Postup : 2013/0028(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0373/2016

Předložené texty :

A8-0373/2016

Rozpravy :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Hlasování :

PV 14/12/2016 - 9.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0497

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 625kWORD 58k
7.12.2016
PE 592.266v02-00 A8-0373/2016

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Wim van de Camp

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ
   VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici (11198/1/2016– C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená litevským parlamentem, lucemburskou poslaneckou sněmovnou, horní a dolní komorou nizozemského parlamentu, rakouskou spolkovou radou a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. října 2013(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2013)0028),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A8-0073/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  schvaluje prohlášení připojené k tomuto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a rovněž vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)

Úř. věst. C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)

Texty přijaté dne 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Evropského parlamentu k převodu zaměstnanců

V souladu s bodem odůvodnění 14 a čl. 4 odst. 4a, 4b a 6 musí členské státy plně dodržovat směrnici 2001/23/ES týkající se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků a jsou oprávněny zajít nad rámec uplatnění této směrnice tím, že v souladu s unijním právem přijmou dodatečná opatření na ochranu zaměstnanců, např. nařídí povinný převod zaměstnanců i v případech, kdy by se směrnice 2001/23/ES nepoužila.


  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Tržní pilíř čtvrtého železničního balíčku

Tržní pilíř čtvrtého železničního balíčku zahrnuje tři legislativní návrhy:

1.  návrh na změnu směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury;

2.  návrh na změnu nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici;

3.  návrh na zrušení nařízení č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků.

2. Návrh Komise na změnu nařízení 1370/2007

Obecným cílem návrhu Komise na změnu nařízení (ES) 1370/2007 je zlepšit kvalitu služeb v přepravě cestujících po železnici a zvýšit provozní účinnost těchto služeb. To by mělo zlepšit konkurenceschopnost a atraktivitu železniční dopravy ve srovnání s jinými druhy dopravy a dále rozvíjet jednotný evropský železniční prostor.

Pro dosažení tohoto obecného cíle Komise navrhla zavést povinné vypisování nabídkových řízení na smlouvy o veřejných službách, aby byl zesílen konkurenční tlak na domácí železniční trhy. Cílem je zvýšit výkonnost a zlepšit kvalitu služeb v přepravě cestujících po železnici. Tato opatření jsou doplněna ustanoveními zajišťujícími vhodné rámcové podmínky pro postupy nabídkových řízení včetně pravidel přístupu ke kolejovým vozidlům.

Návrh Komise je úzce spojen s navrhovanými změnami směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, které pro železniční podniky zavádějí práva otevřeného přístupu a posilují ustanovení upravující správu provozu z hlediska nediskriminačního přístupu k železniční infrastruktuře.

3. Interinstitucionální jednání

Po přijetí postoje Parlamentu v prvním čtení dne 26. února 2014 probíhala od října 2015 do dubna 2016, během lucemburského a nizozemského předsednictví Rady, interinstitucionální jednání (s cílem dosáhnout brzké dohody v rámci druhého čtení). Vyjednávací tým Parlamentu dosáhl dohody s předsednictvím Rady dne 19. dubna 2016, po šesti kolech třístranných jednání.

Znění této dohody bylo předloženo Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a schváleno dne 12. července 2016. Na základě schválení dohody výborem TRAN uvedl jeho předseda ve svém dopise zaslaném předsedajícímu Výboru stálých zástupců (COREPER I), že doporučí plénu přijmout postoj Rady v prvním čtení bez pozměňovacích návrhů, za předpokladu, že bude v souladu s dohodou uzavřenou mezi oběma orgány. Po provedení právně-jazykové revize přijala Rada svůj postoj v prvním čtení dne 17. října 2016 v souladu s dohodou.

4. Hlavní prvky dohody

a) Specifikace závazků veřejné služby

Příslušné orgány budou povinny jasně definovat specifikace závazků veřejné služby pro veřejnou přepravu cestujících a oblast jejich působnosti včetně dotčených územních oblastí. To příslušným orgánům umožní zahrnout do stejné kategorie služby, jejichž cena pokrývá náklady, a služby, jejichž cena náklady nepokrývá. Při definování specifikací budou příslušné orgány nuceny respektovat zásadu proporcionality v souladu s unijním právem. Specifikace musí být rovněž v souladu s cíli politiky uvedenými v dokumentech členských států týkajících se veřejné dopravy. Tato nová povinnost se týká všech způsobů pozemní přepravy, na něž se vztahuje toto nařízení.

b) Kompenzace za čisté finanční dopady závazků veřejné služby

Příslušné orgány budou muset zajistit, že specifikace závazků veřejné služby a s nimi spojená kompenzace za čisté finanční dopady dosáhnou cílů plánu veřejné dopravy nákladově nejefektivnějším způsobem. Kompenzaci bude nadto nutné nastavit na úroveň, která zajistí finanční udržitelnost poskytování veřejné přepravy cestujících v souladu s požadavky stanovenými v plánu veřejné dopravy z dlouhodobého hlediska.

c) Sociální ustanovení

Při plnění závazků veřejné služby budou provozovatelé veřejných služeb nuceni dodržovat příslušné povinnosti v oblasti sociálního a pracovního práva stanovené právem Unie, vnitrostátním právem a kolektivními smlouvami. Směrnice 2001/23 o převodu podniků se použije při změně provozovatele veřejných služeb, pokud taková změna představuje převod podniku ve smyslu této směrnice. Pokud bude příslušný orgán vyžadovat, aby provozovatelé splňovali určité normy kvality a sociální normy, musí být tyto normy, obsahující práva a povinnosti spojené s převodem zaměstnanců, zahrnuty v dokumentaci nabídkového řízení a ve smlouvách o veřejných službách.

d) Poskytování informací

Provozovatelé veřejných služeb a infrastruktury budou povinni poskytnout příslušnému orgánu informace nezbytné pro nabídková řízení na budoucí smlouvy o veřejných službách, a to včetně údajů o poptávce cestujících, jízdném, nákladech a příjmech a specifikacích infrastruktury. Tyto údaje je nutné zájemcům zpřístupnit při přípravě nabídky, ale zároveň musí být ochráněny důvěrné obchodní informace.

e) Specifika železniční dopravy v oblasti smluv s vnitřními provozovateli

Pokud je smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici přidělena vnitřnímu provozovateli skupinou příslušných místních orgánů, nesmí mít žádný z těchto příslušných místních orgánů celostátní působnost a uzavřené smlouvy o veřejných službách mohou pokrývat pouze dopravní potřeby městských aglomerací nebo venkovských oblastí nebo obojího.

f) Zjednodušený nediskriminační a transparentní postup

Pokud po zveřejnění úmyslu uzavřít smlouvu o veřejných službách obdrží příslušný orgán pouze jednu nabídku, lze použít zjednodušený postup dostupný pro jednání s jediným zájemcem.

g) Uzavírání smluv o veřejných službách

Smlouvy o veřejných službách v železniční dopravě se musí uzavírat prostřednictvím nabídkového řízení. Nařízení nicméně uvádí výjimky z této zásady, které umožňují přímé uzavření smlouvy nebo zjednodušený postup, a to v těchto případech:

  Výjimečné okolnosti: Příslušný orgán může v rámci nabídkového řízení přímo uzavřít smlouvu o veřejných službách na dobu maximálně 5 let v případech, kdy například již vede jiná nabídková řízení, což by mohlo ovlivnit počet a kvalitu potenciálních nových nabídek, nebo kdy potřebuje změnit rámec působnosti smlouvy o veřejných službách.

  Pravidlo „de minimis“: Průměrná roční hodnota nebo počet kilometrů poskytnutých ročně v rámci veřejných služeb v přepravě cestujících po železnici klesne pod úroveň definovanou v nařízení (7,5 milionu EUR/rok nebo 500 000 km).

  Výjimka na základě výkonu: Pokud příslušný orgán usoudí, že přímé uzavření smlouvy je odůvodněno náležitými strukturálními a zeměpisnými rysy dotčeného trhu a sítě, a to zejména velikostí, charakteristikou poptávky, složitostí sítě, technickou a zeměpisnou izolací, jakož i službami, jichž se smlouva týká(1), a pokud by taková smlouva vedla v porovnání s dříve uzavřenou smlouvou o veřejných službách ke zlepšení kvality služeb nebo úspoře nákladů. Příslušný orgán bude povinen zveřejnit odůvodnění tohoto rozhodnutí. Dále bude muset definovat měřitelné, transparentní a ověřitelné požadavky na výkon a pravidelně vyhodnocovat a zveřejňovat, zda je provozovatel splňuje.

  Provozovatel infrastruktury a provozovatel se smlouvou o veřejných službách jsou týmž subjektem a infrastruktura je vyňata z působnosti směrnice 2012/34/EU s ohledem na nezávislé požadavky provozovatele infrastruktury.

h) Omezení počtu smluv uzavřených s jedním provozovatelem

Příslušný orgán může před zahájením nabídkového řízení rozhodnout o omezení počtu smluv, které mají být uzavřeny s týmž železničním podnikem. K tomuto opatření se přistoupí s cílem zvýšit konkurenci.

i) Přístup k železničním kolejovým vozidlům

Příslušný orgán bude muset v rámci přípravy nabídkového řízení vyhodnotit situaci všech potenciálních zájemců, co se týče přístupu ke kolejovým vozidlům, a toto vyhodnocení bude povinen zveřejnit. Následně může zavést opatření zajišťující přístup ke kolejovým vozidlům. Mezi tato opatření patří: vytvoření vozového parku, poskytnutí záruky na financování kolejových vozidel nebo závazek převzít vozový park po konci platnosti smlouvy.

j) Vstup v platnost / přechodné období

Nařízení vstupuje v platnost 12 měsíců po datu vyhlášení. Nová pravidla o uzavírání smluv o veřejných službách v rámci nabídkového řízení a výjimka na základě výkonu budou platit od 3. prosince 2019. Platnost čl. 5 odst. 6 umožňujícího přímé uzavření smlouvy bez omezení nicméně vyprší až 6 let po vstupu v platnost. Smlouvy uvedené v čl.  5 odst. 6 mohou zůstat v platnosti do uplynutí doby jejich platnosti, ale ne déle než po dobu 10 let.

5. Doporučení

Vzhledem k tomu, že postoj Rady v prvním čtení je v souladu s dohodou, jež byla uzavřena při interinstitucionálních jednáních, zpravodaj doporučuje, aby byl text přijat bez pozměňovacích návrhů.

(1)

Tato podmínka se nevztahuje na členské státy, u nichž se v okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost jedná o maximální roční objem nižší než 23 milionů vlakových kilometrů a které mají pouze jeden příslušný orgán na vnitrostátní úrovni a jednu smlouvu o veřejných službách pokrývající celou síť.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici

Referenční údaje

11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

26.2.2014                     T7-0148/2014

Návrh Komise

COM(2013)0028 - C7-0024/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

27.10.2016

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Wim van de Camp

13.10.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

10.11.2016

 

 

 

Datum přijetí

5.12.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

15

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Dalton, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Fabio De Masi, Jeroen Lenaers

Datum předložení

7.12.2016

Právní upozornění