Menettely : 2013/0028(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0373/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0373/2016

Keskustelut :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0497

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 387kWORD 58k
7.12.2016
PE 592.266v02-00 A8-0373/2016

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Wim van de Camp

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  ottaa huomioon Liettuan parlamentin, Luxemburgin edustajainhuoneen, Alankomaiden parlamentin ylähuoneen ja alahuoneen, Itävallan liittoneuvoston ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 8. lokakuuta 2013 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0028),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0373/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausuman;

3.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

4.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

5.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)

EUVL C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)

Hyväksytyt tekstit 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin lausuma henkilöstön siirrosta

Johdanto-osan 14 kappaleen ja 4 artiklan 4 a ja b kohdan sekä 6 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on noudatettava täysimääräisesti direktiivin 2001/23/EY säännöksiä työntekijöiden oikeuksien turvaamisesta yritysten luovutusten yhteydessä ja niillä on oikeus mennä tämän direktiivin soveltamista pidemmälle ja ryhtyä lisätoimenpiteisiin henkilöstön suojelemiseksi unionin oikeuden mukaisesti, kuten vaatia pakollista henkilöstön siirtoa, vaikka direktiiviä 2001/23/EY ei sovellettaisi.


PERUSTELUT

1. Neljännen rautatiepaketin markkinoita koskeva osio

Neljännen rautatiepaketin markkinoita koskeva osio sisältää kolme lainsäädäntöehdotusta:

1.  ehdotus yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta annetun direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta

2.  ehdotus asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta

3.  ehdotus yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta.

2. Komission ehdotus asetuksen (ETY) N:o 1370/2007 muuttamisesta

Komission ehdotuksen yleinen tavoite asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisessa on parantaa rautateiden henkilöliikenteen laatua ja lisätä niiden operatiivista tehokkuutta. Tällä pitäisi parantaa rautateiden kilpailukykyä ja houkuttelevuutta muihin liikennemuotoihin nähden ja kehittää edelleen yhtenäistä eurooppalaista rautatiealuetta.

Yleisen tavoitteen saavuttamiseksi komissio ehdotti julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten kilpailuttamisen tekemistä pakolliseksi kilpailupaineen lisäämiseksi kotimaan rautatiemarkkinoilla. Tarkoituksena on parantaa rautateiden henkilöliikenteen laatua ja lisätä sen tehokkuutta. Näihin toimiin liittyy määräyksiä, joilla varmistetaan suotuisat edellytykset tarjouskilpailumenettelyille, mukaan luettuina liikkuvan kaluston saatavuutta koskevat säännöt.

Komission ehdotus liittyy läheisesti yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta annettuun direktiiviin 2012/34/EU ehdotettuihin muutoksiin, joissa esitetään avointen infrastruktuurin käyttöoikeuksien antamista rautatieyrityksille ja rataverkon haltijan hallinnointia koskevien säännösten vahvistamista, jotta parannetaan syrjimätöntä pääsyä rautatieinfrastruktuuriin.

3. Toimielinten väliset neuvottelut

Parlamentin hyväksyttyä 26. helmikuuta 2014 ensimmäisen käsittelyn kantansa asiaa koskevia toimielinten neuvotteluja on käyty lokakuusta 2015 huhtikuuhun 2016 pyrkien yhteisymmärrykseen toisen käsittelyn aikaisessa vaiheessa. Neuvoston puheenjohtajavaltioita olivat tuolloin Luxemburg ja Alankomaat. Kolmen trilogikierroksen jälkeen parlamentin neuvotteluryhmä pääsi 19. huhtikuuta 2016 yhteisymmärrykseen neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa.

Sovittu teksti esitettiin liikenne- ja matkailuvaliokunnalle (TRAN), ja se hyväksyttiin 12. heinäkuuta 2016. Valiokunnan hyväksynnän perusteella TRAN-valiokunnan puheenjohtaja lupasi kirjeessään komission pysyvien edustajien (Coreper I) puheenjohtajalle suosittaa täysistunnolle neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan hyväksymistä ilman tarkistuksia edellyttäen, että kyseinen kanta vastaa kahden toimielimen saavuttamaa yhteisymmärrystä. Lingvistijuristien suorittaman tarkistuksen jälkeen neuvosto vahvisti 17. lokakuuta 2016 ensimmäisen käsittelyn kantansa sopimuksen mukaisesti.

4. Sopimuksen pääkohdat

a) Julkisen palvelun velvoitteiden erittely

Toimivaltaisten viranomaisten on määriteltävä selvästi julkisen palvelun velvoitteiden eritelmät julkisessa henkilöliikenteessä samoin kuin niiden soveltamisala, asianomaiset maatieteelliset alueet mukaan luettuina. Tähän sisältyy toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus yhdistää kustannukset kattavat palvelut samaan kokonaisuuteen kustannuksia kattamattomien palvelujen kanssa. Vahvistaessaan kyseisiä eritelmiä toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava unionin oikeuden mukaista suhteellisuusperiaatetta. Julkisen palvelun velvoitteiden eritelmien on myös oltava johdonmukaisia julkista liikennettä koskevissa jäsenvaltioiden toimintapoliittisissa asiakirjoissa esitettyjen toimintapoliittisten tavoitteiden kanssa. Tätä uutta velvoitetta sovelletaan kaikkiin maaliikennemuotoihin, joita asetus koskee.

b) Julkisen palvelun velvoitteiden taloudellisten nettovaikutusten korvaaminen

Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että julkisen palvelun velvoitteiden eritelmillä ja niihin liittyvällä julkisen palvelun velvoitteiden taloudellisten nettovaikutusten korvaamisella saavutetaan julkista liikennettä koskevan suunnitelman tavoitteet kustannustehokkaasti. Lisäksi on varmistettava julkisen henkilöliikenteen tarjonnan jatkumisen taloudellinen kestävyys pitkällä aikavälillä julkista liikennettä koskevassa politiikassa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

c) Sosiaaliturvaa koskevat säännökset

Julkisen liikenteen harjoittajien on noudatettava unionin oikeuteen, kansalliseen lainsäädäntöön tai työehtosopimuksiin perustuvia, sosiaali- ja työlainsäädännön alalla sovellettavia velvoitteita. Yrityksen luovutuksesta annettua neuvoston direktiiviä 2001/23/EY sovelletaan julkisen liikenteen harjoittajan vaihtumiseen kun vaihtumisessa on kyse mainitussa direktiivissä tarkoitetusta yrityksen luovutuksesta. Jos toimivaltainen viranomainen edellyttää julkisen liikenteen harjoittajilta tiettyjen laatuvaatimusten tai sosiaalisten vaatimusten noudattamista, tarjousasiakirjoissa ja julkisia palveluhankintoja koskevissa sopimuksissa on oltava nämä tiedot, mukaan luettuina tiedot oikeuksista ja velvoitteista, jotka liittyvät henkilöstön siirtoon.

d) Tietojen antaminen

Julkisen liikenteen harjoittajilla ja rataverkon haltijoilla on velvollisuus antaa toimivaltaiselle viranomaiselle olennaiset tiedot julkisia hankintapalveluja koskevan sopimuksen tekemiseksi, mukaan luettuina tiedot matkustajaliikenteen kysynnästä, lippujen hinnoista, kustannuksista ja tuloista sekä infrastruktuurieritelmistä. Nämä tiedot on asetettava intressitahojen saataville, kun ne valmistelevat tarjouksiaan, varmistaen samalla liiketoimintaa koskevien luottamuksellisten tietojen oikeutettu suojelu.

e) Rautateiden eritelmät, jotka koskevat niin sanottuja in house -hankintoja

Kun toimivaltaisten paikallisviranomaisten ryhmittymä tekee rautateiden henkilöliikennepalvelujen julkisia hankintapalveluja koskevan sopimuksen sisäisen liikenteenharjoittajan kanssa, kullakin toimivaltaisella paikallisviranomaisella on oltava vastuualue, joka ei ole kansallinen, ja tehty julkisia hankintapalveluja koskeva sopimus voi kattaa vain kaupunkitaajamien tai maaseutualueiden liikennetarpeet taikka molemmat.

f) Yksinkertaistettu syrjimätön ja avoin menettely

Jos toimivaltainen viranomainen vastaanottaa vain yhden tarjouksen tarjouskilpailumenettelyn järjestämistä koskevan aikomuksen julkaisemisen johdosta, se voi noudattaa yksinkertaistettua menettelyä neuvotteluissa ainoan tarjoajan kanssa.

g) Julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekeminen

Rautateiden julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset on tehtävä tarjouskilpailumenettelyssä. Asetukseen kuitenkin sisältyy poikkeuksia tästä periaatteesta. Seuraavissa tapauksissa voidaan sopimus tehdä ilman tarjouskilpailumenettelyä tai yksinkertaistetulla menettelyllä:

  Poikkeukselliset olosuhteet: Tarjouskilpailumenettelyssä toimivaltainen viranomainen voi tehdä julkisia hankintapalveluja koskevan sopimuksen suoraan enintään viideksi vuodeksi tilanteissa, joissa toimivaltaisella viranomaisella esimerkiksi on jo meneillään joitakin muita tarjouskilpailuja, jotka voisivat vaikuttaa todennäköisesti saatavien tarjousten laatuun ja määrään, tai kun toimivaltaisen viranomaisen on muutettava julkisia hankintapalveluja koskevan sopimuksen soveltamisalaa.

  Julkisia hankintapalveluja koskevien sopimusten vähimmäistaso: Julkisten henkilöliikennepalvelujen keskimääräinen vuosittainen arvo euroina tai niiden tarjonta kilometreinä jää asetuksessa säädettyjen raja-arvojen alle (7,5 miljoonaa euroa vuodessa tai 500 000 kilometriä).

  Suorituskykyä koskevat poikkeukset: Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että sopimuksen teko ilman tarjouskilpailua on perusteltua ottaen huomioon asianomaisten markkinoiden ja verkon asiaankuuluvat rakenteelliset ja maantieteelliset ominaispiirteet ja erityisesti koko, kysynnän ominaispiirteet, verkon monitahoisuus, tekninen ja maantieteellinen eristyneisyys sekä sopimuksen kattamat palvelut(1) ja jos tällainen sopimus parantaisi palvelujen laatua ja/tai kustannustehokkuutta taikka molempia aikaisempaan sopimukseen verrattuna. Toimivaltaisen viranomaisen on julkistettava tällaisen päätöksen asianmukaiset perustelut. Sen on myös määritettävä avoimet mitattavissa ja todennettavissa olevat suorituskykyvaatimukset ja arvioitava säännöllisesti, onko liikenteenharjoittaja saavuttanut suorituskykyvaatimuksia koskevat tavoitteensa, ja julkistettava arviointinsa tulos.

  Rataverkon haltija ja julkisia hankintapalveluja koskevan sopimuksen liikenteenharjoittaja on sama taho, ja rautatieinfrastruktuuri on jätetty direktiivin 2012/34/EU soveltamisalan ulkopuolelle rataverkon haltijan riippumattomuuden turvaamiseksi.

h) Saman liikenteenharjoittajan kanssa tehtävien sopimusten lukumäärän rajoittaminen

Toimivaltainen viranomainen voi ennen tarjouskilpailumenettelyn käynnistämistä päättää rajoittaa saman rautatieyrityksen kanssa tehtävien julkisia hankintapalveluja koskevien sopimusten lukumäärää. Tämä tehdään siksi, että kilpailu lisääntyisi.

i) Rautateiden liikkuvan kaluston saatavuus

Tarjouskilpailumenettelyjä valmistellessaan toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava, onko rautateiden liikkuvaa kalustoa kaikkien potentiaalisten tarjoajien saatavilla, ja julkistettava arvio. Arvion jälkeen toimivaltainen viranomainen voi päättää toteuttaa toimenpiteitä liikkuvan kaluston saatavuuden varmistamiseksi. Nämä toimenpiteet käsittävät muun muassa seuraavat: liikkuvan kaluston reservin luominen, liikkuvan kaluston rahoituksen takaaminen ja liikkuvan kaluston haltuun ottaminen sopimuksen voimassaolon päättyessä.

j) Voimaantulo/siirtymäaika

Asetus tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta. Julkisia hankintapalveluja koskevien sopimusten tarjouskilpailuja ja suorituskykyä koskevia poikkeuksia koskevia uusia sääntöjä sovelletaan 3. joulukuuta 2019 alkaen. Kuitenkin 5 artiklan 6 kohdan, jossa sallitaan sopimuksen tekeminen ilman tarjouskilpailua ja ilman rajoitteita, soveltaminen lakkaa vain kuusi vuotta voimaantulon jälkeen. Asetuksen 5 artiklan 6 kohdan nojalla tehtyjen sopimusten soveltamista voidaan jatkaa niiden voimassaolon päättymiseen saakka, mutta enintään 10 vuoden ajan.

5. Suositus

Koska neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta on toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadun sopimuksen mukainen, esittelijä suosittelee, että se hyväksytään.

(1)

Tätä ehtoa ei sovelleta jäsenvaltioihin, joissa tämän asetuksen voimaantulopäivänä vuosittainen enimmäisvolyymi on enintään 23 miljoonaa junakilometriä ja joilla on ainoastaan yksi toimivaltainen viranomainen kansallisella tasolla ja yksi julkisia palveluhankintoja koskeva sopimus, joka kattaa koko verkon.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttaminen rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta

Viiteasiakirjat

11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

26.2.2014                     T7-0148/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0028 - C7-0024/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

27.10.2016

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Wim van de Camp

13.10.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.11.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.12.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

15

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Dalton, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Fabio De Masi, Jeroen Lenaers

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.12.2016

Oikeudellinen huomautus