Postup : 2013/0028(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0373/2016

Predkladané texty :

A8-0373/2016

Rozpravy :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0497

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 555kWORD 52k
7.12.2016
PE 592.266v02-00 A8-0373/2016

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy

(11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Wim van de Camp

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy

(11198/1/2016– C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality litovským parlamentom, luxemburskou Poslaneckou snemovňou, holandskou Prvou a Druhou komorou, rakúskou Spolkovou radou a švédskym parlamentom, v ktorých sa uvádza, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 8. októbra 2013(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0028),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0373/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)

Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)

Prijaté texty, 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu o presune zamestnancov

V súlade s odôvodnením 14 a článkom 4 ods. 4a, 4b a 6 členské štáty musia plne dodržiavať smernicu 2001/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov a sú oprávnené zájsť nad rámec uplatňovania tejto smernice tým, že v súlade s právom Únie prijmú dodatočné opatrenia na ochranu zamestnancov, ako napríklad vyžadovanie povinného presunu zamestnancov aj v prípadoch, keď by sa neuplatňovala smernica 2001/23/ES.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Trhový pilier štvrtého železničného balíka

Trhový pilier štvrtého železničného balíka tvoria tri legislatívne návrhy:

1.  návrh na zmenu smernice 2012/34/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry;

2.  návrh na zmenu nariadenia (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy;

3.  návrh na zrušenie nariadenia č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov.

2. Návrh Komisie na zmenu nariadenia 1370/2007

Komisia svojím návrhom na zmenu nariadenia (ES) 1370/2007 všeobecne sleduje zlepšenie kvality služieb osobnej železničnej dopravy a posilnenie ich prevádzkovej efektívnosti. Mala by sa tak zlepšiť konkurencieschopnosť a atraktívnosť železničnej dopravy vo vzťahu k iným druhom dopravy a zabezpečiť ďalší rozvoj jednotného európskeho železničného priestoru.

Na dosiahnutie tohto všeobecného cieľa Komisia navrhuje povinné postupy verejnej súťaže v prípade zmlúv o službách vo verejnom záujme, aby sa tak zintenzívnil konkurenčný tlak na trhoch vnútroštátnej železničnej dopravy. Tým sa sleduje zvýšenie efektívnosti a zlepšenie kvality služieb osobnej železničnej dopravy. Tieto opatrenia dopĺňajú ustanovenia na zabezpečenie výhodných rámcových podmienok pre verejné súťaže vrátane pravidiel prístupu ku koľajovým vozidlám.

Návrh Komisie je úzko spätý s navrhovanými zmenami smernice 2012/34/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, prostredníctvom ktorých sa zavádzajú práva otvoreného prístupu pre železničné podniky a upevňujú ustanovenia o správe manažmentu infraštruktúry vzhľadom na posilnenie nediskriminačného prístupu k železničnej infraštruktúre.

3. Medziinštitucionálne rokovania

V nadväznosti na prijatie pozície Parlamentu v prvom čítaní 26. februára 2014 prebehli od októbra 2015 do apríla 2016 počas holandského a luxemburského predsedníctva Rady medziinštitucionálne rokovania (zamerané na skorú dohodu v druhom čítaní). Po šiestich kolách trialógov rokovacia skupina Parlamentu 19. apríla 2016 dosiahla dohodu s predsedníctvom Rady.

Text dohody bol predložený Výboru pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) a schválený 12. júla 2016. Predseda výboru TRAN na základe súhlasu výboru v liste adresovanom predsedovi Výboru stálych predstaviteľov (COREPER I) uviedol, že odporučí plénu, aby schválilo pozíciu Rady v prvom čítaní bez pozmeňujúcich návrhov za predpokladu, že bude v súlade s dohodou dosiahnutou medzi oboma inštitúciami. Po overení textu právnikmi lingvistami Rada 17. októbra 2016 prijala svoju pozíciu v prvom čítaní v súlade s dohodou.

4. Hlavné prvky dohody

a) Špecifikácia záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme

Príslušné orgány budú mať povinnosť jasne vymedziť špecifikácie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme vo verejnej osobnej doprave a rozsah ich uplatňovania vrátane dotknutých geografických území. Zahŕňa to možnosť, aby príslušné orgány spájali služby, ktorých výnosy pokrývajú náklady, so službami, ktorých výnosy nepokrývajú náklady. Pri vymedzovaní týchto špecifikácií budú musieť príslušné orgány náležite rešpektovať zásadu proporcionality v súlade s právom Únie. Špecifikácie príslušných orgánov tiež musia byť v súlade s cieľmi politiky, ako sa uvádza v dokumentoch týkajúcich sa politiky v oblasti verejnej dopravy v členských štátoch. Táto nová povinnosť platí pre všetky druhy pozemnej dopravy, na ktoré sa vzťahuje nariadenie.

b) Úhrada čistého finančného vplyvu uplatňovania záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme

Príslušné orgány budú musieť zabezpečiť, aby sa prostredníctvom špecifikácií záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme a súvisiacej úhrady čistého finančného vplyvu týchto záväzkov dosiahli ciele politiky v oblasti verejnej dopravy nákladovo efektívnym spôsobom. Úhradu bude navyše potrebné stanoviť na úrovni zabezpečujúcej finančnú udržateľnosť poskytovania verejnej osobnej dopravy v súlade s požiadavkami stanovenými v politike v oblasti verejnej dopravy.

c) Sociálne ustanovenia

Pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme budú musieť poskytovatelia služieb vo verejnom záujme dodržiavať povinnosti platné v oblasti sociálneho a pracovného práva stanovené právom Únie, vnútroštátnym právom alebo kolektívnymi zmluvami. Na zmenu poskytovateľa služieb vo verejnom záujme sa bude uplatňovať smernica Rady 2001/23/ES o prevodoch podnikov, ak takáto zmena predstavuje prevod podniku v zmysle uvedenej smernice. Ak príslušný orgán vyžaduje od poskytovateľov služieb vo verejnom záujme splnenie určitých noriem kvality a sociálnych noriem, tieto normy vrátane práv a povinností týkajúcich sa presunu zamestnancov sa musia zahrnúť do súťažných podkladov a do zmlúv o službách vo verejnom záujme.

d) Poskytovanie informácií

Poskytovatelia služieb vo verejnom záujme a manažéri infraštruktúry budú povinní poskytovať príslušnému orgánu informácie, ktoré sú nevyhnutné na zadanie budúcich zmlúv o službách vo verejnom záujme, vrátane informácií o dopyte cestujúcich, cestovnom, nákladoch a výnosoch a špecifikáciách infraštruktúry. Tieto informácie sa musia sprístupniť zainteresovaným stranám pri príprave ich ponúk, pričom sa musí zaručiť oprávnená ochrana dôverných obchodných informácií.

e) Špecifiká železničnej dopravy v prípade interného zadávania zmlúv

V prípade, že skupina miestnych príslušných orgánov zadá zmluvu o službách vo verejnom záujme v železničnej doprave internému poskytovateľovi, žiaden z týchto miestnych príslušných orgánov nesmie mať celoštátnu oblasť pôsobnosti, pričom zadaná zmluva o službách vo verejnom záujme sa môže vzťahovať len na dopravné potreby mestských aglomerácií alebo vidieckych oblastí alebo oboch.

f) Zjednodušený nediskriminačný a transparentný postup

Ak po zverejnení zámeru organizovať verejnú súťaž príslušný orgán dostane len jednu ponuku, môže uplatniť zjednodušený postup, ktorý zahŕňa rokovania s jediným uchádzačom.

g) Zadávanie zmlúv o službách vo verejnom záujme

Zmluvy o službách vo verejnom záujme v železničnej doprave sa musia zadávať prostredníctvom verejnej súťaže. V nariadení sú však stanovené výnimky z tohto pravidla, ktoré umožňujú priame zadanie alebo zjednodušený postup v týchto prípadoch:

  Výnimočné okolnosti: v rámci súťažného zadávania zmlúv môže príslušný orgán priamo zadať zmluvu o službách vo verejnom záujme v trvaní maximálne päť rokov napríklad v situáciách, keď už uskutočňuje niekoľko ďalších verejných súťaží, čo by mohlo ovplyvniť počet a kvalitu ponúk, ktoré by sa pravdepodobne predložili, alebo keď potrebuje zmeniť rozsah zmluvy o službách vo verejnom záujme.

  Zmluvy o službách vo verejnom záujme de minimis: priemerná ročná hodnota alebo ročný rozsah poskytovania služieb vo verejnom záujme v železničnej doprave sú nižšie ako limitné hodnoty stanovené v nariadení (7,5 mil. EUR/rok alebo 500 000 km).

  Výnimka týkajúca sa výkonnosti: ak sa príslušný orgán domnieva, že priame zadanie je opodstatnené vzhľadom na príslušné štrukturálne a geografické charakteristiky daného trhu a siete, a najmä veľkosť, vlastnosti dopytu, zložitosť siete, technickú a geografickú izolovanosť a služby, ktoré sú predmetom zmluvy(1), a ak by takáto zmluva viedla k zvýšeniu kvality služieb a/alebo nákladovej efektívnosti v porovnaní so zmluvou o službách vo verejnom záujme zadanou predtým. Príslušný orgán musí uverejniť dôvody takéhoto rozhodnutia. Takisto musí vymedziť merateľné, transparentné a overiteľné výkonnostné požiadavky a pravidelne posudzovať, či ich poskytovateľ plní.

  Manažér infraštruktúry je totožný s poskytovateľom zmluvy o službách vo verejnom záujme a infraštruktúra je vylúčená z rozsahu pôsobnosti smernice 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na nezávislosť manažéra infraštruktúry.

h) Obmedzenie počtu zmlúv zadaných tomu istému poskytovateľovi

Príslušný orgán sa môže pred vyhlásením verejnej súťaže rozhodnúť obmedziť počet častí zmluvy o službách vo verejnom záujme, ktoré sa zadajú tomu istému železničnému podniku. Sleduje sa tým cieľ zvýšenia hospodárskej súťaže.

i) Prístup ku koľajovým železničným vozidlám

Príslušný orgán bude musieť v rámci prípravy na verejnú súťaž zhodnotiť situáciu z hľadiska prístupu všetkých potenciálnych uchádzačov ku koľajovým vozidlám a uverejniť toto hodnotenie. Na základe tohto hodnotenia sa príslušný orgán môže rozhodnúť prijať opatrenia na zabezpečenie prístupu ku koľajovým vozidlám. Tieto opatrenia zahŕňajú vytvorenie parku koľajových vozidiel, poskytnutie záruky na financovanie koľajových vozidiel alebo záväzok prevziať koľajové vozidlá na konci zmluvy.

j) Nadobudnutie účinnosti/prechodné obdobie

Nariadenie nadobúda účinnosť dvanásť mesiacov po jeho uverejnení. Nové pravidlá pre súťažné zadávanie zmlúv o službách vo verejnom záujme a výnimka týkajúca sa výkonnosti sa budú uplatňovať od 3. decembra 2019. Článok 5 ods. 6, ktorý umožňuje priame zadanie bez obmedzení, sa však prestane uplatňovať až 6 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti. Zmluvy zadané podľa článku 5 ods. 6 sa môžu naďalej uplatňovať až do skončenia ich platnosti, nie však dlhšie ako 10 rokov.

5. Odporúčanie

Keďže pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s dohodou dosiahnutou počas medziinštitucionálnych rokovaní, spravodajca odporúča jej prijatie bezo zmien.

(1)

Táto podmienka neplatí pre členské štáty, v ktorých v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia je maximálny ročný objem menší než 23 miliónov vlakokilometrov a ktoré majú iba jeden príslušný orgán na celoštátnej úrovni a jednu zmluvu o službách vo verejnom záujme vzťahujúcu sa na celú sieť.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy

Referenčné čísla

11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

26.2.2014                     T7-0148/2014

Návrh Komisie

COM(2013)0028 - C7-0024/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

27.10.2016

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Wim van de Camp

13.10.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.11.2016

 

 

 

Dátum prijatia

5.12.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

15

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Dalton, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Fabio De Masi, Jeroen Lenaers

Dátum predloženia

7.12.2016

Právne oznámenie