Διαδικασία : 2013/0028(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0373/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0373/2016

Συζήτηση :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0497

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 700kWORD 61k
7.12.2016
PE 592.266v02-00 A8-0373/2016

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Wim van de Camp

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, την Άνω και Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Αυστρίας, και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Οκτωβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3)​​ σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0028),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0373/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει τη δήλωση που προσαρτάται στο παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ C 327, 12.11.2013, σ. 122.

(2)

ΕΕ C 356, 5.12.2013, σ. 92.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μεταβίβαση προσωπικού

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 14 και το άρθρο 4 παράγραφοι 4α, 4β και 6, τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την οδηγία 2001/23/ΕΚ σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, και έχουν το δικαίωμα να υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας λαμβάνοντας περαιτέρω μέτρα για την προστασία του προσωπικού, σε συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης, όπως η θέσπιση υποχρεωτικής μεταβίβασης προσωπικού, ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν ισχύει η οδηγία 2001/23/ΕΚ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ο πυλώνας της αγοράς της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους

Ο πυλώνας της αγοράς της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους αποτελείται από τρεις νομοθετικές προτάσεις:

1.  Πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής·

2.  Πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών·

3.  Πρόταση για την κατάργηση του κανονισμού 1192/69 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

2. Η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού 1370/2007

Γενικός στόχος της πρότασης της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των επιβατικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους. Τούτο θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα του σιδηροδρόμου έναντι άλλων τρόπων μεταφοράς και θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο γενικός στόχος, η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση υποχρεωτικής ανάθεσης συμβάσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών μέσω διαγωνισμού για να ενταθεί η ανταγωνιστική πίεση στις εγχώριες σιδηροδρομικές αγορές. Στόχος είναι να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα των επιβατικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Τα εν λόγω μέτρα συνοδεύονται από διατάξεις για τη διασφάλιση ενός ευνοϊκού πλαισίου για τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων με διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση σε τροχαίο υλικό.

Η πρόταση της Επιτροπής συνδέεται στενά με τις προτάσεις για τροποποιήσεις της οδηγίας 2012/34/EΕ σχετικά με τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, οι οποίες θεσπίζουν δικαιώματα ανοικτής πρόσβασης για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και ενισχύουν τις διατάξεις που αφορούν τη διακυβέρνηση της διαχείρισης υποδομών, με στόχο να ενισχυθεί η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στη σιδηροδρομική υποδομή.

3. Διοργανικές διαπραγματεύσεις

Μετά την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, στις 26 Φεβρουαρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν διοργανικές διαπραγματεύσεις (με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση) από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Απρίλιο του 2016, υπό την Προεδρία του Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών στο Συμβούλιο. Μετά από έξι κύκλους τριμερών διαλόγων η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου κατέληξε σε συμφωνία με την Προεδρία του Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2016.

Το κείμενο της συμφωνίας υποβλήθηκε στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) και εγκρίθηκε στις 12 Ιουλίου 2016. Με βάση την έγκριση της επιτροπής, ο πρόεδρος της επιτροπής TRAN, στην επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER I), ανέφερε ότι θα συστήσει στην Ολομέλεια να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση χωρίς τροπολογίες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνάδει με τη συμφωνία, στην οποία κατέληξαν τα δύο θεσμικά όργανα. Μετά τον νομικό-γλωσσικό έλεγχο, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Οκτωβρίου 2016, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία.

4. Κύρια στοιχεία της συμφωνίας

(α) Προδιαγραφές των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας

Οι αρμόδιες αρχές έχουν την υποχρέωση να ορίζουν σαφώς τις προδιαγραφές των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές και το πεδίο εφαρμογής τους, περιλαμβανομένων των οικείων γεωγραφικών περιοχών. Τούτο περιλαμβάνει τη δυνατότητα των αρμοδίων αρχών να ομαδοποιούν τις υπηρεσίες, των οποίων το κόστος καλύπτεται με τις υπηρεσίες, των οποίων το κόστος δεν καλύπτεται. Κατά τον ορισμό των προδιαγραφών οι αρμόδιες αρχές πρέπει να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Οι προδιαγραφές των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας πρέπει επίσης να είναι σύμφωνες προς τους στόχους πολιτικής που αναφέρονται σε έγγραφα πολιτικής δημόσιων μεταφορών στα κράτη μέλη. Η νέα αυτή υποχρέωση εφαρμόζεται σε όλους τους τρόπους χερσαίων μεταφορών που καλύπτονται από τον κανονισμό.

(β) Αποζημίωση καθαρού οικονομικού αποτελέσματος από τη λειτουργία των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι προδιαγραφές των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και η σχετική αποζημίωση του καθαρού οικονομικού αποτελέσματος των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας θα επιτυγχάνουν τους στόχους της πολιτικής δημόσιων μεταφορών κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό. Επιπλέον, το ύψος της αποζημίωσης θα πρέπει να διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα της παροχής δημόσιων επιβατικών μεταφορών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της πολιτικής δημόσιων μεταφορών σε βάθος χρόνου.

(γ) Κοινωνικές διατάξεις

Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι φορείς δημοσίων υπηρεσιών πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του ενωσιακού δίκαιου, του εθνικού δίκαιου ή στο πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων. Η οδηγία 2001/23 σχετικά με τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων εφαρμόζεται σε περίπτωση αλλαγής του φορέα δημόσιας υπηρεσίας, όταν η αλλαγή αυτή συνιστά μεταβίβαση επιχειρήσεως υπό την έννοια της εν λόγω οδηγίας. Όταν αρμόδια αρχή απαιτεί από φορείς δημόσιων υπηρεσιών να πληρούν ορισμένα ποιοτικά και κοινωνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη μεταβίβαση προσωπικού, τα εν λόγω πρότυπα πρέπει να περιλαμβάνονται στα έγγραφα προκήρυξης του διαγωνισμού και στις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

(δ) Ενημέρωση

Οι φορείς δημοσίων υπηρεσιών και οι διαχειριστές υποδομής έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην αρμόδια αρχή τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την προκήρυξη διαγωνισμού για μελλοντικές συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη ζήτηση των επιβατών, τους ναύλους, το κόστος και τα έσοδα, καθώς και για τις προδιαγραφές υποδομής. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες στα ενδιαφερόμενα μέρη όταν καταρτίζουν τις προσφορές τους, ενώ πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η θεμιτή προστασία των εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών.

(ε) Ιδιαιτερότητες στον τομέα του σιδηροδρόμου όσον αφορά την εσωτερική ανάθεση

Σε περίπτωση κατά την οποία ομάδα τοπικών αρμοδίων αρχών αναθέτει σε εσωτερικό φορέα σύμβαση για την παροχή δημόσιων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, πρέπει αφενός το πεδίο αρμοδιότητας κάθε τοπικής αρμόδιας αρχής να μην εκτείνεται σε εθνικό επίπεδο και αφετέρου η ανατεθειμένη σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας να καλύπτει μόνο τις ανάγκες μεταφορών σε αστικά κέντρα ή σε αγροτικές περιοχές ή και στα δύο.

(στ) Απλοποιημένη διαφανής διαδικασία που δεν εισάγει διακρίσεις

Όταν δημόσια αρχή λαμβάνει μόνο μια προσφορά αφού δημοσιεύσει την πρόθεσή της να προβεί σε ανάθεση σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, μπορεί να ακολουθήσει απλοποιημένη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις με τον έναν και μοναδικό υποψήφιο.

(ζ) Ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας

Η ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον σιδηροδρομικό τομέα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού. Ωστόσο, ο κανονισμός περιλαμβάνει εξαιρέσεις από την αρχή αυτή και επιτρέπει την απευθείας ανάθεση ή την εφαρμογή απλοποιημένης διαδικασίας στις εξής περιπτώσεις:

  Έκτακτες περιστάσεις: στο πλαίσιο ανάθεσης μέσω διαγωνισμού, μια δημόσια αρχή μπορεί να αναθέσει απευθείας σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας για διάστημα έως και πέντε ετών, σε καταστάσεις κατά τις οποίες, για παράδειγμα, η αρμόδια αρχή χειρίζεται ήδη ορισμένο αριθμό άλλων διαγωνισμών, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον αριθμό και την ποιότητα των προσφορών που προσδοκά να λάβει ή όταν απαιτείται η αρμόδια αρχή να αλλάξει το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

  Συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας de minimis: Η μέση ετήσια αξία ή η μέση παροχή δημόσιων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών υπολείπεται των ορίων που προβλέπει ο κανονισμός (7,5 εκατομμύρια EUR κατ’ έτος ή 500.000 χιλιόμετρα).

  Απαλλαγή λόγω απόδοσης: Όταν η αρμόδια αρχή εκτιμά ότι η απευθείας ανάθεση δικαιολογείται λόγω των οικείων διαρθρωτικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών της επίμαχης αγοράς και του επίμαχου δικτύου, ιδίως λόγω του μεγέθους, των χαρακτηριστικών ζήτησης, της περιπλοκότητας του δικτύου, της τεχνικής και γεωγραφικής απομόνωσής του και των υπηρεσιών που καλύπτονται από τη σύμβαση(1), και όταν τέτοια σύμβαση θα οδηγούσε σε βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ή/και σε οικονομική αποδοτικότητα σε σύγκριση με την προηγουμένως ανατεθειμένη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η αρμόδια αρχή πρέπει να αιτιολογήσει δεόντως την απόφαση αυτή και να δημοσιεύσει την αιτιολόγηση. Πρέπει επίσης να ορίσει μετρήσιμες, διαφανείς και επαληθεύσιμες απαιτήσεις απόδοσης και να προβαίνει σε περιοδικές αξιολογήσεις, καθώς και να δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με το κατά πόσο ο φορέας λειτουργίας συμμορφώνεται με τις εν λόγω απαιτήσεις απόδοσης.

  Ο διαχειριστής υποδομής και ο φορέας της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας είναι η ίδια οντότητα και η υποδομή εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2012/34/EΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας του διαχειριστή υποδομής.

(η) Περιορισμός του αριθμού συμβάσεων που ανατίθενται στον ίδιο φορέα

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει, πριν ξεκινήσει τη διαδικασία διαγωνισμού, να περιορίσει τον αριθμό των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που ανατίθενται στην ίδια σιδηροδρομική επιχείρηση. Τούτο πρέπει να γίνεται με στόχο να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.

(θ) Πρόσβαση σε σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό

Η αρμόδια αρχή πρέπει να αξιολογεί, στο πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισμού, την κατάσταση όσον αφορά την πρόσβαση σε τροχαίο υλικό για όλους τους δυνητικούς υποψηφίους και να δημοσιεύει την εν λόγω αξιολόγηση. Μετά την αξιολόγηση η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την πρόσβαση σε τροχαίο υλικό. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν τα εξής: τη δημιουργία αποθέματος τροχαίου υλικού, την παροχή εγγύησης για τη χρηματοδότηση του τροχαίου υλικού ή τη δέσμευση για ανάκτηση του τροχαίου υλικού κατά τη λήξη της σύμβασης.

(ι) Έναρξη ισχύος/μεταβατική περίοδος

Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει 12 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του. Οι νέοι κανόνες για την ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας μέσω διαγωνισμού και η απαλλαγή λόγω απόδοσης θα εφαρμόζονται από τις 3 Δεκεμβρίου 2019. Ωστόσο, το άρθρο 5 παράγραφος 6 που προβλέπει την απευθείας ανάθεση χωρίς περιορισμούς δεν θα παύσει να εφαρμόζεται πριν περάσουν 6 έτη από την έναρξη ισχύος. Οι συμβάσεις που ανατίθενται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 6 μπορούν να εξακολουθούν να ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης τους, αλλά όχι για περισσότερα από 10 έτη.

5. Σύσταση

Επειδή η θέση σε πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου συνάδει με τη συμφωνία που επετεύχθη κατά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις, ο εισηγητής συνιστά την έγκρισή της χωρίς τροποποιήσεις.

(1)

Ο όρος αυτός δεν εφαρμόζεται στα κράτη μέλη στα οποία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο μέγιστος ετήσιος όγκος είναι μικρότερος από 23 εκατομμύρια συρμοχιλιόμετρα και τα οποία έχουν μία μόνο αρμόδια αρχή σε εθνικό επίπεδο και μία σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας που διέπει το σύνολο του δικτύου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών

Έγγραφα αναφοράς

11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

26.2.2014                     T7-0148/2014

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2013)0028 - C7-0024/2013

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε 1η ανάγνωση

27.10.2016

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Wim van de Camp

13.10.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.11.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.12.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

15

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dalton, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fabio De Masi, Jeroen Lenaers

Ημερομηνία κατάθεσης

7.12.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου