Eljárás : 2016/0145(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0376/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0376/2016

Viták :

PV 03/04/2017 - 22
CRE 03/04/2017 - 22

Szavazatok :

PV 04/04/2017 - 7.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0096

JELENTÉS     ***I
PDF 560kWORD 74k
7.12.2016
PE 589.479v02-00 A8-0376/2016

a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) irányuló javaslatról

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: Werner Kuhn

(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 104. cikke)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAI TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJÁNAK VÉLEMÉNYE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) irányuló javaslatról

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0273),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0187/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. október 19-i véleményére,

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(1),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság által a Halászati Bizottsághoz intézett,2016. október 17-i levelére,

–  tekintettel korábbi állásfoglalásaira, és különösen a kisüzemi part menti halászatról, a hagyományos kisüzemi halászatról, valamint a közös halászati politika reformjáról szóló, 2012. november 22-i állásfoglalására​(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0376/2016),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Azonos szabályokat kell alkalmazni a halászhajók jellemzőinek meghatározására annak érdekében, hogy harmonizáltak legyenek az Unióban a tevékenység gyakorlására vonatkozó feltételek.

(3)  A közös halászati politika normáinak megfelelő, egyöntetű szabályokat kell alkalmazni a halászhajók jellemzőinek meghatározására annak érdekében, hogy harmonizáltak legyenek az Unióban a tevékenység gyakorlására vonatkozó feltételek.

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ezért figyelembe kell venni az 1969. június 23-án Londonban aláírt, a hajók köbözésére vonatkozó nemzetközi egyezményt (1969-es egyezmény), és az 1977. április 2-án Torremolinoszban aláírt, a halászhajók biztonságáról szóló nemzetközi egyezményt, amelyeket a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) égisze alatt dolgoztak ki.

(5)  Ezért figyelembe kell venni az 1969. június 23-án Londonban aláírt, a hajók köbözésére vonatkozó nemzetközi egyezményt (1969-es egyezmény), az 1977. április 2-án Torremolinoszban aláírt, a halászhajók biztonságáról szóló nemzetközi egyezményt, és az 1958. április 29-én Genfben aláírt, a nyílt tengeri halászatról és a nyílt tengeri élővilág védelméről szóló ENSZ-egyezményt.

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az e hosszat meghaladó nagyobb halászhajók esetében helyénvaló lenne a rakomány- és üzemanyag-kapacitást, valamint a feldolgozási és termelési kapacitást magában foglaló bővebb hajóleírás.

Módosítás     4

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A kisüzemi part menti halászatról, a hagyományos kisüzemi halászatról, valamint a közös halászati politika reformjáról szóló, 2012. november 22-i európai parlamenti állásfoglalás felszólít a nagy- és a kisüzemi halászat jellemzőinek jogi meghatározására annak érdekében, hogy azokat jogi szempontból meg lehessen különböztetni. E meghatározásnak a hajók méretén túlmenően ki kell terjednie olyan jellemzőkre is, mint a hajók hossza, a helyi üzemeltetési formáktól függő jellemzőik, a part menti közösségek életében betöltött szociális szerepük, ökológiai hatásuk, halászati kapacitásuk és a vállalkozás gazdasági adatai.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a műszaki fejlődéshez szükséges, e cikk (2) bekezdésében írt módosításokra vonatkozóan.

(3)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e cikk (2) bekezdésének módosítására vonatkozóan annak érdekében, hogy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet nemzetközi szabványára való hivatkozást a műszaki fejlődéshez igazítsa.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)   A Bizottságnak az 5. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól ...-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)   A Bizottságnak az 5. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása öt évre szól a rendelet hatálybalépésének dátumától kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(1)

HL C 77., 2002.3.28., 1. o.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0460.


MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

Ref. D(2016)43806

Alain Cadec

a Halászati Bizottság elnöke

ASP 13E205

Brüsszel

Tárgy:   a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) irányuló javaslatról

  (COM(2016)0273 – C8-0187/2016– 2016/0145(COD))

Tisztelt Elnök úr!

A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 104. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

A 104. cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 169. és a 170. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

Ha azonban az intézményközi megállapodás 8. pontjával összhangban az illetékes bizottság módosításokat kíván benyújtani a javaslat kodifikált részeihez is, e szándékáról haladéktalanul értesítenie kell a Tanácsot és a Bizottságot, és ez utóbbinak az 58. cikk szerinti szavazást megelőzően tájékoztatnia kell a bizottságot a módosításokkal kapcsolatos álláspontjáról és arról, hogy vissza szándékozik-e vonni az átdolgozásra irányuló javaslatot.”

A Jogi Szolgálat véleménye alapján – amelynek tagjai részt vettek az átdolgozásra irányuló javaslatot vizsgáló tanácsadó munkacsoport ülésein – és a javaslat szövegezőjének ajánlásait tiszteletben tartva a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses javaslat nem tartalmaz a javaslatban akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, valamint hogy a korábbi jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és az említett módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen 2016. október 13-i ülésén a Jogi Bizottság egyhangúlag úgy döntött(1), hogy javasolja a Halászati Bizottságnak mint illetékes bizottságnak, hogy a 104. cikkel összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Pavel Svoboda

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye

(1)

A szavazáson a következő képviselők voltak jelen: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Victor Negrescu, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAI TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJÁNAK VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2016. szeptember 14.

VÉLEMÉNY

  A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  AZ EURÓPAI PARLAMENT

    A TANÁCS

    A BIZOTTSÁG

Javaslat a halászhajók jellemzőiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

COM(2016)0273 of 23.5.2016 – 2016/0145(COD)(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2016. július 7-én azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott, fent nevezett javaslatot.

Ezen ülés alkalmával(1) a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EGK tanácsi rendelet átdolgozására vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL     L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

(1)

A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó szöveg eredeti nyelvi változata.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A halászhajók jellemzőinek meghatározása (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

23.5.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

6.6.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Werner Kuhn

6.7.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.7.2016

8.9.2016

9.11.2016

 

Az elfogadás dátuma

5.12.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Benyújtás dátuma

8.12.2016

Jogi nyilatkozat