Postup : 2015/0289(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0377/2016

Předložené texty :

A8-0377/2016

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 19
CRE 01/02/2017 - 19

Hlasování :

PV 02/02/2017 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0015

ZPRÁVA     ***I
PDF 377kWORD 135k
9.12.2016
PE 583.934v03-00 A8-0377/2016

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008

(COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodajka: Linnéa Engström

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA VSTUPNÍ INFORMACE
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008

(COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0636),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0393/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. května 2016(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0377/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Unie je smluvní stranou Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 (dále jen „úmluva UNCLOS“) a ratifikovala Dohodu OSN o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací ze dne 4. srpna 1995 (dále jen „dohoda OSN o populacích ryb“)17. Tyto mezinárodní předpisy stanoví zásadu, že všechny státy musí přijmout odpovídající opatření k zajištění udržitelného řízení mořských zdrojů a za tímto účelem vzájemně spolupracovat.

(2)  Unie je smluvní stranou Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 (dále jen „úmluva UNCLOS“) a ratifikovala Dohodu OSN o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací ze dne 4. srpna 1995 (dále jen „dohoda OSN o populacích ryb“)17. Tyto mezinárodní předpisy stanoví zásadu, že všechny státy musí přijmout odpovídající opatření k zajištění udržitelného řízení mořských zdrojů a jejich zachování a za tímto účelem vzájemně spolupracovat.

__________________

__________________

17 Rozhodnutí Rady 98/392/ES ze dne 23. března 1998 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 a dohody ze dne 28. července 1994 o provedení části XI této úmluvy Evropským společenstvím (Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 1).

17 Rozhodnutí Rady 98/392/ES ze dne 23. března 1998 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 a dohody ze dne 28. července 1994 o provedení části XI této úmluvy Evropským společenstvím (Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 1).

17 Rozhodnutí Rady 98/414/ES ze dne 8. června 1998 týkající se ratifikace dohody o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací Evropským společenstvím (Úř. věst. L 189, 3.7.1998, s. 14).

17 Rozhodnutí Rady 98/414/ES ze dne 8. června 1998 týkající se ratifikace dohody o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací Evropským společenstvím (Úř. věst. L 189, 3.7.1998, s. 14).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Mezinárodní tribunál pro mořské právo vydal dne 2. dubna 2015 v reakci na žádost předloženou západoafrickým Subregionálním výborem pro rybolov poradní stanovisko. Toto poradní stanovisko potvrdilo, že Unie nese odpovědnost za činnost plavidel plujících pod vlajkou členských států a že má v této souvislosti povinnost náležité péče.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  V roce 2014 všichni členové Organizace OSN pro výživu a zemědělství, včetně Unie a jejích partnerů z řad rozvojových zemí, jednomyslně schválili dobrovolné pokyny k zajištění udržitelného drobného rybolovu v souvislosti se zabezpečováním potravin a vymýcením chudoby, a to včetně bodu 5.7, v němž se uvádí, že před uzavřením dohod o přístupu ke zdrojům s třetími zeměmi a třetími stranami by se měla věnovat náležitá pozornost problematice drobného rybolovu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Dobrovolné pokyny k zajištění udržitelného drobného rybolovu v souvislosti se zabezpečováním potravin a vymýcením chudoby, které schválila Organizace OSN pro výživu a zemědělství, vyzývají k přijetí opatření k dlouhodobému zachování rybolovných zdrojů, k jejich udržitelnému využívání a k zajištění ekologického základu produkce potravin. Současně zdůrazňují význam ekologických norem pro rybolovné činnosti mimo vody Unie, jež zahrnují ekosystémový přístup k řízení rybolovu a zásadu předběžné opatrnosti, s cílem obnovit a zachovávat lovené populace nad úrovněmi, které mohou zajistit maximální výnos, tam, kde je to možné, do roku 2015 a u všech populací nejpozději do roku 2020.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Na otázku závazků a souvisejících povinností a odpovědnosti státu vlajky a případně i mezinárodní organizace vlajky, pokud jde o zachování a řízení živých zdrojů na volném moři podle úmluvy UNCLOS, je na mezinárodní úrovni kladen stále větší důraz. Nejinak je tomu u souběžné jurisdikce pobřežního státu, jurisdikce státu vlajky a případně i jurisdikce mezinárodní organizace vlajky, pokud jde o řádné zachování biologických mořských zdrojů v mořských oblastech spadajících pod vnitrostátní jurisdikci, přičemž tato otázka se řeší pod hlavičkou povinnosti náležité péče vyplývající z úmluvy UNCLOS. Povinnost náležité péče znamená, že stát musí vyvíjet veškeré možné úsilí a učinit maximum k tomu, aby se předešlo nezákonnému rybolovu, což obnáší i povinnost přijímat nutná správní opatření a opatření pro prosazování práva k tomu, aby nedošlo k zapojení rybářských plavidel plujících pod jeho vlajkou, jeho státních příslušníků a rybářských plavidel vyvíjejících činnost v jeho vodách do činností porušujících platná opatření pro zachování a řízení zdrojů. Z těchto důvodů je důležité uspořádat jednak činnosti rybářských plavidel Unie mimo vody Unie, jednak s tím spojený systém správy takovým způsobem, aby mohly být účinně a účelně plněny mezinárodní závazky Unie a aby se předcházelo situacím, kdy může být Unii vyčítáno jednání, jež je v rozporu s mezinárodním právem.

(5)  Na otázku závazků a souvisejících povinností a odpovědnosti státu vlajky a případně i mezinárodní organizace vlajky, pokud jde o zachování a řízení živých zdrojů na volném moři podle úmluvy UNCLOS, je na mezinárodní úrovni kladen stále větší důraz. Nejinak je tomu u souběžné jurisdikce pobřežního státu, jurisdikce státu vlajky a případně i jurisdikce mezinárodní organizace vlajky nebo pobřežní mezinárodní organizace, pokud jde o řádné zachování biologických mořských zdrojů v mořských oblastech spadajících pod vnitrostátní jurisdikci, přičemž tato otázka se řeší pod hlavičkou povinnosti náležité péče vyplývající z úmluvy UNCLOS. Mezinárodní tribunál pro mořské právo (ITLOS) ve svém poradním stanovisku ze dne 2. dubna 2015, které bylo vydáno v reakci na dotazy západoafrického Regionálního podvýboru pro rybolov, potvrdil, že Unie nese za činnost svých rybářských plavidel mezinárodní odpovědnost vůči třetím zemím a mezinárodním organizacím a že v rámci této odpovědnosti musí jednat s náležitou péčí. Povinnost náležité péče znamená, že stát musí vyvíjet veškeré možné úsilí a učinit maximum k tomu, aby se předešlo nezákonnému rybolovu, což obnáší i povinnost přijímat nutná správní opatření a opatření pro prosazování práva k tomu, aby nedošlo k zapojení rybářských plavidel plujících pod jeho vlajkou, jeho státních příslušníků a rybářských plavidel vyvíjejících činnost v jeho vodách do činností porušujících platná opatření pro zachování a řízení zdrojů. Z těchto důvodů, a obecněji také z důvodu posílení „modré“ ekonomiky je důležité uspořádat jednak činnosti rybářských plavidel Unie mimo vody Unie, jednak s tím spojený systém správy takovým způsobem, aby mohly být účinně a účelně plněny mezinárodní závazky Unie a aby se předcházelo situacím, kdy může být Unii vyčítáno jednání, jež je v rozporu s mezinárodním právem.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Na summitu Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji, který se konal dne 25. září 2015, se Unie zavázala k uplatňování rezoluce obsahující výsledný dokument s názvem „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“, včetně cíle udržitelného rozvoje č. 14, kterým je zachování a udržitelné využívání oceánů, moří a mořských zdrojů pro účely udržitelného rozvoje, a cíle udržitelného rozvoje č. 12, kterým je zajištění udržitelných vzorců spotřeby a výroby, a jejich dílčích cílů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Do vnější rybářské politiky Unie by se měly promítnout výsledky konference Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji „Rio + 20“19 konané v roce 2012, jakož i nejnovější dění na mezinárodní úrovni, pokud jde o boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

(6)  Do vnější rybářské politiky a do obchodní politiky Unie by se měly promítnout výsledky konference Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji „Rio + 20“19 konané v roce 2012, přijetí akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami a nejnovější dění na mezinárodní úrovni, pokud jde o boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, a nové cíle udržitelného rozvoje (17 cílů zaměřených na přeměnu našeho světa, včetně cíle č. 14: Život pod vodou), které OSN schválila v září 2015.

__________________

__________________

19 Rezoluce valného shromáždění Organizace spojených národů A/Res/66/288 ze dne 27. července 2012 o výsledku konference Rio+20 s názvem „Budoucnost, jakou chceme“.

19 Rezoluce valného shromáždění Organizace spojených národů A/Res/66/288 ze dne 27. července 2012 o výsledku konference Rio+20 s názvem „Budoucnost, jakou chceme“.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Cílem společné rybářské politiky (dále jen „SRP“), kterou vymezuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (dále jen „základní nařízení“)20, je zajistit, aby rybolovné činnosti byly environmentálně, hospodářsky a sociálně udržitelné, aby byly řízeny v souladu s cílem dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a aby přispívaly k dostupnosti dodávek potravin.

(7)  Cílem společné rybářské politiky (dále jen „SRP“), kterou vymezuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (dále jen „základní nařízení“)20, je zajistit, aby rybolovné činnosti byly environmentálně, hospodářsky a sociálně udržitelné, aby byly řízeny v souladu s cílem dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a obnovit a zachovat rybí populace nad úrovněmi, které jsou schopny poskytnout maximální udržitelný výnos, a aby přispívaly k dostupnosti dodávek potravin. Stejně tak je při provádění této politiky nutné přihlížet k cílům v oblasti rozvojové spolupráce, jak je uvedeno v čl. 208 odst. 1 druhém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.

__________________

__________________

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Základní nařízení dále vyžaduje, aby se dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu omezovaly v souladu s čl. 62 odst. 2 a 3 úmluvy UNCLOS na odlov přebytků.

Pozměňovací návrh  10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Nařízení (EU) č. 1380/2013 zdůrazňuje potřebu podporovat cíle SRP na mezinárodní úrovni a tak zajistit, aby rybolovná činnost Unie mimo vody Unie vycházela ze stejných zásad a norem, jako jsou ty, které se používají na základě práva Unie, a podporovat rovné podmínky pro hospodářské subjekty Unie a hospodářské subjekty třetích zemí.

(8)  Základní nařízení zdůrazňuje potřebu podporovat cíle SRP na mezinárodní úrovni a tak zajistit, aby rybolovná činnost Unie mimo vody Unie vycházela ze stejných zásad a norem, jako jsou ty, které se používají na základě práva Unie, a podporovat rovné podmínky pro hospodářské subjekty Unie a hospodářské subjekty třetích zemí. Právní předpisy třetích zemí v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí se mohou od právních předpisů Unie lišit, a vést tak v případě rybářského loďstva k odlišným normám. Výsledkem této situace by mohlo být povolování rybolovné činnosti, která je v rozporu s udržitelným řízením mořských zdrojů. Je proto nezbytné zajistit soulad s činností Unie v oblasti životního prostředí, rybolovu, obchodu a rozvoje, zejména pokud se dotýká rybolovu v rozvojových zemích s nízkou správní kapacitou, v nichž existuje vysoké riziko korupce.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Cílem nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 bylo vytvořit společný základ pro udělování oprávnění k rybolovným činnostem prováděným plavidly Unie mimo vody Unie s úmyslem podpořit boj proti rybolovu NNN a zajistit lepší kontrolu a sledování loďstva EU po celém světě.

(9)  Cílem nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 bylo vytvořit společný základ pro udělování oprávnění k rybolovným činnostem prováděným plavidly Unie mimo vody Unie s úmyslem podpořit boj proti rybolovu NNN a zajistit lepší kontrolu a sledování loďstva Unie po celém světě, jakož i podmínky udělování oprávnění k rybolovným činnostem prováděným ve vodách Unie plavidly třetích zemí.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Základní zásada zde předkládaného nařízení spočívá v tom, že každému plavidlu Unie provádějícímu rybolov mimo vody Unie by měl oprávnění vydat jeho členský stát vlajky a tento členský stát by rovněž měl provádět sledování plavidla v tomto směru bez ohledu na to, kde a na základě jakého rámce plavidlo vyvíjí činnost. Vydání oprávnění by mělo být závislé na splnění základního souboru společných kritérií způsobilosti. Informace, jež členské státy shromažďují a předávají Komisi, by jí měly umožnit do sledování rybolovných činností všech rybářských plavidel Unie zasahovat, a to kdykoliv a ve kterékoliv oblasti mimo vody Unie.

(12)  Základní zásada zde předkládaného nařízení spočívá v tom, že každému plavidlu Unie provádějícímu rybolov mimo vody Unie by měl oprávnění vydat jeho členský stát vlajky a tento členský stát by rovněž měl provádět sledování plavidla v tomto směru bez ohledu na to, kde a na základě jakého rámce plavidlo vyvíjí činnost. Vydání oprávnění by mělo být závislé na splnění základního souboru společných kritérií způsobilosti. Informace, jež členské státy shromažďují a předávají Komisi, by jí měly umožnit do sledování rybolovných činností všech rybářských plavidel Unie zasahovat, a to kdykoliv a ve kterékoliv oblasti mimo vody Unie. To je nezbytné proto, aby byla Komise schopna plnit své povinnosti, které má jako strážkyně Smluv.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)   V posledních letech vykázala vnější rybářská politika Unie značná zlepšení, pokud jde o podmínky dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a péči, s níž jsou příslušná ustanovení vymáhána. Zachování rybolovných práv pro loďstvo Unie v rámci dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu by mělo být prioritním cílem vnější rybářské politiky Unie a podobné podmínky by měly být uplatňovány i na činnosti Unie mimo působnost těchto dohod.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b)  Když se objeví možnost odnětí, pozastavení nebo pozměnění oprávnění k rybolovu na základě důkazů o vážném ohrožení využívání rybolovných zdrojů, měla by Komise hrát zprostředkující roli.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Výměna vlajky se stává problémem v okamžiku, když je jejím cílem obejít pravidla SRP nebo stávající opatření pro zachování a řízení zdrojů. Unie by proto měla být schopna takové případy výměny vlajky definovat, zjistit a bránit jim. V průběhu celé životnosti plavidla by měla být zajištěna sledovatelnost a řádné sledování dodržování pravidel v minulosti. Tomuto účelu by měl sloužit i požadavek, aby Mezinárodní námořní organizace (IMO) každému plavidlu vydala jedinečné číslo.

(14)  Výměna vlajky se stává problémem v okamžiku, když je jejím cílem obejít pravidla SRP nebo stávající opatření pro zachování a řízení zdrojů. Unie by proto měla být schopna takové případy výměny vlajky definovat, zjistit a bránit jim. V průběhu celé životnosti plavidla, které vlastní provozovatel z Unie bez ohledu na to, pod jakou vlajkou nebo vlajkami toto plavidlo pluje, by měla být zajištěna sledovatelnost a řádné sledování dodržování pravidel v minulosti. Tomuto účelu by měl sloužit i požadavek, aby Mezinárodní námořní organizace (IMO) každému plavidlu vydala jedinečné číslo.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Ve vodách třetích zemí mohou plavidla Unie vyvíjet činnost buď na základě dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi, nebo jestliže není v platnosti žádná dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, na základě přímých oprávnění k rybolovu získaných od třetích zemí. V obou případech by tyto činnosti měly být prováděny transparentním a udržitelným způsobem. Členské státy vlajky by tedy měly být zmocněny k tomu, aby plavidlům plujícím pod jejich vlajkou na základě stanoveného souboru kritérií a s výhradou jejich sledování vydávaly oprávnění žádat třetí pobřežní státy o přímá oprávnění a tato oprávnění získat. Oprávnění k rybolovné činnosti by mělo být vydáno, jakmile se členský stát vlajky ujistí, že tato činnost nenaruší udržitelnost. Jestliže Komise nebude mít dalších námitek, provozovateli, jemuž udělil oprávnění jak členský stát vlajky, tak pobřežní stát, by mělo být umožněno, aby zahájil rybolovné operace.

(15)  Ve vodách třetích zemí mohou plavidla Unie vyvíjet činnost buď na základě dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi, nebo jestliže není v platnosti žádná dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, na základě přímých oprávnění k rybolovu získaných od třetích zemí. V obou případech by tyto činnosti měly být prováděny transparentním a udržitelným způsobem. Členské státy vlajky by tedy měly být zmocněny k tomu, aby plavidlům plujícím pod jejich vlajkou na základě stanoveného souboru kritérií a s výhradou jejich sledování vydávaly oprávnění žádat třetí pobřežní státy o přímá oprávnění a tato oprávnění získat. Oprávnění k rybolovné činnosti by mělo být vydáno, jakmile se členský stát vlajky ujistí, že tato činnost nenaruší udržitelnost. Jestliže Komise nebude mít dalších řádně odůvodněných námitek, provozovateli, jemuž udělil oprávnění jak členský stát vlajky, tak pobřežní stát, by mělo být umožněno, aby zahájil rybolovné operace.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Specifickou otázkou související s dohodami o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu je přerozdělování nevyužitých rybolovných práv, ke kterému dochází, jestliže rybolovná práva přidělená členským státům příslušným nařízením Rady nejsou plně využita. Vzhledem k tomu, že náklady na přístup stanovené v dohodách o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu jsou z velké části financovány z rozpočtu Unie, je systém přerozdělování důležitý pro ochranu finančních zájmů Unie a pro to, aby se s uhrazenými rybolovnými právy neplýtvalo. Je tedy nezbytné systém přerozdělování, který by měl být mechanismem poslední instance, zpřehlednit a zkvalitnit. Jeho užití by mělo být dočasné a nemělo by mít vliv na počáteční rozdělování rybolovných práv mezi členské státy. K přerozdělování by mělo docházet pouze v případě, že se příslušné členské státy vzdají svých rybolovných práv za účelem jejich vzájemné výměny.

(16)  Specifickou otázkou související s dohodami o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu je přerozdělování nevyužitých rybolovných práv, ke kterému dochází, jestliže rybolovná práva přidělená členským státům příslušným nařízením Rady nejsou plně využita. Vzhledem k tomu, že náklady na přístup stanovené v dohodách o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu jsou z velké části financovány z rozpočtu Unie, je systém dočasného přerozdělování důležitý pro ochranu finančních zájmů Unie a pro to, aby se s uhrazenými rybolovnými právy neplýtvalo. Je tedy nezbytné systém přerozdělování, který by měl být mechanismem poslední instance, zpřehlednit a zkvalitnit. Jeho užití by mělo být dočasné a nemělo by mít vliv na počáteční rozdělování rybolovných práv mezi členské státy, což znamená, že nenaruší relativní stabilitu. Jelikož se jedná o systém poslední instance, k přerozdělování by mělo docházet pouze v případě, že se příslušné členské státy vzdají svých rybolovných práv za účelem jejich vzájemné výměny.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Termín „spící dohody“ se používá tehdy, když země přijaly dohodu o partnerství v oblasti rybolovu, avšak ze strukturálních důvodů nebo v důsledku jiných okolností nemají v platnosti příslušný protokol. Unie má s třetími zeměmi uzavřeno několik spících dohod. Plavidla Unie nemají tudíž ve vodách, na něž se vztahují ustanovení těchto spících dohod, povoleno lovit. Komise by měla vyvinout úsilí ve snaze o „probuzení“ těchto dohod, nebo by měla takové dohody o partnerství ukončit.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Oprávnění k rybolovným činnostem pod záštitou regionálních organizací pro řízení rybolovu a na volném moři by rovněž měl vydávat členský stát vlajky a tyto činnosti by měly být v souladu se zvláštními pravidly regionálních organizací pro řízení rybolovu nebo s právními předpisy Unie upravujícími rybolovné činnosti na volném moři.

(17)  Oprávnění k rybolovným činnostem pod záštitou regionálních organizací pro řízení rybolovu a k neregulovanému rybolovu na volném moři by rovněž měl vydávat členský stát vlajky a tyto činnosti by měly být v souladu se zvláštními pravidly regionálních organizací pro řízení rybolovu nebo s právními předpisy Unie upravujícími rybolovné činnosti na volném moři.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Účinnost opatření na zachování a řízení zdrojů mohou snižovat nájemní dohody, které mohou rovněž mít negativní dopad na udržitelné využívání živých mořských zdrojů. Proto je nezbytné zavést právní rámec, který Unii pomůže lépe sledovat činnosti najatých rybářských plavidel Unie na základě pravidel přijatých příslušnou regionální organizací pro řízení rybolovu.

(18)  Účinnost opatření na zachování a řízení zdrojů mohou snižovat nájemní dohody, které mohou rovněž mít negativní dopad na udržitelné využívání živých mořských zdrojů. Proto je nezbytné zavést právní rámec, který Unii pomůže lépe sledovat činnosti rybářských plavidel plujících pod vlajkou Unie a najatých provozovateli z třetích zemí na základě pravidel přijatých příslušnou regionální organizací pro řízení rybolovu.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Postupy by měly být transparentní a předvídatelné jak pro provozovatele z Unie a třetích zemí, tak pro jejich příslušné orgány.

(19)  Postupy by měly být transparentní, proveditelné a předvídatelné jak pro provozovatele z Unie a třetích zemí, tak pro jejich příslušné orgány.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Unie by měla usilovat o zajištění rovných podmínek na mezinárodní úrovni, které umožní rybářskému loďstvu Unie soutěžit s jinými zeměmi provozujícími rybolov, a odpovídajícím způsobem upravovat pravidla přístupu na trh, kdykoli jsou přijata přísná pravidla pro loďstvo Unie.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 1

Článek 1

Předmět

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro vydávání a správu oprávnění k rybolovu pro:

Toto nařízení stanoví pravidla pro vydávání a správu oprávnění k rybolovu pro:

a)  rybářská plavidla Unie vyvíjející činnost ve vodách pod svrchovaností nebo v jurisdikci třetí země, pod záštitou regionální organizace pro řízení rybolovu, a to jak ve vodách Unie, tak mimo ně, nebo na volném moři a

a)  rybářská plavidla Unie provozující rybolovné činnosti ve vodách pod svrchovaností nebo v jurisdikci třetí země, pod záštitou regionální organizace pro řízení rybolovu, jíž je Unie smluvní stranou, a to jak ve vodách Unie, tak mimo ně, nebo na volném moři a

b)  rybářská plavidla třetích zemí vyvíjející činnost ve vodách Unie.

b)  rybářská plavidla třetích zemí provozující rybolovné činnosti ve vodách Unie.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „podpůrným plavidlem“ plavidlo, které není vybaveno provozuschopným lovným zařízením, které usnadňuje rybolovné činnosti, pomáhá při nich nebo zajišťuje přípravy na ně;

a)  „podpůrným plavidlem“ plavidlo, které není vybaveno provozuschopným lovným zařízením určeným k chytání nebo lákání ryb, které usnadňuje rybolovné činnosti, pomáhá při nich nebo zajišťuje přípravy na ně;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „oprávněním k rybolovu“ oprávnění vydané rybářskému plavidlu Unie nebo rybářskému plavidlu třetí země, které je opravňuje k provádění určitých rybolovných činností v průběhu určitého období, v určité oblasti nebo v určitém lovišti za určitých podmínek;

b)  „oprávněním k rybolovu“ oprávnění k rybolovu vydané rybářskému plavidlu Unie nebo rybářskému plavidlu třetí země vedle jeho licence k rybolovu, které je opravňuje k provádění určitých rybolovných činností v průběhu určitého období, v určité oblasti nebo v určitém lovišti za určitých podmínek;

Odůvodnění

Cílem je uvést definici do souladu s definicí v nařízení o kontrole (čl. 4 bod 10).

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  „pozorovatelským programem“ program pod záštitou regionální organizace pro řízení rybolovu, v jehož rámci jsou za určitých podmínek na palubě rybářských plavidel přítomni pozorovatelé, jejichž úkolem je ověřovat, zda plavidlo dodržuje pravidla přijatá příslušnou organizací.

f)  „pozorovatelským programem“ program pod záštitou regionální organizace pro řízení rybolovu, dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, třetí země nebo členského státu, v jehož rámci jsou za určitých podmínek na palubě rybářských plavidel přítomni pozorovatelé, jejichž úkolem je shromažďovat údaje nebo ověřovat, zda plavidlo dodržuje pravidla přijatá příslušnou organizací, dohodou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu nebo zemí.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  „smluvní stranou“ smluvní strana mezinárodní úmluvy nebo dohody zřizující regionální organizaci pro řízení rybolovu, jakož i státy, rybolovné subjekty nebo jiné subjekty spolupracující s touto organizací, jimž byl ve vztahu k této organizaci udělen status spolupracující nesmluvní strany;

Odůvodnění

Toto nařízení je třeba uvést do souladu s nařízením (ES) č. 1005/2008.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  obdržel v souladu s přílohami 1 a 2 úplné a přesné informace o rybářském plavidle a souvisejícím podpůrném plavidle (podpůrných plavidlech) včetně neunijních podpůrných plavidel;

a)  obdržel v souladu s přílohou úplné a přesné informace o rybářském plavidle a souvisejícím podpůrném plavidle (podpůrných plavidlech) včetně neunijních podpůrných plavidel;

Odůvodnění

Autoři tohoto pozměňovacího návrhu chtějí zjednodušit přílohy, jež by měly v zájmu omezení byrokratické zátěže tvořit jediný text.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  rybářské plavidlo a případné související podpůrné plavidlo mají číslo IMO;

c)  rybářské plavidlo a případné související podpůrné plavidlo mají číslo IMO, pokud to vyžadují právní předpisy Unie;

Odůvodnění

EU nyní vyžaduje číslo IMO pouze u plavidel kratších než 15 metrů. Identifikace plavidel Mezinárodní námořní organizací se z důvodu vysokého počtu dotčených plavidel ukazuje být velmi komplikovaná.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  provozovateli a rybářskému plavidlu nebyla po dobu 12 měsíců před podáním žádosti o oprávnění k rybolovu uložena na základě vnitrostátních právních předpisů členského státu ve smyslu článku 42 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 a článku 90 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 sankce za závažné porušení předpisů;

vypouští se

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

Článek 6

Výměna vlajky

Výměna vlajky

1.   Tento článek se použije na plavidla, která byla do pěti let ode dne podání žádosti o oprávnění k rybolovu:

1.   Tento článek se použije na plavidla, která byla v průběhu dvou let před podáním žádosti o oprávnění k rybolovu:

a)  vyňata z rejstříku rybářského loďstva Unie a došlo u nich k výměně vlajky za vlajku třetí země a

a)  vyňata z rejstříku rybářského loďstva Unie a došlo u nich k výměně vlajky za vlajku třetí země a

b)  následně byla do rejstříku rybářského loďstva Unie do 24 měsíců ode dne vynětí opět zapsána.

b)  následně byla do rejstříku rybářského loďstva opět zapsána.

2.   Členský stát vlajky smí vydat oprávnění k rybolovu, pouze pokud se ujistí, že plavidlo uvedené v odstavci 1 v období, kdy vyvíjelo činnost pod vlajkou třetí země:

2.   Členský stát vlajky smí vydat oprávnění k rybolovu, pouze pokud ověřil, že plavidlo uvedené v odstavci 1 v období, kdy vyvíjelo činnost pod vlajkou třetí země:

neprovozovalo nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti, a že

a)    neprovozovalo nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti, a že

b)  nevyvíjelo činnost ve vodách nespolupracující třetí země ve smyslu článků 31 a 33 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.

b)  nevyvíjelo činnost ani ve vodách nespolupracující třetí země ve smyslu článků 31 a 33 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, ani ve vodách třetí země, o níž bylo zjištěno, že umožňuje provozování neudržitelného rybolovu podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1026/2012.

3.   Za tímto účelem předloží provozovatel veškeré informace vztahující se k příslušnému období požadované členským státem vlajky, přičemž předloží přinejmenším všechny tyto doklady:

3.   Za tímto účelem předloží provozovatel následující informace vztahující se k období, během něhož uvedené plavidlo vyvíjelo činnost pod vlajkou třetí země, požadované členským státem vlajky:

a)  prohlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu během příslušného období;

a)  prohlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu během příslušného období;

b)  kopii oprávnění k rybolovu vydaného státem vlajky na příslušné období;

b)  kopii oprávnění k rybolovu vydaného státem vlajky na příslušné období;

c)  kopii veškerých oprávnění k rybolovu povolujícího rybolovné operace ve vodách třetích zemí během příslušného období;

c)  kopii veškerých oprávnění k rybolovu povolujícího rybolovné operace ve vodách třetích zemí během příslušného období;

d)  úřední prohlášení třetí země, pod jejíž vlajkou se po výměně vlajky plavidlo plavilo, uvádějící přehled sankcí uložených plavidlu nebo provozovateli během příslušného období.

d)  úřední prohlášení třetí země, pod jejíž vlajkou se po výměně vlajky plavidlo plavilo, uvádějící přehled sankcí uložených plavidlu nebo provozovateli během příslušného období.

 

da)   úplnou historii vlajky za období, během kterého nebylo uvedené plavidlo zapsáno v rejstříku loďstva Unie.

4.   Členský stát vlajky nevydá oprávnění k rybolovu plavidlu, u něhož proběhla výměna vlajky:

4.   Členský stát vlajky nevydá oprávnění k rybolovu plavidlu, u něhož proběhla výměna vlajky:

a)  za vlajku třetí země, která byla, pokud jde o boj proti rybolovu NNN, podle článků 31 a 33 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 určena jako nespolupracující země nebo je zapsána do seznamu nespolupracujících zemí; nebo

a)  za vlajku třetí země, která byla, pokud jde o boj proti rybolovu NNN, podle článků 31 a 33 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 určena jako nespolupracující země nebo je zapsána do seznamu nespolupracujících zemí; nebo

b)  za vlajku třetí země, která byla označena za zemi umožňující neudržitelný rybolov podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1026/2012.

b)  za vlajku třetí země, která byla označena za zemi umožňující neudržitelný rybolov podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1026/2012.

5.   Odstavec 4 se neuplatní v případě, že se členský stát vlajky ujistí, že ihned poté, co byla příslušná země určena jako země nespolupracující v oblasti rybolovu NNN nebo byla označena za zemi umožňující neudržitelný rybolov, provozovatel:

5.   Odstavec 4 se neuplatní v případě, že se členský stát vlajky ujistí, že ihned poté, co byla příslušná země určena jako země nespolupracující v oblasti rybolovu NNN nebo byla označena za zemi umožňující neudržitelný rybolov, provozovatel:

a)  zastavil rybolovné operace a

a)  zastavil rybolovné operace a

b)  zahájil příslušné správní postupy k vynětí plavidla z rejstříku rybářského loďstva této třetí země.

b)  okamžitě zahájil příslušné správní postupy k vynětí plavidla z rejstříku rybářského loďstva této třetí země.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

Článek 7

Sledování oprávnění k rybolovu

Sledování oprávnění k rybolovu

1.   Při podání žádosti o oprávnění k rybolovu předloží provozovatel členskému státu vlajky úplné a přesné údaje.

1.   Při podání žádosti o oprávnění k rybolovu předloží provozovatel členskému státu vlajky úplné a přesné údaje.

2.   Provozovatel neprodleně vyrozumí členský stát vlajky o jakékoliv změně souvisejících údajů.

2.   Provozovatel neprodleně vyrozumí členský stát vlajky o jakékoliv změně souvisejících údajů.

3.   Členský stát vlajky v průběhu platnosti oprávnění k rybolovu sleduje, zda jsou nadále dodržovány podmínky, na jejichž základě bylo vydáno.

3.   Členský stát vlajky v průběhu platnosti oprávnění k rybolovu alespoň jednou ročně sleduje, zda jsou nadále dodržovány podmínky, na jejichž základě bylo vydáno.

4.   Pokud již některá z podmínek, na jejichž základě bylo oprávnění k rybolovu vydáno, splňována není, členský stát vlajky oprávnění změní nebo odejme a oznámí to provozovateli a Komisi.

4.   Pokud již některá z podmínek, na jejichž základě bylo oprávnění k rybolovu vydáno, splňována není, členský stát vlajky přijme vhodné opatření, mj. změní nebo odejme oprávnění, a okamžitě to oznámí provozovateli a Komisi a v případě potřeby i sekretariátu regionální organizace pro řízení rybolovu nebo dotčené třetí zemi.

5.   Na žádost Komise členský stát vlajky odmítne, pozastaví nebo odejme oprávnění v případě, že je to opodstatněno naléhavými politickými důvody spojenými s udržitelným využíváním, řízením a zachováním biologických mořských zdrojů nebo s prevencí či potlačováním nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, nebo v případě, že se Unie rozhodla pozastavit nebo přerušit styky s příslušnou třetí zemí.

5.   Na základě řádně odůvodněné žádosti Komise členský stát vlajky odmítne, pozastaví nebo odejme oprávnění v případě:

 

a)   že je to řádně odůvodněno závažným a naléhavým nebezpečím, které ohrožuje udržitelné využívání, řízení a zachování biologických mořských zdrojů;

 

b)   že jsou závažně porušována ustanovení článku 42 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 nebo čl. 90 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 v rámci nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, nebo v případě vysokého rizika takového porušování s cílem tomuto porušování předejít; nebo

 

c)   že se Unie rozhodla pozastavit nebo přerušit s příslušnou třetí zemí styky.

 

K řádně odůvodněné žádosti podle prvního pododstavce jsou připojeny relevantní a adekvátní podpůrné informace. Pokud Komise takovou řádně odůvodněnou žádost podá, okamžitě informuje provozovatele a členský stát vlajky. Po podání této žádosti Komisí následuje patnáctidenní období pro konzultace mezi Komisí a členským státem vlajky.

6.   Jestliže členský stát vlajky neodmítne, nezmění, nepozastaví ani neodejme oprávnění podle odstavců 4 a 5, může o odnětí oprávnění rozhodnout Komise, která tuto skutečnost oznámí členskému státu vlajky a provozovateli.

6.   Jestliže na konci patnáctidenního období uvedeného v odstavci 5 Komise svou žádost potvrdí a členský stát vlajky neodmítne, nezmění, nepozastaví ani neodejme oprávnění podle odstavců 4 a 5, může o odnětí oprávnění rozhodnout po uplynutí dalších pěti dnů Komise, která své rozhodnutí oznámí členskému státu vlajky a provozovateli.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rybářské plavidlo Unie smí provádět rybolovné činnosti ve vodách třetí země v populacích řízených regionální organizací pro řízení rybolovu pouze v případě, že tato země je smluvní stranou nebo nesmluvní spolupracující stranou příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu.

Rybářské plavidlo Unie smí provádět rybolovné činnosti ve vodách třetí země v populacích řízených regionální organizací pro řízení rybolovu pouze v případě, že tato země je smluvní stranou nebo nesmluvní spolupracující stranou příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu. Pokud byly před ... [datem vstupu tohoto nařízení v platnost] uzavřeny dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, tento odstavec se použije od ... [čtyři roky po datu vstupu tohoto nařízení v platnost].

Odůvodnění

Guinea-Bissau, s níž má EU uzavřenu dohodu o rybolovu, není smluvní stranou ani spolupracující stranou žádné regionální organizace pro řízení rybolovu. Je třeba jí poskytnout dostatek času, aby přijala nezbytná opatření a pokryla náklady spojené s připojením se k regionální organizaci pro řízení rybolovu.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Unie může část financování z odvětvové podpory přidělit třetím zemím, s nimiž má uzavřeny dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, s cílem pomoci jim připojit se k regionálním organizacím pro řízení rybolovu.

Odůvodnění

Připojení se k regionální organizaci pro řízení rybolovu může být pro některé třetí země, s nimiž má EU uzavřeny dohody o partnerství v oblasti rybolovu, příliš nákladné.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Unie zajistí, aby byly dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu v souladu s tímto nařízením.

Odůvodnění

EU by neměla mít možnost sjednávat v nových dohodách nebo protokolech odchylky od pravidel stanovených v tomto nařízení. Podobná formulace se vyskytuje i v základním nařízení, viz článek 31.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  jeho členský stát vlajky a

a)  třetí země se svrchovaností a jurisdikcí nad vodami, v nichž rybolovné činnosti probíhají, a

Odůvodnění

Členský stát by měl oprávnění k rybolovu udělovat až poté, co třetí země povolí plavidlům provádět v jejích vodách rybolov, a nikoli naopak.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  třetí země se svrchovaností a jurisdikcí nad vodami, v nichž činnosti probíhají.

b)  jeho členský stát vlajky.

Odůvodnění

Členský stát by měl oprávnění k rybolovu udělovat až poté, co třetí země povolí plavidlům provádět v jejích vodách rybolov, a nikoli naopak.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  provozovatel uhradil veškeré poplatky a finanční postihy, jež příslušný orgán třetí země za posledních 12 měsíců požadoval.

c)  provozovatel uhradil veškeré poplatky; a

 

ca)  provozovatel uhradil veškeré příslušné finanční postihy, které uložil příslušný orgán třetí země po ukončení příslušných právních řízení.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  tomuto rybářskému plavidlu udělila oprávnění uvedená třetí země.

Odůvodnění

Členský stát by neměl udělit oprávnění dříve, než vydá svůj souhlas dotčená třetí země. To zajistí větší právní jistotu.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 12

Článek 12

Správa oprávnění k rybolovu

Správa oprávnění k rybolovu

1.   Jakmile členský stát vlajky vydá oprávnění k rybolovu, zašle Komisi odpovídající žádost o oprávnění třetí země.

1.   Jakmile členský stát vlajky ověřil, že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 11 písm. a), b) a c), zašle Komisi odpovídající žádost o získání oprávnění třetí země.

2.   Žádost uvedená v odstavci 1 musí obsahovat informace uvedené v přílohách 1 a 2 spolu s veškerými dalšími údaji požadovanými na základě dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu.

2.   Žádost uvedená v odstavci 1 musí obsahovat informace uvedené v příloze spolu s veškerými dalšími údaji požadovanými na základě dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu.

3.   Členský stát vlajky odešle Komisi žádost alespoň 10 kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro předání žádostí stanovené v příslušné dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu. Komise může případně požádat členský stát vlajky o dodatečné informace, jež považuje za nezbytné.

3.   Členský stát vlajky odešle Komisi žádost alespoň 15 kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro předání žádostí stanovené v příslušné dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu. Komise může případně zaslat členskému státu vlajky řádně odůvodněnou žádost o jakékoli dodatečné informace, jež považuje za nezbytné.

4.   Poté, co se Komise ujistí, že jsou splněny podmínky v článku 11, odešle žádost třetí zemi.

4.   Ve lhůtě 10 kalendářních dnů od obdržení žádosti, nebo ve lhůtě 15 dnů od obdržení žádosti v případě, že Komise požádala v souladu s odstavcem 3 o dodatečné informace, provede Komise předběžné posouzení, kterým určí, zda jsou splněny podmínky stanovené v článku 11. Komise poté buď odešle žádost třetí zemi, nebo členský stát uvědomí, že je žádost zamítnuta.

5.   Jestliže některá třetí země vyrozumí Komisi, že rozhodla o vydání, odmítnutí, pozastavení či odnětí oprávnění k rybolovu rybářskému plavidlu Unie, vyrozumí o tom Komise členský stát vlajky.

5.   Jestliže některá třetí země vyrozumí Komisi, že rozhodla o vydání, odmítnutí, pozastavení či odnětí oprávnění k rybolovu udělené rybářskému plavidlu Unie v rámci dohody, vyrozumí o tom Komise okamžitě členský stát vlajky, pokud možno elektronickými prostředky. Členský stát vlajky okamžitě předá tuto informaci majiteli plavidla.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13

Článek 13

Přerozdělení nevyužitých rybolovných práv v rámci dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

Dočasné přerozdělení nevyužitých rybolovných práv v rámci dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

1.   Během určitého roku nebo jiného příslušného období provádění protokolu k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu může Komise určit, nakolik nebyla rybolovná práva využita, a vyrozumět o tom členské státy, jimž příslušné podíly na rozdělených rybolovných právech přísluší.

1.   Na konci první poloviny období provádění protokolu k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu může Komise určit, nakolik nebyla rybolovná práva využita, a vyrozumět o tom členské státy, jimž příslušné podíly na rozdělených rybolovných právech přísluší.

2.   Do 10 dnů od obdržení této informace od Komise mohou členské státy uvedené v odstavci 1:

2.   Do 20 dnů od obdržení této informace od Komise mohou členské státy uvedené v odstavci 1:

a)  vyrozumět Komisi, že svá rybolovná práva využijí později v průběhu roku nebo příslušného prováděcího období, a to tak, že předloží plán rybolovu s podrobnými informacemi o počtu žádaných oprávnění k rybolovu, odhadovaném úlovku, rybolovné oblasti a rybolovném období; nebo

a)  vyrozumět Komisi, že svá rybolovná práva využijí později ve druhé polovině prováděcího období, a to tak, že předloží plán rybolovu s podrobnými informacemi o počtu žádaných oprávnění k rybolovu, odhadovaném úlovku, rybolovné oblasti a rybolovném období; nebo

b)  oznámit Komisi výměnu rybolovných práv podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013.

b)  oznámit Komisi výměnu rybolovných práv podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013.

3.   Jestliže některé členské státy nevyrozuměly Komisi o jednom z kroků uvedených v odstavci 2 a rybolovná práva v důsledku toho zůstanou nevyužita, může Komise oznámit výzvu k vyjádření zájmu o dostupná nevyužitá rybolovná práva určenou ostatním členským státům, jimž přísluší podíly na rozdělených rybolovných právech.

3.   Jestliže některé členské státy nevyrozuměly Komisi o jednom z kroků uvedených v odstavci 2 a rybolovná práva v důsledku toho zůstanou nevyužita, může Komise ve lhůtě deseti dnů od skončení období uvedeného v odstavci 2 oznámit výzvu k vyjádření zájmu o dostupná nevyužitá rybolovná práva určenou ostatním členským státům, jimž přísluší podíly na rozdělených rybolovných právech.

4.   Tyto členské státy mohou do 10 dnů od obdržení této výzvy k vyjádření zájmu sdělit Komisi, že mají o nevyužitá rybolovná práva zájem. Ke své žádosti doloží plán rybolovu s podrobnými informacemi o počtu žádaných oprávnění k rybolovu, odhadovaném úlovku, rybolovné oblasti a rybolovném období.

4.   Tyto členské státy mohou do 10 dnů od obdržení této výzvy k vyjádření zájmu sdělit Komisi, že mají o nevyužitá rybolovná práva zájem. Ke své žádosti doloží plán rybolovu s podrobnými informacemi o počtu žádaných oprávnění k rybolovu, odhadovaném úlovku, rybolovné oblasti a rybolovném období.

5.   Považuje-li to Komise za nezbytné, může požádat příslušné členské státy o dodatečné informace.

5.   Považuje-li to Komise za nezbytné, může požádat příslušné členské státy o dodatečné informace o počtu požadovaných oprávnění k rybolovu, odhadovaném úlovku, rybolovné oblasti a rybolovném období.

6.   V případě, že o nevyužitá rybolovná práva neprojeví zájem žádný z členských států, jimž přísluší podíly na rozdělených rybolovných právech, může Komise oznámit výzvu k vyjádření zájmu určenou všem členským státům. Členský stát může vyjádřit zájem o nevyužitá rybolovná práva za podmínek uvedených v odstavci 4.

6.   V případě, že o nevyužitá rybolovná práva neprojeví do konce uvedené desetidenní lhůty zájem žádný z členských států, jimž přísluší podíly na rozdělených rybolovných právech, může Komise oznámit výzvu k vyjádření zájmu určenou všem členským státům. Členský stát může vyjádřit zájem o nevyužitá rybolovná práva za podmínek uvedených v odstavci 4.

7.   Komise na základě informací předložených členskými státy podle odstavce 4 nebo 5 nevyužitá rybolovná práva na přechodnou dobu přerozdělí, a to podle metodiky stanovené v článku 14.

7.   Komise na základě informací předložených členskými státy podle odstavce 4 nebo 5 a v úzké spolupráci s nimi nevyužitá rybolovná práva přerozdělí, avšak pouze na přechodnou dobu, a učiní tak podle metodiky stanovené v článku 14.

 

7a.   Přerozdělení uvedené v odstavci 7 se provádí výhradně během druhé poloviny prováděcího období podle odstavce 1, a to pouze jednou.

 

7b.   Komise informuje členské státy:

 

a)   o tom, mezi které členské státy byla rybolovná práva přerozdělena;

 

b)   o množství rybolovných práv přidělených členským státům, mezi něž byla přerozdělena; a

 

c)   o kritériích, podle nichž bylo přerozdělení provedeno.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Zjednodušení postupu každoročního obnovení stávajících oprávnění k rybolovu v době, kdy je uplatňován protokol k platné dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

 

V době platnosti dohody Unie o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu by měl být umožněn rychlejší, jednodušší a flexibilnější postup obnovení licence těch plavidel, jejichž status (charakteristika, vlajka, vlastnictví nebo dodržování pravidel) zůstává i v dalším roce neměnný.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 14

Článek 14

Metodika přerozdělení

Metodika dočasného přerozdělení

1.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit metodiku přerozdělení nevyužitých rybolovných práv. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 45 odst. 2.

1.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit metodiku dočasného přerozdělení nevyužitých rybolovných práv. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 45 odst. 2.

2.   V řádně odůvodněných a naléhavých případech daných omezenou dobou, ve které je třeba nevyužitá rybolovná práva využít, přijme Komise postupem uvedeným v čl. 45 odst. 3 okamžitě použitelné prováděcí akty. Tyto akty platí po dobu nepřekračující 6 měsíců.

2.   V řádně odůvodněných a naléhavých případech daných omezenou dobou, ve které je třeba nevyužitá rybolovná práva využít, přijme Komise postupem uvedeným v čl. 45 odst. 3 okamžitě použitelné prováděcí akty. Tyto akty platí po dobu nepřekračující 6 měsíců.

3.   Při stanovení metodiky přerozdělení použije Komise tato kritéria:

3.   Při stanovení metodiky přerozdělení použije Komise tato transparentní a objektivní kritéria, přihlížejíc při tom k environmentálním, sociálním a ekonomickým faktorům:

a)  rybolovná práva, která jsou k dispozici pro přerozdělení;

a)  rybolovná práva, která jsou k dispozici pro přerozdělení;

b)  počet členských států předkládajících žádost;

b)  počet členských států předkládajících žádost;

c)  podíl přidělený při počátečním rozdělování rybolovných práv jednotlivým členským státům předkládajícím žádost;

c)  podíl přidělený při počátečním rozdělování rybolovných práv jednotlivým členským státům předkládajícím žádost;

d)  historické úlovky a intenzitu rybolovu jednotlivých členských států předkládajících žádost;

d)  historické úlovky a intenzitu rybolovu jednotlivých členských států předkládajících žádost;

e)  číslo, typ a charakteristiku používaných plavidel a zařízení;

e)  číslo, typ a charakteristiku používaných plavidel a zařízení;

f)  soulad plánu rybolovu předloženého členskými státy předkládajícími žádost s prvky uvedenými v písmenech a) až e).

f)  soulad plánu rybolovu předloženého členskými státy předkládajícími žádost s prvky uvedenými v písmenech a) až e).

 

Své odůvodnění tohoto přerozdělení Komise zveřejní.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případech, kdy protokol k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu stanoví měsíční nebo čtvrtletní omezení odlovu nebo jiné dílčí členění roční kvóty, může Komise přijmout prováděcí akt, kterým stanoví metodiku rozdělování odpovídajících rybolovných práv mezi členské státy s měsíční, čtvrtletní nebo jinou periodicitou. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 45 odst. 2.

1.  V případě, kdy protokol k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu stanoví měsíční nebo čtvrtletní omezení odlovu nebo jiné dílčí členění roční kvóty, je rozdělení rybolovných práv mezi členské státy v souladu s rybolovnými právy, která jsou členským státům přidělena na základě příslušného právního aktu Unie. Tato zásada se nepoužije pouze tehdy, dohodnou-li se dotčené členské státy na společných plánech rybolovu, v nichž se zohlední měsíční nebo čtvrtletní omezení odlovu nebo jiné dílčí členění roční kvóty.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přináší lepší systém, který členským státům zaručuje, že si smějí ponechat svůj procentní podíl měsíčních omezení odlovu.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Rozdělování rybolovných práv uvedené v odstavci 1 musí být v souladu s ročními rybolovnými právy rozdělenými členským státům podle příslušného nařízení Rady.

vypouští se

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  jeho členský stát vlajky a

a)  třetí země se svrchovaností a jurisdikcí nad vodami, v nichž činnosti probíhají, a

Odůvodnění

Členský stát by měl oprávnění k rybolovu udělovat až poté, co třetí země povolí plavidlům provádět v jejích vodách rybolov, a nikoli naopak.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  třetí země se svrchovaností nebo jurisdikcí nad vodami, v nichž činnosti probíhají.

b)  jeho členský stát vlajky.

Odůvodnění

Členský stát by měl oprávnění k rybolovu udělovat až poté, co třetí země povolí plavidlům provádět v jejích vodách rybolov, a nikoli naopak.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členský stát vlajky smí vydat oprávnění k rybolovu pro rybolovné činnosti prováděné ve vodách třetí země v případě, že v příslušné třetí zemi neplatil protokol k dané dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, která by se vztahovala na tyto vody, alespoň po dobu tří předchozích let.

 

V případě obnovení platnosti daného protokolu se oprávnění k rybolovu ke dni vstupu uvedeného protokolu v platnost automaticky odejme.

Odůvodnění

Termín „spící dohody“ se používá v případě zemí, které přijaly dohodu o partnerství v oblasti rybolovu, avšak ze strukturálních důvodů nebo v důsledku jiných okolností nemají v platnosti příslušný protokol. Vzhledem k tomu, že otázka některých spících dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, jejichž protokoly nejsou prováděny, nebyla dosud vyřešena, měla by EU navrhnout řešení, jež by v těchto případech za určitých podmínek umožňovalo vydávat přímá oprávnění k rybolovu.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Článek 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 18

Článek 18

Podmínky pro udělení oprávnění k rybolovu členskými státy vlajky

Podmínky pro udělení oprávnění k rybolovu členskými státy vlajky

Členský stát vlajky smí vydat oprávnění k rybolovu pro rybolovné činnosti prováděné ve vodách třetích zemí mimo rámec dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu pouze v případě, že:

Členský stát vlajky smí vydat oprávnění k rybolovu pro rybolovné činnosti prováděné ve vodách třetích zemí mimo rámec dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu pouze v případě, že:

a)  s příslušnou třetí zemí neexistuje žádná platná dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu anebo platná dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu výslovně stanoví možnost přímých oprávnění;

a)  s příslušnou třetí zemí neexistuje žádná platná dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu;

b)  jsou splněna kritéria způsobilosti stanovená v článku 5;

b)  jsou splněna kritéria způsobilosti stanovená v článku 5;

 

ba)  existuje přebytek přípustného odlovu, jak to vyžaduje čl. 62 odst. 2 úmluvy UNCLOS;

c)  provozovatel poskytl všechny tyto náležitosti:

c)  provozovatel poskytl všechny tyto náležitosti:

 

–  exemplář platných předpisů upravujících rybolov, který provozovateli poskytl pobřežní stát;

–  písemné potvrzení o podmínkách zamýšleného přímého oprávnění vystavené třetí zemí po jednání s provozovatelem, na jehož základě má mít provozovatel přístuprybolovným zdrojům této země, v němž se mimo jiné uvádí trvání, předpoklady a rybolovná práva vyjádřená v podobě omezení intenzity rybolovu nebo odlovů,

–  platné oprávnění k rybolovu pro navrhované rybolovné činnosti vydané třetí zemí, jež obsahuje podmínky přístupurybolovným zdrojům, mimo jiné trvání, předpoklady a rybolovná práva vyjádřená v podobě omezení intenzity rybolovu nebo odlovů;

–  doklad o udržitelnosti plánované rybolovné činnosti v podobě:

–  doklad o udržitelnosti plánované rybolovné činnosti v podobě:

•  vědeckého hodnocení poskytnutého třetí zemí a/nebo regionální organizací pro řízení rybolovu a

•  vědeckého hodnocení poskytnutého třetí zemí a/nebo regionální organizací pro řízení rybolovu a/nebo regionálním rybářským orgánem, jehož vědecká způsobilost je uznána Komisí, a

•  její přezkoumání ze strany členského státu vlajky na základě posouzení jeho vnitrostátním vědeckým ústavem.

•  v případě, že hodnocení provedla třetí země, jejího přezkoumání ze strany členského státu vlajky na základě posouzení jeho vnitrostátním vědeckým ústavem nebo případně vědeckým institutem členského státu s pravomocí pro příslušný rybolov.

  kopii právních předpisů třetí země upravujících rybolov,

 

–  číslo úředně stanoveného veřejného bankovního účtu k úhradě veškerých poplatků a

–  číslo úředně stanoveného veřejného bankovního účtu k úhradě veškerých poplatků a

d)  je třetí země smluvní stranou nebo nesmluvní spolupracující stranou regionální organizace pro řízení rybolovu, a to v případě, že se rybolovné činnosti mají týkat druhů řízených touto regionální organizací.

d)  je třetí země smluvní stranou nebo spolupracující nesmluvní stranou regionální organizace pro řízení rybolovu, a to v případě, že se rybolovné činnosti mají týkat druhů řízených touto regionální organizací.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Článek 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 19

Článek 19

Správa přímých oprávnění

Správa přímých oprávnění

1.  Jakmile členský stát vlajky vydá oprávnění k rybolovu, zašle Komisi příslušné informace uvedené v přílohách 1 a 2 a v článku 18.

1.  Jakmile členský stát vlajky dospěje k závěru, že jsou splněny požadavky stanovené v článku 18, zašle Komisi příslušné informace uvedené v příloze a v článku 18.

2.   Jestliže si Komise do 15 kalendářních dnů od předání informací uvedených v odstavci 1 nevyžádá další informace nebo odůvodnění, vyrozumí členský stát vlajky provozovatele, že může příslušné rybolovné činnosti zahájit za předpokladu, že získal i přímé oprávnění od třetí země.

2.   Komise provádí předběžné posouzení informací uvedených v odstavci 1. Ve lhůtě 15 kalendářních dnů si může vyžádat další informace nebo odůvodnění týkající se informací uvedených v odstavci 1.

3.   Jestliže Komise poté, co si podle odstavce 2 vyžádá další informace nebo odůvodnění, zjistí, že podmínky v článku 18 nejsou splněny, může do dvou měsíců od obdržení všech vyžádaných informací nebo odůvodnění vznést proti udělení oprávnění k rybolovu námitku.

3.   Jestliže Komise poté, co si podle odstavce 2 vyžádá další informace nebo odůvodnění, zjistí, že podmínky v článku 18 nejsou splněny, může do jednoho měsíce od původního obdržení vyžádaných informací nebo odůvodnění vznést proti udělení oprávnění k rybolovu námitku.

 

3a.   Bez ohledu na odstavce 1 až 3 smí členský stát v případě, že oprávnění k rybolovu má být obnoveno nejpozději do dvou let od vydání původního oprávnění na základě stejných podmínek, jaké byly ujednány v původním oprávnění, a že dospěje k závěru, že jsou splněny podmínky stanovené v článku 18, vydat oprávnění přímo, přičemž o tom neprodleně informuje Komisi. Komise má 15 dní na to, aby v souladu s postupem stanoveným v článku 7 vznesla námitky.

4.   Jestliže některá třetí země vyrozumí Komisi, že rozhodla o vydání, odmítnutí, pozastavení či odnětí přímého oprávnění rybářskému plavidlu Unie, vyrozumí o tom Komise členský stát vlajky.

4.   Jestliže některá třetí země vyrozumí Komisi, že rozhodla o vydání, odmítnutí, pozastavení či odnětí přímého oprávnění rybářskému plavidlu Unie, vyrozumí o tom Komise neprodleně členský stát vlajky, který tuto informaci předá majiteli plavidla.

5.   Jestliže třetí země vyrozumí členský stát vlajky, že rozhodla o vydání, odmítnutí, pozastavení či odnětí přímého oprávnění rybářskému plavidlu Unie, vyrozumí o tom členský stát vlajky Komisi.

5.   Jestliže třetí země vyrozumí členský stát vlajky, že rozhodla o vydání, odmítnutí, pozastavení či odnětí přímého oprávnění rybářskému plavidlu Unie, vyrozumí o tom členský stát vlajky neprodleně Komisi a majitele plavidla.

6.   Provozovatel předloží členskému státu vlajky kopii konečných podmínek sjednaných mezi ním a příslušnou třetí zemí, včetně kopie přímého oprávnění.

6.   Provozovatel předloží členskému státu vlajky kopii konečných podmínek sjednaných mezi ním a příslušnou třetí zemí, včetně kopie přímého oprávnění.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 20a

 

Uplatňování mezinárodních závazků Evropské unie v regionálních organizacích pro řízení rybolovu

 

V zájmu uplatňování mezinárodních závazků Unie v regionálních organizacích pro řízení rybolovu a v souladu s cíli uvedenými v článku 28 nařízení (EU) č. 1380/2013 Unie podněcuje pravidelná posuzování výkonnosti prováděná nezávislými orgány a aktivně se zapojuje do zřizování a posilování prováděcích výborů ve všech regionálních organizacích pro řízení rybolovu, jejichž je smluvní stranou. Zejména zajišťuje, aby tyto prováděcí výbory vykonávaly obecný dohled nad prováděním vnější rybářské politiky a nad opatřeními přijatými v regionálních organizacích pro řízení rybolovu.

Odůvodnění

Záměrem je připomenout mezinárodní závazky Evropské unie v regionálních organizacích pro řízení rybolovu.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  Unie je smluvní stranou regionální organizace pro řízení rybolovu;

Odůvodnění

Mají-li její plavidla provádět činnost, měla by EU být smluvní stranou.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  nebylo zařazeno do příslušného rejstříku nebo na seznam regionální organizace pro řízení rybolovu a

b)  nebylo zařazeno do příslušného rejstříku nebo na seznam plavidel, jež mají oprávnění, regionální organizace pro řízení rybolovu a

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Článek 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 23

Článek 23

Registrace regionálními organizacemi pro řízení rybolovu

Registrace regionálními organizacemi pro řízení rybolovu

1.   Členský stát vlajky zasílá Komisi seznam(y) plavidel, jimž vydal oprávnění k rybolovné činnosti pod záštitou regionální organizace pro řízení rybolovu.

1.   Členský stát vlajky zasílá Komisi seznam(y) rybářských plavidel ve smyslu nařízení (EU) č. 1380/2013, která jsou aktivní a případně mají přidružený záznam o úlovcích a jimž vydal oprávnění k rybolovné činnosti pod záštitou regionální organizace pro řízení rybolovu.

2.   Seznam(y) uvedený(é) v odstavci 1 bude(ou) sestavován(y) v souladu s požadavky regionální organizace pro řízení rybolovu a budou k němu(nim) připojeny informace uvedené v přílohách 1 a 2.

2.   Seznam(y) uvedený(é) v odstavci 1 bude(ou) sestavován(y) v souladu s požadavky regionální organizace pro řízení rybolovu a budou k němu(nim) připojeny informace uvedené v příloze.

3.   Komise si může od členského státu vlajky vyžádat jakékoliv dodatečné informace, které považuje za nezbytné.

3.   Komise si může od členského státu vlajky vyžádat jakékoliv dodatečné informace, které považuje za nezbytné, ve lhůtě 10 dnů od obdržení seznamu uvedeného v odstavci 1. Každou takovou žádost musí odůvodnit.

4.   Poté, co se Komise ujistí, že jsou podmínky uvedené v článku 22 splněny, odešle seznam(y) plavidel, jež mají oprávnění, regionální organizaci pro řízení rybolovu.

4.   Poté, co se Komise ujistí, že jsou podmínky uvedené v článku 22 splněny, odešle ve lhůtě 15 dnů od obdržení seznamu uvedeného v odstavci 1 seznam(y) plavidel, jež mají oprávnění, regionální organizaci pro řízení rybolovu.

5.   Jestliže rejstřík nebo seznam regionální organizace pro řízení rybolovu není veřejný, oznámí zapsání daných plavidel do tohoto rejstříku či seznamu členskému státu vlajky Komise.

5.   Jestliže rejstřík nebo seznam regionální organizace pro řízení rybolovu není veřejný, rozešle Komise seznam plavidel, jež mají oprávnění, členským státům zapojeným do příslušného rybolovu.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Článek 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 24

Článek 24

Oblast působnosti

Oblast působnosti

Tato kapitola se použije na rybolovné činnosti prováděné na volném moři rybářskými plavidly Unie o celkové délce větší než 24 metrů.

Tato kapitola se použije na rybolovné činnosti prováděné na volném moři.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  mu jeho členský stát vlajky nevydal oprávnění k rybolovu; a

a)  mu jeho členský stát vlajky nevydal oprávnění k rybolovu poté, co bylo předloženo vědecké posouzení dokládající udržitelnost plánované činnosti, které ověřil vědecký ústav členského státu vlajky, nebo, je-li to vhodné, vědecký ústav členského státu s pravomocí pro příslušný rybolov; a

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát vlajky smí vydat oprávnění k rybolovu pro rybolovné činnosti na volném moři pouze v případě, že jsou splněna kritéria způsobilosti uvedená v článku 5.

Členský stát vlajky smí vydat oprávnění k rybolovu pro rybolovné činnosti na volném moři pouze v případě, že:

 

a)   jsou splněna kritéria způsobilosti stanovená v článku 5;

 

b)   se plánovaná rybolovná činnost:

 

-   zakládá na ekosystémovém přístupu k řízení rybolovu, jak je definován v čl. 4 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013, a

 

-   je v souladu s vědeckým hodnocením poskytnutým vědeckým ústavem členského státu, které přihlíží k zachování živých mořských zdrojů a mořských ekosystémů.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Článek 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 27

Článek 27

Oznámení Komisi

Oznámení Komisi

Členský stát vlajky uvědomí Komisi o vydání oprávnění k rybolovu alespoň 15 kalendářních dnů před zahájením plánované rybolovné činnosti na volném moři, přičemž poskytne informace uvedené v přílohách 1 a 2.

Členský stát vlajky uvědomí Komisi o vydání oprávnění k rybolovu alespoň 8,5 kalendářního dne před zahájením plánované rybolovné činnosti na volném moři, přičemž poskytne informace uvedené v příloze.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Článek 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 28

Článek 28

Zásady

Zásady

1.   Rybářské plavidlo Unie nesmí provádět rybolovné činnosti na základě nájemních dohod, jestliže existuje platná dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, nestanoví-li taková dohoda jinak.

1.   Rybářské plavidlo Unie nesmí provádět rybolovné činnosti na základě nájemních dohod, jestliže existuje platná dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu.

2.   Plavidlo Unie nesmí provádět rybolovné činnosti v jednom okamžiku na základě více než jedné nájemní dohody a účastnit se podnájemního vztahu.

2.   Plavidlo Unie nesmí provádět rybolovné činnosti v jednom okamžiku na základě více než jedné nájemní dohody a účastnit se podnájemního vztahu.

 

2a.   Plavidla Unie vyvíjejí svou činnost na základě nájemních dohod ve vodách pod záštitou regionální organizace pro řízení rybolovu pouze tehdy, je-li stát, který si plavidlo najal, smluvní stranou této organizace.

3.   Najaté plavidlo Unie nesmí využívat rybolovných práv svého členského státu vlajky. Úlovky najatého plavidla se odečítají od rybolovných práv státu pronájmu.

3.   Najaté plavidlo Unie nesmí v době trvání nájmu využívat rybolovných práv svého členského státu vlajky. Úlovky najatého plavidla se odečítají od rybolovných práv státu pronájmu.

 

3a.   Žádné ustanovení tohoto nařízení nesnižuje odpovědnost členského státu vlajky, pokud jde o jeho povinnosti podle mezinárodního práva, nařízení (ES) č. 1224/2009, nařízení (ES) č. 1005/2008 či podle dalších ustanovení společné rybářské politiky, včetně povinnosti podávat zprávy.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  nájemní dohoda je konkrétně uvedena v oprávnění k rybolovu.

b)  jsou v oprávnění k rybolovu konkrétně uvedeny podrobnosti nájemní dohody, včetně časového období, rybolovných práv a rybolovné oblasti.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže jsou na palubě rybářského plavidla Unie shromažďovány údaje v rámci pozorovatelského programu, zasílá tyto údaje provozovatel tohoto plavidla svému členskému státu vlajky.

Jestliže jsou na palubě rybářského plavidla Unie shromažďovány údaje v rámci pozorovatelského programu v souladu s právními předpisy Unie nebo regionální organizace pro řízení rybolovu, zasílá tyto údaje provozovatel tohoto plavidla svému členskému státu vlajky.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Článek 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 31

Článek 31

Zasílání informací třetím zemím

Zasílání informací třetím zemím

1.   Při provádění rybolovné činnosti podle této hlavy a v případě, že tak stanoví dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu s třetí zemí, zasílá provozovatel rybářského plavidla Unie dotyčné třetí zemi příslušná prohlášení o úlovku a prohlášení o vykládce a svému členskému státu vlajky kopii těchto sdělení.

1.   Při provádění rybolovné činnosti podle této hlavy zasílá provozovatel rybářského plavidla Unie dotyčné třetí zemi i svému členskému státu vlajky příslušná prohlášení o úlovku a prohlášení o vykládce.

2.   Členský stát vlajky posoudí soulad údajů odeslaných třetí zemi podle odstavce 1 s údaji, které obdržel podle nařízení (ES) č. 1224/2009.

2.   Členský stát vlajky posoudí soulad údajů odeslaných třetí zemi podle odstavce 1 s údaji, které obdržel podle nařízení (ES) č. 1224/2009. V případě nesouladu údajů členský stát posoudí, zda tento nesoulad dává vznik rybolovu NNN ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1005/2008, a v souladu s články 43 až 47 tohoto nařízení přijme odpovídající opatření.

3.   Nepředání prohlášení o úlovku a prohlášení o vykládce třetí zemi podle odstavce 1 se pro účely uplatnění sankcí a dalších opatření stanovených pro společnou rybářskou politiku považuje za závažné porušení předpisů. Závažnost porušení předpisů určí příslušný orgán členského státu, který zohlední kritéria, jako je např. povaha škody, její výše, hospodářská situace viníka a rozsah porušení předpisů nebo jeho opakování.

3.   Nepředání prohlášení o úlovku a prohlášení o vykládce třetí zemi podle odstavce 1 se pro účely uplatnění sankcí a dalších opatření stanovených pro společnou rybářskou politiku považuje za závažné porušení předpisů. Závažnost porušení předpisů určí příslušný orgán členského státu, který zohlední kritéria, jako je např. povaha škody, její výše, hospodářská situace viníka a rozsah porušení předpisů nebo jeho opakování.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Kapitola III – čl. 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 31a

 

Podmínky členství v regionální organizaci pro řízení rybolovu

 

Rybářské plavidlo třetí země smí provádět rybolovné činnosti ve vodách Unie v populacích řízených regionální organizací pro řízení rybolovu pouze v případě, že je tato země smluvní stranou této regionální organizace pro řízení rybolovu.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Rybářské plavidlo třetí země nesmí vyvíjet rybolovné činnosti ve vodách Unie, jestliže mu Komise nevydala oprávnění k rybolovu.

1.  Rybářské plavidlo třetí země nesmí vyvíjet rybolovné činnosti ve vodách Unie, jestliže mu Komise nevydala oprávnění k rybolovu. Toto oprávnění je mu vydáno pouze v případě, že splňuje kritéria způsobilosti stanovená v článku 5.

Odůvodnění

Musí-li plavidla EU provádějící rybolov v zahraničí splňovat určitá kritéria, pak by se tato kritéria měla vztahovat i na plavidla třetích zemí provádějící rybolov v EU.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Rybářské plavidlo třetí země, jež má oprávnění k rybolovu ve vodách Unie, musí dodržovat pravidla upravující rybolovné činnosti plavidel Unie v rybolovné oblasti, v níž vyvíjí činnost, a ustanovení příslušné dohody o rybolovu.

2.  Plavidlo třetí země, jež má oprávnění k rybolovu ve vodách Unie, musí dodržovat pravidla upravující rybolovné činnosti plavidel Unie v rybolovné oblasti, v níž vyvíjí činnost. V případě, že by se ustanovení příslušné dohody o rybolovu lišila, musí být tato ustanovení výslovně uvedena buď v dané dohodě, anebo v pravidlech sjednaných s třetí zemí, která dohodu provádí.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Článek 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 33

Článek 33

Podmínky pro oprávnění k rybolovu

Podmínky pro oprávnění k rybolovu

Komise může rybářskému plavidlu třetí země vydat oprávnění k rybolovné činnosti ve vodách Unie pouze v případě, že:

Komise může rybářskému plavidlu třetí země vydat oprávnění k rybolovné činnosti ve vodách Unie pouze v případě, že:

 

-a)  existuje přebytek přípustného odlovu, který by pokryl navržená rybolovná práva, jak vyžaduje čl. 62 odst. 2 a 3 úmluvy UNCLOS;

a)  informace uvedené v přílohách 1 a 2 o rybářském plavidle a souvisejícím podpůrném plavidle (souvisejících podpůrných plavidlech) jsou úplné a přesné; plavidlo a veškerá související podpůrná plavidla mají číslo IMO;

a)  informace uvedené v příloze o rybářském plavidle a souvisejícím podpůrném plavidle (souvisejících podpůrných plavidlech) jsou úplné a přesné; plavidlo a veškerá související podpůrná plavidla mají číslo IMO, pokud to vyžadují právní předpisy Unie;

b)  provozovateli a rybářskému plavidlu nebyla po dobu 12 měsíců před podáním žádosti o oprávnění k rybolovu uložena žádná sankce za závažné porušení předpisů podle vnitrostátních právních předpisů členského státu ve smyslu článku 42 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 a článku 90 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009;

b)  veliteli rybářského plavidladotčenému rybářskému plavidlu nebyla po dobu 12 měsíců před podáním žádosti o oprávnění k rybolovu uložena žádná sankce za závažné porušení předpisů;

c)  rybářské plavidlo není na žádném seznamu plavidel provádějících rybolov NNN a/nebo dotyčná třetí země není určena jako nespolupracující země a není zapsána do seznamu nespolupracujících zemí podle nařízení Rady (ES) 1005/2008 ani není označena za zemi umožňující neudržitelný rybolov podle nařízení (EU) č. 1026/2012;

c)  rybářské plavidlo není na seznamu plavidel provádějících rybolov NNN, který přijala třetí země, regionální organizace pro řízení rybolovu nebo Unie podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, a/nebo dotyčná třetí země není určena jako nespolupracující země a není zapsána do seznamu nespolupracujících zemí podle nařízení Rady (ES) 1005/2008 ani není označena za zemi umožňující neudržitelný rybolov podle nařízení (EU) č. 1026/2012;

d)  rybářské plavidlo je způsobilé na základě dohody o rybolovu s dotyčnou třetí zemí a případně je na seznamu plavidel, na něž se tato dohoda vztahuje.

d)  rybářské plavidlo je způsobilé na základě dohody o rybolovu s dotyčnou třetí zemí a případně je na seznamu plavidel, na něž se tato dohoda vztahuje.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.   Komise může odmítnout, pozastavit nebo odejmout oprávnění v případě, že nastala zásadní změna okolností, že je to opodstatněno naléhavými politickými důvody spojenými mj. s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv nebo s bojem proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu nebo v případě, že se z takovéhoto nebo jiného naléhavého politického důvodu Unie rozhodla pozastavit nebo přerušit styky s příslušnou třetí zemí.

2.   Komise může odmítnout, pozastavit nebo odejmout oprávnění v případě, že:

 

a)    to souvisí mj. s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv;

 

 

b)   je to řádně odůvodněno závažným a naléhavým nebezpečím, které ohrožuje udržitelné využívání, řízení a zachování biologických mořských zdrojů;

 

c)   je nutné přijmout opatření s cílem zabránit závažnému porušení předpisů ve smyslu článku 42 nařízení Rady č. 1005/2008 nebo čl. 90 odst. 1 nařízení Rady č. 1224/2009 v souvislosti s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem; nebo

 

d)   se z takovéhoto nebo jiného naléhavého politického důvodu Unie rozhodla pozastavit nebo přerušit s příslušnou třetí zemí styky.

 

V případě, že Komise odmítne, pozastaví nebo odejme oprávnění podle prvního pododstavce, neprodleně o tom dotčenou třetí zemi informuje.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Jestliže Komise zjistí, že některá z třetích zemí překročila kvóty, které jí byly přiděleny pro určité populace nebo skupiny populací, provede Komise odpočty z kvót přidělených této zemi pro dané populace nebo skupiny populací v následujících letech.

1.  Jestliže Komise zjistí, že některá z třetích zemí překročila kvóty, které jí byly přiděleny pro určité populace nebo skupiny populací, provede Komise odpočty z kvót přidělených této zemi pro dané populace nebo skupiny populací v následujících letech. Výše odpočtu je v souladu s článkem 105 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Článek 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 39

Článek 39

Rejstřík oprávnění k rybolovu Unie

Rejstřík oprávnění k rybolovu Unie

1.   Komise zřídí a vede elektronický rejstřík oprávnění k rybolovu Unie, který se skládá jednak z veřejné, jednak ze zabezpečené části. Tento rejstřík musí:

1.   Komise zřídí a vede elektronický rejstřík oprávnění k rybolovu Unie, v němž jsou uvedena všechna oprávnění k rybolovu udělená v souladu s hlavami II a III a který se skládá jednak z veřejné, jednak ze zabezpečené části. Tento rejstřík musí:

a)   zaznamenávat veškeré informace uvedené v přílohách 1 a 2 a zobrazovat stav každého oprávnění v reálném čase;

a)   zaznamenávat veškeré informace uvedené v příloze a zobrazovat stav každého oprávnění v reálném čase;

b)  být využíván k výměně údajů a informací mezi Komisí a členským státem a

b)  být využíván k výměně údajů a informací mezi Komisí a členským státem a

c)  být využíván pouze pro účely udržitelného řízení rybářských loďstev.

c)  být využíván pouze pro účely udržitelného řízení rybářských loďstev.

2.   Seznam oprávnění k rybolovu v rejstříku musí být veřejně přístupný a obsahovat všechny tyto informace:

2.   Seznam oprávnění k rybolovu v rejstříku musí být veřejně přístupný a obsahovat všechny tyto informace:

a)  název a vlajku plavidla;

a)  název a vlajku plavidla a jeho číslo v rejstříku loďstva Unie (CFR) a číslo v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO), pokud to vyžadují právní předpisy Unie;

 

aa)  jméno/název, město a zemi pobytu/sídla vlastníka společnosti a skutečného majitele;

b)  typ oprávnění a

b)  typ oprávnění včetně rybolovných práv a

c)  čas a oblast rybolovné aktivity, k nimž se oprávnění váže (datum zahájení a ukončení; rybolovná oblast).

c)  čas a oblast rybolovné aktivity, k nimž se oprávnění váže (datum zahájení a ukončení; rybolovná oblast).

3.   Členský stát využívá rejstříku k předkládání oprávnění k rybolovu Komisi a údaje v něm aktualizuje v souladu s požadavky článků 12, 19, 23 a 27.

3.   Členský stát využívá rejstříku k předkládání oprávnění k rybolovu Komisi a údaje v něm aktualizuje v souladu s požadavky článků 12, 19, 23 a 27.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aby byl rejstřík oprávnění k rybolovu Unie funkční a aby mohly členské státy splnit technické požadavky na přenos informací, poskytne Komise dotčeným členským státům technickou podporu. Za tímto účelem pomáhá vnitrostátním orgánům předávat informace, jež jsou provozovatelé povinni poskytovat pro každý typ povolení a do ... [šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] vytvoří pro členské státy IT aplikaci, která jim umožní předávat údaje týkající se žádostí o oprávnění a charakteristiky plavidel do rejstříku oprávnění k rybolovu Unie automaticky a v reálném čase.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud jde o technickou a finanční podporu předávání informací, členské státy mohou v souladu s čl. 76 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014(2) využít finanční pomoc z Evropského námořního a rybářského fondu.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise nebo subjekt jí určený může v rámci dohod o rybolovu uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi, pod záštitou regionálních organizací pro řízení rybolovu či obdobných rybolovných organizací, jejichž je Unie smluvní stranou nebo nesmluvní spolupracující stranou, sdělit relevantní informace týkající se porušení pravidel tohoto nařízení nebo závažných porušení uvedených v čl. 42 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1005/2008 a čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 ostatním stranám uvedených dohod nebo organizacím, a to s výhradou souhlasu členského státu, který informace poskytl, a v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

2.  Komise nebo subjekt jí určený může v rámci dohod o rybolovu uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi, pod záštitou regionálních organizací pro řízení rybolovu či obdobných rybolovných organizací, jejichž je Unie smluvní stranou nebo spolupracující nesmluvní stranou, sdělit relevantní informace týkající se porušení pravidel tohoto nařízení nebo závažných porušení uvedených v čl. 42 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1005/2008 a čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 ostatním stranám uvedených dohod nebo organizacím, a to s výhradou souhlasu členského státu, který informace poskytl, a v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Odůvodnění

Správný termín.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2. na dobu 5 let od ... [data vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Příloha I

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Příloha II

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha IIa

 

Seznam údajů, jež mají být poskytnuty za účelem vydání oprávnění k rybolovu

 

* povinná pole (body 22 až 25 a 28 až 48 nemusí být vyplněny v případě, že informace mohou být automaticky staženy z rejstříku rybářského loďstva Unie podle čísla CFR nebo IMO)

 

I

ŽADATEL

 

1

Identifikátor plavidla (číslo IMO, číslo CFR atd.)

 

2

Název plavidla

 

3

Název hospodářského subjektu*

 

4

E-mail*

 

5

Adresa

 

6

Fax

 

7

Daňové číslo (SIRET, NIF...)*

 

8

Telefon

 

9

Jméno/Název majitele

 

10

E-mail*

 

11

Adresa

 

12

Fax

 

13

Telefon

 

14

Název sdružení nebo jméno jednatele zastupujícího hospodářský subjekt*

 

15

E-mail*

 

16

Adresa

 

17

Fax

 

18

Telefon

 

19

Jméno(a) velitele(velitelů)*

 

20

E-mail*

 

21

Státní příslušnost*

 

22

Fax

 

23

Telefon

 

II

KATEGORIE RYBOLOVU, PRO NÍŽ JE POŽADOVÁNO OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU

 

Typ oprávnění (dohoda o rybolovu, přímé oprávnění, regionální organizace pro řízení rybolovu, volné moře, nájem, podpůrné plavidlo)

 

24

Kód FAO pro typ plavidla*

 

25

Kód FAO pro druh lovného zařízení*

 

26

Kód FAO pro rybolovné oblasti*

 

27

Kód FAO pro cílový druh nebo kategorie rybolovu (dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (SFPA))*

 

28

Požadované období oprávnění (počáteční a konečné datum)

 

29

Registrační číslo RFMO* (je-li známo)

 

30

Seznam podpůrných plavidel: název / číslo IMO / číslo CFR

 

III

NÁJEM

 

31

Plavidlo provozované v rámci nájemní dohody*: Ano / Ne

 

32

Druh nájemní dohody

 

33

Období nájmu (počáteční a konečné datum)*

 

34

Rybolovná práva (tuny) přidělená plavidlu v rámci nájmu*

 

35

Třetí země přidělující plavidlu v nájmu rybolovná práva*

(1)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Kontrolní režim EU v rámci společné rybářské politiky (SRP) zahrnuje tři pilíře – nařízení o zavedení kontrolního režimu rybolovu (nařízení č. 1224/2009), nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu (nařízení č. 1005/2008), a málo známé nařízení o udělování oprávnění k rybolovu pro plavidla EU působící mimo vody Unie (nařízení č. 1006/2008).

Posledně uvedené nařízení pochází z roku 2008 a zahrnovalo tři druhy rybolovných činností. Stanoví podmínky a postupy pro udělování oprávnění k rybolovu pro plavidla EU provozující rybolov podle dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu nebo v rámci lovišť spravovaných regionálními organizacemi pro řízení rybolovu. Nařízení o udělování oprávnění k rybolovu řídí udělování, Komisí, oprávnění pro plavidla nepatřící Unii, které působí ve vodách Unie.

Návrh Komise na revizi tohoto důležitého nařízení je dobře načasovaný, a to z řady důvodů. Reforma SRP zavedla zvláštní kapitolu týkající se vnějšího rozměru, což je třeba zohlednit v tomto ustanovení společné rybářské politiky. Unie musí nyní „zajistit, aby rybolovné činnosti Unie mimo unijní vody byly založeny na stejných zásadách a normách, jaké existují v platných právních předpisech Unie v oblasti společné rybářské politiky, a podporuje rovné podmínky pro hospodářské subjekty Unie vůči jiným hospodářským subjektům třetích zemí(1);

Dále rybářská plavidla Unie loví pouze přebytky přípustného výlovu v souladu s čl. 62 odst. 2 a 3 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu, určené jasným a transparentním způsobem na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství a výměny příslušných informací mezi Unií a danou třetí zemí o celkové intenzitě rybolovu dotčených populací ze strany všech loďstev(2).

Reforma společné rybářské politiky zavedla pojem „přebytečných zdrojů“, což znamená, že existují ryby, které lze udržitelně vylovit, pobřežní stát je však neloví, protože např. nemá dostatečné rybolovné kapacity. Společná rybářská politika se vztahuje rovněž na státní příslušníky členských států(3) se zvláštními požadavky obsažené v nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu(4).

Proto je vhodné, aby se nařízení o udělování oprávnění k rybolovu odpovídajícím způsobem změnilo.

Kromě toho mezinárodní právní rámec rovněž pokročil, když se novou závaznou dohodou o opatřeních přístavních států, dobrovolnými pokyny Organizace OSN pro výživu a zemědělství o odpovědnosti státu vlajky a poradním stanoviskem Mezinárodního tribunálu pro mořské právo(5) z minulého roku vyjasnila odpovědnost EU jako státu vlajky ve vztahu k činnostem rybolovu uskutečňovaným plavidly jejích členských států.

Konečně, jak již bylo uvedeno dříve (zpráva poslankyně Lövinové o vnější dimenzi v reformě (A7–0290/2012) a zpráva poslankyně Engströmové o společných pravidlech pro uplatňování vnějšího rozměru společné rybářské politiky (A8–0052/2016), zapojení evropských plavidel mimo vody EU přesahuje činnosti upravené stávajícím nařízením o udělování oprávnění k rybolovu (rybolov v rámci dvoustranných dohod a rybolov v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu). Majitelé lodí mohou uzavřít soukromé dohody či ujednání o pronájmu lovit ve vodách třetích zemí, kde neexistuje žádná dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu nebo na volném moři, kde neexistují regionální organizace pro řízení rybolovu. Ačkoliv síť regionálních organizací pro řízení rybolovu v celosvětovém měřítku roste, přičemž vznikají nové organizace, některé důležité oblasti rybolovu však stále nejsou řízeny v rámci mezinárodní pravidel regionální organizace pro řízení rybolovu. Neúspěch stávajícího nařízení o udělování oprávnění k rybolovu pro tyto typy činností loďstva představuje vážný nedostatek.

Návrh Komise na revizi směrnice – která se přejmenuje na udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva – je tedy velmi vítaná. Poradní sbor EU pro dálkový rybolov ho ve svém postoji k nařízení o udělování oprávnění k rybolovu přivítal jako účinnější mechanismus na pokrytí činností všech plavidel plujících pod vlajkou EU, když působí mimo vody Unie, a to zavedením společných kritérií způsobilosti pro tato plavidla – čímž se přispěje k vytvoření rovných podmínek pro provozovatele z EU – a objasněním postupů pro vydávání oprávnění. Důležité je, že nyní budou do znění začleněny soukromé dohody či ujednání o pronájmu plavidel. Stejně jako předtím bude sama Komise odpovídat za vydávání oprávnění pro plavidla ze zemí mimo EU, které loví ve vodách EU podle dohody o recipročním přístupu.

Vnější loďstvo EU tvoří důležitou součástí celkové flotily tím, že přispívá k tvorbě pracovních míst a dodávce ryb na trh EU. Pohybuje se napříč oceány světa a je v mnoha případech nejviditelnějším příkladem společné rybářské politiky. Loďstvo musí být vnímáno jako „dobrý vyslanec“ EU. V posledních letech došlo k mnoha zlepšením ustanovení společné rybářské politiky týkajících se vnějšího loďstva a tento návrh Komise bude ve velké míře sloužit k tomu, aby byly upevněny úspěchy dosažené v minulosti a jejich rozšíření na nové části loďstva.

V poradním stanovisku Mezinárodního tribunálu pro mořské právo (ITLOS) v odpovědi na otázky, které položil Subregionální výbor pro rybolov, se potvrdilo, že pokud zachování a řízení mořských zdrojů v rámci SRP představuje výlučnou pravomoc Unie, Unie nese odpovědnost za soulad činností plavidel plujících pod vlajkou členských států s ochrannými opatřeními pobřežního státu a musí rovněž zajistit, aby se tato plavidla nezapojovala do nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu. V poradním stanovisku je zdůrazňována náležitá péče, kterou Unie musí v tomto ohledu vykonávat. Proto je vhodné, aby EU převzala kontrolu nad udělováním oprávnění pro vnější loďstvo. Toto potvrdil Evropský hospodářský a sociální výbor ve svém stanovisku k nařízení o udělování oprávnění k rybolovu, v němž zdůraznil, že úlohou Evropské komise coby strážkyně smluv je ověřování platnosti oprávnění na základě kritérií způsobilosti, čímž se zajistí, aby členské státy plnily své povinnosti. Dále se tím zlepší soulad při správě vnějších loďstev.

Vzhledem ke složitosti návrhu se nelze vyhnout tomu, že existují ustanovení, které jsou včasné a vyvážené a ustanovení, v jejichž případě vyžadují představy Komise určitá zlepšení.

Základní struktura návrhu je správná, protože zahrnuje všechny druhy rybolovných činností plavidel EU v zahraničí a stanoví jednotná kritéria způsobilosti. Vytváří rovněž společnou databázi pro všechna plavidla. Na druhé straně postupy a harmonogramy, které Komise navrhuje pro různé typy oprávnění, nejsou dostatečně jasné a konzistentní, jak by měly být.

Stanovisko zpravodaje

Řada pozměňovacích návrhů je navrhována s cílem zlepšit a objasnit návrh. Mezi ně patří:

Článek 7 (společná ustanovení pro všechna oprávnění) – Komise navrhuje, aby jí byla svěřena pravomoc neschválit oprávnění pro plavidlo v případě, že jde o „naléhavé politické důvody“, což se zdá být příliš vágní odůvodnění. V souladu se stanoviskem Evropského hospodářského a sociálního výboru je navrhováno přísněji omezit právo Komise v této oblasti.

Článek 12 (oprávnění v rámci dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu) – zdá se, že Komise si poskytla neomezenou dobu na postoupení žádosti o oprávnění třetím zemím v rámci dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu. Toto je třeba jasně ohraničit, aby se zabránilo nepřiměřené nejistotě v případě majitelů plavidel.

Článek 18 (přímá oprávnění) – i když je rozumné požadovat, aby provozovatel plavidla poskytl vědecké důkazy o udržitelnosti rybolovných činností navržených na základě soukromé dohody se třetí zemí, nemělo by být odpovědností vlastníka plavidla shromažďovat a předkládat právní předpisy v odvětví rybolovu této země. Je mnohem přiměřenější, pokud tak ve třetí zemi učiní útvary Komise. Je rovněž vhodné uvést některé další podrobnosti plánovaných činností.

Článek 19 (přímá oprávnění) – opět, platí, že harmonogram navrhovaný Komisí je příliš zdlouhavý. Byl předložen návrh na jeho zkrácení.

Článek 21 (regionální organizace pro řízení rybolovu) – Komise velmi správně navrhuje, aby třetí země, s nimiž má EU dvoustrannou dohodu, byly smluvními stranami příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu, neboť jak státy vlajky, tak i pobřežní státy nesou odpovědnost, na což je poukazováno v poradním stanovisku Mezinárodního tribunálu pro mořské právo. V zájmu jednotnosti, pokud si plavidlo EU přeje účastnit se rybolovu v lovišti spravovaném regionální organizací pro řízení rybolovu, potom by se od Unie mělo vyžadovat, aby přistoupila k příslušné regionální organizaci pro řízení rybolovu.

Články 23 (regionální organizace pro řízení rybolovu) – opětovně, harmonogram, který navrhla Komise na postoupení regionální organizaci pro řízení rybolovu seznamu plavidel EU oprávněných k rybolovu, není vymezen. Je navrhován jasný konečný termín, na základě něhož bude Komise konat.

Článek 25 (rybolov na volném moři) – Komise důvodně očekává vědecké hodnocení dokládající udržitelnost činností navržených v rámci soukromých dohod (viz článek 18) a podobný požadavek by měl platit v případě plavidel, která mají zájem provozovat rybolov na volném moři mimo oblast působnosti regionálních organizací pro řízení rybolovu.

Článek 31 (oznamovací povinnost) – plavidlo působící ve vodách třetích zemí, ať už na základě dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu nebo na základě soukromé dohody, by mělo mít povinnost zasílat údaje o úlovcích a ostatní příslušné přímo jak členskému státu vlajky, tak i pobřežnímu státu. Taková transparentnost může jen pomoci pobřežnímu státu sledovat provádění dohody.

Článek 39 (oprávnění k rybolovu) – s cílem zlepšit transparentnost by měly být ve veřejné části rejstříku uvedeny některé další informace.

Závěry

Komise vypracovala dobrý návrh, jenž přinese potřebná zlepšení do řízení vnějšího loďstva EU. Vytvoří rovné podmínky pro všechny rybolovné činnosti prováděné v rámci EU a zajistí, aby EU plnila své povinnosti jako stát vlajky a stát skutečného vlastnictví. Konkrétně je velmi potěšitelné, že návrh rovněž reaguje na mnohé body uvedené v předcházející zprávě poslankyně Engströmové o uplatňování vnějšího rozměru společné rybářské politiky (A8–0052/2016) tím, že do společné rybářské politiky zavádí přiměřené právní požadavky. Tato zpráva rovněž uvádí, že by EU měla prosazovat své environmentální a sociální normy v mezinárodním kontextu využitím svého vlivu v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu a prostřednictvím sítě EU týkajících se dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu.

Jako jeden z hlavních aktérů světového rybolovu musí EU jít příkladem a podpořit jiné státy, pobřežní státy a státy provozující rybolov ve vzdálených vodách, aby přijaly a uplatňovaly systémy řízení rybolovu s cílem zajistit udržitelné a spravedlivé využívání mořských zdrojů, čímž se přispěje k bezpečnosti potravin a zajištění budoucnosti mužů a žen v pobřežních oblastech (jak v Evropě, tak i jinde ve světě), jejichž živobytí závisí na rybolovu.

(1)

  Nařízení 1380/2013, čl. 28 odst. 2 písm. d)

(2)

  Nařízení 1380/2013, čl. 31 odst. 4

(3)

  Nařízení 1380/2013, čl. 1 odst. 2 písm. d)

(4)

  Nařízení 1005/2008, články 39 a 40

(5)

  Poradní stanovisko č. 21 ze dne 2. dubna 2015


PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA VSTUPNÍ INFORMACE

Za vypracování tohoto seznamu nese výlučnou odpovědnost zpravodajka a poskytuje jej zcela dobrovolně. Při sestavování [tohoto návrhu zprávy / této zprávy před jeho/jejím přijetím ve výboru] obdržela zpravodajka podněty od těchto subjektů či osob:

Subjekt nebo osoba

Představitelé těchto členských států: Francie, Polska, Španělska, Německa

Zástupci několika nevládních organizací (CFFA, WWF, Oceana, EJF, Client Earth)

Předsednictví Rady

Evropská komise

Zástupci odvětví: Europêche


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (2.9.2016)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008

(COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))

Navrhovatelka: Maria Heubuch

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise se týká přepracování nařízení z roku 2008, v němž jsou stanovena ustanovení pro vydávání oprávnění k rybolovu mimo vody Evropské unie a také pro neunijní plavidla k rybolovu ve vodách EU. Představuje jeden ze tří pilířů režimu řízení společné rybářské politiky, kdy další dva pilíře tvoří nařízení o kontrolním režimu a nařízení pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Jelikož byla do reformy společné rybářské politiky z roku 2013 poprvé zahrnuta výslovná ustanovení o vnějším rozměru této politiky, musí být toto nařízení přepracováno. Na základě nového vývoje na mezinárodní scéně, jako bylo vydání pokynů organizace FAO ohledně povinností státu vlajky a poradního stanoviska Mezinárodního tribunálu pro mořské právo (ITLOS), došlo také k dalšímu rozvoji mezinárodního právního rámce, a proto je nutné, aby nařízení odráželo i tuto skutečnost.

Stávající nařízení se vztahuje pouze na vydávání oprávnění k rybolovu pro omezenou část plavidel EU provozujících rybolov mimo vody EU – pro plavidla, která provozují rybolov podle dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu nebo pro rybolovné podniky, které jsou regulovány ze strany regionální organizace pro řízení rybolovu. Nevztahuje se na další rybolov ve vzdálených vodách, který provozují plavidla EU, jako např. rybolov provozovaný na základě soukromých dohod mezi unijními vlastníky plavidel a dalšími třetími zeměmi, kromě prosby, aby členské státy shromažďovaly veškeré informace, které mohou získat. Stejně tak neexistují předpisy týkající se plavidel plujících pod vlajkou EU, které si pronajme provozovatel z jiné země.

V reformované společné rybářské politice je stanoveno, že EU musí:

„zajistit, aby rybolovná činnost Unie mimo unijní vody byla založena na stejných zásadách a normách, jaké existují v platných právních předpisech Unie v oblasti společné rybářské politiky, a podporovat rovné podmínky pro hospodářské subjekty Unie vůči jiným hospodářským subjektům třetích zemí(1)“;

Je proto správné, aby Komise do nařízení začlenila ustanovení, jimiž se řídí vydávání oprávnění pro všechny druhy rybolovu mimo EU.

Mezi velmi pozitivní zlepšení, která navrhuje Komise, patří:

•  návrh se vztahuje na všechny druhy činnosti provozované unijními plavidly mimo vody EU, pro něž platí podobné podmínky a podobné předpisy;

•  k tomu, aby rybářská plavidla získala oprávnění k provozování rybolovu, musejí splňovat specifická kritéria způsobilosti, mezi něž patří podmínka, že v poslední době nebyly plavidlu uloženy pokuty za závažné porušení předpisů a že navrhovaná činnost je udržitelná;

•  členský stát vlajky musí výslovně ověřit informace získané od majitele plavidla;

•  majitelé plavidel, kteří mají zájem o rybolov ve vodách třetích zemí mimo rámec dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (přímé oprávnění), musejí předložit vědecké posouzení, které (v případě potřeby) provede třetí země nebo regionální organizace pro řízení rybolovu a které dokládá udržitelnost plánované činnosti;

•  na pronájem plavidel plujících pod vlajkou EU provozovateli mimo EU se vztahují určitá omezení;

•  navrhuje se vytvoření veřejně přístupné databáze, v níž by byl uveden název a vlajka každého plavidla, které získá oprávnění, a také určité podrobnosti týkající se povolené činnosti.

Stanovení společných kritérií, která musejí splňovat všechna plavidla provozujících rybolov mimo vody EU, má zásadní význam a mělo by zajistit jednotnou správu, pokud jde o loďstvo ve vzdálených vodách. Tato plavidla představují v určitém smyslu velvyslance EU. Vzhledem k tomu, že Mezinárodní tribunál pro mořské právo ve svém poradním stanovisku potvrdil, že  EU má v souvislosti s vnějším loďstvem výlučnou pravomoc, je správné, aby tato plavidla splňovala určité minimální podmínky, pokud jde o udržitelnost a dodržování předpisů.

Z hlediska dvoustranných dohod patří EU dlouhodobě mezi nejvíce transparentní rybolovné subjekty, jelikož každá z těchto dohod je zveřejněna na Internetu spolu s podrobnými údaji o nákladech, povoleném způsobu rybolovu, podmínkách apod. Veřejná databáze umožní dosáhnout určité míry veřejné kontroly nad plavidly, což pomůže zajistit, aby splňovala požadovaná kritéria.

Proto je návrh Komise velmi vítaným příspěvkem, který si zaslouží podporu. Přestože jsou některé procedurální záležitosti nejednotné nebo nejsou zcela jasné, jedná se obecně o vynikající a velmi potřebnou iniciativu.

K ujasnění či zdokonalení určitých částí textu je však zapotřebí několik pozměňovacích návrhů.

Zatímco se znění nařízení odvolává na soudržnost politiky v zájmu rozvoje a zcela jistě přispěje k jejímu dosažení, nikde se zatím výslovně nezmiňují cíle udržitelného rozvoje, zejména cíl č. 14 „zachovat a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje“ a cíl č. 12 „zajistit udržitelné vzorce spotřeby a výroby“, který se zaměřuje na omezení potravinových ztrát v rámci výrobních a dodavatelských řetězců.

Některá plavidla využívají praxi, kdy část roku provozují rybolov v rámci unijních dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a poté přecházejí za účelem rybolovu mimo unijní dohodu pod vlajku třetí země, přičemž někdy provozují rybolov ve stejných vodách jako předtím. To vede k nekalé konkurenci a dodatečnému tlaku na provozování rybolovu nad rámec toho, co ještě lze považovat za udržitelné. Návrh se snaží o omezení této praxe, to však nestačí.

Reforma společné rybářské politiky zavedla pojem „přebytečných zdrojů“, což znamená, že existují ryby, které lze udržitelně vylovit, pobřežní stát je však neloví, protože např. nemá dostatečné rybolovné kapacity. Tento pojem je nutný k tomu, aby bylo zajištěno, že loďstva ve vzdálených vodách nebudou využívat zdroje, které by se měly prioritně přidělit místní populaci žijící z lovu ryb, rybářům a ženám, které pracují v oblasti zpracovaní ryb, jejichž živobytí závisí na rybolovu, a proto by se měl tento pojem začlenit do daného nařízení. Třetí země mohou nejlépe plnit své povinnosti v oblasti rozvoje, zajištění potravin a zlepšování postavení žen v daném odvětví právě na základě udržitelného rybolovu provozovaného místní populací rybářů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Unie je smluvní stranou Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 (dále jen „úmluva UNCLOS“) a ratifikovala Dohodu OSN o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací ze dne 4. srpna 1995 (dále jen „dohoda OSN o populacích ryb“)17. Tyto mezinárodní předpisy stanoví zásadu, že všechny státy musí přijmout odpovídající opatření k zajištění udržitelného řízení mořských zdrojů a za tímto účelem vzájemně spolupracovat.

(2)  Unie je smluvní stranou Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 (dále jen „úmluva UNCLOS“)16 a ratifikovala Dohodu OSN o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací ze dne 4. srpna 1995 (dále jen „dohoda OSN o populacích ryb“)17. Tyto mezinárodní předpisy stanoví zásadu, že všechny státy musí přijmout odpovídající opatření k zajištění udržitelného řízení mořských zdrojů a jejich zachování a za tímto účelem vzájemně spolupracovat.

__________________

__________________

16Rozhodnutí Rady 98/392/ES ze dne 23. března 1998 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 a dohody ze dne 28. července 1994 o provedení části XI této úmluvy Evropským společenstvím (Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 1).

16Rozhodnutí Rady 98/392/ES ze dne 23. března 1998 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 a dohody ze dne 28. července 1994 o provedení části XI této úmluvy Evropským společenstvím (Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 1).

17Rozhodnutí Rady 98/414/ES ze dne 8. června 1998 týkající se ratifikace dohody o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací Evropským společenstvím (Úř. věst. L 189, 3.7.1998, s. 14).

17Rozhodnutí Rady 98/414/ES ze dne 8. června 1998 týkající se ratifikace dohody o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací Evropským společenstvím (Úř. věst. L 189, 3.7.1998, s. 14).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  V roce 2014 všichni členové Organizace OSN pro výživu a zemědělství, včetně Unie a jejích partnerů z řad rozvojových zemí, jednomyslně schválily dobrovolné pokyny k zajištění udržitelného drobného rybolovu v souvislosti se zabezpečováním potravin a vymýcením chudoby, včetně bodu 5.7, v němž se uvádí, že před uzavřením dohod o přístupu ke zdrojům se třetími zeměmi a třetími stranami by se měla věnovat pozornost problematice drobného rybolovu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Dobrovolné pokyny k zajištění udržitelného drobného rybolovu v souvislosti se zabezpečováním potravin a vymýcením chudoby, které schválila Organizace OSN pro výživu a zemědělství, vyzývají k přijetí opatření k dlouhodobému zachování rybolovných zdrojů, k jejich udržitelnému využívání a k zajištění ekologického základu produkce potravin a poukazují přitom na význam ekologických norem z hlediska rybolovné činnosti mimo vody Unie, které by zahrnovaly ekosystémový přístup k řízení rybolovu a zásadu předběžné opatrnosti, s cílem obnovit a zachovat lovené populace nad úrovní, jež by zajistila podle možnosti do roku 2015 a v případě všech populací nejpozději do roku 2020 maximální výnos.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Na otázku závazků a souvisejících povinností a odpovědnosti státu vlajky a případně i mezinárodní organizace vlajky, pokud jde o zachování a řízení živých zdrojů na volném moři podle úmluvy UNCLOS, je na mezinárodní úrovni kladen stále větší důraz. Nejinak je tomu u souběžné jurisdikce pobřežního státu, jurisdikce státu vlajky a případně i jurisdikce mezinárodní organizace vlajky, pokud jde o řádné zachování biologických mořských zdrojů v mořských oblastech spadajících pod vnitrostátní jurisdikci, přičemž tato otázka se řeší pod hlavičkou povinnosti náležité péče vyplývající z úmluvy UNCLOS. Povinnost náležité péče znamená, že stát musí vyvíjet veškeré možné úsilí a učinit maximum k tomu, aby se předešlo nezákonnému rybolovu, což obnáší i povinnost přijímat nutná správní opatření a opatření pro prosazování práva k tomu, aby nedošlo k zapojení rybářských plavidel plujících pod jeho vlajkou, jeho státních příslušníků a rybářských plavidel vyvíjejících činnost v jeho vodách do činností porušujících platná opatření pro zachování a řízení zdrojů. Z těchto důvodů je důležité uspořádat jednak činnosti rybářských plavidel Unie mimo vody Unie, jednak s tím spojený systém správy takovým způsobem, aby mohly být účinně a účelně plněny mezinárodní závazky Unie a aby se předcházelo situacím, kdy může být Unii vyčítáno jednání, jež je v rozporu s mezinárodním právem.

(5)  Na otázku závazků a souvisejících povinností a odpovědnosti státu vlajky a případně i mezinárodní organizace vlajky, pokud jde o zachování a řízení živých zdrojů na volném moři podle úmluvy UNCLOS, je na mezinárodní úrovni kladen stále větší důraz. Nejinak je tomu u souběžné jurisdikce pobřežního státu, jurisdikce státu vlajky a případně i jurisdikce mezinárodní organizace vlajky, pokud jde o řádné zachování biologických mořských zdrojů v mořských oblastech spadajících pod vnitrostátní jurisdikci, přičemž tato otázka se řeší pod hlavičkou povinnosti náležité péče vyplývající z úmluvy UNCLOS. Mezinárodní tribunál pro mořské právo (ITLOS) potvrdil ve svém poradním stanovisku ze dne 2. dubna 2015, které vydal v reakci na dotazy Regionálního podvýboru pro rybolov – západní Afrika, že Unie má vůči třetím zemím a mezinárodním organizacím mezinárodní odpovědnost za činnost svých rybářských plavidel a že vzhledem k této odpovědnosti musí jednat s náležitou péčí. Povinnost náležité péče znamená, že stát musí vyvíjet veškeré možné úsilí a učinit maximum k tomu, aby se předešlo nezákonnému rybolovu, což obnáší i povinnost přijímat nutná správní opatření a opatření pro prosazování práva k tomu, aby nedošlo k zapojení rybářských plavidel plujících pod jeho vlajkou, jeho státních příslušníků a rybářských plavidel vyvíjejících činnost v jeho vodách do činnosti porušující platná opatření pro zachování a řízení zdrojů. Z těchto důvodů a obecněji také z důvodu posílení „modré“ ekonomiky je důležité uspořádat jednak činnost rybářských plavidel Unie mimo vody Unie, jednak s tím spojený systém správy takovým způsobem, aby mohly být účinně a účelně plněny mezinárodní závazky Unie a aby se předcházelo situacím, kdy může být Unii vyčítáno jednání, jež je v rozporu s mezinárodním právem.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Na summitu Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji, který se konal dne 25. září 2015, se Unie zavázala k uplatňování rezoluce obsahující výsledný dokument s názvem „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“, včetně cíle udržitelného rozvoje č. 14, kterým je zachování a udržitelné využívání oceánů, moří a mořských zdrojů pro účely udržitelného rozvoje, a cíle udržitelného rozvoje č. 12, kterým je zajištění udržitelného vzorce spotřeby a výroby, a jejich dílčích cílů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Do vnější rybářské politiky Unie by se měly promítnout výsledky konference Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji „Rio + 20“19konané v roce 2012, jakož i nejnovější dění na mezinárodní úrovni, pokud jde o boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

(6)  Do vnější rybářské politiky Unie by se měly promítnout výsledky konference Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji „Rio + 20“19 konané v roce 2012, jakož i nejnovější dění na mezinárodní úrovni, pokud jde o boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, a nové cíle udržitelného rozvoje (17 cílů zaměřených na přeměnu našeho světa, včetně cíle č. 14: Život pod vodou), které OSN schválila v září 2015.

__________________

__________________

19 Rezoluce valného shromáždění Organizace spojených národů A/Res/66/288 ze dne 27. července 2012 o výsledku konference Rio+20 s názvem „Budoucnost, jakou chceme“.

19 Rezoluce valného shromáždění Organizace spojených národů A/Res/66/288 ze dne 27. července 2012 o výsledku konference Rio+20 s názvem „Budoucnost, jakou chceme“.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Cílem společné rybářské politiky (dále jen „SRP“), kterou vymezuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (dále jen „základní nařízení“)20, je zajistit, aby rybolovné činnosti byly environmentálně, hospodářsky a sociálně udržitelné, aby byly řízeny v souladu s cílem dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a aby přispívaly k dostupnosti dodávek potravin.

7.  Cílem společné rybářské politiky (dále jen „SRP“), kterou vymezuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (dále jen „základní nařízení“)20, je zajistit, aby rybolovná činnost byla environmentálně, hospodářsky a sociálně udržitelná, aby byla řízena v souladu s cílem dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a aby přispívala k dostupnosti dodávek potravin. Při uplatňování této politiky je také nezbytné přihlížet v souladu čl. 208 odst. 1 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie k cílům v oblasti rozvojové spolupráce.

__________________

__________________

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozměňovací návrh  8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Nařízení (EU) č. 1380/2013 zdůrazňuje potřebu podporovat cíle SRP na mezinárodní úrovni a tak zajistit, aby rybolovná činnost Unie mimo vody Unie vycházela ze stejných zásad a norem, jako jsou ty, které se používají na základě práva Unie, a podporovat rovné podmínky pro hospodářské subjekty Unie a hospodářské subjekty třetích zemí.

8.  Nařízení (EU) č. 1380/2013 zdůrazňuje potřebu podporovat cíle SRP na mezinárodní úrovni a tak zajistit, aby rybolovná činnost Unie mimo vody Unie vycházela ze stejných zásad a norem, jako jsou ty, které se používají na základě práva Unie, a podporovat rovné podmínky pro hospodářské subjekty Unie a hospodářské subjekty třetích zemí. Právní předpisy třetích zemí v sociální oblasti a oblasti životního prostředí se mohou lišit od právních předpisů Unie a vést tak k odlišným normám týkajícím se rybářského loďstva. Tato situace může vést k tomu, že povolení získá i činnost, která je v rozporu s udržitelným řízením mořských zdrojů. Je proto nezbytné zajistit soulad s činností Unie v oblasti životního prostředí, rybolovu, obchodu a rozvoje, zejména pokud se dotýká rybolovu v rozvojových zemích s nízkou správní kapacitou, v nichž existuje vysoké riziko korupce.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Základní zásada zde předkládaného nařízení spočívá v tom, že každému plavidlu Unie provádějícímu rybolov mimo vody Unie by měl oprávnění vydat jeho členský stát vlajky a tento členský stát by rovněž měl provádět sledování plavidla v tomto směru bez ohledu na to, kde a na základě jakého rámce plavidlo vyvíjí činnost. Vydání oprávnění by mělo být závislé na splnění základního souboru společných kritérií způsobilosti. Informace, jež členské státy shromažďují a předávají Komisi, by jí měly umožnit do sledování rybolovných činností všech rybářských plavidel Unie zasahovat, a to kdykoliv a ve kterékoliv oblasti mimo vody Unie.

(12)  Základní zásada zde předkládaného nařízení spočívá v tom, že každému plavidlu Unie provádějícímu rybolov mimo vody Unie by měl oprávnění vydat jeho členský stát vlajky a tento členský stát by rovněž měl provádět sledování plavidla v tomto směru bez ohledu na to, kde a na základě jakého rámce plavidlo vyvíjí činnost. Vydání oprávnění by mělo být závislé na splnění základního souboru společných kritérií způsobilosti. Informace, jež členské státy shromažďují a předávají Komisi, by jí měly umožnit do sledování rybolovné činnosti všech rybářských plavidel Unie zasahovat, a to kdykoliv a ve kterékoliv oblasti mimo vody Unie. Je nutné umožnit Komisi, aby plnila své povinnosti, které má jako strážkyně Smluv.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  rybářské plavidlo není na seznamu plavidel provádějících rybolov NNN přijatém regionální organizací pro řízení rybolovu a/nebo Unií podle nařízení Rady (ES) 1005/2008;

e)  rybářské plavidlo není na seznamu plavidel provádějících rybolov NNN přijatém třetí zemí, regionální organizací pro řízení rybolovu a/nebo Unií podle nařízení Rady (ES) 1005/2008;

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  následně byla do rejstříku rybářského loďstva Unie do 24 měsíců ode dne vynětí opět zapsána.

b)  následně byla do rejstříku rybářského loďstva opět zapsána.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  nevyvíjelo činnost ve vodách nespolupracující třetí země ve smyslu článků 31 a 33 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.

b)  nevyvíjelo činnost buď ve vodách nespolupracující třetí země ve smyslu článků 31 a 33 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, nebo ve vodách třetí země, o níž se zjistilo, že umožňuje neudržitelný rybolov ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1026/2012.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členský stát vlajky nevydá oprávnění k rybolovu plavidlu, u něhož proběhla výměna vlajky:

4.  Členský stát vlajky nevydá oprávnění k rybolovu plavidlu, u něhož v minulosti proběhla výměna vlajky:

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– doklad o udržitelnosti plánované rybolovné činnosti v podobě:

– doklad o udržitelnosti plánované rybolovné činnosti a existenci přebytku přípustného odlovu, jak se požaduje v článku 31 nařízení (EU) č. 1380/2013, v podobě:

∙ vědeckého hodnocení poskytnutého třetí zemí a/nebo regionální organizací pro řízení rybolovu a 

∙ vědeckého hodnocení poskytnutého třetí zemí a/nebo regionální organizací pro řízení rybolovu, které by přihlíželo k zachování živých mořských zdrojů a mořských ekosystémů, a

její přezkoumání ze strany členského státu vlajky na základě posouzení jeho vnitrostátním vědeckým ústavem.

jeho přezkoumání ze strany členského státu vlajky na základě posouzení jeho vnitrostátním vědeckým ústavem.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. c – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– dostupné údaje o celkové intenzitě rybolovu v případě dotyčných druhů rybolovu a

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Článek 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato kapitola se použije na rybolovné činnosti prováděné na volném moři rybářskými plavidly Unie o celkové délce větší než 24 metrů.

Tato kapitola se použije na rybolovnou činnost prováděnou na volném moři rybářskými plavidly Unie o celkové délce větší než 24 metrů nebo těmi, které jsou schopny provozovat rybolovnou činnost na volném moři.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  mu jeho členský stát vlajky nevydal oprávnění k rybolovu; a

a)  mu jeho členský stát vlajky nevydal oprávnění k rybolovu, pokud je předloženo vědecké posouzení dokládající udržitelnost plánované činnosti, které ověřil vědecký ústav členského státu vlajky, a

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát vlajky smí vydat oprávnění k rybolovu pro rybolovné činnosti na volném moři pouze v případě, že jsou splněna kritéria způsobilosti uvedená v článku 5.

Členský stát vlajky smí vydat oprávnění k rybolovu pro rybolovnou činnost mimo vody Unie, pouze pokud:

 

a)   jsou splněna kritéria způsobilosti uvedená v článku 5;

 

a)   a pokud se plánovaná rybolovná činnost:

 

– zakládá na ekosystémovém přístupu k řízení rybolovu, jak je definován v čl. 4 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013, a

 

– je v souladu s vědeckým hodnocením poskytnutým vědeckým ústavem členského státu, které by přihlíželo k zachování živých mořských zdrojů a mořských ekosystémů.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Při provádění rybolovné činnosti podle této hlavy a v případě, že tak stanoví dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu s třetí zemí, zasílá provozovatel rybářského plavidla Unie dotyčné třetí zemi příslušná prohlášení o úlovku a prohlášení o vykládce a svému členskému státu vlajky kopii těchto sdělení.

1.  Při provádění rybolovné činnosti podle této hlavy zasílá provozovatel rybářského plavidla Unie dotyčné třetí zemi příslušná prohlášení o úlovku a prohlášení o vykládce a svému členskému státu vlajky kopii těchto sdělení.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  název a vlajku plavidla;

a)  název a vlajku plavidla a jeho číslo v rejstříku loďstva Unie (CFR) a číslo v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO);

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  název a adresu majitele/provozovatele a skutečného majitele;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  typ oprávnění a 

b)  typ oprávnění včetně rybolovných práv a

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva

Referenční údaje

COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

17.12.2015

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

17.12.2015

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Maria Heubuch

4.3.2016

Projednání ve výboru

11.7.2016

 

 

 

Datum přijetí

31.8.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brian Hayes, Joachim Zeller

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Liliana Rodrigues

(1)

  Čl. 28 odst. 2 písm. d)


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva

Referenční údaje

COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD)

Datum předložení EP

10.12.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

17.12.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

17.12.2015

ENVI

17.12.2015

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

24.5.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

18.4.2016

16.6.2016

8.9.2016

 

Datum přijetí

5.12.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum předložení

9.12.2016

Právní upozornění