Postopek : 2016/0185(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0372/2016

Predložena besedila :

A8-0372/2016

Razprave :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Glasovanja :

PV 06/04/2017 - 7.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0128

POROČILO     ***I
PDF 686kWORD 85k
7.12.2016
PE 589.188v02-00 A8-0372/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 531/2012 glede pravil za veleprodajne trge gostovanja

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalka: Miapetra Kumpula-Natri

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 531/2012 glede pravil za veleprodajne trge gostovanja

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0399),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0219/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. oktobra 2016(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 svojega poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0372/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Uredba (EU) 2015/2120 vzpostavlja nov mehanizem za oblikovanje maloprodajnih cen za regulirane storitve gostovanja po vsej Uniji, da se odpravijo maloprodajni pribitki za gostovanje, ne da bi to povzročilo izkrivljanje na domačih in obiskanih trgih.

(3)  Uredba (EU) 2015/2120 s 15. junijem 2017 vzpostavlja nov mehanizem za oblikovanje maloprodajnih cen za regulirane storitve gostovanja po vsej Uniji, da se odpravijo maloprodajni pribitki za gostovanje, ne da bi to povzročilo izkrivljanje na domačih in obiskanih trgih, saj v Evropi brez meja stroški gostovanja niso upravičeni;

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Uredba (EU) 2015/2120 določa, da ponudniki storitev gostovanja lahko zaprosijo za „politiko poštene uporabe“ v skladu z izvedbenimi akti iz člena 6d Uredbe (EU) št. 531/2012. Ustrezna politika poštene uporabe mora imeti ključno vlogo pri zagotavljanju finančno trajnostnega modela veleprodajnih in maloprodajnih trgov gostovanja. Velikodušno politiko poštene uporabe za uporabnike gostovanja je treba pospremiti z veleprodajnimi cenovnimi kapicami, ki bodo odražale dejanske stroške zagotavljanja storitev gostovanja in ki bodo čim večjemu številu operaterjev omogočile, da bodo ponujali „gostovanje kot doma“, ne da bi si nakopali veliko večjih stroškov, škodili konkurenčnim nacionalnim trgom ali zvišali cene za domače stranke.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Odprava maloprodajnih pribitkov za gostovanje, ki jo uvaja Uredba (EU) 2015/2120, poimenovana tudi „gostovanje kot doma“ (RLAH), je potrebna za vzpostavitev in lažje delovanje enotnega digitalnega trga v Uniji. Vendar navedena uredba ne zadostuje za zagotovitev pravilnega delovanja trga gostovanja.

(4)  Odprava maloprodajnih pribitkov za gostovanje, ki jo uvaja Uredba (EU) 2015/2120, poimenovana tudi „gostovanje kot doma“ (RLAH), je potrebna za vzpostavitev in lažje delovanje enotnega digitalnega trga v Uniji, pa tudi za zmanjšanje stroškov za potrošnike. Vendar navedena uredba ne zadostuje za zagotovitev pravilnega in trajnostnega delovanja trga gostovanja. Ta uredba bi zato morala zagotavljati, da odprava maloprodajnih pribitkov za gostovanje ne bo vplivala na cenovne modele na nacionalnih trgih.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Odprava pribitkov za gostovanje od 15. junija 2017, kot določa Uredba (EU) št. 531/2012, je torej odvisna od uporabnosti zakonodajnega akta, ki ga je predlagala Komisija in v katerem so določeni ustrezni ukrepi po tem, ko je Komisija opravila pregled veleprodajnih trgov gostovanja.

(5)  Odprava pribitkov za gostovanje od 15. junija 2017, kot določa Uredba (EU) št. 531/2012, je torej odvisna od uporabnosti zakonodajnega akta, ki ga je predlagala Komisija in v katerem so določeni ustrezni ukrepi po tem, ko je Komisija opravila pregled veleprodajnih trgov gostovanja, da bi omogočili odpravo maloprodajnih pribitkov za gostovanje.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Zlasti bi trenutno delovanje veleprodajnih trgov gostovanja lahko prizadelo konkurenčnost in naložbe na nacionalnih trgih domačih operaterjev zaradi prekomernih veleprodajnih cen gostovanja v primerjavi z domačimi maloprodajnimi cenami, ki se uporabljajo za končne uporabnike. To velja zlasti za manjše operaterje ali operaterje z večjim odhodnim kot dohodnim prometom pri gostovanju, kar pomeni, da RLAH strukturno ni več trajnostna.

(8)  Zlasti bi trenutno delovanje veleprodajnih trgov gostovanja lahko prizadelo konkurenčnost in naložbe na nacionalnih trgih domačih operaterjev zaradi prekomernih veleprodajnih cen gostovanja v primerjavi z domačimi maloprodajnimi cenami, ki se uporabljajo za končne uporabnike. To velja zlasti za manjše operaterje, vključno z operaterji virtualnih mobilnih omrežij, ki so ključnega pomena za zdravo konkurenco, ter za operaterje z večjim odhodnim kot dohodnim prometom pri gostovanju, kar pomeni, da RLAH strukturno ni več trajnostna. Zelo pomembno je tudi zagotoviti, da bo Direktiva .../... Evropskega parlamenta in Sveta [Evropski kodeks za elektronske komunikacije] zagotavljala jasne in dosledne dolgoročne spodbude za zasebna vlaganja v sektorju komunikacij.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Delovanje veleprodajnega trga gostovanja bi moralo operaterjem omogočati, da pokrijejo vse stroške zagotavljanja reguliranih veleprodajnih storitev gostovanja, vključno s povezanimi in skupnimi stroški. To bi moralo ohraniti spodbude za vlaganje v obiskana omrežja in preprečiti izkrivljanje domače konkurenčnosti na obiskanih trgih, ki ga povzroča regulativna arbitraža, ko operaterji uporabljajo korektivne ukrepe veleprodajnega dostopa do gostovanja, da bi bili konkurenčni na domačih obiskanih trgih.

(9)  Delovanje veleprodajnega trga gostovanja bi moralo operaterjem omogočati, da pokrijejo vse dejanske stroške zagotavljanja reguliranih veleprodajnih storitev gostovanja, vključno s povezanimi in skupnimi stroški. To bi moralo ohraniti spodbude za vlaganje v obiskana omrežja in preprečiti izkrivljanje domače konkurenčnosti na obiskanih trgih, ki ga povzroča regulativna arbitraža, ko operaterji uporabljajo korektivne ukrepe veleprodajnega dostopa do gostovanja, da bi bili konkurenčni na domačih obiskanih trgih.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Da bi omogočili pravilno delovanje notranjega trga za veleprodajne storitve gostovanja, bi morali operaterji mobilnih omrežij imeti možnost, da zahtevke za veleprodajni dostop za gostovanje zavrnejo zgolj na podlagi objektivnih meril in po tem, ko pridobijo dovoljenje nacionalnih regulativnih organov. Podjetja, katerih zahtevki za veleprodajni dostop za gostovanje so zavrnjeni, bi morala imeti možnost vlaganja pritožb nacionalnim regulativnim organom. Nacionalni regulativni organ bi moral zaradi preglednosti Komisijo obvestiti o takih zahtevkih za dovoljenje in o vloženih pritožbah. Komisija bi morala omogočiti, da so informacije o teh zahtevkih in pritožbah na voljo javnosti, ob spoštovanju obveznosti varovanja zaupnosti.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  V zvezi s pravili o veleprodajnih cenah bi bilo treba ohraniti regulativne obveznosti na ravni Unije, saj vsak ukrep, ki omogoča RLAH po vsej Uniji, ne da bi obravnaval višino veleprodajnih stroškov v zvezi z zagotavljanjem teh storitev, pomeni tveganje za motnje na notranjem trgu storitev gostovanja in ne bi spodbujal večje konkurenčnosti.

(12)  V zvezi s pravili o veleprodajnih cenah bi bilo treba ohraniti regulativne obveznosti na ravni Unije, saj vsak ukrep, ki omogoča RLAH po vsej Uniji, ne da bi obravnaval višino veleprodajnih stroškov v zvezi z zagotavljanjem teh storitev, pomeni tveganje za motnje na notranjem trgu storitev gostovanja in ne bi spodbujal večje konkurenčnosti. Trg telekomunikacij potrebuje konkurenco, zlasti za nove udeležence, tehnološko inovativne modele storitev, mala in srednja podjetja in zagonska podjetja, pri čemer je treba upoštevati nujnost spodbujanja naložb v potrebno omrežno infrastrukturo, da bi bili kos rasti uporabe podatkovnih storitev, h kateri bo prispevala uvedba „gostovanja kot doma“;

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Pri določanju najvišje veleprodajne cene za regulirane storitve podatkovnega gostovanja se upoštevajo vsi elementi dostopa, ki so potrebni za omogočanje zagotavljanja storitev gostovanja, vključno s stroški prenosa za dostavo podatkovnega prometa na točko za izmenjavo, ki jo je določil domači operater omrežja.

(16)  V Uniji in po vsem svetu hitro narašča uporaba podatkovnih storitev. Uvedba „gostovanja kot doma“ 15. junija 2017 bo prispevala k tej rasti tudi v okviru gostovanja, kar bo vodilo v znatno znižanje stroškov na enoto uporabljenih podatkov. Zaradi upoštevanja povečane uporabe podatkovnih storitev in manjših stroškov na enoto uporabljenih podatkov bi se morala najvišja veleprodajna cena za regulirane storitve podatkovnega gostovanja vsako leto znižati. Pri določanju najvišje veleprodajne cene za regulirane storitve podatkovnega gostovanja se upoštevajo vsi elementi dostopa, ki so potrebni za omogočanje zagotavljanja storitev gostovanja, vključno s stroški prenosa za dostavo podatkovnega prometa na točko za izmenjavo, ki jo je določil domači operater omrežja.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Zato bi bilo treba znižati obstoječe najvišje veleprodajne cene gostovanja za glasovne klice, sporočila SMS in podatkovne storitve.

(18)  Zato bi bilo treba znatno znižati obstoječe najvišje veleprodajne cene gostovanja za glasovne klice, sporočila SMS in podatkovne storitve, in sicer na raven, ki je bližja dejanskim stroškom zagotavljanja teh storitev.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Potrebno je spremljati in redno pregledovati delovanje veleprodajnih trgov gostovanja ter njihov medsebojni odnos z maloprodajnim trgom gostovanja ob upoštevanju razvoja na področju konkurence in tehnologije ter tokov prometa. Da bi se lahko pravilno ocenilo, kako se bodo trgi gostovanja prilagodili na pravila RLAH, bi bilo treba zbrati dovolj podatkov o delovanju teh trgov po začetku izvajanja teh pravil.

(21)  Potrebno je spremljati in redno pregledovati delovanje veleprodajnih trgov gostovanja ter njihov medsebojni odnos z maloprodajnim trgom gostovanja ob upoštevanju razvoja na področju konkurence in tehnologije ter tokov prometa. Komisija v ta namen do 15. junija 2018 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu vmesno poročilo, ki temelji na dostopnih podatkih. Komisija nato Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga poročila vsaki dve leti. Prvo poročilo bi bilo treba predložiti do 15. decembra 2019. Komisija bi morala v svojih dvoletnih poročilih zlasti oceniti, ali ima „gostovanje kot doma“ vpliv na razvoj maloprodajnih cen in še zlasti na obseg tarifnih načrtov, ki so na voljo na maloprodajnem trgu. To poročilo bi moralo po eni strani vključevati oceno vsakršne pojave tarifnih načrtov, ki vključujejo samo domače storitve in popolnoma izključujejo maloprodajne storitve gostovanja, s čimer spodkopavajo sam cilj „gostovanja kot doma“, po drugi strani pa oceno vsakršnega zmanjšanja dostopnosti pavšalnih tarifnih načrtov, ki bi prav tako lahko pomenilo izgubo za potrošnike in ogrozilo cilje enotnega digitalnega trga. Komisija bi morala tako kot v svojem poročilu o pregledu veleprodajnega trga gostovanja z dne 15. junija 2016 tudi v svojih dvoletnih poročilih oceniti zmožnost obiskanih operaterjev omrežij, da pokrijejo vse dejanske stroške zagotavljanja reguliranih veleprodajnih storitev gostovanja, pa tudi vpliv „gostovanja kot doma“ na načrtovane naložbe v omrežno infrastrukturo. Oceniti bi morala tudi zmožnost domačih operaterjev omrežij, da stroške zagotavljanja reguliranih veleprodajnih storitev gostovanja pokrijejo iz prihodkov od zagotavljanja teh storitev, zlasti vpliv na operaterje virtualnih mobilnih omrežij, pa tudi, v kolikšni meri so nacionalni regulativni organi v okviru trajnostnega mehanizma odobravali maloprodajne pribitke za gostovanje. Da bi se lahko pravilno ocenilo, kako se bodo trgi gostovanja prilagodili na pravila RLAH, bi bilo treba zbrati dovolj podatkov o delovanju teh trgov po začetku izvajanja teh pravil.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Da bi lahko ocenil razvoj konkurence na trgih gostovanja po vsej Uniji in redno poročal o spremembah aktualnih veleprodajnih cen gostovanja za neuravnoteženi promet med ponudniki storitev gostovanja, bi moral BEREC imeti nalogo zbiranja podatkov nacionalnih regulativnih organov o aktualnih cenah, ki se uporabljajo za uravnoteženi oziroma neuravnoteženi promet. Zbirati bi moral tudi podatke o primerih, ko sta se stranki veleprodajnega dogovora odločili za izvzetje iz uporabe najvišjih veleprodajnih cen gostovanja ali sta na veleprodajni ravni uvedli ukrepe, s katerimi se prepreči stalno gostovanje ali nepravilna uporaba ali zloraba veleprodajnega dostopa do gostovanja za druge namene, kot je zagotavljanje reguliranih storitev gostovanja strankam ponudnikov gostovanja, kadar občasno potujejo znotraj Uniji.

(22)  Da bi lahko ocenil razvoj konkurence na trgih gostovanja po vsej Uniji in redno poročal o spremembah aktualnih veleprodajnih cen gostovanja za neuravnoteženi promet med ponudniki storitev gostovanja, bi moral BEREC imeti nalogo zbiranja podatkov nacionalnih regulativnih organov o aktualnih cenah, ki se uporabljajo za uravnoteženi oziroma neuravnoteženi promet. Zbirati bi moral tudi podatke o primerih, ko sta se stranki veleprodajnega dogovora odločili za izvzetje iz uporabe najvišjih veleprodajnih cen gostovanja ali sta na veleprodajni ravni uvedli ukrepe, s katerimi se prepreči stalno gostovanje ali nepravilna uporaba ali zloraba veleprodajnega dostopa do gostovanja za druge namene, kot je zagotavljanje reguliranih storitev gostovanja strankam ponudnikov gostovanja, kadar občasno potujejo znotraj Uniji. Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (organ BEREC) bi moral na podlagi zbranih podatkov redno poročati o razmerju med maloprodajnimi cenami, veleprodajnimi cenami in veleprodajnimi stroški za domače storitve in za storitve gostovanja.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – točka -1 (novo)

Uredba (EU) št. 531/2012

Člen 3 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)   v členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Operaterji mobilnih omrežij lahko zahtevke za veleprodajni dostop za gostovanje zavrnejo le na podlagi objektivnih meril.

„2.   Operaterji mobilnih omrežij lahko zahtevke za veleprodajni dostop za gostovanje zavrnejo le na podlagi objektivnih meril in po tem, ko pridobijo dovoljenje nacionalnih regulativnih organov. Zadevni nacionalni regulativni organ obvesti Komisijo o vseh zahtevkih za dovoljenje ter o objektivno utemeljenih razlogih zanje. Komisija omogoči, da so informacije o teh zahtevkih na voljo javnosti, ob spoštovanju obveznosti varovanja zaupnosti.“;

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (EU) št. 531/2012

Člen 3 – odstavek 6

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1a)  v členu 3 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Referenčna ponudba, navedena v odstavku 5, je dovolj podrobna in vključuje vse komponente, potrebne za veleprodajni dostop za gostovanje iz odstavka 3, ter vsebuje opis ponudb, ki se nanašajo na neposredni veleprodajni dostop za gostovanje in dostop za preprodajo veleprodajnega gostovanja, in s tem povezane pogoje. Ta referenčna ponudba lahko vključuje pogoje za preprečevanje stalnega gostovanja ali nepravilne uporabe ali zlorabe veleprodajnega dostopa za gostovanje za druge namene, kot je zagotavljanje reguliranih storitev gostovanja uporabnikom storitev, ki jih zagotavljajo ponudniki storitev gostovanja, med njihovim občasnim potovanjem po Uniji. Nacionalni regulativni organi po potrebi naložijo spremembe referenčnih ponudb, da bi se izpolnile obveznosti, določene v tem členu.";

„6.   Referenčna ponudba, navedena v odstavku 5, je dovolj podrobna in vključuje vse komponente, potrebne za veleprodajni dostop za gostovanje iz odstavka 3, ter vsebuje opis ponudb, ki se nanašajo na neposredni veleprodajni dostop za gostovanje in dostop za preprodajo veleprodajnega gostovanja, in s tem povezane pogoje. Ta referenčna ponudba lahko vključuje pogoje za preprečevanje stalnega gostovanja ali nepravilne uporabe ali zlorabe veleprodajnega dostopa za gostovanje za druge namene, kot je zagotavljanje reguliranih storitev gostovanja uporabnikom storitev, ki jih zagotavljajo ponudniki storitev gostovanja, med njihovim občasnim potovanjem po Uniji. Nacionalni regulativni organi po potrebi naložijo spremembe referenčnih ponudb, da bi se izpolnile obveznosti, določene v tem členu. Podjetja, ki so zahtevala veleprodajni dostop za gostovanje, lahko vložijo pritožbo pristojnim nacionalnim regulativnim organom. Nacionalni regulativni organi pritožbo sprejmejo ali zavrnejo v enem mesecu od njenega prejema ter navedejo razloge za svojo odločitev. Nacionalni regulativni organi Komisijo obvestijo o pritožbah in ustreznih odločitvah, Komisija pa jih nato javno objavi.“;

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 531/2012

Člen 7 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja lahko zaračuna ponudniku storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranega gostujočega klica, ki izvira iz tega obiskanega omrežja, med drugim za stroške izvora, prenosa in zaključevanja, od 15. junija 2017 ne presega varnostne omejitve 0,04 EUR na minuto in brez poseganja v člen 19 ostane 0,04 EUR do 30. junija 2022.

1.  Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja lahko zaračuna ponudniku storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranega gostujočega klica, ki izvira iz tega obiskanega omrežja, med drugim za stroške izvora, prenosa in zaključevanja, od 15. junija 2017 ne presega varnostne omejitve 0,03 EUR na minuto in brez poseganja v člen 19 ostane 0,03 EUR do 30. junija 2022.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 531/2012

Člen 12 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja lahko zaračuna ponudniku storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja prek tega obiskanega omrežja, od 15. junija 2017 ne presega varnostne omejitve 0,0085 EUR za megabajt prenesenih podatkov in brez poseganja v člen 19 ostane 0,0085 EUR za megabajt prenesenih podatkov do 30. junija 2022.

1.  Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja lahko zaračuna ponudniku storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja prek tega obiskanega omrežja, od 15. junija 2017 ne presega varnostne omejitve 4 EUR za gigabajt prenesenih podatkov. Od 1. julija 2018 se varnostna omejitev zniža na 3 EUR za gigabajt prenesenih podatkov, od 1. julija 2019 pa na 2 EUR za gigabajt prenesenih podatkov ter brez poseganja v člen 19 od 1. julija 2020 na 1 EUR za gigabajt prenesenih podatkov. Varnostna omejitev ostane na 1 EUR za gigabajt do 30. junija 2022.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (EU) št. 531/2012

Člen 16 – odstavka 1 in 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4a)  V členu 16 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1.   Nacionalni regulativni organi spremljajo in nadzirajo skladnost s to uredbo na svojem ozemlju.

„1.   Nacionalni regulativni organi skupaj z organom BEREC spremljajo in nadzirajo skladnost s to uredbo na svojem ozemlju.

„Nacionalni regulativni organi natančno spremljajo in nadzirajo ponudnike storitev gostovanja, ki uporabljajo člene 6b, 6c in 6e(3).“;

„Nacionalni regulativni organi natančno spremljajo in nadzirajo ponudnike storitev gostovanja, ki uporabljajo člene 6b, 6c in 6e(3).“;

2.   Nacionalni regulativni organi poskrbijo, da so najnovejše informacije o uporabi te uredbe, zlasti členov 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 in 12, javno dostopne, tako da jih lahko zainteresirane strani pridobijo brez težav.“;

2.   Nacionalni regulativni organi in organ BEREC poskrbijo, da so najnovejše informacije o uporabi te uredbe, zlasti členov 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 in 12, javno dostopne, tako da jih lahko zainteresirane strani pridobijo brez težav.“;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5

Uredba (EU) št. 531/2012

Člen 17 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  v členu 17(1) se doda naslednji pododstavek:

(5)  V členu 17 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Pri sporih glede obveznosti, določenih v tej uredbi, med podjetji, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja ali storitve v državi članici, se uporabljajo postopki za reševanje sporov, določeni v členih 20 in 21 Okvirne direktive.

„1.   Pri sporih glede obveznosti, določenih v tej uredbi, med podjetji, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja ali storitve v državi članici, se uporabljajo postopki za reševanje sporov, določeni v členih 20 in 21 Okvirne direktive.

Spori med operaterji obiskanega omrežja in drugimi operaterji o cenah, ki se uporabljajo za potrebne vložke za zagotavljanje reguliranih veleprodajnih storitev gostovanja, se lahko predložijo pristojnemu nacionalnemu regulativnemu organu ali organom v skladu s členom 20 ali 21 Okvirne direktive. V takem primeru se pristojni nacionalni regulativni organ ali organi lahko posvetujejo z BEREC o ukrepu, ki naj se sprejme v skladu z določbami Okvirne direktive, posebnih direktiv ali te uredbe, za rešitev spora in počakajo na mnenje BEREC pred sprejetjem ukrepa za rešitev spora.“

Spori med operaterji obiskanega omrežja in drugimi operaterji o:

 

(a)   cenah, ki se uporabljajo za potrebne vložke za zagotavljanje reguliranih veleprodajnih storitev gostovanja;

 

(b)   primerih nepoštene konkurence, ki jih vsebinsko sestavlja ponudba nedomačega operaterja, temelječa na stalnem gostovanju

 

se lahko predložijo pristojnemu nacionalnemu regulativnemu organu ali organom v skladu s členom 20 ali 21 Okvirne direktive. V takem primeru se pristojni nacionalni regulativni organ ali organi lahko posvetujejo z BEREC o ukrepu, ki naj se sprejme v skladu z določbami Okvirne direktive, posebnih direktiv ali te uredbe, za rešitev spora in počakajo na mnenje BEREC pred sprejetjem ukrepa za rešitev spora.

 

Če spor spada v okvir točke (b) organ BEREC poda mnenje za daljše časovno obdobje s splošno oceno vseh stvarnih elementov, značilnih za dejavnosti, ki jih izvaja nedomači operater v državi članici, v kateri ima sedež, in, sorazmerno in primerjalno, v obiskani državi članici. Taki elementi lahko zajemajo:

 

(a)   kraj, kjer ima operater registriran sedež in upravo ali kjer ima pisarne, plačuje davke in socialne prispevke;

 

(b)   pravo, ki se uporablja za pogodbe, ki jih operater sklene s svojimi delavci na eni strani in svojimi strankami na drugi strani;

 

(c)   kraj, kjer operater opravlja večji del svojih poslovnih dejavnosti in kjer zaposluje administrativno osebje;

 

(d)   izvedene naložbe, število izvedenih pogodb in/ali delež prometa, ki ga ustvari v državi članici, kjer ima sedež, in v obiskani državi članici.“;

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6 – točka a

Uredba (EU) št. 531/2012

Člen 19 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)   v odstavku 3 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

(a)   odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Poleg tega Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo vsaki dve leti po 15. juniju 2017.“ Vsako poročilo med drugim vključuje oceno:

„3. Poleg tega Komisija do 15. decembra 2018 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu vmesno poročilo o izvajanju odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje. Poleg tega Komisija po posvetovanju z organom BEREC do 15. decembra 2019, nato pa vsake dve leti, predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo, ki ga po potrebi pospremi z zakonodajnim predlogom o spremembi veleprodajnih cen reguliranih storitev gostovanja iz te uredbe. Dveletna poročila med drugim vključujejo oceno:

(a)   razpoložljivosti in kakovosti storitev, vključno s storitvami, ki lahko nadomestijo regulirane maloprodajne storitve govornega, SMS in podatkovnega gostovanja, zlasti glede na tehnološki razvoj;

(a)   razpoložljivosti in kakovosti storitev, vključno s storitvami, ki lahko nadomestijo regulirane maloprodajne storitve govornega, SMS in podatkovnega gostovanja, zlasti glede na tehnološki razvoj;

(b)   stopnje konkurence na maloprodajnem in veleprodajnem trgu gostovanja, zlasti konkurenčnega položaja malih, neodvisnih ali novih operaterjev, vključno z učinki poslovnih dogovorov na konkurenco in stopnjo medsebojne povezanosti med operaterji;

(b)   stopnje konkurence na maloprodajnem in veleprodajnem trgu gostovanja, zlasti konkurenčnega položaja malih, neodvisnih ali novih operaterjev in operaterjev virtualnih mobilnih omrežij, vključno z učinki poslovnih dogovorov na konkurenco in stopnjo medsebojne povezanosti med operaterji;

(c)   obsega, v katerem je izvajanje strukturnih ukrepov, predvidenih v členih 3 in 4, ugodno vplivalo na razvoj konkurence na notranjem trgu za regulirane storitve gostovanja.

(c)   obsega, v katerem je izvajanje strukturnih ukrepov, predvidenih v členih 3 in 4, ugodno vplivalo na razvoj konkurence na notranjem trgu za regulirane storitve gostovanja.

 

(ca)   razvoja maloprodajnih cen, obsega tarifnih načrtov, dostopnih potrošnikom, vključno z vsakršno pojavo tarifnih načrtov, omejenih le na domače storitve, ter vsakršnega zmanjšanja dostopnosti pavšalnih tarifnih načrtov.“

 

(cb)   spremembe vzorcev uporabe potrošnikov;

 

(cc)   zmožnosti operaterjev domačih omrežij, da ohranjajo domače modele zaračunavanja in da pokrijejo stroške zagotavljanja reguliranih storitev gostovanja iz prihodkov od zagotavljanja teh storitev, ter obsega, v katerem so se v skladu s členom 6c odobravali posebni maloprodajni pribitki za gostovanje;

 

(cd)   zmožnosti obiskanih operaterjev omrežij, da pokrijejo dejansko nastale stroške zagotavljanja reguliranih veleprodajnih storitev gostovanja;

 

(ce)   vpliva „gostovanja kot doma“ na načrtovane naložbe operaterjev v omrežno infrastrukturo;

 

(cf)   vpliva Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. …/... 1a o varstvu potrošnikov, zlasti v zvezi s reševanjem sporov med operaterji, ki uporabljajo „politiko poštene uporabe“, in uporabniki gostovanja, na primer glede tega, ali imajo slednji dovolj časa za ugovor in za preprečitev, da bi bili v postopku oškodovani;

 

(cg)   uporabe objektivnih kazalnikov in zlasti tega, kako operaterji in nacionalni regulativni organi razlagajo terminologijo, ki je uporabljena v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. …/..., npr. izraza „nepravilna uporaba“ in „občasno potovanje“, da bi preprečili neusklajenost med državami članicami pri uporabi;“

 

 

_____________________

 

1a Izvedbena uredba Komisije (EU) .../... z dne ... o določitvi podrobnih pravil glede uporabe politike poštene uporabe in metodologije za oceno trajnosti odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje ter glede vloge, ki jo predloži ponudnik gostovanja za namene navedene ocene (UL L..., ..., str. ...).

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6 – točka b

Uredba (EU) št. 531/2012

Člen 19 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)   v prvem pododstavku odstavka 4 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

(b)   odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   „Da bi lahko ocenil razvoj konkurence na trgih gostovanja po vsej Uniji, BEREC redno zbira podatke nacionalnih regulativnih organov o razvoju maloprodajnih in veleprodajnih cen za regulirane storitve govornega, SMS in podatkovnega gostovanja, vključno z veleprodajnimi cenami, ki se uporabljajo za uravnotežen oz. neuravnotežen promet gostovanja. Zbira tudi podatke o veleprodajnih dogovorih, za katere ne veljajo najvišje veleprodajne cene gostovanja iz členov 7, 9 ali 12, in o izvajanju pogodbenih ukrepov na veleprodajni ravni za preprečevanje stalnega gostovanja ali nepravilne uporabe ali zlorabe veleprodajnega dostopa za gostovanje za druge namene, kot je zagotavljanje reguliranih storitev gostovanja strankam ponudnikov gostovanja, kadar občasno potujejo znotraj Unije.“

„4.   „Da bi lahko ocenil razvoj konkurence na trgih gostovanja po vsej Uniji, BEREC redno zbira in objavlja podatke nacionalnih regulativnih organov o razvoju maloprodajnih in veleprodajnih cen za regulirane storitve govornega, SMS in podatkovnega gostovanja, vključno z veleprodajnimi cenami, ki se uporabljajo za uravnotežen oz. neuravnotežen promet gostovanja. Zbira tudi podatke o veleprodajnih dogovorih, za katere ne veljajo najvišje veleprodajne cene gostovanja iz členov 7, 9 ali 12, in o izvajanju pogodbenih ukrepov na veleprodajni ravni za preprečevanje stalnega gostovanja ali nepravilne uporabe ali zlorabe veleprodajnega dostopa za gostovanje za druge namene, kot je zagotavljanje reguliranih storitev gostovanja strankam ponudnikov gostovanja, kadar občasno potujejo znotraj Unije.“

Te podatke najmanj dvakrat letno sporoči Komisiji. Komisija jih objavi.

Te podatke najmanj vsake tri mesece sporoči Komisiji. Komisija jih objavi.

BEREC na podlagi zbranih podatkov prav tako redno poroča o razvoju cen in vzorcev porabe v državah članicah tako za domače storitve kot za storitve gostovanja ter o razvoju dejanskih veleprodajnih cen gostovanja za neuravnotežen promet med ponudniki gostovanja.

BEREC na podlagi zbranih podatkov prav tako redno poroča o razvoju cen in vzorcev porabe v državah članicah tako za domače storitve kot za storitve gostovanja, o razvoju dejanskih veleprodajnih cen gostovanja za neuravnotežen promet med ponudniki gostovanja ter o razmerju med maloprodajnimi cenami, veleprodajnimi cenami in veleprodajnimi stroški za domače storitve in za storitve gostovanja. Organ BEREC oceni, kako tesno so ti elementi medsebojno povezani, pri čemer upošteva, da mora biti maloprodajna cena enaka veleprodajni ceni ali višja, ta pa mora biti enaka veleprodajnim stroškom ali višja. Odbor BEREC svoja poročila objavi.

BEREC prav tako vsako leto zbere podatke nacionalnih regulativnih organov o preglednosti in primerljivosti različnih tarif, ki jih operaterji ponujajo svojim uporabnikom. Komisija objavi te podatke in ugotovitve.“

BEREC prav tako vsako leto zbere podatke nacionalnih regulativnih organov o preglednosti in primerljivosti različnih tarif, ki jih operaterji ponujajo svojim uporabnikom. Komisija objavi te podatke in ugotovitve.“

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Uredba (EU) 2015/2120 ali uredba o enotnem telekomunikacijskem trgu, sprejeta leta 2015, je določila odpravo maloprodajnih cen gostovanja za glasovne klice, podatke in sporočila SMS s 15. junijem 2017: t.i. gostovanje kot doma. Da bi „gostovanje kot doma“ lahko začelo veljati, bi morala biti do tega datuma že v veljavi zakonodaja o prilagoditvi cenovnih kapic za veleprodajne storitve gostovanja. Na zahtevo sozakonodajalcev je Komisija opravila pregled veleprodajnega trga gostovanja in na podlagi pregleda predlagala zakonodajo. To poročilo je prvi korak k sprejetju te zakonodaje v skladu z rednim zakonodajnim postopkom.

V zvezi z „gostovanje kot doma“ operaterji lahko uporabljajo t.i. politiko poštene uporabe in posebna odstopanja prek trajnostnega mehanizma, ki ga bo Komisija še dodelala in predstavila v izvedbenem aktu do konca tega leta. Poročevalka bi rada poudarila, da je izvedbeni akt tesno povezan s pregledom veleprodajnih cenovnih kapic. Velikodušno politiko poštene uporabe za potrošnike morajo spremljati veleprodajne kapice, ki omogočajo čim številnejšim operaterjem zagotavljanje „gostovanja kot doma“.

Komisija je v pregledu zaključila, da veleprodajni trg gostovanja ne deluje dobro in predlagala nadaljnje znižanje veleprodajnih cenovnih kapic za glasovne klice, sporočila SMS in podatkovno gostovanje.

Poročevalka popolnoma podpira cilj odprave maloprodajnih cen gostovanja v Evropi in predlaga dodatne spremembe k predlogu Komisije, ki bi koristile potrošnikom in ohranile konkurenčnost telekomunikacijskih trgov.

Veleprodajne kapice

Veleprodajne kapice za podatke se na trgih že leta znižujejo in ni razloga za verjetje, da se tak razvoj dogodkov ne bo nadaljeval. Vse nižje cene so tesno povezane s hitro rastočo uporabo podatkov vsepovsod po svetu. Po nekaterih ocenah naj bi se promet z mobilnimi podatki do leta 2021 povečal za desetkrat v primerjavi z letom 2015. Gospodarska korist naraščajoče uporabe podatkov v evropskih družbah je jasna, prinaša s seboj priložnosti za nove storitve in spodbuja konkurenčnost v industriji. Zato je nikakor ne smemo brzdati.

Večja uporaba podatkov bo tudi privabila nove naložbe v infrastrukturo ter domačim in gostujočim uporabnikom omogočila uporabo še številnejših podatkov. Začetne številke operaterjev, ki svojim strankam že omogočajo gostovanje kot doma, kažejo na strmo naraščanje uporabe podatkov. Ko bo „gostovanje kot doma“ postalo resničnost za vse, bodo potrošniki, ki med potovanjem po Evropski uniji ne vklopijo mobilnega telefona, prosto uporabljali storitve na osnovi podatkov, kar bo dodatno povečalo uporabo podatkov.

Komisija tega razvoja dogodkov ne upošteva v zadostni meri in svoj predlog za veleprodajno cenovno kapico za podatke utemeljuje na pretirano previdni domnevi o povečanju uporabe podatkov in na nespreminjajoči se ravni tržnih cen. Na podlagi te domneve Komisija predlaga veleprodajno kapico, ki je po mnenju poročevalke previsoka. V predlogu je namreč za obdobje od leta 2017 do 2021 (pregled je predviden v letu 2019) določena nespremenjena cenovna kapica za podatke v znesku 0,85 EUR. V izračunih podjetja TERA Consultants, ki so priloženi oceni učinka Komisije, pa je strošek operaterja za zagotavljanje veleprodajnih storitev gostovanja v letu 2017 pod 0,5 EUR za megabajt v vseh državah članicah, v 27 od 28 držav članic (z izjemo Malte) pa pod 0,4 EUR za megabajt.

Študija, ki jo je izvedlo to podjetje, tudi dokazuje, da bo večja uporaba znatno znižala stroške na enoto. Da bi bolje upoštevali dejanske razmere na trgu, bi bilo po mnenju poročevalke treba določiti cenovno kapico za leto 2017 bliže ravni stroškov ter uvesti letno zniževanje cenovne kapice za podatke. Postopno zniževanje, ki ga poročevalka predlaga v členu 12, odraža razmere na veleprodajnem trgu, obenem pa omogoča večjo predvidljivost. Operaterji vsako leto sklepajo medsebojne sporazume o gostovanju. Postopno zniževanje bi jim omogočalo boljše napovedovanje pristojbin za gostovanje kot pa statična cenovna kapica v kombinaciji s pregledom, katerega izid je nepredvidljiv.

Poleg tega poročevalka meni, da bodo previsoke cenovne kapice vodile v zmanjšanje konkurence na trgih. Manjši operaterji in operaterji mobilnih virtualnih omrežij so inovatorji, konkurenti in lahko pripeljejo več strank v domača omrežja, pa tudi v omrežja, kjer stranke gostujejo. Žal pa imajo manjšo pogajalsko moč, cene, ki jih plačujejo za veleprodajno podatkovno gostovanje, pa so navadno na ravni regulirane cenovne kapice ali tik pod njo. Z določitvijo previsoke cenovne kapice bi povzročili gospodarske težave manjšim operaterjem in operaterjem virtualnih omrežij, zaradi česar bo na trgu bo manj akterjev in manj konkurence, pa tudi manj izbire za potrošnike. Previsoka cenovna kapica lahko tudi operaterje pripravi do tega, da svojim strankam ponudijo le domače posle, kar je v nasprotju z utemeljitvijo enotnega digitalnega trga.

Še huje, če velikodušno politiko poštene uporabe spremljajo previsoke veleprodajne cenovne kapice za podatke, bo to negativno vplivalo na trge, kjer je uporaba podatkov visoka in/ali so maloprodajne cene nizke. Tak scenarij lahko gostujoče operaterje prisili, da prek trajnostnega mehanizma zaprosijo za odstopanje od gostovanja kot doma, kar pomeni, da njihove stranke ne bodo več uživale ugodnosti od takega gostovanja.

Poročevalka predlaga tudi spremembo enot, uporabljenih za podatke, iz megabajtov v gigabajte (1024 MB), da bi bolje upoštevali hitro rastočo uporabo podatkov, ki smo ji trenutno priča in jo lahko pričakujemo tudi v prihodnjih letih. Poročevalka meni, da je taka enota primernejša za nove količine uporabljenih podatkov in da je s tem uredba bolj usmerjena v prihodnost.

Na koncu pa poročevalka meni, da bo z nižjo veleprodajno kapico, kot je tista v predlogu Komisije, še dovolj prostora za konkurenco in pokritost stroškov tudi za glasovne klice. Cenovna kapica za sporočilo SMS pa je po njenem mnenju ustrezna. Kapica je dobro utemeljena z razmerami na trgu, saj uporaba besedilnih sporočil upada in jo počasi nadomeščajo konkurenčne storitve na osnovi podatkov.

Klavzula o pregledu

Komisija predlaga pregled cenovnih kapic vsaki dve leti po 15. juniju 2017. Poročevalka se s tem strinja, vendar v kombinaciji s predlaganim postopnim zniževanjem. Če se izkaže, da so cenovne kapice določene previsoko in da motijo delovanje trgov, uničujejo tržne akterje in škodujejo konkurenci, ali da so prenizke in ogrožajo pokritost stroškov za operaterje obiskanih omrežij, se lahko ustrezno popravijo.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pravila za veleprodajne trge gostovanja

Referenčni dokumenti

COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)

Datum predložitve EP

15.6.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

4.7.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

4.7.2016

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

IMCO

13.7.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Miapetra Kumpula-Natri

6.7.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

5.9.2016

12.10.2016

 

 

Datum sprejetja

29.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

54

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Luděk Niedermayer, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto

Datum predložitve

7.12.2016

Pravno obvestilo