2019 m. Vis dėlto įmonės „TERA consultants“ skaičiavimais, pridėtais prie Komisijos poveikio įvertinimo, 2017 m. didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo sąnaudos visose valstybėse narėse bus mažesnės nei 0,005 EUR už megabaitą, o 27 valstybėse narėse iš 28 (išskyrus Maltą) – mažesnės nei 0,004 EUR už megabaitą.

Iš įmonės „TERA consultants“ tyrimo taip pat matyti, kad dėl didesnio naudojimo masto sumažėjo duomenų kiekio vieneto sąnaudos. Pranešėja mano, kad, siekiant geriau atspindėti šias duomenų rinkos realijas, būtina nustatyti 2017 m. kainų viršutinę ribą, kuri būtų artimesnė sąnaudoms, ir kasmet mažinti duomenų kainų viršutinę ribą. Ši pranešėjos 12 straipsnyje pasiūlyta nuosekliai mažėjanti kreivė atitinka didmeninių rinkų padėtį ir užtikrina nuspėjamumą. Operatoriai kasmet vieni su kitais sudaro susitarimus dėl tarptinklinio ryšio. Nuoseklus mažinimas sudaro geresnę galimybę operatoriams numatyti savo tarptinklinio ryšio mokesčius nei taikant nekintamą kainų viršutinę ribą ir ją peržiūrint – pastaruoju atveju rezultatų neįmanoma numatyti.

Be to, pranešėja mano, kad dėl pernelyg aukštų kainų viršutinių ribų rinkose sumažės konkurencija. Mažesnieji operatoriai ir virtualiųjų judriojo ryšio tinklų operatoriai yra novatoriai ir konkurentai ir gali į savosios šalies tinklus ir tarptinklinio ryšio tinklus pritraukti daugiau klientų. Vis dėlto jų derybinės galios yra mažesnės ir kaina, kurią jie moka už didmenines duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, paprastai yra nustatytos kainų viršutinės ribos dydžio arba tik šiek tiek mažesnė. Taikant pernelyg didelę kainų viršutinę ribą smulkiesiems ir virtualiųjų tinklų operatoriams kils ekonominių sunkumų, rinkoje liks mažiau veikėjų ir mažiau konkurencijos ir dėl to sumažės vartotojų galimybės rinktis. Dėl pernelyg aukštų kainų viršutinių ribų operatoriai nusprendžia savo klientams siūlyti tik sutartis dėl ryšio šalies viduje, o tai prieštarauja bendrosios skaitmeninės rinkos esmei.

Be to, jei griežtos sąžiningo naudojimo taisyklės taikomos kartu su pernelyg aukštomis duomenų didmeninių kainų viršutinėmis ribomis, tai turės neigiamą poveikį toms rinkoms, kuriose duomenų naudojimo mastai yra dideli, o mažmeninės kainos žemos. Dėl tokių galimų įvykių lankytojo šalies operatoriai gali būti priversti taikyti nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo TRSŠK, vadovaujantis tvarumo priemone, ir tokiu būdu jų klientai daugiau nebegalės naudotis TRSŠK privalumais.

Pranešėja taip pat siūlo pakeisti duomenų kiekio vienetus iš megabaitų į gigabaitus (1024 MB), kad būtų geriau atsižvelgta į šiuo metu stebimą ir ateityje tikėtiną spartų duomenų naudojimo masto didėjimą. Pranešėja mano, kad minėtas vienetas labiau tinka naujiems naudojamų duomenų kiekiams ir užtikrina, kad šis reglamentas bus perspektyvesnis.

Galiausiai, pranešėja mano, kad, palyginti su Komisijos pasiūlymu, net sumažinus balso skambučių didmeninių kainų viršutinę ribą, būtų daugiau galimybių konkurencijai ir sąnaudų padengimui. Vis dėlto pranešėja mano, kad SMS žinučių kainų viršutinė riba yra tinkama. Ši viršutinė riba yra tinkamai pagrįsta rinkos realijomis, nes tekstinių žinučių sumažėjo ir jas palengva keičia su jomis konkuruojančios su duomenimis susijusios paslaugos.

Nuostata dėl peržiūros

Komisija siūlo nuo 2017 m. birželio 15 d. kas dvejus metus peržiūrėti kainų viršutines ribas. Pranešėja tam pritaria ir siūlo kartu nuosekliai šias ribas mažinti. Jei paaiškės, kad kainų viršutinės ribos yra pernelyg aukštos, kenkia rinkų veikimui, naikina rinkos dalyvius ir daro žalą konkurencijai arba kad viršutinės ribos yra pernelyg žemos ir kelia grėsmę lankomos šalies operatorių galimybėms padengti sąnaudas, kainų viršutinės ribos gali būti atitinkamai pakoreguotos.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Didmeninių tarptinklinio ryšio rinkų taisyklės

Nuorodos

COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

15.6.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

4.7.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

4.7.2016

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

13.7.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Miapetra Kumpula-Natri

6.7.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

5.9.2016

12.10.2016

 

 

Priėmimo data

29.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

54

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Luděk Niedermayer, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Daniela Aiuto

Pateikimo data

7.12.2016

Teisinis pranešimas