Postup : 2016/0185(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0372/2016

Predkladané texty :

A8-0372/2016

Rozpravy :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 06/04/2017 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0128

SPRÁVA     ***I
PDF 631kWORD 87k
7.12.2016
PE 589.188v02-00 A8-0372/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 531/2012, pokiaľ ide o pravidlá pre veľkoobchodné roamingové trhy

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajkyňa: Miapetra Kumpula-Natri

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 531/2012, pokiaľ ide o pravidlá pre veľkoobchodné roamingové trhy

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0399),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0219/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2016(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0372/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V nariadení (EÚ) 2015/2120 sa stanovuje nový mechanizmus určovania maloobchodných cien regulovaných roamingových služieb v rámci Únie s cieľom zrušiť maloobchodné roamingové príplatky bez narušenia domácich a navštívených trhov.

(3)  V nariadení (EÚ) 2015/2120 sa stanovuje nový mechanizmus určovania maloobchodných cien regulovaných roamingových služieb v rámci Únie s cieľom zrušiť k 15. júnu 2017 maloobchodné roamingové príplatky bez narušenia domácich a navštívených trhov, pretože v Európe bez hraníc nemajú roamingové príplatky žiadne opodstatnenie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Nariadenie (EÚ) 2015/2120 stanovuje možnosť, aby poskytovateľ roamingových služieb uplatňoval tzv. politiku primeraného využívania v súlade s vykonávacími aktmi uvedenými v článku 6d nariadenia (EÚ) č. 531/2012. Adekvátna politika primeraného využívania zohráva rozhodujúcu úlohu pri zaručení finančne udržateľného modelu veľkoobchodných a maloobchodných roamingových trhov. Veľkorysú politiku primeraného využívania pre roamingových zákazníkov je nutné doplniť veľkoobchodnými cenovými limitmi, ktoré odrážajú skutočné náklady na poskytovanie roamingových služieb a ktoré umožnia čo najväčšiemu množstvu prevádzkovateľov ponúkať možnosť režimu roamingu za vnútroštátne ceny (RLAH) bez toho, aby sa im mimoriadne zvýšili náklady, aby to poškodilo konkurencieschopné domáce trhy alebo zvýšilo ceny pre domácich zákazníkov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Zrušenie maloobchodných roamingových príplatkov, ktoré sa zaviedlo nariadením (EÚ) 2015/2120, nazývané aj režim roamingu za vnútroštátne ceny, je potrebné na vybudovanie jednotného digitálneho trhu v celej Únii a zjednodušenie jeho fungovania. Uvedené nariadenie samo osebe však nestačí na zaistenie riadneho fungovania roamingového trhu.

(4)  Zrušenie maloobchodných roamingových príplatkov, ktoré sa zaviedlo nariadením (EÚ) 2015/2120, nazývané aj režim roamingu za vnútroštátne ceny, je potrebné na vybudovanie jednotného digitálneho trhu v celej Únii a zjednodušenie jeho fungovania, ako aj na zníženie nákladov pre spotrebiteľov. Uvedené nariadenie samo osebe však nestačí na zaistenie riadneho a udržateľného fungovania roamingového trhu. Toto nariadenie by preto malo zabezpečiť, aby zrušenie maloobchodných roamingových príplatkov nemalo vplyv na modely určovania cien na domácich trhoch.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Zrušenie roamingových príplatkov k 15. júnu 2017, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 531/2012, preto závisí od uplatniteľnosti legislatívneho aktu predloženého Komisiou, v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia v nadväznosti na jej preskúmanie veľkoobchodných roamingových trhov.

(5)  Zrušenie roamingových príplatkov k 15. júnu 2017, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 531/2012, preto závisí od uplatniteľnosti legislatívneho aktu predloženého Komisiou, v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia v nadväznosti na jej preskúmanie veľkoobchodných roamingových trhov, aby bolo zrušenie maloobchodných roamingových príplatkov vôbec možné.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Predovšetkým súčasné fungovanie veľkoobchodných roamingových trhov by mohlo ovplyvniť hospodársku súťaž a investície na domácich trhoch miestnych prevádzkovateľov z dôvodu premrštených veľkoobchodných roamingových poplatkov v porovnaní s domácimi maloobchodnými cenami pre koncových užívateľov. To platí najmä pri menších prevádzkovateľoch alebo prevádzkovateľoch sietí, ktorí roamingové volania len vysielajú, čím sa režim roamingu za vnútroštátne ceny stáva štrukturálne neudržateľným.

(8)  Predovšetkým súčasné fungovanie veľkoobchodných roamingových trhov by mohlo ovplyvniť hospodársku súťaž a investície na domácich trhoch miestnych prevádzkovateľov z dôvodu premrštených veľkoobchodných roamingových poplatkov v porovnaní s domácimi maloobchodnými cenami pre koncových užívateľov. To platí najmä pri menších prevádzkovateľoch vrátane prevádzkovateľov virtuálnych mobilných sietí, ktoré sú rozhodujúce pre zdravú hospodársku súťaž, alebo prevádzkovateľoch sietí, ktorí roamingové volania len vysielajú, čím sa režim roamingu za vnútroštátne ceny stáva štrukturálne neudržateľným. Dôležité je tiež zabezpečiť, aby smernica Európskeho parlamentu a Rady .../... [Európsky kódex v oblasti elektronických komunikácií] poskytovala jasné a konzistentné dlhodobé stimuly pre súkromné investície v odvetví telekomunikácií.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Fungovanie veľkoobchodného roamingového trhu by malo umožniť pokrytie všetkých nákladov na poskytovanie regulovaných veľkoobchodných roamingových služieb prevádzkovateľmi, vrátane združených a spoločných nákladov. Zachovali by sa tak stimuly na investovanie v navštívených sieťach a zabránilo by sa akémukoľvek narušeniu domácej hospodárskej súťaže na navštívených trhoch spôsobenému regulačnou arbitrážou prevádzkovateľov, ktorí používajú prístup k veľkoobchodnému roamingu na konkurovanie na domácich navštívených trhoch.

(9)  Fungovanie veľkoobchodného roamingového trhu by malo umožniť pokrytie všetkých skutočne vzniknutých nákladov na poskytovanie regulovaných veľkoobchodných roamingových služieb prevádzkovateľmi, vrátane združených a spoločných nákladov. Zachovali by sa tak stimuly na investovanie v navštívených sieťach a zabránilo by sa akémukoľvek narušeniu domácej hospodárskej súťaže na navštívených trhoch spôsobenému regulačnou arbitrážou prevádzkovateľov, ktorí používajú prístup k veľkoobchodnému roamingu na konkurovanie na domácich navštívených trhoch.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11 a)  S cieľom uľahčiť riadne fungovanie vnútorného trhu s veľkoobchodnými roamingovými službami, prevádzkovatelia mobilných sietí by mali mať možnosť odmietnuť žiadosti o prístup k veľkoobchodnému roamingu len na základe objektívnych kritérií a po získaní povolenia od svojho národného regulačného orgánu. Podniky, ktorých žiadosti o prístup k veľkoobchodnému roamingu boli zamietnuté, by mali mať možnosť podať sťažnosť národným regulačným orgánom. V záujme transparentnosti by národný regulačný orgán mal informovať Komisiu o takýchto žiadostiach o povolenie a o všetkých podaných sťažnostiach. S výhradou povinnosti zachovať dôvernosť by Komisia mala informácie týkajúce sa týchto žiadostí a sťažností zverejniť.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa vzťahujú na veľkoobchodné poplatky, regulačné povinnosti na úrovni Únie by sa mali zachovať, pretože akékoľvek opatrenie, ktoré umožňuje zaviesť režim roamingu za vnútroštátne ceny v celej Únii bez toho, aby sa pozornosť venovala úrovni veľkoobchodných nákladov spojených s poskytovaním týchto služieb, by znamenalo hrozbu narušenia vnútorného trhu s roamingovými službami a nepodporilo by hospodársku súťaž.

(12)  Pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa vzťahujú na veľkoobchodné poplatky, regulačné povinnosti na úrovni Únie by sa mali zachovať, pretože akékoľvek opatrenie, ktoré umožňuje zaviesť režim roamingu za vnútroštátne ceny v celej Únii bez toho, aby sa pozornosť venovala úrovni veľkoobchodných nákladov spojených s poskytovaním týchto služieb, by znamenalo hrozbu narušenia vnútorného trhu s roamingovými službami a nepodporilo by hospodársku súťaž. Hospodárska súťaž je nutná pre telekomunikačný trh, najmä pre nových účastníkov, technologicky inovatívne modely poskytovania služieb, malé a stredné podniky a začínajúce podniky, berúc do úvahy nevyhnutnosť podporovať potrebné investovanie do sieťovej infraštruktúry s cieľom reagovať na nárast využívania dátových služieb, ku ktorému prispeje zavedenie režimu roamingu za vnútroštátne ceny.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Pri stanovovaní maximálneho veľkoobchodného poplatku za regulované dátové roamingové služby boli zohľadnené všetky komponenty prístupu potrebné na to, aby sa mohli poskytovať roamingové služby vrátane tranzitných nákladov na prenos dát do výmenného bodu určeného prevádzkovateľom domácej siete.

(16)  Využívanie dátových služieb sa rýchlo zintenzívňuje tak v Únii, ako aj na celom svete. Zavedenie režimu roamingu za vnútroštátne ceny od 15. júna 2017 prispeje k tomuto rastu v rámci roamingu, čo povedie k výraznému zníženiu nákladov na jednotku spotrebovaných dát. S cieľom zohľadniť zintenzívnenie využívania dátových služieb a zníženie nákladov na jednotku spotrebovaných dát by sa maximálne veľkoobchodné poplatky za regulované dátové roamingové služby mali preto každý rok znižovať. Pri stanovovaní maximálneho veľkoobchodného poplatku za regulované dátové roamingové služby boli zohľadnené všetky komponenty prístupu potrebné na to, aby sa mohli poskytovať roamingové služby vrátane tranzitných nákladov na prenos dát do výmenného bodu určeného prevádzkovateľom domácej siete.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Preto by sa súčasné maximálne veľkoobchodné poplatky za roaming pri hlasových volaniach, SMS a dátových službách mali znížiť.

(18)  Preto by sa súčasné maximálne veľkoobchodné poplatky za roaming pri hlasových volaniach, SMS a dátových službách mali podstatne znížiť, a to na úrovne, ktoré viac zodpovedajú skutočným nákladom na poskytovanie týchto služieb.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Je potrebné monitorovať a pravidelne preskúmavať fungovanie veľkoobchodných roamingových trhov a ich vzájomné vzťahy s maloobchodným roamingovým trhom, a pritom brať do úvahy konkurenčný a technologický vývoj a prevádzkové toky. S cieľom náležite posúdiť, ako sa roamingové trhy prispôsobia režimu roamingu za vnútroštátne ceny, by sa mal po realizácii týchto pravidiel zhromaždiť dostatok údajov o fungovaní takýchto trhov.

(21)  Je potrebné monitorovať a pravidelne preskúmavať fungovanie veľkoobchodných roamingových trhov a ich vzájomné vzťahy s maloobchodným roamingovým trhom, a pritom brať do úvahy konkurenčný a technologický vývoj a prevádzkové toky. Na tento účel by Komisia mala do 15. decembra 2018 predložiť Európskemu parlamentu a Rade predbežnú správu vychádzajúcu z dostupných údajov. Následne by mala Komisia predkladať správy Európskemu parlamentu a Rade každé dva roky. Prvá takáto správa by sa mala predložiť do 15. decembra 2019. Vo svojej dvojročnej správe by Komisia mala predovšetkým posúdiť, či režim roamingu za vnútroštátne ceny nemá vplyv na vývoj maloobchodných cien, a najmä rozsah tarifných plánov, ktoré sú k dispozícii na maloobchodnom trhu. Toto by malo na jednej strane zahŕňať posúdenie prípadného vzniku tarifných plánov, ktoré zahŕňajú len domáce služby a vylučujú všetky roamingové služby, čím by sa ohrozil samotný cieľ režimu roamingu za vnútroštátne ceny, a na druhej strane posúdenie prípadného zníženia dostupnosti paušálnych tarifných plánov, ktoré by tiež mohli byť na úkor spotrebiteľov a narušiť plnenie cieľov jednotného digitálneho trhu. Podobne ako v správe Komisie o preskúmaní veľkoobchodného roamingového trhu z 15. júna 2016 by sa v dvojročných správach Komisie mala posúdiť schopnosť prevádzkovateľov navštívenej siete pokryť skutočne vzniknuté náklady na poskytovanie regulovaných veľkoobchodných roamingových služieb a vplyv režimu roamingu za vnútroštátne ceny na plánované investície do sieťovej infraštruktúry. Komisia by okrem toho mala posúdiť schopnosť domácich sieťových operátorov nahrádzať náklady poskytovania regulovaných roamingových služieb zo svojich príjmov z poskytovania takýchto služieb, a najmä vplyv na prevádzkovateľov virtuálnych mobilných sietí, a rozsah, v akom maloobchodné roamingové príplatky boli schválené národnými regulačnými orgánmi podľa mechanizmu udržateľnosti. S cieľom náležite posúdiť, ako sa roamingové trhy prispôsobia režimu roamingu za vnútroštátne ceny, by sa mal po realizácii týchto pravidiel zhromaždiť dostatok údajov o fungovaní takýchto trhov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  S cieľom posúdiť vývoj konkurencieschopnosti na roamingových trhoch v celej Únii a s cieľom pravidelne podávať správy o zmenách v skutočných veľkoobchodných roamingových poplatkoch pri nevyváženej prevádzke medzi poskytovateľmi roamingu by mal byť BEREC poverený úlohou zbierať z národných regulačných orgánov údaje o skutočných poplatkoch uplatňovaných pri vyváženej a nevyváženej prevádzke. BEREC by mal zbierať aj údaje o prípadoch, keď sa zmluvné strany veľkoobchodnej dohody rozhodli neuplatňovať maximálne veľkoobchodné roamingové poplatky alebo vykonali opatrenia na veľkoobchodnej úrovni, ktoré sú zamerané na zabránenie trvalému roamingu alebo neobvyklému používaniu alebo zneužívaniu veľkoobchodného prístupu k roamingu na iné účely ako na poskytovanie regulovaných roamingových služieb zákazníkom poskytovateľov roamingu počas pravidelného cestovania zákazníkov v rámci Únie.

(22)  S cieľom posúdiť vývoj konkurencieschopnosti na roamingových trhoch v celej Únii a s cieľom pravidelne podávať správy o zmenách v skutočných veľkoobchodných roamingových poplatkoch pri nevyváženej prevádzke medzi poskytovateľmi roamingu by mal byť BEREC poverený úlohou zbierať z národných regulačných orgánov údaje o skutočných poplatkoch uplatňovaných pri vyváženej a nevyváženej prevádzke. BEREC by mal zbierať aj údaje o prípadoch, keď sa zmluvné strany veľkoobchodnej dohody rozhodli neuplatňovať maximálne veľkoobchodné roamingové poplatky alebo vykonali opatrenia na veľkoobchodnej úrovni, ktoré sú zamerané na zabránenie trvalému roamingu alebo neobvyklému používaniu alebo zneužívaniu veľkoobchodného prístupu k roamingu na iné účely ako na poskytovanie regulovaných roamingových služieb zákazníkom poskytovateľov roamingu počas pravidelného cestovania zákazníkov v rámci Únie. Na základe zozbieraných údajov by mal BEREC pravidelne predkladať správu o vzťahu medzi maloobchodnými cenami, veľkoobchodnými poplatkami a veľkoobchodnými nákladmi pre domáce, ako aj roamingové služby.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 531/2012

Článok 3 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)   V článku 3 sa ods. 2 nahrádza takto:

„2.   Prevádzkovatelia mobilných sietí môžu zamietnuť žiadosti o veľkoobchodný prístup k roamingu len na základe objektívnych kritérií.“

„2.   Prevádzkovatelia mobilných sietí môžu zamietnuť žiadosti o veľkoobchodný prístup k roamingu len na základe objektívnych kritérií a po získaní povolenia od svojho národného regulačného orgánu. Dotknutý národný regulačný orgán informuje Komisiu o každej žiadosti o povolenie a o objektívne opodstatnených dôvodoch žiadosti. S výhradou povinnosti zachovať dôvernosť Komisia zverejní informácie týkajúce sa týchto žiadostí.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 531/2012

Článok 3 – odsek 6

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1 a)  V článku 3 sa ods. 6 nahrádza takto:

„6.   Referenčná ponuka uvedená v odseku 5 musí byť dostatočne podrobná a zahrnovať všetky komponenty potrebné na veľkoobchodný prístup k roamingu, ako je uvedené v odseku 3, s uvedením opisu ponúk týkajúcich sa priameho veľkoobchodného prístupu k roamingu a veľkoobchodného prístupu k roamingu na účely ďalšieho predaja a súvisiacich podmienok. Táto referenčná ponuka môže obsahovať podmienky, ktoré sú zamerané na zabránenie trvalému roamingu alebo neobvyklému používaniu alebo zneužívaniu veľkoobchodného prístupu k roamingu na iné účely ako na poskytovanie regulovaných roamingových služieb zákazníkom poskytovateľov roamingu počas pravidelného cestovania zákazníkov v rámci Únie. Národné regulačné orgány v prípade potreby uložia zmeny referenčných ponúk, aby sa uplatnili povinnosti stanovené v tomto článku.“

"6.   Referenčná ponuka uvedená v odseku 5 musí byť dostatočne podrobná a zahrnovať všetky komponenty potrebné na veľkoobchodný prístup k roamingu, ako je uvedené v odseku 3, s uvedením opisu ponúk týkajúcich sa priameho veľkoobchodného prístupu k roamingu a veľkoobchodného prístupu k roamingu na účely ďalšieho predaja a súvisiacich podmienok. Táto referenčná ponuka môže obsahovať podmienky, ktoré sú zamerané na zabránenie trvalému roamingu alebo neobvyklému používaniu alebo zneužívaniu veľkoobchodného prístupu k roamingu na iné účely ako na poskytovanie regulovaných roamingových služieb zákazníkom poskytovateľov roamingu počas pravidelného cestovania zákazníkov v rámci Únie. Národné regulačné orgány v prípade potreby uložia zmeny referenčných ponúk, aby sa uplatnili povinnosti stanovené v tomto článku. Podniky, ktoré požiadali o prístup k veľkoobchodnému roamingu môžu podať sťažnosti príslušnému národnému regulačnému orgánu. Národné regulačné orgány akceptujú alebo odmietnu takéto sťažnosti do jedného mesiaca od ich prijatia, pričom uvedú dôvody svojho rozhodnutia. Národné regulačné orgány informujú Komisiu o týchto sťažnostiach a príslušných rozhodnutiach a Komisia ich zverejní.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 531/2012

Článok 7 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete môže účtovať poskytovateľovi roamingu za poskytnutie regulovaného roamingového volania vytvoreného v tejto navštívenej sieti, pokrývajúci okrem iného náklady na vytvorenie, tranzit a ukončenie volania, nesmie od 15. júna 2017 prekročiť ochranný limit 0,04 EUR za minútu a bez toho, aby bol dotknutý článok 19, zostáva do 30. júna 2022 vo výške 0,04 EUR.

1.  Priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete môže účtovať poskytovateľovi roamingu za poskytnutie regulovaného roamingového volania vytvoreného v tejto navštívenej sieti, pokrývajúci okrem iného náklady na vytvorenie, tranzit a ukončenie volania, nesmie od 15. júna 2017 prekročiť ochranný limit 0,03 EUR za minútu a bez toho, aby bol dotknutý článok 19, zostáva do 30. júna 2022 vo výške 0,03 EUR.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ) č. 531/2012

Článok 12 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S účinnosťou od 15. júna 2017 priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete môže účtovať poskytovateľovi roamingu za poskytnutie regulovaných dátových roamingových služieb prostredníctvom tejto navštívenej siete, nesmie prekročiť ochranný limit 0,0085 EUR za megabajt prenesených dát a bez toho, aby bol dotknutý článok 19, zostáva do 30. júna 2022 vo výške 0,0085 EUR za megabajt prenesených dát.

1.  S účinnosťou od 15. júna 2017 priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete môže účtovať poskytovateľovi roamingu za poskytnutie regulovaných dátových roamingových služieb prostredníctvom tejto navštívenej siete, nesmie prekročiť ochranný limit 4 EUR za gigabajt prenesených dát. Ochranný limit sa 1. júla 2018 zníži na sumu 3 EUR za gigabajt prenesených dát, 1. júla 2019 na 2 EUR za gigabajt prenesených dát a, bez toho, aby bol dotknutý článok 19, 1. júla 2020 na 1 EUR za gigabajt prenesených dát. Do 30. júna 2022 zostane vo výške 1 EUR za gigabajt prenesených dát.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 4 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 531/2012

Článok 16 – odseky 1 a 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(4 a)  V článku 16 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Národné regulačné orgány monitorujú dodržiavanie tohto nariadenia na svojom území a vykonávajú nad ním dohľad.

"1.   Národné regulačné orgány spolu s orgánom BEREC monitorujú dodržiavanie tohto nariadenia na svojom území a vykonávajú nad ním dohľad.

Národné regulačné orgány prísne monitorujú a dohliadajú na poskytovateľov roamingových služieb využívajúcich ustanovenia článkov 6b, 6c a článku 6e ods. 3.

Národné regulačné orgány prísne monitorujú a dohliadajú na poskytovateľov roamingových služieb využívajúcich ustanovenia článkov 6b, 6c a článku 6e ods. 3.

2.   Národné regulačné orgány zverejňujú aktualizované informácie o uplatňovaní tohto nariadenia, najmä článkov 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 a 12 spôsobom, ktorý zainteresovaným stranám umožní ľahký prístup k nim.“

2.   Národné regulačné orgány a BEREC zverejňujú aktualizované informácie o uplatňovaní tohto nariadenia, najmä článkov 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 a 12 spôsobom, ktorý zainteresovaným stranám umožní ľahký prístup k nim.“

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (EÚ) č. 531/2012

Článok 17 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V článku 17 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

(5)  V článku 17 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   V prípade sporu v súvislosti s povinnosťami ustanovenými v tomto nariadení medzi podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné siete alebo služby v členskom štáte sa uplatňujú postupy riešenia sporov ustanovené v článkoch 20 a 21 rámcovej smernice.

„1.   V prípade sporu v súvislosti s povinnosťami ustanovenými v tomto nariadení medzi podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné siete alebo služby v členskom štáte sa uplatňujú postupy riešenia sporov ustanovené v článkoch 20 a 21 rámcovej smernice.

Spory medzi prevádzkovateľmi navštívenej siete a inými prevádzkovateľmi týkajúce sa sadzieb uplatňovaných na vstupy potrebné na poskytovanie regulovaných veľkoobchodných roamingových služieb možno postúpiť príslušným národným regulačným orgánom podľa článku 20 alebo 21 rámcovej smernice. V takom prípade sa príslušné národné regulačné orgány môžu poradiť s BEREC vo veci opatrenia, ktoré sa má prijať v súlade s ustanoveniami rámcovej smernice, špecifických smerníc alebo tohto nariadenia na vyriešenie sporu a skôr než prijmú opatrenie na vyriešenie sporu, počkajú na stanovisko BEREC.

Spory medzi prevádzkovateľom navštívenej siete a inými prevádzkovateľmi, pokiaľ ide o:

 

a)   sadzby uplatňované na vstupy potrebné na poskytovanie regulovaných veľkoobchodných roamingových služieb;

 

b)   prípady nekalej súťaže spočívajúcej predovšetkým v ponuke zahraničného prevádzkovateľa na základe trvalému roamingu,

 

možno postúpiť príslušným národným regulačným orgánom alebo orgánmi podľa článku 20 alebo 21 rámcovej smernice. V takom prípade sa príslušné národné regulačné orgány poradia s BEREC vo veci opatrenia, ktoré sa má prijať v súlade s ustanoveniami rámcovej smernice, špecifických smerníc alebo tohto nariadenia na vyriešenie sporu a skôr než prijmú opatrenie na vyriešenie sporu, počkajú na stanovisko BEREC.

 

Ak sa na spor vzťahuje písm. b), BEREC vo svojom stanovisku vykoná celkové posúdenie všetkých faktických prvkov charakterizujúcich činnosti vykonávané daným zahraničným prevádzkovateľom v členskom štáte, v ktorom má sídlo, a to za významné obdobie a na primeranom a porovnávacom základe v navštívenom členskom štáte. Medzi tieto prvky môžu patriť:

 

a)   miesto, kde má prevádzkovateľ registrované sídlo alebo správu alebo kde má prevádzkovateľ kancelárie, kde platí dane a príspevky do sociálneho zabezpečenia;

 

b)   právo vzťahujúce sa na zmluvy uzatvorené prevádzkovateľom na jednej strane s jeho zamestnancami a na druhej strane s jeho zákazníkmi;

 

c)   miesto, kde prevádzkovateľ vykonáva svoju podstatnú podnikateľskú činnosť a kde zamestnáva administratívnych zamestnancov;

 

d)   uskutočnené investície, počet realizovaných zákaziek a/alebo podiel obratu uskutočneného v členskom štáte sídla a v navštívenom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 6 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 531/2012

Článok 19 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)   v odseku 3 sa prvá veta nahrádza takto:

a)   odsek 3 sa nahrádza takto:

"3. Komisia okrem toho od 15. júna 2017 predkladá každé dva roky správu Európskemu parlamentu a Rade. Každá správa okrem iného zahŕňa posúdenie:

„3. Komisia okrem toho do 15. decembra 2018 predloží Európskemu parlamentu a Rade priebežnúsprávu o vykonávaní zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov. Komisia okrem toho, po konzultácii s BEREC, do 15. decembra 2019 a potom každé dva roky predloží správu Európskemu parlamentu a Rade, v prípade potreby spolu s legislatívnym návrhom na zmenu veľkoobchodných poplatkov za regulované roamingové služby uvedené v tomto nariadení. Tieto dvojročné správy okrem iného zahŕňajú posúdenie:

a)   dostupnosti a kvality služieb vrátane služieb, ktoré predstavujú alternatívu k hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, najmä vzhľadom na technologický vývoj;

a)   dostupnosti a kvality služieb vrátane služieb, ktoré predstavujú alternatívu k hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, najmä vzhľadom na technologický vývoj;

b)   stupňa hospodárskej súťaže na maloobchodných a veľkoobchodných roamingových trhoch, najmä konkurencieschopnosť menších, nezávislých alebo začínajúcich prevádzkovateľov vrátane vplyvu obchodných dohôd na hospodársku súťaž a stupňa prepojenia medzi prevádzkovateľmi;

b)   stupňa hospodárskej súťaže na maloobchodných a veľkoobchodných roamingových trhoch, najmä konkurencieschopnosť menších, nezávislých alebo začínajúcich prevádzkovateľov a prevádzkovateľov virtuálnych mobilných sietí, vrátane vplyvu obchodných dohôd na hospodársku súťaž a stupňa prepojenia medzi prevádzkovateľmi;

c)   rozsahu, v akom uplatňovanie štrukturálnych opatrení ustanovených v článkoch 3 a 4 prinieslo výsledky pri rozvoji hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s regulovanými roamingovými službami.

c)   rozsahu, v akom uplatňovanie štrukturálnych opatrení ustanovených v článkoch 3 a 4 prinieslo výsledky pri rozvoji hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s regulovanými roamingovými službami.

 

ca)   vývoja maloobchodných cien, rozsahu tarifných plánov pre zákazníkov vrátane vzniku tarifných plánov obmedzených len na vnútroštátne služby a akékoľvek zníženie dostupnosti paušálnych tarifných plánov;

 

cb)   zmien v používaní údajov spotrebiteľmi;

 

cc)   možnosti domácich prevádzkovateľov siete zachovať model účtovania cien za domáce služby a pokryť náklady na poskytovanie regulovaných roamingových služieb z príjmov z poskytovania takýchto služieb a rozsah, v akom boli mimoriadne maloobchodné roamingové príplatky povolené v súlade s článkom 6 c;

 

cd)   možnosti prevádzkovateľov navštívených sietí nahradiť si skutočne vzniknuté náklady na poskytovanie regulovaných veľkoobchodných roamingových služieb:

 

ce)   vplyvu režimu roamingu za vnútroštátne ceny na plánované investície prevádzkovateľov do sieťovej infraštruktúry;

 

cf)   vplyvu vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. .../...1a o ochrane spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o urovnávanie sporov medzi prevádzkovateľmi uplatňujúcimi politiku primeraného využívania a roamingovými zákazníkmi, napríklad či sa roamingovým zákazníkom poskytuje dostatok času na vznesenie námietky a vyhnutie sa trestu v procese;

 

cg)   používania objektívnych ukazovateľov a najmä výkladu terminológie používanej vo vykonávacom nariadení (EÚ) .../... prevádzkovateľmi a národnými regulačnými orgánmi, napríklad pojmov „nezvyčajné použitie“ alebo „pravidelné cestovanie“, s cieľom zabrániť nejednotnostiam medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o uplatňovanie;

 

 

_____________________

 

1a   Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) …/... z ..., ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá o uplatňovaní politiky primeraného využívania a o metodike na posúdenie udržateľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov a o žiadosti, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely tohto posúdenia (Ú. v. EÚ L..., ..., s...). "

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 6 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 531/2012

Článok 19 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)   v prvom pododseku odseku 4 sa prvá veta nahrádza takto:

b)   odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   S cieľom posúdiť vývoj konkurencieschopnosti na trhoch s roamingom v rámci Únie BEREC pravidelne zbiera od národných regulačných orgánov údaje o vývoji maloobchodných a veľkoobchodných poplatkov za regulované hlasové, SMS a dátové roamingové služby vrátane veľkoobchodných poplatkov za vyváženú, prípadne nevyváženú roamingovú prevádzku. Zbiera aj údaje o veľkoobchodných dohodách, na ktoré sa nevzťahujú maximálne veľkoobchodné roamingové poplatky stanovené v článkoch 7, 9 alebo 12, a o vykonávaní zmluvných opatrení na veľkoobchodnej úrovni zameraných na zabránenie trvalému roamingu alebo neobvyklému používaniu alebo zneužívaniu veľkoobchodného prístupu k roamingu na iné účely ako na poskytovanie regulovaných roamingových služieb pre zákazníkov poskytovateľov roamingu počas pravidelného cestovania zákazníkov v rámci Únie.

„4.   „S cieľom posúdiť vývoj konkurencieschopnosti na trhoch s roamingom v rámci Únie BEREC pravidelne zbiera od národných regulačných orgánov údaje o vývoji maloobchodných a veľkoobchodných poplatkov za regulované hlasové, SMS a dátové roamingové služby vrátane veľkoobchodných poplatkov za vyváženú, prípadne nevyváženú roamingovú prevádzku, a zverejňuje tieto údaje. Zbiera aj údaje o veľkoobchodných dohodách, na ktoré sa nevzťahujú maximálne veľkoobchodné roamingové poplatky stanovené v článkoch 7, 9 alebo 12, a o vykonávaní zmluvných opatrení na veľkoobchodnej úrovni zameraných na zabránenie trvalému roamingu alebo neobvyklému používaniu alebo zneužívaniu veľkoobchodného prístupu k roamingu na iné účely ako na poskytovanie regulovaných roamingových služieb pre zákazníkov poskytovateľov roamingu počas pravidelného cestovania zákazníkov v rámci Únie.

Tieto údaje oznamuje Komisii minimálne dvakrát ročne. Komisia ich zverejňuje.“

Tieto údaje oznamuje Komisii minimálne každé tri mesiace. Komisia ich zverejňuje.

Na základe zozbieraných údajov orgán BEREC pravidelne podáva správy aj o vývoji cien a modelov spotreby v členských štátoch, pokiaľ ide o domáce, ako aj roamingové služby, a o vývoji skutočných veľkoobchodných roamingových sadzieb za nevyváženú prevádzku medzi poskytovateľmi roamingu.

Na základe zozbieraných údajov orgán BEREC pravidelne podáva správy aj o vývoji cien a modelov spotreby v členských štátoch, pokiaľ ide o domáce, ako aj roamingové služby, a o vývoji skutočných veľkoobchodných roamingových sadzieb za nevyváženú prevádzku medzi poskytovateľmi roamingu, ako aj o vzťahu medzi maloobchodnými cenami, veľkoobchodnými poplatkami a veľkoobchodnými nákladmi, pokiaľ ide o domáce a roamingové služby. BEREC posúdi, ako tieto skutočnosti navzájom súvisia s prihliadnutím na to, že maloobchodná cena má byť rovnaká ako veľkoobchodná alebo vyššia a veľkoobchodná cena má byť rovnaká ako veľkoobchodné náklady alebo vyššia. BEREC svoje správy zverejní.

BEREC tiež každý rok zhromažďuje od národných regulačných orgánov informácie o transparentnosti a porovnateľnosti rôznych taríf, ktoré prevádzkovatelia ponúkajú svojim zákazníkom. Komisia tieto údaje a zistenia zverejňuje.“

BEREC tiež každý rok zhromažďuje od národných regulačných orgánov informácie o transparentnosti a porovnateľnosti rôznych taríf, ktoré prevádzkovatelia ponúkajú svojim zákazníkom. Komisia tieto údaje a zistenia zverejňuje.“

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Nariadením (EÚ) č. 2015/2120 o jednotnom telekomunikačnom trhu (TSM) prijatým v roku 2015 sa stanovuje zrušenie maloobchodných roamingových poplatkov za hlasové, dátové a SMS služby od 15. júna 2017 – ide o tzv. roaming za vnútroštátne ceny (Roam Like at Home – RLAH). Aby RLAH nadobudol účinnosť, musia sa právne predpisy prispôsobujúce cenové limity pre veľkoobchodné roamingové služby uplatňovať do daného dátumu. Podľa žiadosti spoluzákonodarcov Komisia vykonala preskúmanie veľkoobchodného roamingového trhu a na základe tohto preskúmania navrhla právny predpis. Táto správa je prvým krokom pri zavádzaní tohto právneho prepisu v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

RLAH závisí aj od prípadného uplatnenia „politiky primeraného využívania“ prevádzkovateľmi a mimoriadnych výnimiek prostredníctvom mechanizmu udržateľnosti, ktorý sa má ďalej rozpracovať a Komisia ho má predstaviť vo vykonávacom akte do konca roka. Spravodajkyňa chce zdôrazniť, že vykonávací akt ide ruka v ruke s preskúmaním veľkoobchodných cenových limitov. Veľkorysé politiky primeraného využívania pre spotrebiteľov musia sprevádzať veľkoobchodné cenové limity, ktoré umožnia čo najväčšiemu počtu poskytovateľov poskytovať RLAH.

Komisia vo svojom preskúmaní dospela k záveru, že veľkoobchodný roamingový trh nefunguje dobre, a navrhla ďalšie zníženie veľkoobchodných cenových limitov pre hlasové hovory, SMS a dátové roamingové služby.

Spravodajkyňa plne súhlasí s cieľom zrušiť maloobchodné roamingové poplatky v Európe a navrhuje ďalšie zmeny návrhu Komisie, ktoré by boli prínosom pre spotrebiteľov a zabezpečili by sa nimi konkurenčné telekomunikačné trhy.

Veľkoobchodné cenové limity

Veľkoobchodné ceny za dáta už roky na trhoch klesajú a nie je dôvod domnievať sa, že sa tento trend zastaví. Klesajúce ceny sú veľmi úzko prepojené s rýchlo narastajúcim objemom využívania dátových služieb na celom svete. Do roku 2021 sa podľa niektorých odhadov mobilný prenos dát zvýši oproti roku 2015 desaťnásobne. Hospodárske výhody zvýšeného využívania dátových služieb v európskych spoločnostiach sú jasné a prinášajú so sebou nové príležitosti poskytovania služieb a posilnenie konkurencieschopnosti priemyslu. Žiadnym spôsobom by sa od ich využívania nemalo odrádzať.

Zvýšené využívanie dátových služieb bude stimulovať aj nové investície do infraštruktúry, čím sa domácim a navštevujúcim spotrebiteľom umožní využívať ich ešte viac. Počiatočné číselné údaje od prevádzkovateľov, ktorí svojím zákazníkom už ponúkajú RLAH, ukazujú prudký nárast využívania dát. Spotrebitelia, ktorí svoje mobilné telefóny pri cestovaní v Európskej únii vypínajú, budú môcť po plošnom zavedení RLAH využívať dátové služby, čo sa prejaví ďalším rastom využívania dát.

Komisia tento vývoj neberie dostatočne do úvahy a jej návrh veľkoobchodného cenového limitu pre dáta je založený na konzervatívnom predpoklade nárastu využívania dát a nemennej úrovni trhových cien. Tento predpoklad Komisiu viedol k návrhu veľkoobchodného cenového limitu, ktorý je podľa spravodajkyne príliš vysoký. Návrh Komisie stanovuje nemenný cenový limit pre dátové služby na 0,85 centu od roku 2017 do roku 2021 (s preskúmaním v roku 2019). Podľa výpočtov konzultantov TERA, ktoré sú prílohou pripojenou k posúdeniu vplyvu Komisie, náklady na poskytovanie veľkoobchodných roamingových služieb na prevádzkovateľa v roku 2017 sú nižšie ako 0,5 centu za MB v každom členskom štáte a nižšie ako 0,4 centu za MB v 27 z 28 členských štátov (okrem Malty).

Štúdia TERA zároveň ukazuje, že intenzívnejšie využívanie výrazne zníži náklady na jednotku. S cieľom lepšie zohľadniť realitu týchto údajov na trhu s dátami sa spravodajkyňa domnieva, že treba stanoviť cenový limit na rok 2017, ktorý bude bližšie k úrovni nákladov, a zaviesť limit pre dáta, ktorý sa bude každý rok znižovať. Toto pozvoľné klesanie, ktoré spravodajkyňa navrhuje v článku 12, odráža realitu na veľkoobchodných trhoch, ale takisto prináša lepšiu predvídateľnosť. Prevádzkovatelia každoročne uzatvárajú vzájomné roamingové dohody. Pozvoľné klesanie prevádzkovateľom umožňuje predvídať roamingové poplatky lepšie ako pevný cenný limit v kombinácii s revíziou, ktorej výsledok nemožno vopred určiť.

Spravodajkyňa sa ďalej domnieva, že príliš vysoké cenové limity povedú k obmedzeniu hospodárskej súťaže na trhoch. Menší prevádzkovatelia a virtuálni mobilní prevádzkovatelia sú inovátori, konkurenti a môžu zvýšiť počet zákazníkov pre domáce i roamingové siete. Majú však nižšiu vyjednávaciu silu a ceny, ktoré platia za veľkoobchodné dátové roamingové služby, sú zvyčajne rovnaké alebo o niečo nižšie ako regulované cenové limity. Zavedenie príliš vysokého cenového limitu prinesie menším a virtuálnym mobilným prevádzkovateľom hospodárske ťažkosti, zníži počet subjektov na trhu a spôsobí menšiu hospodársku súťaž, čím sa obmedzí výber pre spotrebiteľa. Príliš vysoké cenové limity by mohli viesť aj k tomu, že prevádzkovatelia sa rozhodnú ponúkať zákazníkom iba domáce zmluvy, čo je v rozpore s duchom jednotného digitálneho trhu.

Okrem toho, ak budú veľkorysú politiku primeraného využívania sprevádzať príliš vysoké veľkoobchodné cenové limity pre dáta, bude to mať negatívne dôsledky na tie trhy, na ktorých je spotreba dát vysoká a/alebo maloobchodné ceny nízke. Tento scenár môže prinútiť prevádzkovateľov navštevujúcej siete požiadať o výnimku z RLAH prostredníctvom mechanizmu udržateľnosti, čo by znamenalo, že ich zákazníci by už nevyužívali RLAH.

Spravodajkyňa tiež navrhuje zmenu jednotky používanej na meranie dát z megabytov na gigabajty (1 024 MB), ktoré lepšie zohľadňujú rýchlo rastúce využívanie dát v súčasnosti a v nadchádzajúcich rokoch. Spravodajkyňa sa domnieva, že táto jednotka je vhodnejšia pre nové objemy spotreby dát, a nariadenie tak bude lepšie pripravené do budúcnosti.

Napokon, v porovnaní s návrhom Komisie, sa spravodajkyňa domnieva, že stále jestvuje priestor tak na konkurenciu, i na pokrytie nákladov aj napriek zníženiu limitu veľkoobchodných cien aj za hlasové hovory. Spravodajkyňa však považuje cenový limit pre SMS za primeraný. Tento limit je zdôvodnený trhovou realitou, pretože používanie textových správ je pomaly na ústupe a nahrádzajú ho konkurenčné dátové služby.

Doložka o preskúmaní

Komisia navrhuje preskúmanie cenových limitov každé dva roky po 15. júni 2017. Spravodajkyňa s tým súhlasí v spojení s navrhovaným pozvoľným klesaním limitov. Ak sa preukáže, že cenové limity sú príliš vysoké a narúšajú fungovanie trhov, ničia účastníkov trhu a narúšajú hospodársku súťaž alebo že sú stanovené príliš nízko a ohrozujú pokrytie nákladov prevádzkovateľov navštívených sietí, cenové limity sa môžu zodpovedajúcim spôsobom upraviť.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Pravidlá pre veľkoobchodné roamingové trhy

Referenčné čísla

COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)

Dátum predloženia v EP

15.6.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

4.7.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

4.7.2016

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

13.7.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Miapetra Kumpula-Natri

6.7.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.9.2016

12.10.2016

 

 

Dátum prijatia

29.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

54

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Luděk Niedermayer, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto

Dátum predloženia

7.12.2016

Právne oznámenie