Procedūra : 2013/0028(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0373/2016

Pateikti tekstai :

A8-0373/2016

Debatai :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Balsavimas :

PV 14/12/2016 - 9.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0497

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 685kWORD 52k
7.12.2016
PE 592.266v02-00 A8-0373/2016

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Wim van de Camp

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu

(11198/1/2016– C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Deputatų Rūmų, Nyderlandų Karalystės Pirmųjų Rūmų, Nyderlandų Karalystės Antrųjų Rūmų, Austrijos Respublikos Bundesrato ir Švedijos Karalystės Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 8 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją (3) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0028) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0373/2016),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pritaria pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

4.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

5.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 327, 2013 11 12, p. 122.

(2)

OL C 356, 2013 12 5, p. 92.

(3)

2014 m. vasario 26 d. priimti tekstai, P7_TA(2014)0148.


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas dėl darbuotojų perdavimo

Pagal 14 konstatuojamąją dalį ir 4 straipsnio 4a, 4b ir 6 dalis valstybės narės turi visapusiškai laikytis Direktyvos 2001/23/EB dėl darbuotojų teisių apsaugos įmonių perdavimo atveju ir turi teisę, be šios direktyvos taikymo, imtis papildomų darbuotojų apsaugos priemonių laikantis Sąjungos teisės, pvz., reikalauti privalomo darbuotojų perdavimo, net jei Direktyva 2001/23/EB nebūtų taikoma.


AIŠKINAMOJI DALIS

1. Ketvirtojo geležinkelių dokumentų rinkinio rinkos ramstis

Ketvirtojo geležinkelių dokumentų rinkinio rinkos ramstis apima tris toliau išvardytus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

1.  Pasiūlymas iš dalies pakeisti Direktyvą 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo ir geležinkelių infrastruktūros valdymo požiūriais.

2.  Pasiūlymas iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1370/2007, siekiant atverti vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinką.

3.  Pasiūlymas panaikinti Reglamentą (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių.

2. Komisijos pasiūlymas iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1370/2007

Bendras Komisijos pasiūlymo iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1370/2007 tikslas – pagerinti keleivinio geležinkelių transporto paslaugų kokybę ir užtikrinti veiksmingesnį jų teikimą. Taip turėtų būti pagerintas geležinkelio konkurencingumas ir patrauklumas kitų transporto rūšių atžvilgiu ir toliau vystoma bendra Europos geležinkelių erdvė.

Kad būtų pasiektas šis bendrasis tikslas, Komisija pasiūlė pradėti rengti privalomus konkurencinius konkursus dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių, siekiant padidinti konkurencinį spaudimą vidaus geležinkelių rinkoms. Taip norima užtikrinti didesnį veiksmingumą ir geresnę keleivinio geležinkelių transporto paslaugų kokybę. Šias priemones lydi nuostatos, skirtos palankioms pagrindinėms konkurencinių konkursų sąlygoms užtikrinti, įskaitant taisykles dėl galimybės naudotis riedmenimis.

Komisijos pasiūlymas glaudžiai susijęs su siūlomais Direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, pakeitimais, kuriais nustatomos su atvira prieiga susijusios teisės geležinkelio įmonėms ir sugriežtinamos nuostatos dėl infrastruktūros valdymo reglamentavimo, siekiant sustiprinti nediskriminacinę prieigą prie geležinkelių infrastruktūros.

3. Tarpinstitucinės derybos

2014 m. vasario 26 d. Parlamentui priėmus poziciją per pirmąjį svarstymą, nuo 2015 m. spalio mėn. iki 2016 m. balandžio mėn. – Tarybai pirmininkaujant Liuksemburgui ir Nyderlandams – vyko tarpinstitucinės derybos (siekiant išankstinio susitarimo per antrąjį svarstymą). Po šešių trišalio dialogo raundų 2016 m. balandžio 19 d. Parlamento derybų grupė pasiekė susitarimą su Tarybai pirmininkavusia šalimi.

Susitarimo tekstas buvo pateiktas Transporto ir turizmo (TRAN) komitetui, o 2016 m. liepos 12 d. jam pritarta. Atsižvelgdamas į komiteto pritarimą, TRAN komiteto pirmininkas savo laiške Nuolatinių atstovų komitetui (COREPER I) pažymėjo, kad plenarinio posėdžio dalyviams rekomenduos pritarti per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai be pakeitimų, tačiau ji turi atitikti abiejų institucijų pasiektą susitarimą. Po teisininkų lingvistų patikrinimo Taryba 2016 m. spalio 17 d. priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą atsižvelgdama į susitarimą.

4. Pagrindiniai susitarimo elementai

a) Viešųjų paslaugų įsipareigojimų specifikacijos

Kompetentingos institucijos (KI) turės pareigą aiškiai apibrėžti viešųjų paslaugų įsipareigojimų specifikacijas viešojo transporto srityje ir jų taikymo sritį, įskaitant susijusias geografines vietoves. Tai apima galimybę KI grupuoti išlaidas dengiančias ir jų nedengiančias paslaugas. Apibrėždamos specifikacijas, KI, vadovaudamosi Sąjungos teisės nuostatomis, turės laikytis proporcingumo principo. Be to, viešųjų paslaugų įsipareigojimų specifikacijos turi atitikti valstybių narių viešojo transporto politikos dokumentuose nustatytus politikos tikslus. Ši nauja pareiga taikytina visoms sausumos transporto rūšims, kurias apima reglamentas.

b) Viešųjų paslaugų įsipareigojimų specifikacijų taikymo grynojo finansinio poveikio kompensavimas

KI turės užtikrinti, kad taikant viešųjų paslaugų įsipareigojimų specifikacijas ir susijusį viešųjų paslaugų įsipareigojimų grynojo finansinio poveikio kompensavimą viešojo transporto politikos tikslai būtų pasiekti ekonomiškai efektyviu būdu. Be to, turės būti nustatytas tokio dydžio kompensavimas, kad teikiamų viešojo transporto paslaugų finansinis tvarumas būtų užtikrintas laikantis ilgalaikės viešojo transporto politikos reikalavimų.

c) Socialinės nuostatos

Vykdydami viešųjų paslaugų įsipareigojimus, viešųjų paslaugų operatoriai turės laikytis socialinėje ir darbo teisės srityse taikytinų įsipareigojimų, nustatytų Sąjungos teisės, nacionalinės teisės arba kolektyvinių sutarčių nuostatomis. Direktyva 2001/23 dėl įmonių perdavimo bus taikoma keičiant viešųjų paslaugų operatorių, jei toks keitimas reikš įmonės perdavimą pagal tos direktyvos nuostatas. KI reikalaujant, kad operatoriai laikytųsi tam tikrų kokybės ir socialinių standartų, šie, įskaitant su personalo perkėlimu susijusias teises ir pareigas, turi būti įtraukiami į konkurso dokumentus ir viešojo paslaugų pirkimo sutartis.

d) Informacijos teikimas

Viešųjų paslaugų operatoriai ir infrastruktūros valdytojai turės pareigą pateikti KI informaciją, kuri itin svarbi varžantis dėl būsimųjų viešojo paslaugų pirkimo sutarčių, įskaitant informaciją apie keleivių paklausą, tarifus, išlaidas ir įplaukas bei infrastruktūros specifikacijas. Turi būti pasirūpinama, kad ši informacija būtų prieinama suinteresuotosioms šalims joms rengiant savo pasiūlymus, kartu užtikrinant teisėtą konfidencialios verslo informacijos apsaugą.

e) Specifinės nuostatos dėl geležinkelių skiriant vidaus sutartis

Kai viešojo geležinkelių transporto paslaugų sutartį vidaus operatoriui skiria vietos KI grupė, kiekviena iš vietos KI turi būti kompetentinga veikti srityje, kuri nėra nacionalinė, o paskirtoji viešojo paslaugų pirkimo sutartis gali apimti tik miesto aglomeracijų, kaimo vietovių arba ir vienų, ir kitų transporto reikmes.

f) Supaprastinta nediskriminacinė ir skaidri procedūra

Jei paskelbus apie ketinimą skirti viešojo paslaugų pirkimo sutartį KI gauna tik vieną pasiūlymą, ji gali taikyti supaprastintą procedūrą, kuri apima derybas su vieninteliu konkurso dalyviu.

g) Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių skyrimas

Geležinkelio paslaugų viešojo pirkimo sutartys skiriamos surengiant konkurencinį konkursą. Tačiau į reglamentą įtrauktos išimtys iš šio principo, kurias taikant sutartis toliau išvardytais atvejais galima skirti tiesiogiai arba pagal supaprastintą procedūrą.

  Išskirtinės aplinkybės: ne ilgesnės nei 5 metų trukmės viešojo paslaugų pirkimo sutartį KI, laikydamasi konkurso tvarkos, gali tiesiogiai skirti atvejais, kai, pvz., ji jau būna surengusi tam tikrą skaičių kitų konkurencinių konkursų ir tai gali paveikti pasiūlymų, kuriuos gauti ji gali tikėtis, skaičių ir kokybę arba kai KI prireikia pakeisti viešojo paslaugų pirkimo sutarties taikymo sritį.

  De minimis viešojo paslaugų pirkimo sutartys: vidutinė metinė viešojo geležinkelių transporto paslaugų vertė arba vidutinis metinis jų teikimo rodiklis krenta žemiau reglamente apibrėžtų ribų (7,5 mln. EUR per metus arba 500 000 km).

  Su veikla susijusios išimtys: kai KI nusprendžia, kad tiesioginį sutarties skyrimą pagrindžia atitinkamos struktūrinės ir geografinės susijusios rinkos ir tinklo ypatybės – pirmiausia jų dydis, paklausos ypatybės, tinklo sudėtingumas, jo techninis ir geografinis izoliuotumas bei paslaugos, kurias apima sutartis(1) – ir, jei skyrus tokią sutartį, pagerėtų paslaugų kokybė ir (arba) išlaidų veiksmingumas palyginti su anksčiau paskirta viešojo paslaugų pirkimo sutartimi. KI turės paskelbti pagrįstą šio sprendimo pagrindimą. Ji taip pat turės apibrėžti skaidrius veiklos reikalavimus, kuriuos būtų įmanoma įvertinti ir patikrinti, bei periodiškai vertinti ir skelbti, ar operatorius jų laikosi.

  Infrastruktūros valdytojas ir viešojo paslaugų pirkimo sutarties operatorius yra tas pats subjektas, tad, atsižvelgiant į infrastruktūros valdytojams keliamus nepriklausomumo reikalavimus, infrastruktūra į Direktyvos 2012/34/ES taikymo sritį nepatenka.

h) Tam pačiam operatoriui skiriamų sutarčių skaičiaus ribojimas

Prieš inicijuodama konkurso procedūrą, KI gali nuspręsti apriboti viešojo paslaugų pirkimo sutarties dalių, kurias ketinama skirti tai pačiai geležinkelio įmonei, skaičių. Taip būtų daroma siekiant didinti konkurenciją.

i) Galimybė naudotis geležinkelių riedmenimis

Rengdamasi konkurso procedūrai, KI turės įvertinti padėtį, susijusią su visų potencialių konkurso dalyvių galimybe naudotis geležinkelių riedmenimis, ir paskelbti vertinimą. Atlikusi šį vertinimą, KI gali nuspręsti imtis priemonių, reikalingų galimybei naudotis riedmenimis užtikrinti. Šios priemonės apima riedmenų parko sukūrimą, riedmenų finansavimo garantijos suteikimą arba pareigą perimti riedmenis baigiant galioti sutarčiai.

j) Įsigaliojimas / perėjimas

Reglamentas įsigalioja per 12 mėnesių po jo paskelbimo dienos. Naujos viešojo paslaugų pirkimo sutarčių skyrimo konkurso tvarka ir su veikla susijusių išimčių taisyklės bus taikomos nuo 2019 m. gruodžio 3 d. Tačiau 5 straipsnio 6 dalis, pagal kurią sutartis gali būti tiesiogiai skiriama be jokių apribojimų, nebebus taikoma tik praėjus 6 metams po įsigaliojimo. Pagal 5 straipsnio 6 dalį paskirtos sutartys gali toliau būti taikomos, kol baigsis jų galiojimas, tačiau ne ilgiau negu 10 metų.

5. Rekomendacija

Kadangi per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija atitinka tarpinstitucinių derybų metu pasiektą susitarimą, pranešėjas siūlo komitetui jai pritarti be pakeitimų.

(1)

Ši sąlyga nebūtų taikoma valstybėms narėms, kuriose šio reglamento įsigaliojimo metu maksimali metinė apimtis nesiektų 23 mln. traukinio nuvažiuotų kilometrų ir kurios turėtų tik vieną nacionalinio lygmens KI ir vieną visą tinklą apimančią viešojo paslaugų pirkimo sutartį.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dalinis pakeitimas dėl šalių keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkų atvėrimo

Nuorodos

11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

26.2.2014                     T7-0148/2014

Komisijos pasiulymas

COM(2013)0028 - C7-0024/2013

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

27.10.2016

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Wim van de Camp

13.10.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

10.11.2016

 

 

 

Priėmimo data

5.12.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

15

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Dalton, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Fabio De Masi, Jeroen Lenaers

Pateikimo data

7.12.2016

Teisinis pranešimas - Privatumo politika