Menetlus : 2013/0028(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0373/2016

Esitatud tekstid :

A8-0373/2016

Arutelud :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Hääletused :

PV 14/12/2016 - 9.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0497

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 385kWORD 57k
7.12.2016
PE 592.266v02-00 A8-0373/2016

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007 riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise osas

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Wim van de Camp

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007 riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise osas

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  võttes arvesse Leedu Vabariigi Seimi, Luksemburgi Saadikutekoja, Madalmaade Parlamendi Esimese ja Teise Koja, Austria Liidunõukogu ja Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2013. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 8. oktoobri 2013. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(3) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0028) suhtes,

–  Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0373/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud avalduse;

3.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

4.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

5.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT C 327, 12.11.2013, lk 122.

(2)

ELT C 356, 5.12.2013, lk 92.

(3)

Vastuvõetud tekstid, 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi avaldus personali üleviimise kohta

Vastavalt põhjendusele 14 ning artikli 4 lõigetele 4a, 4b ja 6, peavad liikmesriigid täielikult järgima direktiivi 2001/23/EÜ ettevõtjate üleminekul töötajate õiguste kaitsmise kohta ning liikmesriikidel on õigus võtta kooskõlas liidu õigusega personali kaitsmiseks käesoleva direktiivi kohaldamisest kaugemale minevaid lisameetmeid, näiteks nõuda personali kohustuslikku üleviimist, isegi kui direktiiv 2001/23/EÜ ei ole kohaldatav.


SELETUSKIRI

1. Neljanda raudteepaketi turusammas

Neljanda raudteepaketi turusammas hõlmab kolme seadusandlikku ettepanekut:

1.  ettepanek muuta direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas;

2.  ettepanek muuta määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb raudtee-reisijateveoteenuste siseturu avamist;

3.  ettepanek tunnistada kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta.

2. Komisjoni ettepanek määruse (EÜ) nr 1370/2007 muutmiseks

Komisjoni ettepaneku kohaselt on määruse (EÜ) nr 1370/2007 muutmise peamine eesmärk parandada raudtee-reisijateveoteenuste kvaliteeti ja tõhusust. See peaks aitama suurendada raudtee konkurentsivõimet ja atraktiivsust võrreldes teiste transpordiliikidega ning arendada edasi ühtset Euroopa raudteepiirkonda.

Üldeesmärgi saavutamiseks tegi komisjon ettepaneku kehtestada avaliku teenindamise lepingute puhul võistupakkumise korraldamise kohustuse, et suurendada konkurentsisurvet siseriiklikel raudteeveoturgudel. Selle eesmärk on suurendada tõhusust ja parandada raudtee-reisijateveoteenuste kvaliteeti. Nende meetmetega kaasnevad sätted, millega tagatakse võistupakkumiste jaoks soodsad raamtingimused, sealhulgas eeskirjad veeremile juurdepääsu kohta.

Komisjoni ettepanek on tihedalt seotud direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) muutmisega, millega kehtestatakse avatud juurdepääsuõigused raudteeveo-ettevõtjatele ja karmistatakse raudteeinfrastruktuuri.

3. Institutsioonidevahelised läbirääkimised

Pärast Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha vastuvõtmist 26. veebruaril 2014. aastal toimusid 2015. aasta oktoobrist kuni 2016. aasta aprillini, mil nõukogu eesistujariikideks olid Luksemburg ja Madalmaad, institutsioonidevahelised läbirääkimised, et saavutada varane teise lugemise kokkulepe. Pärast kolmepoolsete kohtumiste kuut vooru saavutas Euroopa Parlamendi läbirääkimisrühm nõukogu eesistujariigiga kokkuleppe 19. aprillil 2016. aastal.

Kokkuleppe tekst esitati transpordi- ja turismikomisjonile (TRAN) ning see kiideti heaks 12. juulil 2016. aastal. Transpordi- ja turismikomisjoni heakskiidu alusel teatas TRAN-komisjoni esimees alaliste esindajate komitee (COREPER I) esimehele saadetud kirjas, et ta soovitab täiskogul nõukogu esimese lugemise seisukoha muutmata kujul heaks kiita, eeldusel, et see on kooskõlas kõnealuse kahe institutsiooni vahel saavutatud kokkuleppega. Pärast teksti õiguskeelelist viimistlemist võttis nõukogu kooskõlas kõnealuse kokkuleppega oma esimese lugemise seisukoha vastu 17. oktoobril 2016. aastal.

4. Kokkuleppe põhipunktid

a) Avaliku teenindamise kohustuste täpsustamine

Pädevatel asutustel on kohustus määrata selgelt kindlaks avaliku reisijateveoteenuse osutamise suhtes kohaldatavad avaliku teenindamise kohustused ning nende kohaldamisala, sealhulgas asjaomased geograafilised piirkonnad. See võimaldab pädevatel asutustel rühmitada kulusid katva hinnaga teenuseid kulusid mittekatva hinnaga teenustega. Tehniliste kirjelduste kindlaksmääramisel peavad pädevad asutused järgima liidu õiguse kohaselt proportsionaalsuse põhimõtet. Avaliku teenindamise kohustuste tehnilised kirjeldused peavad ühtlasi olema vastavuses ühistranspordipoliitikat käsitlevates liikmesriikide dokumentides märgitud poliitiliste eesmärkidega. Seda uut kohustust kohaldatakse kõikide määrusega hõlmatud maismaatranspordi liikide suhtes.

b) Avaliku teenindamise kohustuste täitmise netofinantsmõju hüvitamine

Pädevad asutused peavad tagama, et avaliku teenindamise kohustuste tehniliste kirjeldustega ja nende kohustuste netofinantsmõju hüvitamisega saavutatakse ühistranspordipoliitika eesmärgid kulutõhusal viisil. Lisaks tuleb tagada hüvitamine tasemel, millega tagatakse ühistranspordipoliitikas kindlaks määratud nõuetele vastava avaliku reisijateveoteenuse osutamise rahaline jätkusuutlikkus pikas perspektiivis.

c) Sotsiaalsätted

Avaliku teenindamise lepingute täitmisel peavad avaliku teenuse osutajad täitma sotsiaal- ja tööõiguse valdkonnas kohaldatavaid kohustusi, mis on sätestatud liidu õiguses, siseriikliku õiguses või kollektiivlepingutes. Ettevõtete üleminekut käsitlevat direktiivi 2001/23/EÜ kohaldatakse avaliku teenuse osutaja vahetuse suhtes, kui selline vahetus kujutab endast ettevõtja üleminekut nimetatud direktiivi tähenduses. Kui pädev asutus nõuab, et avaliku teenuse osutaja vastaks teatavatele kvaliteedi- ja sotsiaalsetele normidele, tuleb need ning töötajate üleviimisega seotud õigused ja kohustused lisada pakkumisdokumentidesse ja avaliku teenindamise lepingutesse.

d) Teavitamine

Avaliku teenuse osutajatel ja taristuettevõtjatel on kohustus esitada pädevale asutusele tulevaste avaliku teenindamise lepingute pakkumuste esitamise seisukohast oluline teave, sealhulgas teave, mis käsitleb reisijatepoolset nõudlust, piletihindasid, kulusid ja tulusid ning infrastruktuuri tehnilisi kirjeldusi. See teave tuleb huvitatud isikutele pakkumuse ettevalmistamisel kättesaadavaks teha, tagades samal ajal konfidentsiaalse äriteabe seadusliku kaitse.

e) Raudteesektori eripära sisehangete puhul

Kui sõltuva teenusepakkujaga sõlmib raudtee-reisijatevedu käsitleva avaliku teenindamise lepingu kohalike pädevate asutuste rühm, peab igal kohalikul asutusel olema pädevusala, mis ei ole üleriigiline, ning sõlmitud avaliku teenindamise leping võib hõlmata üksnes linnastu või maapiirkondade või mõlemate transpordivajadusi.

f) Lihtsustatud, mittediskrimineeriv ja läbipaistev menetlus

Kui pädev asutus saab pärast seda, kui ta on teatanud oma kavatsusest sõlmida avaliku teenindamise leping, ainult ühe pakkumuse, võib ta järgida lihtsustatud menetlust ning pidada läbirääkimisi ainsa pakkujaga.

g) Avaliku teenindamise lepingute sõlmimine

Raudteeveo avaliku teenindamise lepingute sõlmimiseks tuleb läbi viia võistupakkumine. Määruses on siiski sätestatud erandite tegemine sellest põhimõttest ning lubatud on otselepingu sõlmimine või lihtsustatud menetluse kasutamine järgmistel juhtudel:

  Erakorralised asjaolud: Võistupakkumise raames võib pädev asutus sõlmida avaliku teenindamise otselepingu kuni viieks aastaks olukorras, kui pädev asutus juba korraldab teatavat arvu muid pakkumismenetlusi, mis võivad mõjutada tõenäoliselt saadavate pakkumuste hulka ja kvaliteeti, või kui pädev asutus peab muutma avaliku teenindamise lepingu kohaldamisala.

  Vähese tähtsusega avaliku teenindamise lepingud: Raudtee-reisijatevedu käsitleva avaliku teenindamise lepingu keskmine aastane maksumus või osutamine jääb allapoole määruses osutatud künnist (7,5 miljonit eurot aastas või 500 000 km).

  Toimimise erand: Kui pädev asutus on seisukohal, et otselepingu sõlmimist põhjendavad asjaomase turu ja võrgu asjakohased struktuurilised ja geograafilised eripärad, eelkõige nende suurus, nõudlusega seotud näitajad, võrgu keerukus, selle tehniline ja geograafiline eraldatus ja lepinguga hõlmatud teenused(1), ning kui sellise lepingu tulemusel paraneb teenuste kvaliteet või kulutõhusus või mõlemad võrreldes eelnevalt sõlmitud avaliku teenindamise lepinguga. Pädev asutus peab avaldama selle otsuse põhjaliku selgituse. Samuti peab ta määratlema mõõdetavad, läbipaistvad ja kontrollitavad tulemusnäitajad ning korrapäraselt hindama ja avaldama, kas ettevõtja neid järgib.

  Taristuettevõtja ja avaliku teenuse osutaja on sama üksus ning taristu on taristuettevõtja sõltumatusnõuete osas direktiivi 2012/34/EL kohaldamisalast välja jäetud.

h) Ühe raudtee-ettevõtjaga sõlmitavate lepingute arvu piiramine

Pädevad asutused võivad enne hankemenetluse käivitamist otsustada piirata ühe raudteeveo-ettevõtjaga sõlmitavate avaliku teenindamise lepingute arvu. Seda tehakse konkurentsi suurendamise eesmärgil.

i) Juurdepääs veeremile

Pädev asutus peab hindama hankemenetluse ettevalmistamise käigus veeremile juurdepääsuga seotud olukorda kõikide võimalike pakkujate jaoks ning avaldama hindamise. Hindamise järel võib pädev asutus otsustada võtta meetmeid, et tagada juurdepääs veeremile. Nimetatud meetmed on järgmised: veeremipargi loomine, veeremi rahastamise tagamine või kohustus võtta veerem pärast lepingu kehtivuse lõppemist üle.

j) Jõustumine/üleminek

Käesolev määrus jõustub 12 kuud pärast selle avaldamist. Uusi eeskirju avaliku teenindamise lepingute võistupakkumise ja toimimise erandi kohta hakatakse kohaldama alates 3. detsembrist 2019. Artikli 5 lõike 6 (millega on lubatud ilma piiranguteta otselepingute sõlmimine) kohaldamine lõpetatakse alles kuus aastat pärast jõustumist. Artikli 5 lõike 6 kohaselt sõlmitud lepingud võivad jääda kehtima oma tähtaja lõpuni, kuid mitte kauemaks kui 10 aastat.

5. Soovitus

Kuna nõukogu esimese lugemise seisukoht on kooskõlas institutsioonidevahelistel läbirääkimistel saavutatud kokkuleppega, soovitab raportöör selle muutmata kujul heaks kiita.

(1)

Seda tingimust ei kohaldata liikmesriikide suhtes, kus käesoleva määruse jõustumise hetkel on aastane maksimummaht väiksem kui 23 miljonit rongkilomeetrit ja kus riiklikul tasandil on vaid üks pädev asutus ning kogu võrk on hõlmatud ühe avaliku teenindamise lepinguga.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 1370/2007 muutmine seoses raudtee-reisijateveoteenuste siseturu avamisega

Viited

11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

26.2.2014                     T7-0148/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2013)0028 - C7-0024/2013

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

27.10.2016

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Wim van de Camp

13.10.2014

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.11.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.12.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

15

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Dalton, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Fabio De Masi, Jeroen Lenaers

Esitamise kuupäev

7.12.2016

Õigusalane teave