Procedură : 2013/0028(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0373/2016

Texte depuse :

A8-0373/2016

Dezbateri :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Voturi :

PV 14/12/2016 - 9.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0497

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 544kWORD 57k
7.12.2016
PE 592.266v02-00 A8-0373/2016

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Wim van de Camp

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

(11198/1/2016– C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Lituaniei, Camera Deputaților din Luxemburg, Senatul și Camera Reprezentanților din Țările de Jos, Consiliul Federal al Austriei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 octombrie 2013(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0028),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și transport (A8-0373/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  aprobă declarația sa anexată la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

JO C 327, 12.11.2013, p. 122.

(2)

JO C 356, 5.12.2013, p. 92.

(3)

Texte adoptate la 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Parlamentului European referitoare la transferul de personal

În conformitate cu considerentul 14 și cu articolul 4 alineatele (4a), (4b) și (6), statele membre trebuie să respecte pe deplin Directiva 2001/23/CE în ceea ce privește menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi și au dreptul să meargă dincolo de punerea în aplicare a prezentei directive, prin luarea de măsuri suplimentare pentru protecția personalului în conformitate cu dreptul Uniunii, precum solicitarea unui transfer obligatoriu de personal, chiar dacă Directiva 2001/23/CE nu s-ar putea aplica.


EXPUNERE DE MOTIVE

1. Pilonul de piață al celui de-al patrulea pachet feroviar

Pilonul de piață al celui de-al patrulea pachet feroviar cuprinde trei propuneri legislative:

1.  o propunere de modificare a Directivei 2012/34/UE privind instituirea spațiului feroviar unic european, în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare;

2.  o propunere de modificare a Regulamentului nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători;

3.  o propunere de abrogare a Regulamentului nr. 1192/69 privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare.

2. Propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007

Obiectivul general al propunerii Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 este de a îmbunătăți calitatea serviciilor de transport feroviar de călători și de a stimula eficiența lor operațională. Acest lucru ar trebui să stimuleze competitivitatea și atractivitatea sectorului feroviar în raport cu alte sectoare de transport și să contribuie la dezvoltarea spațiului feroviar unic european.

Pentru a atinge obiectivul general, Comisia a propus introducerea de proceduri competitive obligatorii de atribuire a contractelor de servicii publice cu scopul de a intensifica presiunea concurențială asupra piețelor feroviare naționale. Obiectivul este de a crește eficiența și de a îmbunătăți calitatea serviciilor de transport feroviar de călători. Aceste măsuri sunt însoțite de dispoziții menite să asigure condiții-cadru favorabile pentru procedurile competitive de atribuire a contractelor, inclusiv de norme privind accesul la material rulant.

Propunerea Comisiei este strâns legată de propunerile de modificare a Directivei 2012/34/UE privind instituirea spațiului feroviar unic european, care introduc drepturi de acces liber pentru întreprinderile feroviare și consolidează dispozițiile privind guvernanța gestionării infrastructurii, cu scopul de a îmbunătăți accesul nediscriminatoriu la infrastructura feroviară.

3. Negocieri interinstituționale

În urma adoptării, la 26 februarie 2014, a poziției în primă lectură a Parlamentului European, negocierile interinstituționale (în vederea obținerii unui acord timpuriu în a doua lectură) au avut loc din octombrie 2015 până în aprilie 2016, sub președințiile luxemburgheză și neerlandeză ale Consiliului. După șase runde de triloguri, echipa de negociere a Parlamentului a ajuns la un acord cu președinția Consiliului la 19 aprilie 2016.

Textul acordului a fost prezentat Comisiei pentru transport și turism (TRAN) și a fost aprobat la 12 iulie 2016. Pe baza aprobării de către comisie, președintele Comisiei TRAN, în scrisoarea sa adresată președintelui Comitetului Reprezentanților Permanenți (COREPER I), a indicat că va recomanda plenului să aprobe poziția Consiliului în primă lectură fără amendamente, cu condiția ca aceasta să fie conformă cu acordul la care au ajuns cele două instituții. În urma verificării juridice și lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în prima lectură la 17 octombrie 2016, în conformitate cu acordul.

4. Principalele elemente ale acordului

(a) Specificarea obligațiilor de serviciu public

Autoritățile competente au obligația de a specifica în mod clar în definiții obligațiile de serviciu public în transportul public de călători, precum și domeniul de aplicare al acestora, inclusiv zonele geografice vizate. Astfel, există posibilitatea ca autoritățile competente să grupeze serviciile care acoperă costurile cu serviciile care nu acoperă costurile. Când definesc specificațiile, autoritățile competente vor trebui să respecte principiul proporționalității, în conformitate cu dreptul Uniunii. Specificarea obligațiilor de serviciu public trebuie să fie în concordanță cu obiectivele de politică, astfel cum se menționează în documentele de politică privind transportul public din statele membre. Această obligație nouă se aplică tuturor modurilor de transport terestru care intră sub incidența regulamentului.

(b) Compensarea efectului financiar net al obligațiilor de serviciu public

Autoritățile competente vor trebui să se asigure că specificațiile privind obligațiile de serviciu public și compensarea aferentă a efectului financiar net al obligațiilor de serviciu public îndeplinesc obiectivele politicii în domeniul transportului public într-un mod rentabil. De asemenea, compensarea va trebui să fie stabilită la un nivel care să asigure sustenabilitatea financiară a asigurării transportului public de călători, în conformitate cu cerințele stabilite în planul de transport public pe termen lung.

(c) Dispoziții sociale

La specificarea obligațiilor de serviciu public, operatorii de servicii publice vor trebui să respecte obligațiile aplicabile în domeniul dreptului social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, legislația națională sau acordurile colective. Directiva 2001/23 privind transferul de întreprinderi se aplică schimbării operatorilor de servicii publice în cazul în care o astfel de schimbare constituie un transfer de întreprindere în sensul directivei în cauză. Dacă autoritățile competente le cer operatorilor să respecte anumite standarde de calitate și standarde sociale, acestea, inclusiv drepturile și obligațiile legate de transferul de personal, trebuie să fie incluse în dosarul de licitație și contractele de servicii publice.

(d) Furnizarea de informații

Operatorii de servicii publice și administratorii de infrastructură vor avea obligația de a furniza autorității competente informații esențiale pentru procedura de licitație publică a viitoarelor contracte de servicii publice (CSP), inclusiv informații privind cererea din partea călătorilor, tarifele, costurile și veniturile, precum și specificațiile infrastructurii. Aceste informații trebuie să fie puse la dispoziția părților interesate când acestea își pregătesc ofertele, asigurând în același timp protecția legitimă a informațiilor comerciale confidențiale.

(e) Particularitățile sectorului feroviar în ceea ce privește atribuirea internă

Atunci când un contract de servicii publice de transport feroviar de călători se atribuie unui operator intern de către un grup de autorități locale competente, fiecare autoritate competentă trebuie să aibă un domeniu de competență care nu este național și CSP atribuite pot acoperi fie exclusiv nevoile de transport ale aglomerațiilor urbane sau ale zonelor rurale, fie ambele nevoi.

(f) Proceduri nediscriminatorii și transparente simplificate

Când o autoritate competentă primește o singură ofertă în urma publicării intenției de a atribui un contract de servicii publice, se poate desfășura o procedură simplificată care implică negocieri cu ofertantul unic.

(g) Atribuirea contractelor de servicii publice

Contractele de servicii publice în sectorul feroviar se atribuie prin proceduri competitive de atribuire a contractelor. Cu toate acestea, regulamentul prevede excepții de la acest principiu, permițând atribuirea directă sau o procedură simplificată în diverse cazuri:

  Circumstanțe excepționale: în cadrul unei proceduri competitive de atribuire a contractelor, o autoritate competentă poate să atribuie în mod direct un contract de servicii publice pentru o perioadă de până la 5 ani, de exemplu, dacă autoritatea competentă a organizat deja o serie de proceduri competitive de atribuire care ar putea afecta numărul și calitatea ofertelor pe care se poate aștepta să le primească sau dacă autoritatea competentă trebuie să modifice domeniul de aplicare al CSP.

  CSP de minimis: valoarea medie anuală sau prestarea anuală de servicii publice de transport feroviar de călători se află sub pragurile definite în regulament (7,5 milioane EUR/an sau 500 000 km).

  Scutire în funcție de performanță: în cazul în care autoritatea competentă consideră că atribuirea directă este justificată de caracteristicile geografice și structurale relevante ale pieței și ale rețelei în cauză, în special de dimensiunea acestora, de caracteristicile cererii, de complexitatea rețelei, de izolarea acestora din punct de vedere tehnic și geografic și de serviciile care fac obiectul contractului(1), precum și în cazul în care un astfel de contract ar duce la o îmbunătățire a calității serviciilor și/sau a rentabilității lor în comparație cu contractul de servicii publice atribuit anterior. Autoritatea competentă trebuie să publice argumentele care stau la baza deciziei sale. De asemenea, aceasta va trebui să definească cerințe de performanță măsurabile, transparente și verificabile și să evalueze și să publice periodic în ce măsură operatorul le respectă.

  Administratorul de infrastructură și operatorul CSP sunt aceeași entitate și infrastructura este exclusă din domeniul de aplicare al Directivei 2012/34/UE în ceea ce privește cerințele de independență a administratorului de infrastructură.

(h) Limitarea numărului de contracte atribuite aceluiași operator

Autoritatea competentă poate decide, înainte de a lansa procedura de atribuire a contractelor, să limiteze numărul de CSP atribuite aceleiași întreprinderi feroviare. Obiectivul este să stimuleze concurența.

(i) Accesul la materialul rulant

În cadrul pregătirii unei proceduri de licitație, autoritatea competentă va trebui să evalueze situația în ceea ce privește accesul la materialul rulant pentru toți potențialii ofertanți și să publice evaluarea în cauză. În urma evaluării, autoritatea competentă poate decide să ia măsuri pentru a asigura accesul la materialul rulant. Printre aceste măsuri se numără: crearea unui parc de material rulant, furnizarea unei garanții pentru finanțarea materialului rulant sau angajamentul de a prelua materialul rulant la sfârșitul contractului.

(j) Intrarea în vigoare/tranziția

Regulamentul intră în vigoare la 12 luni de la data publicării sale. Noile norme privind procedura competitivă de atribuire a CSP și scutirea în funcție de performanță se aplică de la 3 decembrie 2019. Cu toate acestea, articolul 5 alineatul (6), care permite atribuirea directă fără nicio limitare, va înceta să se aplice doar la 6 ani de la intrarea în vigoare. Contractele atribuite în conformitate cu articolul 5 alineatul (6) pot continua până la expirare, dar nu mai mult de 10 de ani.

5. Recomandare

Având în vedere că poziția în primă lectură a Consiliului este conformă cu acordul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale, raportorul recomandă aprobarea sa fără modificări.

(1)

Această condiție nu se aplică în cazul statelor membre care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, au un volum anual maxim mai mic de 23 de milioane de tren-km și care au o singură autoritate competentă la nivel național și un singur contract de servicii publice care acoperă întreaga rețea.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

Referințe

11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD)

Data primei lecturi a PE

26.2.2014 T7-0148/2014

Propunerea Comisiei

COM(2013)0028 - C7-0024/2013

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

27.10.2016

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Wim van de Camp

13.10.2014

 

 

 

Examinare în comisie

10.11.2016

 

 

 

Data adoptării

5.12.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

15

0

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Dalton, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Fabio De Masi, Jeroen Lenaers

Data depunerii

7.12.2016

Notă juridică