Procedura : 2015/0289(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0377/2016

Teksty złożone :

A8-0377/2016

Debaty :

PV 01/02/2017 - 19
CRE 01/02/2017 - 19

Głosowanie :

PV 02/02/2017 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0015

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1108kWORD 151k
9.12.2016
PE 583.934v03-00 A8-0377/2016

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi, uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008

(COM(2015)0636 – C8‑0393/2015 – 2015/0289(COD))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawczyni: Linnéa Engström

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE
 OPINIA Komisji Rozwoju
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi, uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008

(COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0636),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0393/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 maja 2016 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Rozwoju (A8‑0377/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Unia jest umawiającą się stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. (UNCLOS)16 i ratyfikowała Porozumienie Narodów Zjednoczonych z 1995 r. w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi z dnia 4 sierpnia 1995 r. (Porozumienie Narodów Zjednoczonych w sprawie zasobów rybnych)17. W tych międzynarodowych postanowieniach ustanowiono zasadę, zgodnie z którą wszystkie państwa muszą podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania zasobami morskimi i współpracować ze sobą w tym celu.

(2)  Unia jest umawiającą się stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. (UNCLOS)16 i ratyfikowała Porozumienie Narodów Zjednoczonych z 1995 r. w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi z dnia 4 sierpnia 1995 r. (Porozumienie Narodów Zjednoczonych w sprawie zasobów rybnych)17. W tych międzynarodowych postanowieniach ustanowiono zasadę, zgodnie z którą wszystkie państwa muszą podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania zasobami morskimi i ich zachowania, oraz współpracować ze sobą w tym celu.

__________________

__________________

16 Decyzja Rady 98/392/WE z dnia 23 marca 1998 r. dotycząca zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. i Porozumienia z dnia 28 lipca 1994 r. odnoszącego się do stosowania jego części XI (Dz.U. L 179 z 23.6.1998, s. 1).

16 Decyzja Rady 98/392/WE z dnia 23 marca 1998 r. dotycząca zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. i Porozumienia z dnia 28 lipca 1994 r. odnoszącego się do stosowania jego części XI (Dz.U. L 179 z 23.6.1998, s. 1).

17 Decyzja Rady 98/414/WE z dnia 8 czerwca 1998 r. w sprawie ratyfikowania przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi (Dz.U. L 189 z 3.7.1998, s. 14).

17 Decyzja Rady 98/414/WE z dnia 8 czerwca 1998 r. w sprawie ratyfikowania przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi (Dz.U. L 189 z 3.7.1998, s. 14).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  W dniu 2 kwietnia 2015 r. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza wydał opinię doradczą w odpowiedzi na wniosek złożony przez Subregionalną Komisję Rybołówstwa Afryki Zachodniej. W opinii tej potwierdzono, że Unia ponosi odpowiedzialność za działalność prowadzoną przez statki pływające pod banderą państw członkowskich i że musi wykazywać się należytą starannością w tym względzie.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  W 2014 r. wszyscy członkowie FAO, w tym Unia i jej partnerskie kraje rozwijające się, jednomyślnie przyjęli dobrowolne wytyczne na rzecz ochrony zrównoważonego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i eliminacji ubóstwa, wraz z punktem 5.7 tych wytycznych, w którym podkreślono, że tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne musi być należycie uwzględnione przed zawarciem umów o dostępie do zasobów z państwami trzecimi i osobami trzecimi.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  W niewiążących wytycznych FAO na rzecz ochrony zrównoważonego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i eliminacji ubóstwa wezwano do przyjęcia środków na rzecz długoterminowego zachowania i zrównoważonego wykorzystywania zasobów ryb, a także do zapewnienia ekologicznej podstawy dla produkcji żywności, podkreślając znaczenie norm środowiskowych w działalności połowowej poza wodami Unii, która obejmuje podejście do zarządzania rybołówstwem oparte na ekosystemie wraz z podejściem ostrożnościowym, tak aby w miarę możliwości do 2015 r., a najpóźniej do 2020 r., odbudować i zachować wszystkie wyeksploatowane stada powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Kwestia obowiązków oraz towarzyszącej odpowiedzialności i zobowiązań państwa bandery a także, w stosownych przypadkach, organizacji międzynarodowych bandery, w odniesieniu do ochrony zasobów biologicznych na morzu pełnym oraz zarządzania nimi na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) nabrała znaczenia na poziomie międzynarodowym. Aby zagwarantować należyte zachowanie morskich zasobów biologicznych na obszarach morskich podlegających jurysdykcji krajowej postąpiono tak również – zgodnie z obowiązkiem zachowania należytej staranności wynikającym z UNCLOS – w odniesieniu do rozgraniczenia jurysdykcji państwa nadbrzeżnego i jurysdykcji państwa bandery oraz, w stosownych przypadkach, jurysdykcji międzynarodowej organizacji bandery. Obowiązek zachowania należytej staranności to obowiązek państwa do podejmowania wszelkich możliwych wysiłków i dołożenia wszelkich starań, aby zapobiec nielegalnym połowom, co obejmuje obowiązek podjęcia niezbędnych środków administracyjnych i egzekucyjnych w celu zapewnienia, by statki rybackie pływające pod banderą danego państwa, jego obywatele lub statki rybackie poławiające na jego wodach nie angażowali się w działania, które naruszają obowiązujące środki ochrony i zarządzania. Z tych względów istotne jest zorganizowanie zarówno działalności unijnych statków rybackich poza wodami Unii, jak również dotyczącego ich systemu zarządzania w taki sposób, aby Unia mogła sprawnie i skutecznie spełniać swoje zobowiązania międzynarodowe oraz aby nie dochodziło do sytuacji, w których Unii można zarzucić bezprawne działania międzynarodowe.

(5)  Kwestia obowiązków oraz towarzyszącej odpowiedzialności i zobowiązań państwa bandery a także, w stosownych przypadkach, organizacji międzynarodowych bandery, w odniesieniu do ochrony zasobów biologicznych na morzu pełnym oraz zarządzania nimi na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) nabrała znaczenia na poziomie międzynarodowym. Aby zagwarantować należyte zachowanie morskich zasobów biologicznych na obszarach morskich podlegających jurysdykcji krajowej postąpiono tak również – zgodnie z obowiązkiem zachowania należytej staranności wynikającym z UNCLOS – w odniesieniu do rozgraniczenia jurysdykcji państwa nadbrzeżnego i jurysdykcji państwa bandery oraz, w stosownych przypadkach, jurysdykcji międzynarodowej organizacji bandery i strefy przybrzeżnej. W opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza (ITLOS) z dnia 2 kwietnia 2015 r. sporządzonej w odpowiedzi na pytania zadane przez Subregionalną Komisję Rybołówstwa Afryki Zachodniej potwierdzono, że Unia ponosi międzynarodową odpowiedzialność przed państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi za działalność jej statków rybackich oraz że taka odpowiedzialność wymaga od Unii działania z należytą starannością. Obowiązek zachowania należytej staranności to obowiązek państwa do podejmowania wszelkich możliwych wysiłków i dołożenia wszelkich starań, aby zapobiec nielegalnym połowom, co obejmuje obowiązek podjęcia niezbędnych środków administracyjnych i egzekucyjnych w celu zapewnienia, by statki rybackie pływające pod banderą danego państwa, jego obywatele lub statki rybackie poławiające na jego wodach nie angażowali się w działania, które naruszają obowiązujące środki ochrony i zarządzania. Z tych względów, a także bardziej ogólnie z myślą o umocnieniu „niebieskiej” gospodarki istotne jest zorganizowanie zarówno działalności unijnych statków rybackich poza wodami Unii, jak również dotyczącego ich systemu zarządzania w taki sposób, aby Unia mogła sprawnie i skutecznie spełniać swoje zobowiązania międzynarodowe oraz aby nie dochodziło do sytuacji, w których Unii można zarzucić bezprawne działania międzynarodowe.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego rozwoju w dniu 25 września 2015 r. Unia zobowiązała się do wdrożenia rezolucji zawierającej dokument końcowy zatytułowany „Przekształcenie naszego świata: program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030”, obejmujący 14. cel zrównoważonego rozwoju dotyczący ochrony i zrównoważonego wykorzystywania oceanów, mórz i zasobów morskich, a także 12. cel zrównoważonego rozwoju przewidujący propagowanie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji, wraz z ich założeniami.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Wyniki osiągnięte na Konferencji Narodów Zjednoczonych w 2012 roku w sprawie Zrównoważonego Rozwoju „Rio +20”19, a także zmiany na szczeblu międzynarodowym w zakresie zwalczania nielegalnego handlu dziką fauną i florą, powinny znaleźć odzwierciedlenie w zewnętrznej polityce rybołówstwa Unii.

(6)  Wyniki osiągnięte na Konferencji Narodów Zjednoczonych w 2012 roku w sprawie Zrównoważonego Rozwoju „Rio +20”19, a także przyjęcie unijnego planu działania przeciwko nielegalnemu handlowi dziką przyrodą, zmiany na szczeblu międzynarodowym w zakresie zwalczania nielegalnego handlu dziką fauną i florą oraz nowe cele zrównoważonego rozwoju (17 celów dotyczących zmiany naszego świata, w tym cel 14 dotyczący organizmów wodnych) przyjęte we wrześniu 2015 r. przez ONZ powinny znaleźć odzwierciedlenie w zewnętrznej polityce rybołówstwa i w polityce handlowej Unii.

__________________

__________________

19 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych A/Res/66/288 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wyników konferencji Rio +20, zatytułowana „Przyszłość, jakiej chcemy”.

19 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych A/Res/66/288 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wyników konferencji Rio +20, zatytułowana „Przyszłość, jakiej chcemy”.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Celem wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 („rozporządzenie podstawowe”)20, jest zagwarantowanie, że działalność połowowa jest ekologicznie, gospodarczo i społecznie zrównoważona i jest zarządzana w sposób spójny z celami dotyczącymi osiągnięcia korzyści gospodarczej, społecznej i w zakresie zatrudnienia oraz że przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw żywności.

(7)  Celem wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 („rozporządzenie podstawowe”)20, jest zagwarantowanie, że działalność połowowa jest ekologicznie, gospodarczo i społecznie zrównoważona i jest zarządzana w sposób spójny z celami dotyczącymi osiągnięcia korzyści gospodarczej, społecznej i w zakresie zatrudnienia oraz przywrócenia i utrzymania zasobów rybnych powyżej poziomów, które mogą zapewnić maksymalny podtrzymywalny połów, a także że przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw żywności. Przy wdrażaniu tej polityki należy brać też pod uwagę cele w zakresie współpracy rozwojowej, jak przewiduje art. 208 ust. 1 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

__________________

__________________

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Zgodnie z rozporządzeniem podstawowym umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów muszą też ograniczać się do nadwyżek połowów, o czym mowa w art. 62 ust. 2 i 3 UNCLOS.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 podkreśla się potrzebę promowania celów WPRyb na arenie międzynarodowej, przy zapewnieniu, że unijna działalność połowowa prowadzona poza wodami Unii jest oparta na takich samych zasadach i standardach jak w obowiązującym prawie Unii i propaguje równe warunki działania dla podmiotów unijnych i podmiotów z państw trzecich.

(8)  W rozporządzeniu podstawowym podkreśla się potrzebę promowania celów WPRyb na arenie międzynarodowej, przy zapewnieniu, że unijna działalność połowowa prowadzona poza wodami Unii jest oparta na takich samych zasadach i standardach jak w obowiązującym prawie Unii i propaguje równe warunki działania dla podmiotów unijnych i podmiotów z państw trzecich. Prawodawstwo w dziedzinie spraw socjalnych i ochrony środowiska przyjęte przez państwa trzecie może różnić się od prawa Unii, w wyniku czego floty rybackie obowiązywałyby różne normy. Sytuacja ta mogłaby prowadzić do wydania upoważnienia na działalność połowową niezgodną ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami morskimi. Dlatego konieczne jest zapewnienie spójności działalności Unii w dziedzinie środowiska, rybołówstwa, handlu i rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do rybołówstwa w krajach rozwijających się, które charakteryzują się niską zdolnością administracyjną i wysokim ryzykiem korupcji.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 miało na celu ustanowienie wspólnego stanowiska w odniesieniu do upoważnienia do prowadzenia działalności połowowej przez unijne statki rybackie poza wodami Unii, tak by pomóc w zwalczaniu połowów NNN i przyczynić się do lepszej kontroli i monitorowania floty UE na całym świecie.

(9)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 miało na celu ustanowienie wspólnego stanowiska w odniesieniu do upoważnienia do prowadzenia działalności połowowej przez unijne statki rybackie poza wodami Unii, tak by pomóc w zwalczaniu połowów NNN i przyczynić się do lepszej kontroli i monitorowania unijnej floty na całym świecie, a także warunków przyznawania upoważnień statkom państw trzecich prowadzącym działalność połowową na wodach Unii.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Podstawową zasadą niniejszego rozporządzenia jest to, że każdy statek unijny dokonujący połowów poza wodami Unii powinien otrzymać upoważnienie od swojego państwa członkowskiego bandery i być odpowiednio monitorowany, niezależnie od tego, gdzie prowadzi działalność, i od ram, w jakich się to odbywa. Wydanie upoważnienia do połowów powinno zależeć od spełnienia podstawowego zbioru kryteriów kwalifikowalności. Informacje zebrane przez państwa członkowskie i przekazane Komisji powinny umożliwić tej ostatniej nadzorowanie działalności połowowej wszystkich statków rybackich Unii w każdym obszarze poza wodami Unii w dowolnym momencie.

(12)  Podstawową zasadą niniejszego rozporządzenia jest to, że każdy statek unijny dokonujący połowów poza wodami Unii powinien otrzymać upoważnienie od swojego państwa członkowskiego bandery i być odpowiednio monitorowany, niezależnie od tego, gdzie prowadzi działalność, i od ram, w jakich się to odbywa. Wydanie upoważnienia do połowów powinno zależeć od spełnienia podstawowego zbioru kryteriów kwalifikowalności. Informacje zebrane przez państwa członkowskie i przekazane Komisji powinny umożliwić tej ostatniej nadzorowanie działalności połowowej wszystkich statków rybackich Unii w każdym obszarze poza wodami Unii w dowolnym momencie. W tym celu należy umożliwić Komisji wypełnianie jej zobowiązań strażniczki Traktatów.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)   W ostatnich latach odnotowano znaczące usprawnienie zewnętrznej polityki rybołówstwa Unii pod względem warunków umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów oraz staranności, z jaką realizuje się ich postanowienia. Utrzymanie uprawnień do połowów przysługujących flocie unijnej w ramach umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów powinno stanowić priorytetowy cel zewnętrznej polityki rybołówstwa UE, a podobne warunki powinny mieć zastosowanie również do działalności Unii prowadzonej poza ramami takich umów.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b)  Komisja powinna odgrywać rolę mediatora w sytuacjach, w których rozważa się możliwość cofnięcia, zawieszenia lub zmiany upoważnienia do połowów ze względu na dowody wskazujące na poważne zagrożenie dla eksploatacji zasobów rybnych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Operacje zmiany bandery stanowią problem, gdy ich celem jest obchodzenie przepisów WPRyb lub obowiązujących środków ochrony i zarządzania. Unia powinna zatem mieć możliwość definiowania, wykrywania i utrudniania takich działań. Identyfikowalność i odpowiednie monitorowanie historii zgodności z przepisami należy zapewnić przez cały okres użytkowania statku. Wymóg, aby niepowtarzalny numer statku był nadawany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), powinien również służyć temu celowi.

(14)  Operacje zmiany bandery stanowią problem, gdy ich celem jest obchodzenie przepisów WPRyb lub obowiązujących środków ochrony i zarządzania. Unia powinna zatem mieć możliwość definiowania, wykrywania i utrudniania takich działań. Identyfikowalność i odpowiednie monitorowanie historii zgodności z przepisami należy zapewnić przez cały okres użytkowania statku należącego do unijnego operatora niezależnie od bandery lub bander, pod jakimi prowadzi działalność. Wymóg, aby niepowtarzalny numer statku był nadawany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), powinien również służyć temu celowi.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Na wodach państw trzecich statki unijne mogą prowadzić działalność albo na mocy postanowień umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów zawartych między Unią a państwami trzecimi, albo poprzez uzyskanie bezpośredniego upoważnienia do połowów od państw trzecich, jeżeli nie obowiązuje umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów. W obu przypadkach działania te powinny być prowadzone w sposób przejrzysty i zrównoważony. Dlatego też państwa członkowskie bandery powinny być uprawnione do upoważnienia – na podstawie określonego zestawu kryteriów i z zastrzeżeniem monitorowania – statków pływających pod ich banderą do starania się o upoważnienia bezpośrednie i uzyskania ich od nadbrzeżnych państw trzecich. Działalność połowowa powinny być dozwolona, gdy państwo członkowskie bandery stwierdzi, że nie zaburzy ona stanu zrównoważenia. Jeżeli Komisja nie ma dalszych zastrzeżeń, operator, który uzyskał upoważnienie od państwa członkowskiego bandery i państwa nadbrzeżnego, powinien mieć możliwość rozpoczęcia operacji połowowej.

(15)  Na wodach państw trzecich statki unijne mogą prowadzić działalność albo na mocy postanowień umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów zawartych między Unią a państwami trzecimi, albo poprzez uzyskanie bezpośredniego upoważnienia do połowów od państw trzecich, jeżeli nie obowiązuje umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów. W obu przypadkach działania te powinny być prowadzone w sposób przejrzysty i zrównoważony. Dlatego też państwa członkowskie bandery powinny być uprawnione do upoważnienia – na podstawie określonego zestawu kryteriów i z zastrzeżeniem monitorowania – statków pływających pod ich banderą do starania się o upoważnienia bezpośrednie i uzyskania ich od nadbrzeżnych państw trzecich. Działalność połowowa powinny być dozwolona, gdy państwo członkowskie bandery stwierdzi, że nie zaburzy ona stanu zrównoważenia. Jeżeli Komisja nie ma dalszych, należycie uzasadnionych zastrzeżeń, operator, który uzyskał upoważnienie od państwa członkowskiego bandery i państwa nadbrzeżnego, powinien mieć możliwość rozpoczęcia operacji połowowej.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Szczególny problem związany z umowami o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów stanowi ponowny przydział niewykorzystanych uprawnień do połowów, które pojawiają się, gdy uprawnienia do połowów przyznane państwom członkowskim zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami Rady nie są w pełni wykorzystywane. Ponieważ koszty dostępu określone w umowach o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów są w dużej części finansowane z budżetu Unii, system ponownego przydziału jest istotny dla ochrony finansowych interesów Unii i zagwarantowania, że żadne uprawnienia do połowów, za które zapłacono, nie zostaną zmarnowane. Należy zatem doprecyzować i udoskonalić system ponownego przydziału, który powinien być mechanizmem ostatecznym. Jego stosowanie powinno mieć charakter tymczasowy oraz nie powinno mieć wpływu na pierwotny rozdział uprawnień do połowów między państwa członkowskie. Ponowny przydział powinien nastąpić dopiero wtedy, gdy właściwe państwa członkowskie zrezygnują ze swoich praw do wymiany uprawnień do połowów między sobą.

(16)  Szczególny problem związany z umowami o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów stanowi ponowny przydział niewykorzystanych uprawnień do połowów, które pojawiają się, gdy uprawnienia do połowów przyznane państwom członkowskim zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami Rady nie są w pełni wykorzystywane. Ponieważ koszty dostępu określone w umowach o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów są w dużej części finansowane z budżetu Unii, system tymczasowego ponownego przydziału jest istotny dla ochrony finansowych interesów Unii i zagwarantowania, że żadne uprawnienia do połowów, za które zapłacono, nie zostaną zmarnowane. Należy zatem doprecyzować i udoskonalić system ponownego przydziału, który powinien być mechanizmem ostatecznym. Jego stosowanie powinno mieć charakter tymczasowy oraz nie powinno mieć wpływu na pierwotny rozdział uprawnień do połowów między państwa członkowskie, co oznacza, że nie zakłóci on względnej stabilności. Ponowny przydział, jako mechanizm ostatniej instancji, powinien nastąpić dopiero wtedy, gdy właściwe państwa członkowskie zrezygnują ze swoich praw do wymiany uprawnień do połowów między sobą.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  „Umowa nieaktywna” to termin stosowany, kiedy kraje zawarły, z powodów strukturalnych lub ze względu na zaistniałe okoliczności, umowę o partnerstwie w sprawie połowów bez obowiązującego protokołu. Unia jest stroną kilku „umów nieaktywnych” z państwami trzecimi. W związku z tym unijne statki nie mogą prowadzić połowów na wodach objętych postanowieniami takich umów. Komisja powinna podjąć działania prowadzące do „uaktywnienia” tych umów lub wygaszenia odnośnej umowy o partnerstwie.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Działalność połowowa w ramach regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem oraz na morzu pełnym powinna również wymagać upoważnienia państwa członkowskiego bandery i być zgodna z przepisami szczególnymi regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem lub prawodawstwem Unii regulującym działalność połowową na morzu pełnym.

(17)  Działalność połowowa w ramach regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem oraz nieuregulowane połowy na morzu pełnym powinny również wymagać upoważnienia państwa członkowskiego bandery i być zgodne z przepisami szczególnymi regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem lub prawodawstwem Unii regulującym działalność połowową na morzu pełnym.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Uzgodnienia w zakresie czarterowania mogą osłabić skuteczność środków ochrony i zarządzania, jak również mieć negatywny wpływ na zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza. Należy więc ustanowić ramy prawne, które pomogą Unii lepiej monitorować działalność czarterowanych unijnych statków rybackich na podstawie tego, co zostało przyjęte przez odpowiednią regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem.

(18)  Uzgodnienia w zakresie czarterowania mogą osłabić skuteczność środków ochrony i zarządzania, jak również mieć negatywny wpływ na zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza. Należy więc ustanowić ramy prawne, które pomogą Unii lepiej monitorować działalność statków rybackich pływających pod banderą Unii i czarterowanych przez podmioty z państw trzecich na podstawie tego, co zostało przyjęte przez odpowiednią regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Procedury powinny być przejrzyste i przewidywalne dla podmiotów z Unii i z krajów trzecich, jak również ich odpowiednich właściwych organów.

(19)  Procedury powinny być przejrzyste, wykonalne i przewidywalne dla podmiotów z Unii i z krajów trzecich, jak również ich odpowiednich właściwych organów.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Unia powinna dążyć do stworzenia równych warunków na szczeblu międzynarodowym, dzięki którym flota rybacka Unii będzie mogła konkurować z innymi państwami prowadzącymi działalność połowową, poprzez odpowiednie dostosowanie przepisów regulujących dostęp do rynku, ilekroć przyjmowane są rygorystyczne przepisy skierowane do unijnej floty.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 1

Artykuł 1

Przedmiot

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy dotyczące wydawania upoważnień do połowów i zarządzania nimi w odniesieniu do:

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy dotyczące wydawania upoważnień do połowów i zarządzania nimi w odniesieniu do:

a)  unijnych statków rybackich prowadzących połowy na wodach podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji państwa trzeciego, pod auspicjami regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, na wodach Unii lub poza nimi bądź też na morzu pełnym oraz

a)  unijnych statków rybackich prowadzących działalność połowową na wodach podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji państwa trzeciego, pod auspicjami regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, w której Unia jest umawiającą się stroną, na wodach unijnych, poza nimi lub na morzu pełnym; oraz

b)  statków rybackich państwa trzeciego działających na wodach Unii.

b)  statków rybackich państwa trzeciego prowadzących działalność połowową na wodach Unii.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „statek pomocniczy” oznacza statek, który nie jest wyposażony w gotowe do użycia narzędzia połowowe, które ułatwiają, wspomagają lub przygotowują działalność połowowa;

a)  „statek pomocniczy” oznacza statek, który nie jest wyposażony w narzędzia połowowe gotowe do użycia w celu łowienia lub wabienia ryb, które ułatwiają, wspomagają lub przygotowują działalność połowowa;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „upoważnienie do połowów” oznacza upoważnienie do połowów wydane unijnemu statkowi rybackiemu lub statkowi rybackiemu państwa trzeciego upoważniające go do prowadzenia określonej działalności połowowej w danym okresie, na danym obszarze lub w odniesieniu do danego łowiska przy spełnieniu określonych warunków;

b)  „upoważnienie do połowów” oznacza upoważnienie do połowów wydane unijnemu statkowi rybackiemu lub statkowi rybackiemu państwa trzeciego jako uzupełnienie jego licencji połowowej uprawniające go do prowadzenia określonej działalności połowowej w danym okresie, na danym obszarze lub w odniesieniu do danego łowiska przy spełnieniu określonych warunków;

Uzasadnienie

Ujednolicenie definicji z definicją zawartą w rozporządzeniu w sprawie kontroli (art. 4 ust. 10).

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  „program obecności obserwatorów” oznacza program realizowany pod auspicjami regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, zgodnie z którym pod pewnymi warunkami na statkach rybackich muszą być obecni obserwatorzy, żeby sprawdzić, czy statek przestrzega przepisów przyjętych przez tę organizację.

f)  „program obecności obserwatorów” oznacza program realizowany pod auspicjami regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, państwa trzeciego bądź państwa członkowskiego lub na podstawie umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, zgodnie z którym pod pewnymi warunkami na statkach rybackich muszą być obecni obserwatorzy, żeby zgromadzić dane lub sprawdzić, czy statek przestrzega przepisów przyjętych przez tę organizację, to państwo lub na mocy tej umowy.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  „umawiająca się strona” oznacza umawiającą się stronę międzynarodowej konwencji lub porozumienia ustanawiającego regionalną organizację zarządzania rybołówstwem, a także państwa, podmioty z sektora rybołówstwa lub inne podmioty, które współpracują z taką organizacją i którym przyznano w odniesieniu do takiej organizacji status współpracującego podmiotu niebędącego stroną.

Uzasadnienie

Konieczne jest dostosowanie przedmiotowego rozporządzenia do rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  otrzymało pełne i dokładne informacje, zgodnie z załącznikami 1 i 2, dotyczące statku rybackiego i powiązanego z nim statku pomocniczego/powiązanych z nim statków pomocniczych, w tym statków pomocniczych spoza Unii;

a)  otrzymało pełne i dokładne informacje, zgodnie z załącznikiem, dotyczące statku rybackiego i powiązanego z nim statku pomocniczego/powiązanych z nim statków pomocniczych, w tym statków pomocniczych spoza Unii;

Uzasadnienie

Autorzy tej poprawki proponują uproszczenie załączników, ograniczając ich liczbę do jednego w celu zmniejszenia obciążenia biurokratycznego.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  statek rybacki i wszelkie powiązane z nim statki pomocnicze posiadają numer IMO;

c)  statek rybacki i wszelkie powiązane z nim statki pomocnicze posiadają numer IMO, jeżeli wymagają tego przepisy Unii Europejskiej;

Uzasadnienie

Obecnie UE wymaga numeru IMO tylko w przypadku statków o całkowitej długości poniżej 15 metrów. Proces identyfikacji statków przez Międzynarodową Organizację Morską staje się bardzo skomplikowany ze względu na dużą liczbę statków.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  operator i statek rybacki nie byli objęci sankcjami za poważne naruszenie przepisów zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego na podstawie art. 42 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 i art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie upoważnienia do połowów;

skreśla się

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

Artykuł 6

Operacje zmiany bandery

Operacje zmiany bandery

1.   Niniejszy artykuł dotyczy statków, które w ciągu pięciu lat od daty wniosku o wydanie upoważnienia do połowów:

1.   Niniejszy artykuł ma zastosowanie do statków, które w ciągu dwóch lat poprzedzających datę wniosku o wydanie upoważnienia do połowów:

a)  zostały wykreślone z unijnego rejestru floty rybackiej i podniosły banderę państwa trzeciego; oraz

a)  zostały wykreślone z unijnego rejestru floty rybackiej i podniosły banderę państwa trzeciego; oraz

b)  w ciągu 24 miesięcy od daty wykreślenia z unijnego rejestru floty rybackiej zostały do niego ponownie wpisane.

b)  zostały do niego ponownie wpisane.

2.   Państwo członkowskie bandery może wydać upoważnienie do połowów tylko wtedy, jeżeli stwierdzi, że w okresie, w którym statek określony w ust. 1 prowadził działalność pod banderą państwa trzeciego:

2.   Państwo członkowskie bandery może wydać upoważnienie do połowów tylko wtedy, jeżeli upewni się, że w okresie, w którym statek określony w ust. 1 prowadził działalność pod banderą państwa trzeciego:

nie uczestniczył w połowach NNN; oraz aby

a)    nie uczestniczył w połowach NNN; oraz że

b)  nie prowadził działalności na wodach niewspółpracującego państwa trzeciego na podstawie art. 31 i 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008.

b)  nie prowadził działalności ani na wodach niewspółpracującego państwa trzeciego na podstawie art. 31 i 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008, ani na wodach państwa trzeciego, które zostało uznane za państwo dopuszczające niezrównoważone połowy na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) nr 1026/2012.

3.   W tym celu operator dostarcza wszelkie informacje dotyczące danego okresu wymagane przez państwo członkowskie bandery, w tym przynajmniej następujące załączniki:

3.   W tym celu operator dostarcza następujących informacji, wymaganych przez państwo członkowskie bandery, na temat okresu, w którym statek prowadził działalność pod banderą państwa trzeciego:

a)  raport połowowy i deklarację nakładu połowowego w odnośnym okresie;

a)  raport połowowy i deklarację nakładu połowowego w odnośnym okresie;

b)  kopię upoważnienia do połowów wydanego przez państwo bandery obejmującego odnośny okres;

b)  kopię upoważnienia do połowów wydanego przez państwo bandery obejmującego odnośny okres;

c)  kopię wszelkich upoważnień do połowów umożliwiających operacje połowowe na wodach państw trzecich w odnośnym okresie;

c)  kopię wszelkich upoważnień do połowów umożliwiających operacje połowowe na wodach państw trzecich w odnośnym okresie;

d)  oficjalne oświadczenie złożone przez państwo trzecie, pod którego banderą pływał statek, zawierające wykaz sankcji, którymi statek lub operator był objęty w odnośnym okresie.

d)  oficjalne oświadczenie złożone przez państwo trzecie, pod którego banderą pływał statek, zawierające wykaz sankcji, którymi statek lub operator był objęty w odnośnym okresie;

 

da)   pełną historię bandery w okresie, w którym statek był wykreślony z unijnego rejestru floty rybackiej.

4.   Państwo członkowskie bandery nie wydaje upoważnienia do połowów statkowi, który pływał pod banderą zmienioną na banderę:

4.   Państwo członkowskie bandery nie wydaje upoważnienia do połowów statkowi, który pływał pod banderą zmienioną na banderę:

a)  państwa trzeciego, które zostało uznane za państwo niewspółpracujące w zakresie zwalczania połowów NNN lub figuruje w wykazie takich państw na podstawie art. 31 i 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 lub

a)  państwa trzeciego, które zostało uznane za państwo niewspółpracujące w zakresie zwalczania połowów NNN lub figuruje w wykazie takich państw na podstawie art. 31 i 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 lub

b)  państwa trzeciego, które zostało uznane za państwo pozwalające na niezrównoważone połowy na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1026/2012.

b)  państwa trzeciego, które zostało uznane za państwo pozwalające na niezrównoważone połowy na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1026/2012.

5.   Ustępu 4 nie stosuje się, jeżeli państwo członkowskie bandery stwierdzi, że gdy tylko państwo zostało uznane za państwo niewspółpracujące lub za państwo pozwalające na niezrównoważone połowy, operator:

5.   Ustępu 4 nie stosuje się, jeżeli państwo członkowskie bandery stwierdzi, że gdy tylko państwo zostało uznane za państwo niewspółpracujące lub za państwo pozwalające na niezrównoważone połowy, operator:

a)  zaprzestał działalności połowowej oraz

a)  zaprzestał działalności połowowej oraz

b)  wszczął odpowiednie procedury administracyjne w celu usunięcia statku z rejestru statków rybackich państwa trzeciego.

b)  natychmiastowo wszczął odpowiednie procedury administracyjne w celu usunięcia statku z rejestru statków rybackich państwa trzeciego.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

Artykuł 7

Monitorowanie upoważnień do połowów

Monitorowanie upoważnień do połowów

1.   Składając wniosek o wydanie upoważnienia do połowów, operator przekazuje państwu członkowskiemu bandery kompletne i dokładne dane.

1.   Składając wniosek o wydanie upoważnienia do połowów, operator przekazuje państwu członkowskiemu bandery kompletne i dokładne dane.

2.   Operator niezwłocznie informuje państwo członkowskie bandery o wszelkich zmianach tych danych.

2.   Operator niezwłocznie informuje państwo członkowskie bandery o wszelkich zmianach tych danych.

3.   Państwo członkowskie bandery sprawdza, czy warunki, na których podstawie wydano upoważnienie do połowów, są nadal spełniane podczas okresu ważności tego upoważnienia.

3.   Państwo członkowskie bandery sprawdza co najmniej raz w roku, czy warunki, na których podstawie wydano upoważnienie do połowów, są nadal spełniane podczas okresu ważności tego upoważnienia.

4.   Jeśli warunek, na którego podstawie wydano upoważnienie do połowów, nie jest już spełniany, państwo członkowskie bandery zmienia lub wycofuje upoważnienie oraz powiadamia odpowiednio operatora i Komisję.

4.   Jeśli warunek, na którego podstawie wydano upoważnienie do połowów, nie jest już spełniany, państwo członkowskie bandery podejmuje odpowiednie działania, w tym zmienia lub wycofuje upoważnienie oraz bezzwłocznie powiadamia o tym operatora i Komisję, a w stosownych przypadkach sekretariat RFMO lub dane państwo trzecie.

5.   Na wniosek Komisji państwo członkowskie bandery odmawia wydania upoważnienia, zawiesza je lub wycofuje w przypadkach gdy nadrzędne względy polityczne odnoszące się do zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza, zarządzania nimi i ich ochrony lub zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym lub nieuregulowanym połowom bądź ich zwalczania uzasadniają takie działanie lub w przypadkach gdy Unia postanowiła zawiesić lub zerwać stosunki z danym państwem trzecim.

5.   Na należycie uzasadniony wniosek Komisji państwo członkowskie bandery odmawia wydania upoważnienia, zawiesza je lub wycofuje w przypadku:

 

a)   szczególnie pilnej potrzeby dotyczącej poważnego zagrożenia dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza, zarządzania nimi i ich ochrony;

 

b)   poważnych naruszeń związanych z art. 42 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 lub art. 90 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009, do których doszło w ramach nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN) lub w celu zapobiegnięcia im w przypadku wysokiego ryzyka; lub

 

c)   podjęcia przez Unię decyzji o zawieszeniu lub zerwaniu stosunków z danym państwem trzecim.

 

Uzupełnieniem należycie uzasadnionego wniosku, o którym mowa w akapicie pierwszym, są istotne i odpowiednie informacje. O złożeniu należycie uzasadnionego wniosku Komisja powiadamia niezwłocznie operatora i państwo członkowskie bandery. Po wystąpieniu przez Komisję z takim wnioskiem następuje piętnastodniowy okres konsultacji między Komisją a państwem członkowskim bandery.

6.   Jeżeli państwo członkowskie bandery odmówi wydania, zmiany, zawieszenia lub cofnięcia upoważnienia zgodnie z ust. 4 i 5, Komisja może podjąć decyzję o cofnięciu upoważnienia i powiadomić odpowiednio państwo członkowskie bandery i operatora.

6.   Jeżeli na koniec okresu 15 dni, o którym mowa w ust. 5, Komisja potwierdzi swój wniosek, a państwo członkowskie bandery nie odmówi wydania upoważnienia, nie zmieni go, nie zawiesi lub nie cofnie zgodnie z ust. 4 i 5, po kolejnych pięciu dniach Komisja może podjąć decyzję o cofnięciu upoważnienia i powiadomić o swojej decyzji państwo członkowskie bandery i operatora.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Unijny statek rybacki może prowadzić działalność połowową na wodach państwa trzeciego w odniesieniu do stad zarządzanych przez regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem, jeżeli to państwo jest umawiającą się stroną lub współpracującym podmiotem niebędącym stroną tej RFMO.

Unijny statek rybacki może prowadzić działalność połowową na wodach państwa trzeciego w odniesieniu do stad zarządzanych przez regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem, jeżeli to państwo jest umawiającą się stroną lub współpracującym podmiotem niebędącym stroną tej RFMO. W przypadku umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów zawartych przed dniem ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] niniejszy ustęp ma zastosowanie od dnia … [cztery lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Uzasadnienie

Gwinea Bissau, państwo, z którym Unia Europejska zawarła umowę w sprawie połowów, nie jest ani stroną umowy, ani stroną współpracującą z regionalną organizacją rybołówstwa. Należy dać temu państwu wystarczający czas na podjęcie niezbędnych kroków i pokrycie kosztów związanych z przystąpieniem do regionalnej organizacji rybołówstwa.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Unia może przeznaczyć część funduszy na wsparcie sektorowe dla państw trzecich, z którymi wiążą ją umowy w sprawie zrównoważonych połowów, aby pomóc tym państwom w przystąpieniu do regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.

Uzasadnienie

Koszt przystąpienia do regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem może być trudny do udźwignięcia przez niektóre państwa trzecie, z którymi Unię wiążą umowy w sprawie zrównoważonych połowów.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Unia dopilnowuje, by umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów były zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

UE nie powinna mieć mandatu negocjacyjnego w zakresie odstępstw od przepisów przedmiotowego rozporządzenia w nowych umowach i protokołach. Podobne sformułowanie występuje w rozporządzeniu podstawowym, na przykład w art. 31.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  od swojego państwa członkowskiego bandery. oraz

a)  od państwa trzeciego, którego zwierzchnictwu lub jurysdykcji podlegają wody, na których prowadzona jest działalność połowowa; oraz

Uzasadnienie

Państwo członkowskie powinno udzielać licencji połowowych tylko w przypadku, gdy państwo trzecie upoważniło statki do prowadzenia działalności na swoich wodach, a nie na odwrót.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  od państwa trzeciego, którego zwierzchnictwu lub jurysdykcji podlegają wody, w których prowadzone są działania.

b)  od swojego państwa członkowskiego bandery.

Uzasadnienie

Państwo członkowskie powinno udzielać licencji połowowych tylko w przypadku, gdy państwo trzecie upoważniło statki do prowadzenia działalności w swoich wodach, a nie na odwrót.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  operator uiścił wszystkie opłaty i kary finansowe, do których roszczenie zgłaszał właściwy organ państwa trzeciego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

c)  operator uiścił wszystkie opłaty; oraz

 

ca)  operator uiścił wszystkie stosowne kary finansowe nałożone przez właściwy organ państwa trzeciego po zakończeniu obowiązujących procedur prawnych.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  statek rybacki posiada upoważnienie ze strony państwa trzeciego.

Uzasadnienie

Państwo członkowskie nie powinno przyznawać upoważnienia, dopóki państwo trzecie nie zasygnalizuje gotowości do nadania temu procesowi większej pewności prawnej.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 12

Artykuł 12

Zarządzanie upoważnieniami do połowów

Zarządzanie upoważnieniami do połowów

1.   Z chwilą wydania upoważnienia do połowów państwo członkowskie bandery przesyła Komisji odpowiedni wniosek o upoważnienie danego państwa trzeciego.

1.   Z chwilą gdy państwo członkowskie bandery zweryfikuje spełnienie warunków przewidzianych w art. 11 lit. a), b) i c), przesyła Komisji odpowiedni wniosek w celu uzyskania upoważnienia danego państwa trzeciego.

2.   Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje wymienione w załącznikach 1 i 2 oraz wszelkie pozostałe dane wymagane na podstawie umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów.

2.   Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje wymienione w załączniku oraz wszelkie pozostałe dane wymagane na podstawie umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów.

3.   Państwo członkowskie bandery przesyła wniosek do Komisji najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed upływem terminu przekazania wniosków określonych w umowie o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów. Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego bandery o wszelkie dodatkowe informacje, jakie uzna za konieczne.

3.   Państwo członkowskie bandery przesyła wniosek do Komisji najpóźniej na 15 dni kalendarzowych przed upływem terminu przekazania wniosków określonych w umowie o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów. Komisja może przesłać do państwa członkowskiego bandery należycie uzasadniony wniosek o wszelkie dodatkowe informacje, jakie uzna za konieczne.

4.   Jeżeli Komisja stwierdzi, że spełnione są warunki określone w art. 11, przesyła wniosek państwu trzeciemu.

4.   W ciągu 10 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku lub 15 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku, jeżeli zgodnie z ust. 3 zażądano dodatkowych informacji, Komisja dokonuje wstępnego rozpatrzenia wniosku w celu ustalenia, czy spełnia on warunki określone w art. 11. Następnie Komisja przesyła wniosek państwu trzeciemu albo powiadamia państwo członkowskie o odrzuceniu wniosku.

5.   Jeżeli państwo trzecie poinformuje Komisję o podjętej przez siebie decyzji o wydaniu, odmowie, zawieszeniu lub cofnięciu upoważnienia do połowów dla unijnego statku rybackiego, Komisja niezwłocznie odpowiednio informuje o tym fakcie państwo członkowskie bandery.

5.   Jeżeli państwo trzecie poinformuje Komisję o podjętej przez siebie decyzji o wydaniu, odmowie, zawieszeniu lub cofnięciu upoważnienia do połowów dla unijnego statku rybackiego na mocy umowy, Komisja niezwłocznie informuje o tym państwo członkowskie bandery, w miarę możliwości drogą elektroniczną. Państwo członkowskie bandery niezwłocznie przekazuje te informacje właścicielowi statku.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13

Artykuł 13

Ponowny przydział niewykorzystanych uprawnień do połowów w ramach umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów

Tymczasowy ponowny przydział niewykorzystanych uprawnień do połowów w ramach umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów

1.   W ciągu konkretnego roku kalendarzowego lub innego stosownego okresu wykonywania protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów Komisja może określić niewykorzystane uprawnienia do połowów i odpowiednio powiadomić o nich państwa członkowskie, którym przydzielono udziały.

1.   Na zakończenie pierwszej połowy okresu wykonywania protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów Komisja może określić niewykorzystane uprawnienia do połowów i powiadomić o nich państwa członkowskie, którym przydzielono udziały.

2.   W ciągu 10 dni od otrzymania tych informacji od Komisji państwa członkowskie, o których mowa w ust. 1, mogą:

2.   W ciągu 20 dni od otrzymania tych informacji od Komisji państwa członkowskie, o których mowa w ust. 1, mogą:

a)  poinformować Komisję, że wykorzystają swoje uprawnienia do połowów w późniejszym terminie w tym samym roku lub w odpowiednim okresie wykonywania protokołu, przedstawiając plan połowowy ze szczegółowymi informacjami na temat liczby wnioskowanych upoważnień do połowów, szacowanych połowów, obszarów i okresów połowowych lub

a)  poinformować Komisję, że wykorzystają swoje uprawnienia do połowów w późniejszym terminie w drugiej połowie okresu wykonywania protokołu w oparciu o plan połowowy ze szczegółowymi informacjami na temat liczby wnioskowanych upoważnień do połowów, szacowanych połowów, obszarów i okresów połowowych; lub

b)  zgłosić Komisji wymianę uprawnień do połowów, zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

b)  zgłosić Komisji wymianę uprawnień do połowów, zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

3.   Jeżeli niektóre państwa członkowskie nie poinformowały Komisji o jednym z działań, o których mowa w ust. 2, oraz jeżeli w wyniku tego uprawnienia do połowów pozostają niewykorzystane, Komisja może wystosować zaproszenie do wyrażenia zainteresowania dotyczące dostępnych niewykorzystanych uprawnień do połowów do innych państw członkowskich, którym przydzielono część uprawnień do połowów.

3.   Jeżeli niektóre państwa członkowskie nie poinformowały Komisji o jednym z działań, o których mowa w ust. 2, oraz jeżeli w wyniku tego uprawnienia do połowów pozostają niewykorzystane, Komisja, w terminie 10 dni od upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, może wystosować zaproszenie do wyrażenia zainteresowania dotyczące dostępnych niewykorzystanych uprawnień do połowów do pozostałych państw członkowskich, którym przydzielono część uprawnień do połowów.

4.   W ciągu 10 dni od daty otrzymania tego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania te państwa członkowskie mogą zgłosić Komisji swoje zainteresowanie niewykorzystanymi uprawnieniami do połowów. Na poparcie swojego wniosku przedstawiają plan połowowy ze szczegółowymi informacjami na temat liczby wnioskowanych upoważnień do połowów, szacowanych połowów, obszarów i okresów połowowych.

4.   W ciągu 10 dni od daty otrzymania tego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania te państwa członkowskie mogą zgłosić Komisji swoje zainteresowanie niewykorzystanymi uprawnieniami do połowów. Na poparcie swojego wniosku przedstawiają plan połowowy ze szczegółowymi informacjami na temat liczby wnioskowanych upoważnień do połowów, szacowanych połowów, obszarów i okresów połowowych.

5.   Komisja może zwrócić się do zainteresowanych państw członkowskich o dodatkowe informacje, jeżeli uzna to za konieczne.

5.   Komisja może zwrócić się do zainteresowanych państw członkowskich o dodatkowe informacje dotyczące liczby wnioskowanych upoważnień do połowów, szacowanych połowów, obszarów i okresów połowów, jeżeli uzna to za konieczne.

6.   W przypadku braku zainteresowania niewykorzystanymi uprawnieniami do połowów ze strony państw członkowskich, którym przydzielono część uprawnień do połowów, Komisja może wystosować zaproszenie do wyrażenia zainteresowania do wszystkich państw członkowskich. Państwo członkowskie może powiadomić o swoim zainteresowaniu niewykorzystanymi uprawnieniami do połowów na warunkach określonych w ust. 4.

6.   W przypadku braku zainteresowania niewykorzystanymi uprawnieniami do połowów ze strony państw członkowskich, którym przydzielono część uprawnień do połowów, po upływie 10 dni, Komisja może wystosować zaproszenie do wyrażenia zainteresowania do wszystkich państw członkowskich. Państwo członkowskie może powiadomić o swoim zainteresowaniu niewykorzystanymi uprawnieniami do połowów na warunkach określonych w ust. 4.

7.   Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 4 lub 5 Komisja przydzieli niewykorzystane uprawnienia do połowów na zasadzie tymczasowej, stosując metodę określoną w art. 14.

7.   Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 4 lub 5 i w drodze bliskiej współpracy z nimi Komisja wyłącznie tymczasowo przydzieli niewykorzystane uprawnienia do połowów, stosując metodę określoną w art. 14.

 

7a.   Ponowny przydział, o którym mowa w ust. 7, ma miejsce wyłącznie w pierwszej połowie okresu wykonywania protokołu, o którym mowa w ust. 1, i tylko jednokrotnie.

 

7b.   Komisja informuje państwa członkowskie o:

 

a)   państwach członkowskich, które zostały beneficjentami ponownego przydziału;

 

b)   ilościach uprawnień przyznanych państwom członkowskim w ramach ponownego przydziału; oraz

 

c)   kryteriach przyznawania zastosowanych przy ponownym przydziale.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13a

 

Uproszczenie procedur związanych z corocznym wznowieniem upoważnień do połowów obowiązujących w okresie stosowania protokołu do obowiązującej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów

 

W okresie obowiązywania unijnej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów dozwolone powinny być przyspieszone, prostsze i elastyczniejsze procedury wznawiania licencji dla tych statków, których stan (cechy, bandera, własność lub przestrzeganie przepisów) nie zmienił się w danym roku w stosunku do roku poprzedniego.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 14

Artykuł 14

Sposób rozdzielania niewykorzystanych uprawnień

Sposób tymczasowego rozdzielania niewykorzystanych uprawnień

1.   Komisja może ustanowić w drodze aktów wykonawczych metodę ponownego przydziału niewykorzystanych uprawnień do połowów. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 45 ust. 2.

1.   Komisja może ustanowić w drodze aktów wykonawczych metodę tymczasowego ponownego przydziału niewykorzystanych uprawnień do połowów. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 45 ust. 2.

2.   W przypadku należycie uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby związanej z ograniczonym czasem, jaki pozostał na wykorzystanie niewykorzystanych uprawnień do połowów, Komisja przyjmuje akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 45 ust. 3. Akty te obowiązują nie dłużej niż 6 miesięcy.

2.   W przypadku należycie uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby związanej z ograniczonym czasem, jaki pozostał na wykorzystanie niewykorzystanych uprawnień do połowów, Komisja przyjmuje akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 45 ust. 3. Akty te obowiązują nie dłużej niż 6 miesięcy.

3.   Przy ustanawianiu metody ponownego przydziału Komisja stosuje następujące kryteria:

3.   Przy opracowywaniu metody ponownego przydziału Komisja stosuje następujące przejrzyste i obiektywne kryteria, uwzględniając czynniki środowiskowe, społeczne i gospodarcze:

a)  uprawnienia do połowów przeznaczone do ponownego przydziału;

a)  uprawnienia do połowów przeznaczone do ponownego przydziału;

b)  liczba wnioskujących państw członkowskich;

b)  liczba wnioskujących państw członkowskich;

c)  udział przypisany każdemu wnioskującemu państwu członkowskiemu w początkowej fazie przydzielania uprawnień do połowów;

c)  udział przypisany każdemu wnioskującemu państwu członkowskiemu w początkowej fazie przydzielania uprawnień do połowów;

d)  historyczne dane na temat połowów i nakładów połowowych każdego wnioskującego państwa członkowskiego;

d)  historyczne dane na temat połowów i nakładów połowowych każdego wnioskującego państwa członkowskiego;

e)  liczba, rodzaj i cechy charakterystyczne statków oraz stosowanych narzędzi połowowych;

e)  liczba, rodzaj i cechy charakterystyczne statków oraz stosowanych narzędzi połowowych;

f)  spójność planu połowowego przedstawionego przez wnioskujące państwo członkowskie z elementami wymienionymi w lit. a)–e).

f)  spójność planu połowowego przedstawionego przez wnioskujące państwo członkowskie z elementami wymienionymi w lit. a)–e).

 

Komisja publikuje uzasadnienie ponownego przydziału.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli w protokole do umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów ustanowiono miesięczne lub kwartalne limity połowowe lub inne podpodziały rocznej kwoty, Komisja może przyjąć akt wykonawczy określający metodę przydziału – miesięcznego, kwartalnego lub obejmującego inny przedział czasowy – odpowiednich uprawnień do połowów między państwa członkowskie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 45 ust. 2.

1.  W sytuacji gdy w protokole do umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów określono miesięczne lub kwartalne limity połowowe lub inne podpodziały rocznej kwoty, przydział odpowiednich uprawnień do połowów między państwa członkowskie musi być zgodny z rocznymi uprawnieniami do połowów przyznanymi państwom członkowskim na podstawie stosownego aktu prawnego Unii. Ta zasada nie ma zastosowania jedynie wtedy, gdy zainteresowane państwa członkowskie uzgodniły wspólne plany połowowe z uwzględnieniem miesięcznych lub kwartalnych limitów połowowych lub innych podpodziałów rocznej kwoty.

Uzasadnienie

Poprawka przedstawia lepszy system, który gwarantuje państwom członkowskim możliwość zachowania udziału procentowego w miesięcznych limitach połowowych.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przydział uprawnień do połowów, o którym mowa w ust. 1, jest spójny z rocznymi uprawnieniami do połowów przydzielonymi państwom członkowskim zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Rady.

skreśla się

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  od swojego państwa członkowskiego bandery. oraz

a)  od państwa trzeciego, którego zwierzchnictwu lub jurysdykcji podlegają wody, na których prowadzone są działania; oraz

Uzasadnienie

Państwo członkowskie musi udzielić licencji połowowej tylko w przypadku, gdy państwo trzecie upoważniło statki do prowadzenia działalności na swoich wodach, a nie na odwrót.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  od państwa trzeciego, którego zwierzchnictwu lub jurysdykcji podlegają wody, w których prowadzone są działania.

b)  od swojego państwa członkowskiego bandery.

Uzasadnienie

Państwo członkowskie musi udzielić licencji połowowej tylko w przypadku, gdy państwo trzecie upoważniło statki do prowadzenia działalności w swoich wodach, a nie na odwrót.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwo członkowskie bandery może wydać upoważnienie do połowów prowadzonych na wodach państwa trzeciego, jeśli protokół do umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów obejmującej te wody nie obowiązuje w odniesieniu do danego państwa trzeciego od co najmniej trzech lat.

 

W przypadku odnowienia protokołu upoważnienie do połowów zostaje automatycznie cofnięte z chwilą wejścia w życie tego protokołu.

Uzasadnienie

„Umowy nieaktywne” odnoszą się do krajów, które z powodów strukturalnych lub ze względu na zaistniałe okoliczności zawarły umowę o partnerstwie w sprawie połowów bez obowiązującego protokołu. Zważywszy na to, że dotychczas nie rozwiązano kwestii niektórych nieaktywnych umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów z niewdrożonymi protokołami, Unia powinna zaproponować rozwiązanie, które umożliwi wydawanie upoważnień bezpośrednich na określonych warunkach w takich przypadkach.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 18

Artykuł 18

Warunki wydawania upoważnień do połowów przez państwa członkowskie bandery

Warunki wydawania upoważnień do połowów przez państwa członkowskie bandery

Państwo członkowskie bandery może wydać upoważnienie do połowów w odniesieniu do połowów prowadzonych na wodach państwa trzeciego poza ramami umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów tylko wtedy, jeżeli:

Państwo członkowskie bandery może wydać upoważnienie do połowów w odniesieniu do połowów prowadzonych na wodach państwa trzeciego poza ramami umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów tylko wtedy, jeżeli:

a)  obowiązująca umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów z odpowiednim państwem trzecim nie istnieje lub w obowiązującej umowie o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów wyraźnie przewidziano możliwość upoważnień bezpośrednich;

a)  nie obowiązuje umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów z tym państwem trzecim;

b)  spełnione są kryteria kwalifikowalności określone w art. 5;

b)  spełnione są kryteria kwalifikowalności określone w art. 5;

 

ba)  występuje nadwyżka dopuszczalnego połowu zgodnie z wymogami art. 62 ust. 2 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza;

c)  operator przedstawił wszystkie następujące załączniki:

c)  operator przedstawił wszystkie następujące załączniki:

 

–  kopia obowiązujących przepisów dotyczących rybołówstwa przekazanych operatorowi przez państwo nadbrzeżne;

–  pisemne potwierdzenie od państwa trzeciego, po uzgodnieniach między operatorem a tym państwem, warunków planowanego upoważnienia bezpośredniego, które ma umożliwić operatorowi dostęp do zasobów rybnych danego państwa, w tym okres ważności upoważnienia, jego warunki i uprawnienia do połowów wyrażone jako ograniczenia nakładu połowowego lub limity połowowe;

–  obowiązujące upoważnienie do połowów wydane przez państwo trzecie a dotyczące proponowanej działalności połowowej, które zawiera warunki dostępu do zasobów rybnych, w tym okres ważności upoważnienia, jego warunki i uprawnienia do połowów wyrażone jako ograniczenia nakładu połowowego lub limity połowowe;

–  dowód na zrównoważony charakter planowanej działalności połowowej na podstawie:

–  dowód na zrównoważony charakter planowanej działalności połowowej na podstawie:

•  oceny naukowej zapewnianej przez państwo trzecie lub przez regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem; oraz

•  oceny naukowej zapewnianej przez państwo trzecie, przez regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem lub przez regionalny organ ds. rybołówstwa posiadający kompetencje naukowe uznane przez Komisję; oraz

•  analizy tej ostatniej przez państwo członkowskie bandery na podstawie oceny krajowego instytutu naukowego;

•  w przypadku oceny sporządzonej przez państwo trzecie, analizy tej ostatniej przez państwo członkowskie bandery na podstawie oceny krajowego instytutu naukowego lub, w stosownych przypadkach, instytutu naukowego państwa członkowskiego posiadającego kompetencje w odniesieniu do danego łowiska;

  kopia przepisów państwa trzeciego dotyczących rybołówstwa;

 

–  numer wyznaczonego rachunku bankowego w publicznym banku do celu uiszczenia wszystkich opłat; oraz

–  numer wyznaczonego rachunku bankowego w publicznym banku do celu uiszczenia wszystkich opłat; oraz

d)  państwo trzecie jest umawiającą się stroną lub współpracującym podmiotem niebędącym stroną regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem – w przypadku gdy działalność połowowa ma dotyczyć gatunków zarządzanych przez tę organizację.

d)  państwo trzecie jest umawiającą się stroną lub współpracującym podmiotem niebędącym stroną regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem – w przypadku gdy działalność połowowa ma dotyczyć gatunków zarządzanych przez tę organizację.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 19

Artykuł 19

Zarządzanie upoważnieniami bezpośrednimi

Zarządzanie upoważnieniami bezpośrednimi

1.  Z chwilą wydania upoważnienia do połowów państwo członkowskie bandery przesyła Komisji odpowiednie informacje wymienione w załączniku 1 i 2 oraz w art. 18.

1.  Z chwilą stwierdzenia zgodności z wymogiem przewidzianym w art. 18 państwo członkowskie bandery przesyła Komisji odpowiednie informacje wymienione w załączniku oraz w art. 18.

2.   Jeżeli Komisja nie zwróciła się o dodatkowe informacje lub uzasadnienie w terminie 15 dni kalendarzowych od przekazania informacji, o których mowa w ust. 1, państwo członkowskie bandery informuje operatora, że może on rozpocząć przedmiotową działalność połowową, pod warunkiem że uzyskał również upoważnienie bezpośrednie od państwa trzeciego.

2.   Komisja rozpatruje wstępnie informacje, o których mowa w ust. 1. Może zażądać też przekazania dodatkowych informacji lub uzasadnienia dotyczącego informacji, o których mowa w ust. 1, w terminie 15 dni.

3.   Jeżeli, w następstwie żądania udzielenia dodatkowych informacji lub uzasadnienia, o którym mowa w ust. 2, Komisja stwierdza, że warunki określone w art. 18 nie są spełnione, może nie wyrazić zgody na udzielenie upoważnienia do połowów w terminie dwóch miesięcy od otrzymania wszystkich wymaganych informacji lub uzasadnienia.

3.   Jeżeli, w następstwie żądania udzielenia dodatkowych informacji lub uzasadnienia, o którym mowa w ust. 2, Komisja stwierdza, że warunki określone w art. 18 nie są spełnione, może nie wyrazić zgody na udzielenie upoważnienia do połowów w terminie jednego miesiąca od otrzymania pierwotnie wymaganych informacji lub uzasadnienia.

 

3a.   Niezależnie od przepisów ust. 1 do 3, jeżeli upoważnienie do połowów ma zostać wznowione w okresie do dwóch lat od wydania pierwotnego upoważnienia na tych samych zasadach i warunkach, jakie zostały uzgodnione w pierwotnym upoważnieniu, państwo członkowskie może wydać upoważnienie bezpośrednio po stwierdzeniu przestrzegania warunków określonych w art. 18 i niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Komisję. Zgodnie z procedurą określoną w art. 7 Komisji przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu w ciągu 15 dni.

4.   Jeżeli państwo trzecie poinformuje Komisję o podjętej przez siebie decyzji o wydaniu, odmowie, zawieszeniu lub cofnięciu upoważnienia bezpośredniego dla unijnego statku rybackiego, Komisja odpowiednio informuje o tym fakcie państwo członkowskie bandery.

4.   Jeżeli państwo trzecie poinformuje Komisję o podjętej przez siebie decyzji o wydaniu, odmowie, zawieszeniu lub cofnięciu upoważnienia bezpośredniego dla unijnego statku rybackiego, Komisja bezzwłocznie informuje o tym fakcie państwo członkowskie bandery, które z kolei informuje właściciela statku.

5.   Jeżeli państwo trzecie poinformuje państwo członkowskie bandery o podjętej przez siebie decyzji o wydaniu, odmowie, zawieszeniu lub cofnięciu upoważnienia bezpośredniego dla unijnego statku rybackiego, państwo członkowskie bandery odpowiednio informuje o tym fakcie Komisję.

5.   Jeżeli państwo trzecie poinformuje państwo członkowskie bandery o podjętej przez siebie decyzji o wydaniu, odmowie, zawieszeniu lub cofnięciu upoważnienia bezpośredniego dla unijnego statku rybackiego, państwo członkowskie bandery bezzwłocznie informuje o tym fakcie Komisję i właściciela statku.

6.   Operator dostarcza państwu członkowskiemu bandery kopię ostatecznych warunków uzgodnionych między nim a państwem trzecim, w tym kopię upoważnienia bezpośredniego.

6.   Operator dostarcza państwu członkowskiemu bandery kopię ostatecznych warunków uzgodnionych między nim a państwem trzecim, w tym kopię upoważnienia bezpośredniego.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 20a

 

Wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Unii Europejskiej w ramach regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO)

 

Aby wywiązać się ze swoich zobowiązań międzynarodowych w ramach RFMO i zgodnie z celami, o których mowa w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, Unia zachęca do przeprowadzania okresowych ocen skuteczności przez niezależne organy i aktywnie uczestniczy w tworzeniu i wzmacnianiu komitetów wykonawczych we wszystkich RFMO, w których jest umawiającą się stroną. Unia dopilnowuje w szczególności, by komitety wykonawcze zapewniały ogólny nadzór nad stosowaniem zewnętrznej polityki rybołówstwa oraz środków przyjętych przez RFMO.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywołanie zobowiązań międzynarodowych Unii Europejskiej w ramach RFMO.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  Unia jest umawiającą się stroną regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem;.

Uzasadnienie

Jeżeli statki UE mają prowadzić działalność, Unia musi być stroną RFMO.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  został wpisany do odpowiedniego rejestru lub wykazu regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem oraz

b)  został wpisany do odpowiedniego rejestru lub wykazu upoważnionych statków regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem; oraz

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 23

Artykuł 23

Rejestracja przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem

Rejestracja przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem

1.   Państwo członkowskie bandery przesyła Komisji wykaz lub wykazy statków upoważnionych przez nie do prowadzenia działalności połowowej pod auspicjami regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.

1.   Państwo członkowskie bandery przesyła Komisji wykaz lub wykazy statków rybackich w rozumieniu definicji zawartej w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, które są aktywne i w stosownych przypadkach posiadają powiązany rejestr połowów, upoważnionych przez nie do prowadzenia działalności połowowej pod auspicjami regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.

2.   Wykaz (lub wykazy), o którym (o których) mowa w ust. 1, należy przygotowywać zgodnie z wymogami regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem i uzupełnić o informacje określone w załącznikach 1 i 2.

2.   Wykaz (lub wykazy), o którym (o których) mowa w ust. 1, należy przygotowywać zgodnie z wymogami regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem i uzupełniać o informacje określone w załączniku.

3.   Komisja może zażądać od państwa członkowskiego bandery wszelkich dodatkowych informacji, które uznaje za niezbędne.

3.   W terminie 10 dni od otrzymania wykazu, o którym mowa w ust. 1, Komisja może zażądać od państwa członkowskiego bandery wszelkich dodatkowych informacji, które uznaje za niezbędne. Każde takie żądanie Komisja musi uzasadnić.

4.   Jeżeli Komisja stwierdzi, że warunki określone w art. 22 są spełnione, przesyła wykaz (wykazy) upoważnionych statków do regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.

4.   Jeżeli Komisja stwierdzi, że warunki określone w art. 22 są spełnione, przesyła wykaz (wykazy) upoważnionych statków regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem w ciągu 15 dni od otrzymania wykazu, o którym mowa w ust. 1.

5.   Jeżeli rejestr lub wykaz regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwa nie jest upubliczniony, Komisja powiadamia państwo członkowskie bandery o wpisanych do niego statkach.

5.   Jeżeli rejestr lub wykaz regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwa nie jest upubliczniony, Komisja udostępnia państwom członkowskim zaangażowanym w połowy na danym łowisku wykaz upoważnionych statków.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 24

Artykuł 24

Zakres zastosowania

Zakres zastosowania

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do działalności połowowej prowadzonej na morzu pełnym przez unijne statki rybackie o całkowitej długości przekraczającej 24 metry.

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do działalności połowowej prowadzonej na morzu pełnym.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zostało mu wydane upoważnienie do połowów przez jego państwo członkowskie bandery; oraz

a)  zostało mu wydane upoważnienie do połowów przez państwo członkowskie bandery tego statku w oparciu o naukową ocenę dowodzącą zrównoważonego charakteru proponowanej działalności połowowej, zatwierdzoną przez krajowy instytut naukowy lub, w stosownych przypadkach, instytut naukowy państwa członkowskiego posiadającego kompetencje w odniesieniu do danego łowiska; oraz

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwo członkowskie bandery może wydać upoważnienie do połowów w odniesieniu do działalności połowowej na pełnym morzu, jedynie jeżeli kryteria kwalifikowalności określone w art. 5 są spełnione.

Państwo członkowskie bandery może wydać upoważnienie do prowadzenia działalności połowowej na pełnym morzu tylko wtedy, jeżeli:

 

a)   spełnione są kryteria kwalifikowalności określone w art. 5;

 

b)   planowana działalność połowowa:

 

-   jest oparta na podejściu do zarządzania rybołówstwem opartym na ekosystemie, określonym w art. 4 pkt 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013; oraz

 

-   jest zgodna z oceną naukową uwzględniającą zachowanie morskich zasobów biologicznych i ekosystemów morskich, zapewnianą przez krajowy instytut naukowy państwa członkowskiego bandery.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 27

Artykuł 27

Zgłoszenie do Komisji

Zgłoszenie do Komisji

Państwo członkowskie bandery zgłasza do Komisji upoważnienie do połowów co najmniej 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem planowanej działalności połowowej na morzu pełnym, przekazując informacje określone w załącznikach 1 i 2.

Państwo członkowskie bandery zgłasza do Komisji upoważnienie do połowów co najmniej 8,5 dnia kalendarzowego przed rozpoczęciem planowanej działalności połowowej na morzu pełnym, przekazując informacje określone w załączniku.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 28

Artykuł 28

Zasady

Zasady

1.   Unijny statek rybacki nie może prowadzić działalności połowowej na mocy umów czarterowych, jeżeli obowiązuje umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, chyba że umowa ta stanowi inaczej.

1.   Unijny statek rybacki nie może prowadzić działalności połowowej na mocy umów czarterowych, jeżeli obowiązuje umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów.

2.   Unijny statek nie może prowadzić działalności połowowej na mocy więcej niż jednej umowy czarterowej jednocześnie lub być przedmiotem subczarteru.

2.   Unijny statek nie może prowadzić działalności połowowej na mocy więcej niż jednej umowy czarterowej jednocześnie lub być przedmiotem subczarteru.

 

2a.   Unijne statki działają w ramach umów czarterowych na wodach pod auspicjami regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem wyłącznie wtedy, jeśli państwo, do którego czarterowany jest statek, jest w tej organizacji umawiającą się stroną.

3.   Wyczarterowany statek unijny nie może wykorzystywać uprawnień do połowów swojego państwa członkowskiego bandery. Połowy dokonane przez wyczarterowany statek zaliczane są na poczet uprawnień do połowów państwa czarterującego.

3.   Wyczarterowany statek unijny nie może wykorzystywać uprawnień do połowów swojego państwa członkowskiego bandery w okresie czarteru. Połowy dokonane przez wyczarterowany statek zaliczane są na poczet uprawnień do połowów państwa czarterującego.

 

3a.   Żaden z przepisów niniejszego rozporządzenia nie ogranicza odpowiedzialności państwa członkowskiego bandery w zakresie zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 oraz innych przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, między innymi dotyczących wymogów sprawozdawczości.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1– litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  umowa czarterowa jest wyszczególniona w upoważnieniu do połowów.

b)  w upoważnieniu do połowów określono szczegóły umowy czarterowej, w tym okres, uprawnienia do połowów i obszar połowowy.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli na unijnym statku rybackim gromadzone są dane w ramach programu obecności obserwatorów, operator tego statku przesyła te dane swojemu państwu członkowskiemu bandery.

Jeżeli na unijnym statku rybackim gromadzone są dane w ramach programu obecności obserwatorów zgodnie z prawem Unii lub przepisami RFMO, operator tego statku przesyła te dane swojemu państwu członkowskiemu bandery.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 31

Artykuł 31

Informowanie państw trzecich

Informowanie państw trzecich

1.   Podczas prowadzenia działalności połowowej na podstawie przepisów niniejszego tytułu, jeżeli umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów z państwem trzecim tak stanowi, operator unijnego statku rybackiego przesyła odpowiednie raporty połowowe i deklaracje wyładunkowe państwu trzeciemu, a swojemu państwu członkowskiemu bandery przesyła kopię tego powiadomienia.

1.   Podczas prowadzenia działalności połowowej na podstawie przepisów niniejszego tytułu operator unijnego statku rybackiego przesyła odpowiednie raporty połowowe i deklaracje wyładunkowe zarówno swojemu państwu członkowskiemu bandery, jak i państwu trzeciemu.

2.   Państwo członkowskie bandery ocenia spójność danych przesyłanych do państwa trzeciego, o którym mowa w ust. 1, z danymi otrzymanymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009.

2.   Państwo członkowskie bandery ocenia spójność danych przesyłanych do państwa trzeciego, o którym mowa w ust. 1, z danymi otrzymanymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009. W przypadku niespójności danych państwo członkowskie sprawdza, czy taka niespójność stanowi przykład połowów NNN w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, i podejmuje odpowiednie działania zgodnie z art. 43 do 47 tego rozporządzenia.

3.   Nieprzekazanie państwu trzeciemu raportów połowowych i deklaracji wyładunkowych, o których mowa w ust. 1, uznaje się za poważne naruszenie przepisów do celów zastosowania kar i innych środków przewidzianych we wspólnej polityce rybołówstwa. Wagę naruszenia przepisów określa właściwy organ państwa członkowskiego, biorąc pod uwagę kryteria takie jak: charakter szkody, jej wartość, sytuację ekonomiczną sprawcy naruszenia i rozmiar naruszenia lub jego powtarzalność.

3.   Nieprzekazanie państwu trzeciemu raportów połowowych i deklaracji wyładunkowych, o których mowa w ust. 1, uznaje się za poważne naruszenie przepisów do celów zastosowania kar i innych środków przewidzianych we wspólnej polityce rybołówstwa. Wagę naruszenia przepisów określa właściwy organ państwa członkowskiego, biorąc pod uwagę kryteria takie jak: charakter szkody, jej wartość, sytuację ekonomiczną sprawcy naruszenia i rozmiar naruszenia lub jego powtarzalność.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł III – artykuł 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 31a

 

Wymogi dotyczące członkostwa w RFMO

 

Statek rybacki państwa trzeciego może prowadzić działalność połowową na wodach Unii w odniesieniu do stad zarządzanych przez RFMO, jeżeli państwo to jest umawiającą się stroną tej organizacji.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Statek rybacki państwa trzeciego nie może prowadzić działalności połowowej na wodach Unii, chyba że Komisja wydała mu upoważnienie do połowów.

1.  Statek rybacki państwa trzeciego nie może prowadzić działalności połowowej na wodach Unii, chyba że Komisja wydała mu upoważnienie do połowów. Upoważnienie jest mu przyznane tylko wtedy, gdy spełnia on kryteria kwalifikowalności określone w art. 5.

Uzasadnienie

Jeżeli statki unijne prowadzące połowy poza wodami Unii muszą spełnić określone kryteria, wówczas te kryteria powinny również dotyczyć statków państw trzecich prowadzących połowy na wodach Unii.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Statek rybacki państwa trzeciego upoważniony do prowadzenia połowów na wodach Unii przestrzega przepisów regulujących działalność połowową statków unijnych w obszarze połowowym, w którym prowadzi działania, a także postanowień określonych w odpowiednich umowach w sprawie połowów.

2.  Statek rybacki państwa trzeciego upoważniony do prowadzenia połowów na wodach Unii przestrzega przepisów regulujących działalność połowową statków unijnych na obszarze połowowym, na którym prowadzi działania. Jeżeli postanowienia określone w odpowiedniej umowie w sprawie połowów stanowią inaczej, muszą być wyraźnie wymienione albo w tej umowie, albo w przepisach uzgodnionych z państwem trzecim wykonującym umowę.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 33

Artykuł 33

Warunki wydawania upoważnień do połowów

Warunki wydawania upoważnień do połowów

Komisja może wydać statkowi rybackiemu państwa trzeciego upoważnienie do prowadzenia działalności połowowej na wodach Unii, jedynie jeżeli:

Komisja może wydać statkowi rybackiemu państwa trzeciego upoważnienie do prowadzenia działalności połowowej na wodach Unii, jedynie jeżeli:

 

-a)  występuje nadwyżka dopuszczalnego połowu odpowiadająca zakresowi proponowanych uprawnień do połowów zgodnie z wymogami art. 62 ust. 2 i 3 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza;

a)  informacje zawarte w załącznikach 1 i 2 dotyczące statku rybackiego i powiązanego z nim statku pomocniczego/powiązanych z nim statków pomocniczych są kompletne i dokładne; statek rybacki i powiązany z nim statek pomocniczy/powiązane z nim statki pomocnicze posiada(-ją) numer IMO;

a)  informacje zawarte w załączniku dotyczące statku rybackiego i powiązanego z nim statku pomocniczego lub powiązanych z nim statków pomocniczych są kompletne i dokładne; statek rybacki i powiązany z nim statek pomocniczy lub powiązane z nim statki pomocnicze posiada(-ją) numer IMO, jeżeli wymagają tego przepisy Unii;

b)  operator i statek rybacki nie byli objęci sankcjami za poważne naruszenie przepisów zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego na podstawie art. 42 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 i art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o wydanie upoważnienia do połowów;

b)  kapitan statku rybackiego i dany statek rybacki nie byli objęci sankcjami za poważne naruszenie przepisów w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o wydanie upoważnienia do połowów;

c)  statek rybacki nie figuruje w wykazie NNN lub państwo trzecie nie jest uznane za niewspółpracujące na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 lub nie jest wymienione w wykazie takich państw bądź nie jest uznane za państwo pozwalające na niezrównoważone połowy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1026/2012;

c)  statek rybacki nie figuruje w wykazie NNN żadnego państwa trzeciego, żadnej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem czy Unii zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1005/2008, a państwo trzecie nie jest uznane za niewspółpracujące na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 lub nie jest wymienione w wykazie takich państw bądź nie jest uznane za państwo pozwalające na niezrównoważone połowy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1026/2012;

d)  statek rybacki jest kwalifikowalny na mocy umowy w sprawie połowów z danym krajem trzecim oraz, w stosownych przypadkach, figuruje w wykazie statków określonym w tej umowie.

d)  statek rybacki jest kwalifikowalny na mocy umowy w sprawie połowów z danym krajem trzecim oraz, w stosownych przypadkach, figuruje w wykazie statków określonym w tej umowie.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Komisja może odmówić wydania upoważnienia, zawiesić je lub cofnąć w przypadkach gdy nastąpiła zasadnicza zmiana okoliczności lub w przypadkach gdy nadrzędne względy polityczne odnoszące się, między innymi, do międzynarodowych standardów praw człowieka lub do zwalczania nielegalnych, nieraportowanych lub nieuregulowanych połowów uzasadniają takie działanie lub w przypadkach gdy z takiego czy innego nadrzędnego względu politycznego Unia postanowiła zawiesić lub zerwać stosunki z danym państwem trzecim.

2.   Komisja może odmówić wydania upoważnienia, zawiesić je lub cofnąć, jeżeli:

 

a)    wystąpiły okoliczności odnoszące się, między innymi, do międzynarodowych standardów praw człowieka;

 

b)   zaistniała szczególnie pilna potrzeba dotycząca poważnego zagrożenia dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza, zarządzania nimi i ich ochrony;

 

c)   konieczne jest działanie w celu zapobiegnięcia poważnemu naruszeniu związanemu z nielegalnymi, nieraportowanymi lub nieuregulowanymi połowami, zgodnie z art. 42 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 lub art. 90 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009; lub

 

d)   jeżeli z takiego czy innego nadrzędnego względu politycznego Unia postanowiła zawiesić lub zerwać stosunki z danym państwem trzecim.

 

W przypadku odmowy wydania upoważnienia, jego zawieszenia lub cofnięcia Komisja niezwłocznie informuje o tym państwo trzecie zgodnie z akapitem pierwszym.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że dane państwo trzecie przekroczyło kwoty, które zostały mu przydzielone w odniesieniu do danego stada lub danej grupy stad, w kolejnych latach Komisja dokonuje odliczeń od kwot przyznanych temu państwu w odniesieniu do tego stada lub grupy stad.

1.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że dane państwo trzecie przekroczyło kwoty, które zostały mu przydzielone w odniesieniu do danego stada lub danej grupy stad, w kolejnych latach Komisja dokonuje odliczeń od kwot przyznanych temu państwu w odniesieniu do tego stada lub grupy stad. Wysokość odliczeń musi być zgodna z art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 39

Artykuł 39

Unijny rejestr upoważnień do połowów

Unijny rejestr upoważnień do połowów

1.   Komisja opracowuje i prowadzi elektroniczny unijny rejestr upoważnień do połowów składający się z części dostępnej publicznie i części bezpiecznej. Rejestr ten:

1.   Komisja opracowuje i prowadzi elektroniczny unijny rejestr upoważnień do połowów, w tym wszystkich upoważnień do połowów udzielonych na podstawie tytułów II i III, składający się z części dostępnej publicznie i części zabezpieczonej. Rejestr ten:

a)   zawiera wszystkie informacje określone w załącznikach 1 i 2 i wskazuje status każdego upoważnienia w czasie rzeczywistym;

a)   zawiera wszystkie informacje określone w załączniku i wskazuje status każdego upoważnienia w czasie rzeczywistym;

b)  wykorzystywana jest do wymiany danych i informacji między Komisją a państwem członkowskim; oraz

b)  wykorzystywany jest do wymiany danych i informacji między Komisją a państwem członkowskim; oraz

c)  służy jedynie do celów zrównoważonego zarządzania flotami rybackimi.

c)  służy jedynie do celów zrównoważonego zarządzania flotami rybackimi.

2.   Wykaz upoważnień do połowów w rejestrze jest publicznie dostępny i zawiera następujące informacje:

2.   Wykaz upoważnień do połowów w rejestrze jest publicznie dostępny i zawiera następujące informacje:

a)  nazwę i banderę statku;

a)  nazwę i banderę statku oraz jego numer CFR i IMO, jeżeli wymagają tego przepisy Unii;

 

aa)  nazwisko, miasto i kraj zamieszkania właściciela przedsiębiorstwa i beneficjenta rzeczywistego;

b)  rodzaj upoważnienia oraz

b)  rodzaj upoważnienia, w tym uprawnienia do połowów; oraz

c)  dozwolony czas i obszar działalności połowowej (data rozpoczęcia i zakończenia, obszar połowowy).

c)  dozwolony czas i obszar działalności połowowej (data rozpoczęcia i zakończenia, obszar połowowy).

3.   Państwo członkowskie korzysta z rejestru w celu przedstawienia Komisji upoważnień do połowów i aktualizuje swoje dane, zgodnie z wymogami art. 12, 19, 23 i 27.

3.   Państwo członkowskie korzysta z rejestru w celu przedstawienia Komisji upoważnień do połowów i aktualizuje swoje dane, zgodnie z wymogami art. 12, 19, 23 i 27.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Aby zapewnić działanie rejestru unijnych upoważnień do połowów i umożliwić państwom członkowskim dostosowanie się do wymogów technicznych w zakresie powiadamiania, Komisja udziela zainteresowanym państwom członkowskim wsparcia technicznego. W tym celu Komisja wspiera organy krajowe w przekazywaniu informacji, które operatorzy muszą dostarczyć w odniesieniu do każdego rodzaju upoważnienia, oraz, do dnia ... [sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], opracowuje aplikację informatyczną umożliwiającą państwom członkowskim automatyczne i realizowane w czasie rzeczywistym przesyłanie do rejestru unijnych upoważnień do połowów danych dotyczących wniosków o upoważnienia i cech statków.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W ramach wsparcia technicznego i finansowego w zakresie przekazywania informacji państwa członkowskie mogą korzystać z pomocy finansowej z Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie art. 76 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014(2).

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja lub wyznaczony przez nią organ może – w ramach umów w sprawie połowów zawieranych między Unią a państwami trzecimi, pod auspicjami regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem lub podobnych organizacji ds. rybołówstwa, w których Unia jest umawiającą się stroną lub współpracującym podmiotem niebędącym stroną – przekazywać istotne informacje dotyczące nieprzestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia lub poważnych naruszeń, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 i w art. 90 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, innym stronom tych umów lub organizacji, za zgodą państwa członkowskiego, które dostarczyło informacji, oraz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Uzasadnienie

Poprawienie błędnego terminu w angielskiej wersji językowej.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 2, powierza się Komisji.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik IIa

 

Wykaz informacji, które należy przekazać w celu uzyskania upoważnienia do połowów

 

* pola obowiązkowe (pozycje 22 do 25 i 28 do 48 mogą nie zostać wypełnione, jeżeli informacje można automatycznie pozyskać z rejestru floty UE dzięki numerowi CFR lub numerowi IMO)

 

I

WNIOSKODAWCA

 

1

Identyfikator statku (numer IMO, numer CFR itd.)

 

2

Nazwa statku

 

3

Nazwa podmiotu gospodarczego*

 

4

E-mail*

 

5

Adres

 

6

Faks

 

7

Numer identyfikacji podatkowej (SIRET, NIF…)*

 

8

Telefon

 

9

Nazwa właściciela

 

10

E-mail*

 

11

Adres

 

12

Faks

 

13

Telefon

 

14

Nazwa stowarzyszenia lub nazwisko agenta reprezentującego podmiot gospodarczy*

 

15

E-mail*

 

16

Adres

 

17

Faks

 

18

Telefon

 

19

Nazwisko(-a) kapitana(-ów)*

 

20

E-mail*

 

21

Obywatelstwo*

 

22

Faks

 

23

Telefon

 

II

KATEGORIA POŁOWÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH WNIOSKUJE SIĘ O UPOWAŻNIENIE DO POŁOWÓW

 

Rodzaj upoważnienia (umowa w sprawie połowów, upoważnienie bezpośrednie, RFMO, morze pełne, czarter, statek pomocniczy)

 

24

Rodzaj statku, kod FAO*

 

25

Rodzaj narzędzi, kod FAO*

 

26

Obszary połowowe, kod FAO*

 

27

Kod FAO lub kategoria połowów gatunku docelowego (umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów)*

 

28

Okres, w odniesieniu do którego wnioskuje się o upoważnienie (daty rozpoczęcia i zakończenia)

 

29

Numer rejestru RFMO (jeśli jest znany)*

 

30

Wykaz statków pomocniczych: nazwa / numer IMO / numer CFR

 

III

CZARTEROWANIE

 

31

Statek prowadzący działalność na podstawie umowy czarterowej*: Tak / Nie

 

32

Rodzaj umowy czarterowej

 

33

Okres czarteru (daty rozpoczęcia i zakończenia)*

 

34

Uprawnienia do połowów (w tonach) przyznane czarterowanemu statkowi*

 

35

Państwo trzecie przyznające uprawnienia do połowów czarterowanemu statkowi*

(1)

Dz.U. C 303 z 19.8.2016, s. 116.

(2)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).


UZASADNIENIE

Kontekst

Unijny system kontroli w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) opiera się na trzech filarach: rozporządzenie w sprawie kontroli (nr 1224/2009), rozporządzenie w sprawie połowów NNN (nr 1005/2008) oraz mało znane rozporządzenie w sprawie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty (nr 1006/2008).

To ostatnie rozporządzenie pochodzi z roku 2008 i obejmuje trzy rodzaje działalności połowowej. Określono w nim warunki i procedury wydawania upoważnień do połowów statkom UE prowadzącym działalność albo na mocy umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, albo na łowiskach zarządzanych przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO). Rozporządzenie w sprawie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej reguluje też kwestię wydawania przez Komisję upoważnień statkom spoza UE prowadzącym działalność na wodach Unii.

Z szeregu powodów wniosek Komisji dotyczący przeglądu tego ważnego rozporządzenia jest bardzo aktualny. W ramach reformy WPRyb dodano osobny rozdział poświęcony jej wymiarowi zewnętrznemu, co musi znaleźć odzwierciedlenie w przepisach WPRyb. UE musi teraz dopilnować, „aby unijna działalność połowowa poza wodami Unii była oparta na tych samych zasadach i standardach co obowiązujące prawo Unii w dziedzinie WPRyb, promując równe warunki działania dla unijnych podmiotów gospodarczych względem podmiotów gospodarczych z państw trzecich(1)”.

Ponadto „unijne statki rybackie łowią jedynie nadwyżki dopuszczalnych połowów, o których mowa w art. 62 ust. 2 i 3 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) i które ustanowiono, w sposób jasny i przejrzysty, w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe oraz właściwe informacje dotyczące całkowitego nakładu połowowego wszystkich flot w odniesieniu do przedmiotowych stad, wymieniane między Unią a państwem trzecim”(2).

Pojęcie „nadwyżki” zasobów rybnych obejmuje ryby, które można poławiać w zrównoważony sposób w wodach państwa przybrzeżnego, czego państwo to jednak nie robi, często z powodu braku zdolności połowowych. WPRyb ma zastosowanie również do obywateli państw członkowskich(3), a szczególne wymogi określono w rozporządzeniu w sprawie połowów NNN(4).

Dlatego wskazany jest odpowiedni przegląd rozporządzenia w sprawie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej.

Ponadto międzynarodowe ramy prawne również poszły z duchem czasu, a dzięki nowej, wiążącej umowie o środkach stosowanych przez państwo portu, dobrowolnym wytycznym FAO w sprawie odpowiedzialności państwa bandery oraz opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza(5) sprecyzowano obowiązki UE jako państwa bandery w przypadku działalności połowowej prowadzonej przez statki państw członkowskich.

Oprócz tego, jak zauważono wcześniej (sprawozdanie I. Lövin w sprawie zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa (A7-0290/2012) oraz sprawozdanie L. Engström w sprawie wspólnych reguł stosowania zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa (A8-0052/2016)) działalność statków UE poza wodami Unii wykracza poza działalność regulowaną na mocy obowiązującego rozporządzenia w sprawie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej (porozumienia dwustronne i połowy w ramach RFMO). Właściciele statków mogą prowadzić połowy – na mocy umów prywatnych lub umów czarterowych – na wodach państw trzecich, gdzie nie obowiązuje umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, lub na morzu pełnym, gdzie nie działają regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem. Mimo że stale powstają nowe RFMO, przez co sieć tych organizacji rozrasta się na poziomie światowym, niektóre ważne łowiska nadal nie są jednak zarządzane na mocy międzynarodowych przepisów dotyczących RFMO. Poważną słabością obowiązującego rozporządzenia w sprawie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej był fakt, że nie obejmowało ono tych rodzajów działalności floty.

Wniosek Komisji dotyczący przeglądu rozporządzenia w sprawie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej, który po zmianie tytułu ma dotyczyć zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi, należy zatem przyjąć z wielkim zadowoleniem. Pozytywnie odniósł się już do niego Komitet Doradczy ds. Floty Dalekomorskiej w stanowisku dotyczącym rozporządzenia w sprawie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej, uznając go za skuteczniejszy mechanizm obejmujący wszystkie statki pływające pod banderą UE, kiedy prowadzą działalność poza wodami Unii, ponieważ wprowadza wspólne kryteria kwalifikowalności dla tych statków, tym samym przyczyniając się do tworzenia równych warunków działania, oraz precyzuje procedury wydawania upoważnień. Co ważne, wniosek będzie obejmował też umowy prywatne i umowy czarterowe. Tak jak dotychczas Komisja będzie odpowiedzialna za wydawanie upoważnień dla statków spoza UE prowadzących połowy na wodach UE na podstawie porozumień o wzajemnym dostępie.

Dalekomorska flota UE stanowi ważny element całej floty z uwagi na swój wkład w zatrudnienie i dostawy ryb na rynek UE. Jest ona obecna na wszystkich oceanach i w wielu przypadkach stanowi najbardziej widoczny przejaw wspólnej polityki rybołówstwa. Flota ta musi być postrzegana jako „dobry ambasador” UE. W ostatnich latach dokonano licznych ulepszeń przepisów WPRyb dotyczących floty zewnętrznej, a przedmiotowy wniosek Komisji będzie w znacznym stopniu służyć konsolidacji zysków osiągniętych w przeszłości oraz rozszerzeniu ich na nowe części floty.

W opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza sporządzonej w odpowiedzi na pytania zadane przez Subregionalną Komisję Rybołówstwa Afryki Zachodniej potwierdzono, że o ile ochrona zasobów morskich i zarządzanie nimi w ramach WPRyb należą do wyłącznych kompetencji Unii, o tyle Unia ponosi odpowiedzialność za zgodność działalności statków pływających pod banderą państw członkowskich z przepisami państwa nadbrzeżnego w zakresie ochrony, a także musi dopilnować, by statki te nie uczestniczyły w połowach NNN. W opinii tej podkreślono, że Unia musi wykazywać się należytą starannością w tym względzie. Wskazane jest zatem, aby UE przejęła kontrolę nad upoważnieniami dla floty zewnętrznej. Pomysł ten poparł Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, który w opinii na temat rozporządzenia w sprawie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej podkreślił, że rola Komisji Europejskiej jako strażniczki Traktatów polega na weryfikowaniu ważności upoważnień w oparciu o kryteria kwalifikowalności, a przez to na dopilnowaniu wywiązywania się przez państwa członkowskie ze zobowiązań. Pozwoli to dodatkowo poprawić spójność zarządzania flotą dalekomorską.

Jest rzeczą nieuniknioną, że w tak złożonym wniosku jak niniejszy znalazły się przepisy, które są aktualne i wyważone, ale i takie, w których przypadku propozycje Komisji wymagają pewnych ulepszeń.

Podstawowa struktura wniosku jest prawidłowa, jako że obejmuje wszystkie rodzaje działalności statków rybackich UE na wodach poza Unią i nakłada spójne kryteria kwalifikowalności. Wniosek przewiduje też stworzenie wspólnej bazy danych dotyczących wszystkich statków. Z drugiej strony, procedury i terminy proponowane przez Komisję w odniesieniu do poszczególnych rodzajów upoważnień nie są dostatecznie jasne i spójne.

Stanowisko sprawozdawczyni

W celu ulepszenia i doprecyzowania wniosku proponuje się szereg poprawek. Na przykład:

Artykuł 7 (wspólne przepisy dla wszystkich upoważnień) – Komisja proponuje przyznanie sobie uprawnienia do odmowy wydania upoważnienia dla statku w przypadku „nadrzędnych względów politycznych”, co wydaje się zbyt niejasnym uzasadnieniem. Zgodnie z opinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego proponuje się wyjaśnienie w celu bardziej stanowczego ograniczenia tego prawa Komisji.

Artykuł 12 (upoważnienia wydawane w ramach umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów) – Komisja najwyraźniej daje sobie nieograniczony czas na przekazywanie wniosków o upoważnienie państwom trzecim w ramach umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów. Czas ten należy wyraźnie ograniczyć, aby nie stwarzać niepotrzebnej niepewności dla właścicieli statków.

Artykuł 18 (upoważnienia bezpośrednie) – O ile dobrym pomysłem jest, aby operator statku musiał przedstawiać dowody naukowe na zrównoważony charakter operacji połowowych proponowanych na mocy umowy prywatnej z państwem trzecim, o tyle to nie na właścicielu statku powinien spoczywać obowiązek gromadzenia i przedkładania przepisów tego państwa dotyczących rybołówstwa. Rozsądniejszym wyjściem byłoby, gdyby zajmowały się tym służby Komisji w państwie trzecim. Wskazane jest również dostarczanie pewnych dodatkowych informacji o planowanej działalności.

Artykuł 19 (upoważnienia bezpośrednie) – Również tutaj czas proponowany przez Komisję jest zbyt długi. Proponuje się jego skrócenie.

Artykuł 21 (RFMO) – Komisja całkiem słusznie proponuje, aby państwa trzecie, z którymi Unię Europejską łączą porozumienia dwustronne, były umawiającymi się stronami odnośnych regionalnych organizacji ds. zarządzania połowami, ponieważ zarówno na państwach bandery, jak i na państwach nadbrzeżnych spoczywają obowiązki, na co zwrócono uwagę w opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza. Dla dobra spójności jeżeli statek z UE chce prowadzić działalność na łowisku zarządzanym przez RFMO, Unia powinna być zobowiązana przystąpić do tej organizacji.

Artykuł 23 (RFMO) – Również tutaj czas proponowany przez Komisję na przesłanie RFMO wykazu statków upoważnionych do prowadzenia działalności połowowej jest nieokreślony. Proponuje się konkretny termin na podjęcie działania przez Komisję.

Artykuł 25 (działalność połowowa na morzu pełnym) – Rozsądne jest ze strony Komisji oczekiwanie oceny naukowej wykazującej zrównoważony charakter działalności proponowanej na mocy umów prywatnych (zob. art. 18) i podobny wymóg powinien obowiązywać w odniesieniu do statków chcących prowadzić połowy na morzu pełnym bez udziału w RMFO.

Artykuł 31 (obowiązki w zakresie sprawozdawczości) – Statek prowadzący działalność na wodach państwa trzeciego na mocy umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów lub umowy prywatnej powinien mieć obowiązek przesyłania raportów połowowych i innych odpowiednich danych bezpośrednio państwu członkowskiemu bandery i państwu nadbrzeżnemu. Taka przejrzystość może tylko pomóc państwu nadbrzeżnemu w monitorowaniu wykonania postanowień umowy.

Artykuł 39 (rejestr upoważnień do połowów) – W celu zwiększenia przejrzystości w części rejestru dostępnej publicznie należy podawać pewne dodatkowe informacje.

Podsumowanie

Komisja przedłożyła dobry wniosek, który spowoduje tak bardzo potrzebne usprawnienie zarządzania flotą dalekomorską UE. Pozwoli on stworzyć równe warunki dla wszystkich rodzajów działalności połowowej prowadzonej pod banderą UE i zapewni wywiązywanie się przez UE ze zobowiązań jako państwa bandery oraz państwa własności rzeczywistej. W szczególności należy zauważyć z zadowoleniem, że przez wprowadzenie do WPRyb odpowiednich wymogów prawnych sprawozdanie podejmuje też wiele kwestii poruszonych wcześniej w sprawozdaniu L. Engström w sprawie zewnętrznego wymiaru WPRyb (A8-0052/2016). W sprawozdaniu tym zwrócono uwagę, że UE powinna propagować swoje normy środowiskowe i społeczne na arenie międzynarodowej poprzez wykorzystywanie swoich wpływów w RFMO i za pośrednictwem unijnej sieci umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów.

Jako jeden z głównych graczy w świecie rybołówstwa Unia Europejska musi świecić przykładem i zachęcać inne podmioty, w tym zarówno państwa nadbrzeżne, jak i te prowadzące połowy dalekomorskie, do przyjęcia i wdrożenia systemów zarządzania rybołówstwem zapewniających zrównoważone i sprawiedliwe wykorzystywanie zasobów morskich, co wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo żywnościowe oraz przyszłość członków społeczności nadbrzeżnych (w Europie i poza nią), których przetrwanie zależy od rybołówstwa.

(1)

  Rozporządzenie nr 1380/2013, art. 28 ust. 2 lit. d).

(2)

Rozporządzenie nr 1380/2013, art. 31 ust. 4.

(3)

Rozporządzenie nr 1380/2013, art. 1 ust. 2 lit. d).

(4)

Rozporządzenie nr 1005/2008, art. 39 i 40.

(5)

Opinia doradcza nr 21 z dnia 2 kwietnia 2015 r.


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawcy. Przy sporządzaniu [projektu sprawozdania / sprawozdania, do czasu przyjęcia go w komisji,] sprawozdawca otrzymał informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

Przedstawiciele następujących państw członkowskich: Francja, Polska, Hiszpania, Niemcy

Przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych (CFFA, WWF, Oceana, EJF, Client Earth)

Prezydencja Rady

Komisja Europejska

Przedstawiciele sektora: Europêche


OPINIA Komisji Rozwoju (2.9.2016)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi, uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008

(COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Maria Heubuch

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji stanowi przegląd rozporządzenia z 2008 r., w którym zawarto przepisy dotyczące wydawania upoważnień do połowów poza wodami UE, a także upoważnień przyznawanych statkom rybackim spoza UE prowadzącym działalność połowową na wodach UE. Jest ono jednym z trzech filarów systemu kontroli Wspólnej Polityki Rybackiej (WPRyb), obok rozporządzenia w sprawie kontroli i rozporządzenia UE w sprawie zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (rozporządzenie w sprawie połowów NNN). W związku z tym, że reforma WPRyb z 2013 r. po raz pierwszy objęła wyraźne przepisy dotyczące zewnętrznego wymiaru WPRyb, rozporządzenie należy poddać przeglądowi. Międzynarodowa struktura prawna także uległa zmianie wraz ze zmianami na arenie międzynarodowej, takimi jak wytyczne FAO w sprawie odpowiedzialności państwa bandery oraz opinia doradcza Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza (ITLOS), które należy uwzględnić.

Obowiązujące rozporządzenie obejmuje jedynie upoważnienia do połowów dla ograniczonej liczby statków UE dokonujących połowów poza wodami UE – dla statków dokonujących połowów w ramach umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów lub w odniesieniu do połowów podlegających regionalnym organizacjom ds. zarządzania rybołówstwem. Rozporządzenie nie obejmuje innych dalekomorskich połowów przez statki UE, takich jak połowy na mocy prywatnych umów między właścicielami statków UE i innymi państwami trzecimi, z wyjątkiem prośby o gromadzenie przez państwa członkowskie wszelkich możliwych informacji. Nie zawierało ono także przepisów dotyczących statków pływających pod banderą UE wyczarterowanych przez operatora w innym kraju.

Zreformowana WPRyb przewiduje, że UE:

„zapewnia, aby unijna działalność połowowa poza wodami Unii była oparta na tych samych zasadach i standardach co obowiązujące prawo Unii w dziedzinie WPRyb, promując równe warunki działania dla unijnych podmiotów gospodarczych względem podmiotów gospodarczych z państw trzecich (1)”.

W związku z tym właściwym jest, by Komisja zawarła przepisy regulujące wydawanie upoważnień do połowów w odniesieniu do wszystkich rodzajów połowów poza UE.

Pośród bardzo pozytywnych zmian proponowanych przez Komisję należy wymienić:

•  objęcie wszystkich rodzajów działalności statków UE poza unijnymi wodami podlegających takim samym warunkom i zasadom;

•  statki rybackie muszą spełniać określone warunki kwalifikowalności, aby uzyskać upoważnienie połowowe, w tym nie mogą być przedmiotem niedawnej sankcji za poważne naruszenia, a proponowana działalność musi mieć zrównoważony charakter;

•  państwo członkowskie bandery musi dokładnie sprawdzić informacje przesyłane przez właściciela statku;

•  właściciele statków, którzy chcieliby prowadzić połowy na wodach państwa trzeciego poza zakresem umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (bezpośrednie upoważnienie) muszą przedstawić naukową ocenę przeprowadzoną odpowiednio przez dane państwo trzecie lub regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem, z której wynika, że planowana działalność ma zrównoważony charakter;

•  nałożono ograniczenia na czarterowanie statków pływających pod banderą UE przez operatorów spoza Unii;

•  stworzona zostanie publicznie dostępna baza danych zawierająca nazwę i banderę każdego statku, który otrzyma upoważnienie, oraz niektóre informacje o dozwolonej działalności.

Ustanowienie wspólnych kryteriów obowiązujących wobec wszystkich statków dokonujących połowów poza UE ma ogromne znaczenie i powinno zapewnić spójność zarządzania flotą dalekomorską. Statki te są w pewnym sensie ambasadorami UE. W związku z tym, że w opinii doradczej ITLOS potwierdzono, że UE posiada wyłączną kompetencję w odniesieniu do floty zewnętrznej, statki tej floty powinny spełniać niektóre minimalne warunki dotyczące zrównoważoności i przestrzegać przepisów.

UE jest od dawna jednym z najbardziej przejrzystych podmiotów rybackich w odniesieniu do zawartych przez nią umów dwustronnych, ponieważ każda z umów znajduje się w sieci wraz ze szczegółowymi informacjami o kosztach, dopuszczonych połowach, warunkach itp. Publiczna baza danych umożliwi pewien poziom publicznej kontroli nad statkami, co pomoże dopilnować, by spełniały one wymagane kryteria.

Wniosek Komisji jest więc bardzo oczekiwanym dokumentem i zasługuje na poparcie. Istnieje szereg kwestii proceduralnych, które są niespójne lub raczej niejasne, lecz ogólnie jest to bardzo potrzebna i doskonała inicjatywa.

Konieczne jest jednak wprowadzenie kilku poprawek, aby sprecyzować czy poprawić fragmenty tekstu.

Choć tekst nawiązuje do zasady spójności polityki na rzecz rozwoju, i bez wątpienia przyczyni się do jej osiągnięcia, nie odnosi się jeszcze wyraźnie do celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności do celu 14 „Ochrony i zrównoważonego wykorzystywania oceanów, mórz i zasobów morskich” oraz celu 12: „Propagowanie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji”, który służy ograniczeniu strat żywności w łańcuchu produkcji i łańcuchu dostaw.

Niektóre statki stosują praktykę prowadzenia połowów przez część roku w ramach unijnej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, a następnie pod banderą państwa trzeciego prowadzą połowy poza ramami umowy UE, niejednokrotnie na tych samych wodach, które przewidziano w umowie UE. Prowadzi to do nieuczciwej konkurencji i dodatkowej presji połowowej, która może wykraczać poza zrównoważone rybołówstwo. Wniosek ma na celu ograniczenie tego zjawiska, lecz wymaga dołożenia większych starań.

Reforma WPRyb wprowadziła koncepcję nadwyżki zasobów rybnych, oznaczającą ryby, które można poławiać w zrównoważony sposób, ale państwo nadbrzeżne tego nie robi, na przykład z powodu braku zdolności połowowych. Koncepcja ta jest kluczowa dla zagwarantowania, by floty dalekomorskie nie eksploatowały zasobów, które powinny być w pierwszej kolejności przyznane lokalnym społecznościom rybackim, rybakom i kobietom pracującym przy przetwórstwie ryb, które stanowi ich źródło utrzymania. Dlatego należy ją wprowadzić do rozporządzenia. To dzięki zrównoważonemu rybołówstwu przez lokalne społeczności rybackie państwo trzecie może najlepiej wypełniać swoje zobowiązania na rzecz rozwoju, bezpieczeństwa żywnościowego i poprawy sytuacji kobiet w tym sektorze.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Unia jest umawiającą się stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. (UNCLOS)16 i ratyfikowała Porozumienie Narodów Zjednoczonych z 1995 r. w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi z dnia 4 sierpnia 1995 r. (Porozumienie Narodów Zjednoczonych w sprawie zasobów rybnych)17. W tych międzynarodowych postanowieniach ustanowiono zasadę, zgodnie z którą wszystkie państwa muszą podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania zasobami morskimi i współpracować ze sobą w tym celu.

(2)  Unia jest umawiającą się stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. (UNCLOS)16 i ratyfikowała Porozumienie Narodów Zjednoczonych z 1995 r. w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi z dnia 4 sierpnia 1995 r. (Porozumienie Narodów Zjednoczonych w sprawie zasobów rybnych)17. W tych międzynarodowych postanowieniach ustanowiono zasadę, zgodnie z którą wszystkie państwa muszą podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania zasobami morskimi i ich zachowania, oraz współpracować ze sobą w tym celu.

__________________

__________________

16 Decyzja Rady 98/392/WE z dnia 23 marca 1998 r. dotycząca zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. i Porozumienia z dnia 28 lipca 1994 r. odnoszącego się do stosowania jego części XI (Dz.U. L 179 z 23.6.1998, s. 1).

16 Decyzja Rady 98/392/WE z dnia 23 marca 1998 r. dotycząca zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. i Porozumienia z dnia 28 lipca 1994 r. odnoszącego się do stosowania jego części XI (Dz.U. L 179 z 23.6.1998, s. 1).

17 Decyzja Rady 98/414/WE z dnia 8 czerwca 1998 r. w sprawie ratyfikowania przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi (Dz.U. L 189 z 3.7.1998, s. 14).

17 Decyzja Rady 98/414/WE z dnia 8 czerwca 1998 r. w sprawie ratyfikowania przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi (Dz.U. L 189 z 3.7.1998, s. 14).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  W 2014 r. wszyscy członkowie FAO, w tym Unia i jej partnerskie kraje rozwijające się, jednomyślnie przyjęli dobrowolne wytyczne na rzecz ochrony zrównoważonego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i eliminacji ubóstwa, wraz z punktem 5.7 tych wytycznych, w którym podkreślono, że tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne musi być należycie uwzględnione przed zawarciem z państwami trzecimi i osobami trzecimi umów o dostępie do zasobów.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  W dobrowolnych wytycznych FAO na rzecz ochrony zrównoważonego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i eliminacji ubóstwa wezwano do przyjęcia środków na rzecz długoterminowego zachowania i zrównoważonego wykorzystywania zasobów ryb, a także do zapewnienia ekologicznej podstawy dla produkcji żywności, podkreślając znaczenie norm środowiskowych w działalności połowowej poza wodami Unii, która obejmuje podejście do zarządzania rybołówstwem oparte na ekosystemie wraz z podejściem ostrożnościowym, tak aby w miarę możliwości do 2015 r., a najpóźniej do 2020 r., odbudować i zachować wszystkie wyeksploatowane stada powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Kwestia obowiązków oraz towarzyszącej odpowiedzialności i zobowiązań państwa bandery a także, w stosownych przypadkach, organizacji międzynarodowych bandery, w odniesieniu do ochrony zasobów biologicznych na morzu pełnym oraz zarządzania nimi na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) nabrała znaczenia na poziomie międzynarodowym. Aby zagwarantować należyte zachowanie morskich zasobów biologicznych na obszarach morskich podlegających jurysdykcji krajowej postąpiono tak również – zgodnie z obowiązkiem zachowania należytej staranności wynikającym z UNCLOS – w odniesieniu do rozgraniczenia jurysdykcji państwa nadbrzeżnego i jurysdykcji państwa bandery oraz, w stosownych przypadkach, jurysdykcji międzynarodowej organizacji bandery. Obowiązek zachowania należytej staranności to obowiązek państwa do podejmowania wszelkich możliwych wysiłków i dołożenia wszelkich starań, aby zapobiec nielegalnym połowom, co obejmuje obowiązek podjęcia niezbędnych środków administracyjnych i egzekucyjnych w celu zapewnienia, by statki rybackie pływające pod banderą danego państwa, jego obywatele lub statki rybackie poławiające na jego wodach nie angażowali się w działania, które naruszają obowiązujące środki ochrony i zarządzania. Z tych względów istotne jest zorganizowanie zarówno działalności unijnych statków rybackich poza wodami Unii, jak również dotyczącego ich systemu zarządzania w taki sposób, aby Unia mogła sprawnie i skutecznie spełniać swoje zobowiązania międzynarodowe oraz aby nie dochodziło do sytuacji, w których Unii można zarzucić bezprawne działania międzynarodowe.

(5)  Kwestia obowiązków oraz towarzyszącej odpowiedzialności i zobowiązań państwa bandery a także, w stosownych przypadkach, organizacji międzynarodowych bandery, w odniesieniu do ochrony zasobów biologicznych na morzu pełnym oraz zarządzania nimi na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) nabrała znaczenia na poziomie międzynarodowym. Aby zagwarantować należyte zachowanie morskich zasobów biologicznych na obszarach morskich podlegających jurysdykcji krajowej postąpiono tak również – zgodnie z obowiązkiem zachowania należytej staranności wynikającym z UNCLOS – w odniesieniu do rozgraniczenia jurysdykcji państwa nadbrzeżnego i jurysdykcji państwa bandery oraz, w stosownych przypadkach, jurysdykcji międzynarodowej organizacji bandery. W opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza (ITLOS) z dnia 2 kwietnia 2015 r. sporządzonej w odpowiedzi na pytania zadane przez Subregionalną Komisję Rybołówstwa Afryki Zachodniej potwierdzono, że Unia ponosi międzynarodową odpowiedzialność przed państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi za działalność jej statków rybackich oraz że taka odpowiedzialność wymaga od Unii działania z należytą starannością. Obowiązek zachowania należytej staranności to obowiązek państwa do podejmowania wszelkich możliwych wysiłków i dołożenia wszelkich starań, aby zapobiec nielegalnym połowom, co obejmuje obowiązek podjęcia niezbędnych środków administracyjnych i egzekucyjnych w celu zapewnienia, by statki rybackie pływające pod banderą danego państwa, jego obywatele lub statki rybackie poławiające na jego wodach nie angażowali się w działania, które naruszają obowiązujące środki ochrony i zarządzania. Z tych względów, a także bardziej ogólnie z myślą o umocnieniu niebieskiej gospodarki istotne jest zorganizowanie zarówno działalności unijnych statków rybackich poza wodami Unii, jak również dotyczącego ich systemu zarządzania w taki sposób, aby Unia mogła sprawnie i skutecznie spełniać swoje zobowiązania międzynarodowe oraz aby nie dochodziło do sytuacji, w których Unii można zarzucić bezprawne działania międzynarodowe.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego rozwoju w dniu 25 września 2015 r. Unia zobowiązała się do wdrożenia rezolucji zawierającej dokument końcowy zatytułowany „Przekształcenie naszego świata: program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030”, 14. cel zrównoważonego rozwoju dotyczący ochrony i zrównoważonego wykorzystywania oceanów, mórz i zasobów morskich, a także 12. cel zrównoważonego rozwoju przewidujący propagowanie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji, wraz z ich założeniami.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Wyniki osiągnięte na Konferencji Narodów Zjednoczonych w 2012 roku w sprawie Zrównoważonego Rozwoju „Rio +20”19, a także zmiany na szczeblu międzynarodowym w zakresie zwalczania nielegalnego handlu dziką fauną i florą, powinny znaleźć odzwierciedlenie w zewnętrznej polityce rybołówstwa Unii.

(6)  Wyniki osiągnięte na Konferencji Narodów Zjednoczonych w 2012 roku w sprawie Zrównoważonego Rozwoju „Rio +20”19, zmiany na szczeblu międzynarodowym w zakresie zwalczania nielegalnego handlu dziką fauną i florą, a także nowe cele zrównoważonego rozwoju (17 celów dotyczących zmiany naszego świata, a w szczególności cel 14 dotyczący organizmów wodnych) przyjęte we wrześniu 2015 r. przez ONZ, powinny znaleźć odzwierciedlenie w zewnętrznej polityce rybołówstwa Unii.

__________________

__________________

19 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych A/Res/66/288 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wyników konferencji Rio +20, zatytułowana „Przyszłość, jakiej chcemy”.

19 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych A/Res/66/288 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wyników konferencji Rio +20, zatytułowana „Przyszłość, jakiej chcemy”.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Celem wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 („rozporządzenie podstawowe”)20, jest zagwarantowanie, że działalność połowowa jest ekologicznie, gospodarczo i społecznie zrównoważona i jest zarządzana w sposób spójny z celami dotyczącymi osiągnięcia korzyści gospodarczej, społecznej i w zakresie zatrudnienia oraz że przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw żywności.

(7)  Celem wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 („rozporządzenie podstawowe”)20, jest zagwarantowanie, że działalność połowowa jest ekologicznie, gospodarczo i społecznie zrównoważona i jest zarządzana w sposób spójny z celami dotyczącymi osiągnięcia korzyści gospodarczej, społecznej i w zakresie zatrudnienia oraz że przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw żywności. Przy wdrażaniu tej polityki należy brać też pod uwagę cele w zakresie współpracy rozwojowej, jak przewiduje art. 208 ust. 1 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

__________________

__________________

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 podkreśla się potrzebę promowania celów WPRyb na arenie międzynarodowej, przy zapewnieniu, że unijna działalność połowowa prowadzona poza wodami Unii jest oparta na takich samych zasadach i standardach jak w obowiązującym prawie Unii i propaguje równe warunki działania dla podmiotów unijnych i podmiotów z państw trzecich.

(8)  W rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 podkreśla się potrzebę promowania celów WPRyb na arenie międzynarodowej, przy zapewnieniu, że unijna działalność połowowa prowadzona poza wodami Unii jest oparta na takich samych zasadach i standardach jak w obowiązującym prawie Unii i propaguje równe warunki działania dla podmiotów unijnych i podmiotów z państw trzecich. Prawodawstwo w dziedzinie socjalnej i ochrony środowiska przyjęte przez państwa trzecie może różnić się od prawa Unii, prowadząc do powstania różnych norm obowiązujących floty rybackie. Sytuacja ta mogłaby prowadzić do wydania upoważnienia na działalność połowową niezgodną ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami morskimi. Dlatego konieczne jest zapewnienie spójności działalności Unii w dziedzinie środowiska, rybołówstwa, handlu i rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do rybołówstwa w krajach rozwijających się, które charakteryzują się niską zdolnością administracyjną i wysokim ryzykiem korupcji.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Podstawową zasadą niniejszego rozporządzenia jest to, że każdy statek unijny dokonujący połowów poza wodami Unii powinien otrzymać upoważnienie od swojego państwa członkowskiego bandery i być odpowiednio monitorowany, niezależnie od tego, gdzie prowadzi działalność, i od ram, w jakich się to odbywa. Wydanie upoważnienia do połowów powinno zależeć od spełnienia podstawowego zbioru kryteriów kwalifikowalności. Informacje zebrane przez państwa członkowskie i przekazane Komisji powinny umożliwić tej ostatniej nadzorowanie działalności połowowej wszystkich statków rybackich Unii w każdym obszarze poza wodami Unii w dowolnym momencie.

(12)  Podstawową zasadą niniejszego rozporządzenia jest to, że każdy statek unijny dokonujący połowów poza wodami Unii powinien otrzymać upoważnienie od swojego państwa członkowskiego bandery i być odpowiednio monitorowany, niezależnie od tego, gdzie prowadzi działalność, i od ram, w jakich się to odbywa. Wydanie upoważnienia do połowów powinno zależeć od spełnienia podstawowego zbioru kryteriów kwalifikowalności. Informacje zebrane przez państwa członkowskie i przekazane Komisji powinny umożliwić tej ostatniej nadzorowanie działalności połowowej wszystkich statków rybackich Unii w każdym obszarze poza wodami Unii w dowolnym momencie. W tym celu należy umożliwić Komisji wypełnianie jej zobowiązań strażniczki Traktatów.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  statek rybacki nie figuruje w wykazie statków NNN, przyjętym przez regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem lub przez Unię na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008;

e)  statek rybacki nie figuruje w wykazie statków NNN, przyjętym przez państwo trzecie, regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem lub przez Unię na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008;

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w ciągu 24 miesięcy od daty wykreślenia z unijnego rejestru floty rybackiej zostały do niego ponownie wpisane.

b)  zostały do niego ponownie wpisane.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  nie prowadził działalności na wodach niewspółpracującego państwa trzeciego na podstawie art. 31 i 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008.

b)  nie prowadził działalności ani na wodach niewspółpracującego państwa trzeciego na podstawie art. 31 i 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008, ani na wodach państwa trzeciego, które zostało uznane za państwo dopuszczające niezrównoważone połowy na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1026/2012.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwo członkowskie bandery nie wydaje upoważnienia do połowów statkowi, który pływał pod banderą zmienioną na banderę:

4.  Państwo członkowskie bandery nie wydaje upoważnienia do połowów statkowi, który kiedykolwiek pływał pod banderą zmienioną na banderę:

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– dowód na zrównoważony charakter planowanej działalności połowowej na podstawie:

– dowód na zrównoważony charakter planowanej działalności połowowej oraz istnienie nadwyżki dopuszczalnego połowu zgodnie z wymogami art. 31 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013na podstawie:

∙ oceny naukowej zapewnianej przez państwo trzecie lub przez regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem; oraz

∙ oceny naukowej uwzględniającej zachowanie morskich zasobów biologicznych i ekosystemów morskich, zapewnianej przez państwo trzecie lub przez regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem; oraz

∙ analizy tej ostatniej przez państwo członkowskie bandery na podstawie oceny krajowego instytutu naukowego;

∙ analizy tej ostatniej przez państwo członkowskie bandery na podstawie oceny krajowego instytutu naukowego;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– dostępne dane dotyczące wszystkich połowów i nakładów połowowych na danych łowiskach; oraz

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do działalności połowowej prowadzonej na morzu pełnym przez unijne statki rybackie o całkowitej długości przekraczającej 24 metry.

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do działalności połowowej prowadzonej na morzu pełnym przez unijne statki rybackie o całkowitej długości przekraczającej 24 metry lub mogących dokonywać połowów na pełnym morzu.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zostało mu wydane upoważnienie do połowów przez jego państwo członkowskie bandery; oraz

a)  zostało mu wydane upoważnienie do połowów przez jego państwo członkowskie bandery, uzależnione od przedstawienia naukowej oceny dowodzącej zrównoważonego charakteru planowanej działalności, zatwierdzonej przez krajowy instytut naukowy państwa członkowskiego bandery; oraz

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwo członkowskie bandery może wydać upoważnienie do połowów w odniesieniu do działalności połowowej na pełnym morzu, jedynie jeżeli kryteria kwalifikowalności określone w art. 5 są spełnione.

Państwo członkowskie bandery może wydać upoważnienie do prowadzenia działalności połowowej na pełnym morzu tylko wtedy, jeżeli:

 

a)   spełnione są kryteria kwalifikowalności określone w art. 5;

 

b)   planowana działalność połowowa:

 

– jest oparta na podejściu do zarządzania rybołówstwem opartym na ekosystemie, określonym w art. 4 pkt 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013; oraz

 

– jest zgodna z oceną naukową uwzględniającą zachowanie morskich zasobów biologicznych i ekosystemów morskich, zapewnianą przez krajowy instytut naukowy państwa członkowskiego bandery.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Podczas prowadzenia działalności połowowej na podstawie przepisów niniejszego tytułu, jeżeli umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów z państwem trzecim tak stanowi, operator unijnego statku rybackiego przesyła odpowiednie raporty połowowe i deklaracje wyładunkowe państwu trzeciemu, a swojemu państwu członkowskiemu bandery przesyła kopię tego powiadomienia.

1.  Podczas prowadzenia działalności połowowej na podstawie przepisów niniejszego tytułu operator unijnego statku rybackiego przesyła odpowiednie raporty połowowe i deklaracje wyładunkowe państwu trzeciemu, a swojemu państwu członkowskiemu bandery przesyła kopię tego powiadomienia.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nazwę i banderę statku;

a)  nazwę i banderę statku oraz jego numer CFR i IMO;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  nazwę i adres właściciela/operatora oraz rzeczywistego beneficjenta;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  rodzaj upoważnienia oraz

b)  rodzaj upoważnienia wraz z wielkością dopuszczalnych połowów; oraz

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi

Odsyłacze

COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

17.12.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

17.12.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Maria Heubuch

4.3.2016

Rozpatrzenie w komisji

11.7.2016

 

 

 

Data przyjęcia

31.8.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Brian Hayes, Joachim Zeller

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Liliana Rodrigues

(1)

  Art. 28.2 lit. d)


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi

Odsyłacze

COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD)

Data przedstawienia w PE

10.12.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

17.12.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

17.12.2015

ENVI

17.12.2015

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

24.5.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

18.4.2016

16.6.2016

8.9.2016

 

Data przyjęcia

5.12.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Data złożenia

9.12.2016

Informacja prawna