Postupak : 2013/0028(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0373/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0373/2016

Rasprave :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0497

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 546kWORD 57k
7.12.2016
PE 592.266v02-00 A8-0373/2016

o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Wim van de Camp

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  uzimajući u obzir obrazložena stajališta, koja su u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti dostavili litavski parlament, luksemburški Zastupnički dom, nizozemski Senat i nizozemski Zastupnički dom, austrijsko Savezno vijeće te švedski parlament, u kojima se navodi da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti;

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 8. listopada 2013.(2),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju(3) o prijedlogu Komisije upućenom Parlamentu i Vijeću (COM(2013)0029),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za promet i turizam (A8-0373/2016),

1.  prihvaća Stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  prihvaća izjavu priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  utvrđuje da je akt usvojen u skladu sa Stajalištem Vijeća;

4.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniraju Europske unije;

5.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni, te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 327, 12.11.2013., str. 122.

(2)

SL C 356, 5.12.2013., str. 92.

(3)

Usvojeni tekstovi od 26.2.2014., P7_TA(2014)0148.


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Europskog parlamenta o prijelazu osoblja

U skladu s uvodnom izjavom 14. i člankom 4. stavcima 4.a, 4.b i 6. države članice moraju u potpunosti poštovati Direktivu 2001/23/EZ u odnosu na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća te su ovlaštene izlaziti izvan opsega primjene te Direktive i poduzeti dodatne mjere za zaštitu osoblja u skladu s pravom Unije, primjerice traženjem obveznog prijelaza osoblja čak i u slučaju da se Direktiva 2001/23/EZ ne primjenjuje.


OBRAZLOŽENJE

1. Tržišni stup četvrtog željezničkog paketa

Tržišni stup četvrtog željezničkog paketa obuhvaća tri zakonodavna prijedloga:

1.  Prijedlog izmjene Direktive 2012/34/EU o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom;

2.  Prijedlog izmjene Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika;

3.  Prijedlog o stavljanju izvan snage Uredbe br. 1192/69 o zajedničkim pravilima normalizacije računa željezničkih prijevoznika.

2. Prijedlog Komisije za izmjenu Uredbe 1370/2007

Opći cilj prijedloga Komisije da se izmijeni Uredba (EZ) br. 1370/2007 jest poboljšanje kvalitete usluga željezničkog prijevoza putnika i njegove operativne učinkovitosti. Njime bi se trebala unaprijediti konkurentnost i atraktivnost željeznice u odnosu na druge vidove prijevoza i omogućiti dodatni razvoj jedinstvenog Europskog željezničkog prostora.

Kako bi se ostvario navedeni opći cilj, Komisija je predložila uvođenje obveznog konkurentnog javnog nadmetanja za ugovore o pružanju javnih usluga da bi se pojačao pritisak konkurencije na domaća tržišta željezničkog prijevoza, a sa svrhom poboljšanja učinkovitosti i kvalitete usluga željezničkog prijevoza putnika. Te mjere prate odredbe kojima se jamče pogodni okvirni uvjeti za konkurentne postupke javnog nadmetanja, što podrazumijeva i pravila o pristupu željezničkim vozilima.

Prijedlog Komisije usko je povezan s predloženim izmjenama Direktive 2012/34/EU o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora kojima se za željeznička poduzeća uvodi pravo slobodnog pristupa i jačaju odredbe o rukovođenju upravljanja infrastrukturom radi jačanja nediskriminatornog pristupa željezničkoj infrastrukturi.

3. Međuinstitucijski pregovori

Nakon što je Parlament 26. veljače 2014. usvojio stajalište u prvom čitanju započeli su međuinstitucijski pregovori s ciljem postizanja ranog sporazuma u drugom čitanju, a trajali su od listopada 2015. do travnja 2016. godine, dakle za vrijeme luksemburškog i nizozemskog predsjedanja Vijećem. Nakon šest krugova trijaloga pregovarački tim Parlamenta postigao je 19. travnja 2016. sporazum s predsjedništvom Vijeća.

Tekst sporazuma predočen je Odboru za promet i turizam (TRAN) i usvojen 12. srpnja 2016. godine. Predsjednik Odbora TRAN je, na temelju odobrenja Odbora, u dopisu upućenom predsjedniku Odbora stalnih predstavnika (COREPER I) naveo da će preporučiti da se na plenarnoj sjednici odobri Stajalište Vijeća u prvom čitanju bez izmjena pod uvjetom da bude u skladu sa sporazumom koji su postigle te dvije institucije. Nakon pravne i jezične provjere Vijeće je 17. listopada 2016. donijelo Stajalište u prvom čitanju u skladu sa sporazumom.

4. Glavni dijelovi sporazuma

(a) Specifikacija obveza obavljanja javnih usluga

Nadležna tijela imat će obvezu jasno utvrditi specifikacije za obveze obavljanja javnih usluga u javnom prijevozu putnika i područje njihove primjene, što podrazumijeva i geografska područja. To obuhvaća i mogućnost da nadležna tijela grupiraju usluge koje pokrivaju trošak i usluge koje ne pokrivaju trošak. Prilikom utvrđivanja tih specifikacija i nadležna tijela morat će poštovati načelo proporcionalnosti u skladu s pravom Unije. Specifikacije obveza obavljanja javnih usluga moraju, osim toga, biti usklađene s ciljevima politike navedenima u dokumentima država članica o politici javnog prijevoza. Navedena nova obveza mjerodavna je za sve vidove kopnenog prijevoza obuhvaćene Uredbom.

(b) Naknada neto financijskog učinka obveza obavljanja javnih usluga

Nadležna tijela morat će zajamčiti da se specifikacijama obveza obavljanja javnih usluga i s njima povezanim naknadama neto financijskog učinka obveza obavljanja javnih usluga na ekonomičan način ostvaruju ciljevi politike javnog prijevoza. Osim toga, naknada će morati biti na razini kojom se jamči financijska održivost pružanja usluga javnog prijevoza putnika u skladu sa zahtjevima utvrđenima politikom javnog prijevoza na dugi rok.

(c) Odredbe o socijalnoj zaštiti

Pri provođenju obveza obavljanja javnih usluga operateri javnih usluga bit će dužni pridržavati se obveza mjerodavnih u području socijalnog i radnog prava utvrđenih pravom Unije, nacionalnim pravom ili kolektivnim ugovorima. Direktiva 2001/23/EZ o prijenosu poduzeća primjenjivat će se u slučaju promjene operatera javnih usluga kada takva promjena predstavlja prijenos poduzeća u smislu te Direktive. Ako nadležno tijelo zatraži od operaterâ javnih usluga usklađivanje s određenim standardima kvalitete i socijalnim standardima, ti standardi, što obuhvaća i prava i obveze u vezi s premještanjem osoblja, moraju biti uključeni u dokumentaciju za nadmetanje i ugovore o javnim uslugama.

(d) Pružanje informacija

Operateri javnih usluga i upravitelji infrastrukture imat će obvezu da nadležnom tijelu dostavljaju informacije nužne za dodjelu budućih ugovora o javnim uslugama, uključujući i podatke o potražnji putnika, cijenama karata, troškovima i prihodima te specifikacije infrastrukture. Te informacije moraju se učiniti dostupnima svim zainteresiranim stranama tijekom pripreme ponude, ali pritom treba osigurati legitimnu zaštitu povjerljivih poslovnih informacija.

(e) Posebnosti u željezničkom prijevozu u vezi s internom dodjelom

Kad skupina lokalnih nadležnih tijela dodijeli ugovor o pružanju usluga željezničkog prijevoza putnika internom operateru, svako nadležno tijelo mora imati područje nadležnosti koje nije nacionalna razina, a ugovor o javnim uslugama može pokrivati samo potrebe za prijevozom u gradskim aglomeracijama ili ruralnim područjima, ili i u jednim i u drugim.

(f) Pojednostavnjen i transparentan postupak bez diskriminacije

Ako nadležno tijelo nakon objave namjere o dodjeli ugovora o javnim uslugama primi samo jednu ponudu, može postupiti u skladu s pojednostavnjenim postupkom koji podrazumijeva pregovore s jedinim ponuđačem.

(g) Dodjela ugovora o javnim uslugama

Ugovori o javnim željezničkim uslugama moraju se dodijeliti na temelju konkurentnog postupka nadmetanja. Međutim, Uredba sadrži iznimke od tog načela koje omogućuju izravnu dodjelu ili pojednostavnjeni postupak u sljedećim slučajevima:

  Izvanredne okolnosti: u okviru konkurentne dodjele nadležna tijela mogu izravno dodijeliti ugovore o javnim uslugama koji ne premašuju pet godina za situacije, na primjer, u kojima nadležno tijelo već vodi niz konkurentnih postupaka nadmetanja koji bi mogli utjecati na broj i kvalitetu ponuda koje će vjerojatno biti zaprimljene ili kad nadležno tijelo mora promijeniti opseg ugovora o javnim uslugama.

  Ugovori o javnim uslugama de minimis: prosječna godišnja vrijednost ili pružanje usluga javnog željezničkog prijevoza putnika niži su od pragova utvrđenih Uredbom (7,5 milijuna EUR godišnje ili 500 000 km).

  Izuzeće u pogledu učinkovitosti: ako nadležno tijelo smatra da je izravna dodjela opravdana odgovarajućim strukturnim i zemljopisnim značajkama dotičnog tržišta i mreže, a posebno veličinom, značajkama potražnje, složenosti mreže, tehničkom i zemljopisnom izolacijom te uslugama obuhvaćenima ugovorom(1), i ako takav ugovor može dovesti do poboljšanja kvalitete usluga i/ili veće ekonomičnosti u usporedbi s prethodno dodijeljenim ugovorom o javnim uslugama. Nadležno tijelo bit će dužno o tome objaviti obrazloženu odluku. Osim toga, morat će utvrditi mjerljive, transparentne i provjerljive zahtjeve u pogledu učinkovitosti i periodički ocjenjivati i objavljivati je li ih željeznički prijevoznik ostvario.

  Upravitelj infrastrukture i operateri javnih usluga isti su gospodarski subjekt, a infrastruktura nije obuhvaćena područjem primjene Direktive 2012/34/EU u pogledu uvjeta u vezi s nezavisnošću upravitelja infrastrukture.

(h) Ograničenje broja ugovora dodijeljenih istom prijevozniku

Nadležno tijelo može prije početka postupka nadmetanja ograničiti broj ugovora o javnim uslugama koje će dodijeliti istom željezničkom prijevozniku. Svrha je te mjere povećanje tržišnog natjecanja.

(i) Pristup željezničkim vozilima

Nadležno tijelo morat će ocijeniti, u okviru pripreme postupka nadmetanja, stanje u pogledu pristupa željezničkim vozilima za sve potencijalne ponuđače i objaviti svoju ocjenu. Nakon te ocjene nadležno tijelo može odlučiti poduzeti mjere kojima se jamči pristup željezničkim vozilima. Te mjere uključuju sljedeće: stvaranje voznog parka željezničkih vozila, osiguranje jamstva za željeznička vozila ili obvezu o preuzimanju željezničkih vozila na kraju ugovora.

(j) Stupanje na snagu/prijelazno razdoblje

Uredba stupa na snagu 12 mjeseci od dana objave. Nova pravila o konkurentnoj dodjeli ugovora o javnim uslugama i izuzeću u pogledu učinkovitosti primjenjuju se od 3. prosinca 2019. godine. Međutim, članak 5. stavak 6., kojim se dopušta neograničena izravna dodjela, prestaje vrijediti tek 6 godina nakon stupanja na snagu. Ugovori dodijeljeni na osnovi članka 5. stavka 6. mogu ostati na snazi do svog isteka, ali najviše 10 godina.

5. Preporuka

S obzirom na to da je Stajalište Vijeća u prvom čitanju u skladu sa sporazumom postignutim na međuinstitucijskim pregovorima, izvjestitelj preporučuje njegovo usvajanje bez izmjena.

(1)

To nije mjerodavno za države članice u kojima je prilikom stupanja na snagu Uredbe najveći godišnji opseg manji od 23 milijuna vlak-kilometara i koje imaju samo jedno nadležno tijelo na nacionalnoj razini te jedan ugovor o javnim uslugama koji obuhvaća cjelokupnu mrežu.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1370/2007 o otvaranju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika

Referentni dokumenti

11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

26.2.2014                     T7-0148/2014

Prijedlog Komisije

COM(2013)0028 - C7-0024/2013

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

27.10.2016

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Wim van de Camp

13.10.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.11.2016

 

 

 

Datum usvajanja

5.12.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

15

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Dalton, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Fabio De Masi, Jeroen Lenaers

Datum podnošenja

7.12.2016

Pravna napomena