Процедура : 2016/2298(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0379/2016

Внесени текстове :

A8-0379/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0495

ДОКЛАД     
PDF 677kWORD 67k
9.12.2016
PE 594.034v02-00 A8-0379/2016

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – автомобилна промишленост, подадено от Испания

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик по становище: Естебан Гонсалес Понс

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – автомобилна промишленост, подадено от Испания

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0379/2016),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията, както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствени предприятия;

Г.  като има предвид, че Испания подаде заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – автомобилна промишленост за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка със съкращения в стопанския сектор, класифициран в разделение 29 на NACE Rev. 2 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) основно в региона автономна област Валенсия (Comunidad Valenciana) на ниво 2 по NUTS (ES52), и като има предвид, че се очаква 250 съкратени работници, допустими за финансово участие от ЕФПГ, да участват в мерките;

Д.  като има предвид, че заявлението е подадено в съответствие с критериите за намеса, определени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, чрез дерогация от критериите по член 4, параграф 1, буква б), съгласно който е необходимо да са били съкратени най-малко 500 работници за референтен период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в един и същ икономически сектор на ниво разделение по NACE Rev. 2 и разположени в един или два съседни региона на ниво 2 по NUTS, намиращи се в дадена държава членка;

Е.  като има предвид, че докато през 2015 г. производството на автомобили в ЕС-27 е намаляло с 500 000 единици спрямо 2006 г. (от 18,7 милиона единици през 2006 г. на 18,2 милиона единици през 2015 г.), то световното производство е нараснало с 31,1% (от 69,2 милиона единици през 2006 г. на 90,9 милиона единици през 2015 г.)(4), по-специално в Китай и в други икономики от Югоизточна Азия;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 2, от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Испания има право на финансово подпомагане в размер на 856 800 EUR съгласно този регламент, съставляващи 60% от общата сума в размер на 1 428 000 EUR, за реинтеграция на пазара на труда на съкратените 250 работници;

2.  счита, че предоставянето на подкрепа на бивши служители на малки и средни предприятия също е обосновка за одобряването на заявление, което се отнася до по-малко от 500 съкращения;

3.  отбелязва, че Испания е подала заявлението за финансово участие по линия на ЕФПГ на 21 юни 2016 г. и че Комисията е приключила оценката му на 8 ноември 2016 г. и е уведомила за него Парламента на същия ден;

4.  отбелязва, че към днешна дата за сектора на производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета са подадени 23 заявления за подкрепа от ЕФПГ, 13 от които се основават на свързана с търговията глобализация(5) , а 10 – на световната финансова и икономическа криза(6); три от тези заявления за подкрепа от ЕФПГ са от Испания (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León и Aragón и EGF/2010/002 ES Cataluña – автомобилна промишленост);

5.  отбелязва, че намаляването на пазарния дял на ЕС от автомобилната промишленост е част от по-дългосрочна тенденция, както обяви Комисията в оценките си на предходни случаи за подпомагане от ЕФПГ, свързани с автомобилната промишленост, които са се основавали на глобализация при търговията, като Съюзът е загубил почти половината от пазарния си дял между 2000 и 2015 г.;

6.  посочва, че в Испания спадът в автомобилното производство е довел до намаляване на броя и на предприятията, и на работните места, и че в автономна област Валенсия 62 от общо 187 автомобилни предприятия са прекратили дейността си през периода 2008 – 2014 г., което представлява спад с 33,16%;

7.  отбелязва, че Bosal S.A. започва дейност през 1986 г., когато районът на Сагунто е обявен за „област за преференциална повторна индустриализация“ след съкращенията в местните доменни пещи; отбелязва, че обявяването в несъстоятелност и закриването на Bosal S.A. е довело до загубата на 250 работни места в град Сагунто, което представлява сравнително голям брой работни места в града, и има сериозно отражение върху местната и регионалната икономика, особено като се имат предвид специфичните характеристики на един малък град в селски район, който е пострадал сериозно от икономическата криза и от последиците от процеса на глобализация в автомобилния сектор; припомня, че безработицата в автономна област Валенсия е все още 20,17%(7), въпреки че заетостта проявява признаци на възстановяване;

8.  изразява съжаление за нарасналия брой на безработните в Сагунто между 2007 г. (2 778) и 2015 г. (6 437) и за безработицата, която е 25,8%;

9.  подчертава, че от съкратените работници, за които се отнася настоящото заявление, 71% са над 45 години, 78% са работили в същото предприятие поне 15 последователни години, а 50% нямат образователна квалификация; отбелязва освен това, че напоследък в региона не са били откривани заводи; посочва, че всички тези обстоятелства ги правят силно уязвими в един контекст на недостатъчно създаване на заетост и увеличават трудностите при намирането на нова работа;

10.  отбелязва, че Испания планира 12 различни действия, 6 от които са персонализирани услуги като информационни сесии, професионално ориентиране, намиране на работа или насърчаване на предприемачеството, а 6 са помощи и стимули за съкратените работници, обхванати от заявлението, като помощ за покриване на разходите за пътуване и смяна на местожителството или помощ за работодателите при наемане на работа; посочва, че предложените действия съставляват активни мерки на пазара на труда;

11.  приветства решението на Испания да предложи мерки за обучение с акцент върху удостоверяването на професионална квалификация, като например необходимата квалификация за извършването на транспорт на пътници, или върху сектори или области, в които съществуват или ще съществуват възможности, като хранителния сектор, приготвянето на ястия, предотвратяване на рисковете на работното място, контрол на качеството и екологични стандарти, проекти за отопление, вентилация и охлаждане и поддръжка на промишлено оборудване; одобрява предлагането на обучение по разнообразни умения, които допринасят за по-качествено извършване на работата, например ИКТ, чужди езици и бизнес управление;

12.  приветства готовността на представителите на бившите работници на Bosal (предприятието, съкратило повечето от работниците, за които се отнася настоящото заявление) да подкрепят заявление за финансиране от ЕФПГ и участието им в изработването на мерките, които да бъдат предложени на съкратените работници; отбелязва, че социалните партньори, съответната асоциация на работодателите и местните органи (Сагунто) също са ангажирани в този процес;

13.  отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите ще бъдат по-малко от 25% от общия пакет от персонализирани услуги, много под определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

14.  припомня, че в съответствие с член 7 на Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги, ползващ се с подкрепата на ЕФПГ, следва да бъде така проектиран, че да предвижда перспективите за пазара на труда и необходимите умения и да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, в която ресурсите се използват ефективно;

15.  отбелязва, че Испания потвърждава, че отговарящите на условията за допустимост действия не получават подкрепа от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представя сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

16.  припомня, че е важно да се подобрява пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

17.  изразява убеждението си, че по-широкото използване на дерогацията за допустимост, особено в полза на работници и служители в МСП, удължаването на референтните периоди, както и възможността за включване на работници, които предоставят свързани услуги на референтното предприятие, следва да се оценяват внимателно за всеки отделен случай, като се полагат усилия за ограничаване по всякакъв начин на неправилното използване на бюджета на ЕФПГ; поради това се съгласява с решението на Комисията да предостави подкрепа на 250 работници от 29 предприятия в региона автономна област Валенсия;

18.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

19.  изисква от Комисията да осигури публичен достъп до документите, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

20.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

21.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

База данни на Международната организация на автомобилните производители (OICA): http://www.oica.net/category/production-statistics/

(5)

EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – автомобилна промишленост, (COM(2016) 0708); EGF/2007/001 FR PSA – доставчици, COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo, COM(2008)094; EGF/2008/002 ES Delphi, COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES/Castilla y Leon и Aragon, COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann, COM(2010)007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso, COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 и EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)061;

(6)

EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602; EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña – автомобилна промишленост, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg и Düsseldorf – автомобилна промишленост, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro – автомобилна промишленост, COM(2011)0664; и EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.

(7)

EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – автомобилна промишленост, подадено от Испания

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2)и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) има за цел да осигурява подкрепа за съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)  Съгласно предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013(3)на Съвета ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 21 юни 2016 г. Испания представи заявление за мобилизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения в 29 предприятия от автомобилния сектор в Испания. Към него беше представена допълнителна информация в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)  В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013, заявлението на Испания се счита за допустимо, тъй като съкращенията влияят сериозно на заетостта и на местната, регионалната или националната икономика.

(5)  Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Испания заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 856 800 EUR.

(6)  За да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 856 800 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на приемането му]*.

(4)Съставено в

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

*Датата да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(2)ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за да мобилизира средства от Фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на Фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II. Заявлението на Испания и предложението на Комисията

На 8 ноември 2016 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ в полза на Испания, за да се подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на работници, съкратени след обявяването в несъстоятелност и закриването на Bosal S.A. – предприятието, съкратило повечето от работниците, за които се отнася настоящото заявление, осъществяващо дейност в разделение 29 на NACE Rev. 2 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) основно в региона на ниво 2 по NUTS(4) автономна област Валенсия (Comunidad Valenciana - ES52).

Това е десетото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2016 г., и 23-то за сектора на производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета и то се отнася до мобилизиране на обща сума в размер на 856 800 EUR от ЕФПГ за Испания. То се отнася до 250 съкратени работници.

Заявлението е изпратено на Комисията на 21 юни 2016 г. и към него е добавяна допълнителна информация до 16 август 2016 г. Комисията е стигнала до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ.

Bosal S.A. започва дейност в град Сагунто през 1986 г. Основната дейност на предприятието е производството на автомобилни части и аксесоари (по-специално автомобилни системи за отпадъчни газове, каталитични преобразуватели и т.н.). Първоначално производството на Bosal е предназначено основно за испанския автомобилен пазар. Впоследствие производството е диверсифицирано и предприятието произвежда оригинални части и за други автомобилни пазари. От 2012 г. предприятието изпада в затруднено положение заради спада в автомобилното производство в ЕС. За да адаптира производствения си капацитет към търсенето и да намали разходите, Bosal въвежда задължително намаляване на работното време за целия персонал. Тези мерки обаче не дават резултат и на 15 януари 2015 г. предприятието обявява несъстоятелност и е поставено под режим на специално управление.

Действията, които ще бъдат предоставени на съкратените работници, включват дванадесет различни мерки: 6 са действия за персонализирани услуги в съответствие с член 7, параграф 1, букви а) и в) от Регламента за ЕФПГ и 6 са помощи и стимули, посочени в член 7, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ. Действията за персонализирани услуги представляват над 75% от общата сума.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ. Тези действия не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Испания е предоставила всички необходими гаранции за това, че:

–  при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват принципите на равнопоставеност и недискриминация;

–  спазени са изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения;

–  предприятието, извършващо съкращенията, което е продължило дейността си след освобождаването на работниците, е спазило своите правни задължения във връзка със съкращенията и е предприело съответните действия във връзка с работниците си;

–  за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато дублиране на финансирането;

–  предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

–  финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи.

III. Процедура

За да се мобилизират средства от Фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер на обща сума от 856 000 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01).

Това е десетото предложение за трансфер за мобилизиране на средства от Фонда, представено на бюджетния орган до момента през 2016 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до Фонда.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

Регламент (ЕС) № 1046/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) по отношение на предоставянето на динамичните редове според новото регионално деление (OJ L 310, 9.11.2012, p. 34).


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

CF/jb

D(2016)50456

г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията по заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – автомобилна промишленост

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) и нейната работна група относно ЕФПГ, разгледаха мобилизирането на ЕФПГ във връзка със заявлението EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive и приеха следното становище.

Комисията EMPL и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от Фонда във връзка с искането. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията EMPL се основават на следните съображения:

A)  като има предвид, че заявлението се основава на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася до 250 работници, съкратени в 29 предприятия, осъществяващи дейност в икономическите сектори, класифицирани в разделение 29 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) на NACE Rev. 2;

Б)  като има предвид, че за да се установи връзката между съкращенията и големите структури промени в характеристиките на световната търговия поради глобализацията, Испания твърди, че европейската автомобилна промишленост е загубила съществен пазарен дял в рамките на миналото десетилетие и че основната движеща сила зад тази тенденция е географското изместване в потреблението, свързано с глобализацията, в частност бързия растеж на търсенето на азиатския пазар, от което производителите от ЕС нямат толкова голяма възможност да спечелят, тъй като традиционно са по-слабо позиционирани на тези пазари;

В)  като има предвид, че европейската автомобилна промишленост също беше засегната от спада на вътрешното търсене в резултат от икономическата и финансовата криза, като общият брой регистрации продължава да бъде под равнищата, достигнати през годините преди икономическата и финансовата криза;

Г)  като има предвид, че над 96% от работниците, обхванати от мерките, са мъже; като има предвид, че 23,2% от обхванатите бенефициенти са на възраст между 55 и 64 години, а 76,4% са на възраст между 30 и 54 години;

Д)  като има предвид, че Испания е представила девет заявления за ЕФПГ в подкрепа на съкратените работници в област Валенсия в периода от 2009 г. насам, в различни сектори, неотдавна в EGF/2014/004 ES Comunidad Valenciana metal, представено и одобрено през 2014 г.;

Във връзка с това комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Испания, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Испания има право на финансово подпомагане в размер на 856 800 EUR съгласно този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 1 428 000 EUR;

2.  отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици от получаването на попълненото заявление от испанските органи на 16 август 2016 г., преди да приключи оценката си относно съответствието с условията за финансово участие на 8 ноември 2016 г., и че е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  изтъква, че в Сагунто, територията, засегната от съкращенията, е имало много дружества, свързани с автомобилната промишленост, които са прекратили или силно намалили своята дейност от 2008 г. насам, поради влиянието на икономическата и финансовата криза и глобализацията в производството на автомобили, което е довело до намалено работно време и съкращения;

4.  изразява съжаление за нарасналия брой на безработните в Сагунто между 2007 г. (2 778) и 2015 г. (6 437) и за безработицата, която е 25,8%;

5.  отчита, че този случай е свързан с извънредни обстоятелства, които имат сериозно влияние върху заетостта и местната, регионалната или националната икономика с оглед на това, че 250 изгубени работни места в Сагунто е голям брой за малък град и селски район;

6.  счита, че предоставянето на подкрепа на бивши служители на малки и средни предприятия също е обосновка за одобряването на заявление, което се отнася до по-малко от 500 съкращения;

7.  отбелязва, че от съкратените работници, за които се отнася настоящото заявление, 71% са над 45 години, 78% са работили в същото предприятие поне 15 последователни години, а 50% нямат образователна квалификация, което ги направи изключително уязвими в контекста на недостига на работни места;

8.  приветства решението на Испания да предложи мерки за обучение с акцент удостоверяването на професионална квалификация, като например необходимата квалификация за извършването на транспорт на пътници, или върху сектори или области, в които съществуват или ще съществуват възможности, като хранителния сектор, приготвянето на ястия, предотвратяване на рисковете на работното място, контрол на качеството и екологични стандарти, проекти за отопление, вентилация и охлаждане и поддръжка на промишлено оборудване; одобрява предлагането на обучение по разнообразни умения, които допринасят за по-качествено извършване на работата, например ИКТ, чужди езици и бизнес управление;

9.  приветства готовността на представителите на бившите работници на Bosal (предприятието, съкратило повечето от работниците, за които се отнася настоящото заявление) да подкрепят заявление за финансиране от ЕФПГ и участието им в изработването на мерките, които да бъдат предложени на работници; отбелязва, че социалните партньори, съответната асоциация на работодателите и местните органи (Сагунто) също са ангажирани в този процес;

10.  отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите ще бъдат по-малко от 25% от общия пакет от персонализирани услуги, много под определения в Регламента максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

11.  отбелязва, че испанските органи са представили необходимите гаранции, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато двойно финансиране и че те се допълват с действия, финансирани от структурните фондове;

12.  приветства потвърждението от Испания, че финансовото участие от ЕФПГ няма да замести действия, които засегнатото предприятие трябва да предприеме по силата на националното законодателство или съгласно колективни споразумения;

13.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите. (Общоприет израз на вежливост и подпис)

С уважение,

Томас ХЕНДЕЛ

Председател на комисията по заетост и социални въпроси


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

Относно:  Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Уважаеми г-н Артюи,

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Разбирам, че на 8 декември 2016 г. е планирано в комисията по бюджети да бъде приет доклад по предложението:

-  COM(2016)0708 предлага подпомагане в размер на 856 800 EUR от ЕФПГ за 250 работници, съкратени в икономически отрасъл от разделение 29 по NACE Rev. 2 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) в региона автономна област Валенсия (Comunidad Valenciana) на ниво 2 по NUTS (ES52) в Испания.

Приложимите разпоредби за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ са определени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха това предложение и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за предоставяне на горепосочената сума, съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.12.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

Правна информация