Postup : 2016/2298(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0379/2016

Předložené texty :

A8-0379/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/12/2016 - 9.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0495

ZPRÁVA     
PDF 596kWORD 66k
9.12.2016
PE 594.034v02-00 A8-0379/2016

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Španělsko – EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Esteban González Pons

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Španělsko – EGF/2016/004 ES/ Comunidad Valenciana)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006

(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0379/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, a dále ohledně rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Španělsko podalo žádost EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 29 (Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) zejména v regionu na úrovni NUTS 2 Comunidad Valenciana (ES52), a vzhledem k tomu, že se těchto opatření zřejmě zúčastní 250 propuštěných pracovníků, kteří jsou způsobilí pro získání příspěvku z EFG;

E.  vzhledem k tomu, že Španělsko předložilo žádost v souladu s kritérii pro pomoc stanovenými v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG, odchylně od kritérií podle čl. 4 odst. 1 písm. b), která vyžadují, aby v jednom členském státě v podnicích působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném v oddíle NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 během referenčního období v délce devíti měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nejméně 500;

F.  vzhledem k tomu, že v zemích EU-27 došlo v roce 2015 k poklesu výroby motorových vozidel o 0,5 milionu jednotek ve srovnání s rokem 2006 (z 18,7 milionu jednotek v roce 2006 na 18,2 milionu jednotek v roce 2015), zatímco globální výroba, zejména v Číně a dalších ekonomikách jihovýchodní Asie, vzrostla o 31,1 % (z 69,2 milionu jednotek v roce 2006 na 90,9 milionu jednotek v roce 2015)(4);

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG jsou splněny, a Španělsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 856 800 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 1 428 000 EUR; tento příspěvek bude určen na opětovné začlenění 250 propuštěných zaměstnanců na trh práce;

2.  domnívá se, že ustanovení o poskytnutí podpory bývalým zaměstnancům malých a středních podniků také opravňuje ke schválení žádosti, která se týká méně než 500 propuštěných zaměstnanců;

3.  bere na vědomí, že Španělsko podalo žádost o finanční příspěvek z EFG dne 21. června 2016 a že Komise dokončila posouzení této žádosti dne 8. listopadu 2016 a ve stejný den o tom informovala Parlament;

4.  konstatuje, že dosud bylo odvětví výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů předmětem třiadvaceti žádostí o příspěvek z EFG, z nichž třináct je odůvodněno globalizací v souvislosti s obchodem(5) a deset celosvětovou finanční a hospodářskou krizí(6); dále konstatuje, že tři z uvedených žádostí byly ze Španělska (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León a Aragón a EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.  konstatuje, že tento pokles tržního podílu Unie v automobilovém průmyslu je součástí dlouhodobějšího trendu, jak již uvedla Komise ve svém hodnocení předchozích případů poskytnutí příspěvku z EFG v automobilovém odvětví v souvislosti s globalizací, a že Unie v letech 2000 až 2015 ztratila téměř polovinu svého podílu na trhu;

6.  poukazuje na to, že pokles výroby automobilů vedl ve Španělsku ke snížení počtu podniků i pracovních míst a v oblasti Comunidad Valenciana ukončilo v období 2008–2014 svou činnost 62 z celkových 187 automobilových podniků, což představuje pokles o 33,16 %;

7.  bere na vědomí, že společnost Bosal S.A. začala v Saguntu působit v roce 1986, kdy byl tento region po propouštění v místních vysokých pecích prohlášen za „přednostní oblast reindustrializace“; konstatuje, že v důsledku úpadku a uzavření společnosti Bosal S.A. bylo v Saguntu propuštěno 250 osob, což v tomto městě představuje poměrně velký počet pracovních míst s vážným dopadem na místní a regionální ekonomiku, zejména s ohledem na zvláštní rysy malého města ve venkovské oblasti, na něž vážně dolehla hospodářská krize a proces globalizace v automobilovém odvětví; připomíná, že míra nezaměstnanosti v Comunidad Valenciana dosahuje stále 20,17 %(7), ačkoliv zaměstnanost vykazuje známky oživení;

8.  s politováním konstatuje, že se počet nezaměstnaných v Saguntu zvýšil z 2 778 v roce 2007 na 6 437 v roce 2015 a že míra nezaměstnanosti dosáhla 25,8 %, což dále zhoršuje již napjatou situaci v regionu;

9.  zdůrazňuje, že mezi všemi propuštěnými pracovníky, jichž se tato žádost týká, je 71 % starších 45 let, 78 % z nich bylo v tomto podniku zaměstnáno alespoň patnáct let a 50 % z nich nemá odbornou kvalifikaci; navíc poznamenává, že v poslední době nebyl v této oblasti zahájen provoz žádného nového podniku; poukazuje na to, že všechny tyto okolnosti činí propuštěné pracovníky velmi zranitelnými, neboť nevzniká dostatečný počet nových pracovních míst, a tak je pro ně obtížnější najít si novou práci;

10.  konstatuje, že Španělsko plánuje 12 různých opatření, z nichž šest se týká individualizovaných služeb, jako jsou informační setkání, profesní poradenství, pomoc s volbou povolání nebo podpora podnikání, a šest představují příspěvky a pobídky pro propuštěné pracovníky v rámci této žádosti, jako jsou příspěvky na dojíždění a změnu bydliště nebo příspěvky při zaměstnání pracovníka; poukazuje na to, že tato opatření představují aktivní opatření na trhu práce;

11.  vítá rozhodnutí Španělska nabídnout odbornou přípravu zaměřenou na získání odborného osvědčení, např. osvědčení potřebného pro osobní přepravu, nebo na odvětví či oblasti, v nichž existují nebo vzniknou pracovní příležitosti, jako je potravinářský průmysl, stravování, prevence pracovních rizik, kontrola kvality a environmentální normy, projekty vytápění, ventilace či klimatizace a údržba průmyslového vybavení; podporuje nabídku školení k získání dovedností, jež přispívají ke zlepšování pracovního výkonu, např. v oblasti informačních a komunikačních technologií nebo jazykové a manažerské kurzy;

12.  vítá, že zástupci bývalých pracovníků společnosti Bosal (která propustila většinu osob, jichž se tato žádost týká) jsou ochotni podpořit žádost o financování z EFG a že spolupracují na opatřeních, jež mají sloužit propuštěným zaměstnancům; konstatuje, že do tohoto procesu jsou zapojeni také sociální partneři, příslušné svazy zaměstnavatelů a místní orgány (ze Sagunta);

13.  konstatuje, že opatření na podporu příjmu tvoří 25 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, takže zdaleka nebyla využita maximální výše 35 % stanovená v nařízení o EFG, a že tato opatření jsou podmíněna aktivní účastí cílových příjemců pomoci na hledání zaměstnání nebo na odborné přípravě;

14.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z EFG předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet posun k udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

15.  bere na vědomí, že Španělsko potvrdilo, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala srovnávací hodnocení těchto údajů, aby bylo zajištěno úplné dodržování stávajících předpisů a aby se zamezilo zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

16.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného balíčku, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

17.  je přesvědčen, že širší využívání odchylky od limitů způsobilosti, zejména ve prospěch malých a středních podniků, prodloužení referenčních období a možnost zahrnout propuštěné pracovníky poskytující související služby referenčnímu podniku je třeba pečlivě posuzovat případ od případu a každopádně se snažit omezit nepatřičné využívání rozpočtových prostředků EFG;

18.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

19.  žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti k dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

20.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

21.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Databáze Mezinárodní organizace výrobců motorových vozidel (OICA): http://www.oica.net/category/production-statistics/

(5)

EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive industry, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR PSA suppliers. COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)094; EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón. COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 and EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)061

(6)

EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg and Düsseldorf automotive, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; and EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.

(7)

EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) poskytuje podporu pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří byli propuštěni nebo které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a poskytuje jim pomoc při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)  EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Dne 21. června 2016 předložilo Španělsko žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v 29 španělských automobilových podnicích. Žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Tato žádost splňuje požadavky na stanovení finančního příspěvku z EFG stanovené článkem 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 je žádost Španělska považována za přípustnou, neboť propouštění mělo závažný dopad na zaměstnanost a na místní, regionální i celostátní hospodářství.

(5)  V souvislosti s uvedenou žádostí Španělska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 856 800 EUR.

(6)  Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data svého přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2016 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 856 800 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum jeho přijetí]*.

(4)Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*  Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku vloží datum přijetí.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) stanoví, že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II. Žádost Španělska a návrh Komise

Dne 8. listopadu 2016 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Španělska, aby podpořila opětovné začlenění na trh práce pracovníků, kteří byli propuštěni po úpadku a uzavření společnosti Bosal S.A., jež propustila většinu pracovníků, jichž se tato žádost týká, a je zařazena do oddílu 29 klasifikace NACE Revize 2 (Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) zejména v regionu na úrovni NUTS 2(4) Valencie (Comunidad Valenciana – ES52).

Jedná se o desátou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2016, a dvacátou třetí v odvětví výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů, která se týká uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 856 800 EUR ve prospěch Španělska. Týká se 250 propuštěných pracovníků.

Žádost byla zaslána Komisi dne 21. června 2016 a do 16. srpna 2016 byla doplňována o dodatečné informace. Komise dospěla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG.

Podnik Bosal S.A. zahájil činnost ve městě Sagunto v roce 1986. Jeho hlavní činností byla výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla (zejména výfukových systémů automobilů, katalyzátorů atd.). Podnik Bosal začal vyrábět převážně pro španělský automobilový trh. Později se však výroba diverzifikovala a podnik vyráběl originální díly také pro další automobilové trhy. Od roku 2012 měl tento podnik problémy způsobené poklesem výroby vozidel v EU. Aby podnik Bosal přizpůsobil výrobní kapacitu poptávce a snížil náklady, využil povinný snížený pracovní plán, který zavedl všem zaměstnancům. Tato opatření však neměla očekávaný účinek a 15. ledna 2015 vyhlásil podnik úpadek a byl převeden do režimu zvláštní správy.

Opatření pro propuštěné pracovníky zahrnují 12 různých druhů opatření: 6 jsou individualizované služby v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) a c) nařízení o EFG a 6 jsou příspěvky a pobídky uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG. Opatření v oblasti individualizovaných služeb představují více než 75 % celkové částky.

Podle Komise představují popsané návrhy aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto činnosti nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Španělsko poskytlo všechny nezbytné záruky týkající se těchto bodů:

–  budou dodržovány zásady rovného zacházení a zákaz diskriminace při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění,

–  byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními a unijními právními předpisy, které se týkají hromadného propouštění,

–  podniky, které po propuštění pokračovaly ve své činnosti, dodržely své zákonné povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečily,

–  navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a bude zamezeno dvojímu financování,

–  navržená opatření se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů,

–  finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 856 000 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o desátý návrh na uvolnění prostředků z fondu, jenž byl zatím rozpočtovému orgánu v roce 2016 předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 34).


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

CF/jb

D(2016)50456

Pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) v souvislosti se žádostí EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly otázku uvolnění prostředků z EGF v souvislosti se žádostí EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že se tato žádost zakládá na čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 250 pracovníků propuštěných z 29 podniků působících v hospodářských odvětvích, která jsou v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazena do oddílu 29 (výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů);

B) vzhledem k tomu, že Španělsko odůvodňuje vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací tím, že evropský automobilový průmysl ztratil za posledních deset let významný tržní podíl a že hlavní hybnou silou tohoto trendu je geografický posun ve spotřebě související s globalizací, zejména rychlý nárůst poptávky na asijském trhu, kterého výrobci z EU nedokážou v dostatečné míře využít, neboť zde tradičně nemají silné postavení;

C) vzhledem k tomu, že evropský automobilový průmysl byl rovněž zasažen poklesem domácí poptávky v důsledku hospodářské a finanční krize, kdy celkový počet registrací nadále zůstává pod úrovní, jíž dosahoval v letech před hospodářskou a finanční krizí;

D) vzhledem k tomu, že více než 96% pracovníků, kterých se tato opatření týkají, jsou muži; vzhledem k tomu, že 23,2 % cílových příjemců je ve věku od 55 do 64 let a 76,4 % ve věku od 30 do 54 let;

E) vzhledem k tomu, že Španělsko od roku 2009 předložilo devět žádostí o podporu z EFG pro propuštěné pracovníky z různých odvětví v regionu Comunidad Valenciana; naposledy se jednalo o žádost EGF/2014/004 ES Comunidad Valenciana, kovovýroba, která byla předložena a schválena v roce 2014;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o žádosti Španělska začlenil tyto návrhy:

1. souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněny a Španělsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 856 800 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 1 428 000 EUR;

2. bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů ode dne 16. srpna 2016, kdy od španělských orgánů obdržela vyplněnou žádost, a své posouzení souladu s podmínkami pro poskytnutí finančního příspěvku dokončila dne 8. listopadu 2016 a ke stejnému datu o tom informovala Parlament;

3. zdůrazňuje, že v Saguntu, oblasti zasažené propouštěním, již celá řada podniků napojených na automobilový průmysl od roku 2008 ukončila nebo výrazně omezila svou činnost v důsledku hospodářské a finanční krize a globalizace v automobilovém průmyslu, což mělo za následek zkrácení pracovní doby a propouštění;

4. s politováním konstatuje, že se počet nezaměstnaných v Saguntu zvýšil z 2 778 v roce 2007 na 6 437 v roce 2015 a že míra nezaměstnanosti dosáhla 25,8 %;

5. uznává, že v tomto případě se jedná o výjimečné okolnosti, které mají závažný dopad na zaměstnanost a místní, regionální a národní hospodářství, neboť 250 zrušených pracovních míst je pro malé město a venkovskou oblast velký počet;

6. domnívá se, že ustanovení o poskytnutí podpory bývalým zaměstnancům malých a středních podniků také opravňuje ke schválení žádosti, která se týká méně než 500 propuštěných zaměstnanců;

7. konstatuje, že mezi propuštěnými pracovníky, jichž se tato žádost týká, je 71 % starších 45 let, 78 % bylo zaměstnáno stejným podnikem alespoň patnáct po sobě následujících let a 50 % nemá odbornou kvalifikaci, což je v oblasti s nedostatkem pracovních míst činí velmi zranitelnými;

8.vítá rozhodnutí Španělska nabídnout odbornou přípravu zaměřenou na získání odborného osvědčení, např. osvědčení potřebného pro osobní přepravu, nebo v odvětvích či oblastech, v nichž existují nebo vzniknou pracovní příležitosti, jako je potravinářský průmysl, stravování, prevence pracovních rizik, kontrola kvality a environmentální normy, projekty vytápění, ventilace či klimatizace a údržba průmyslového vybavení; podporuje nabídku školení k získání dovedností, jež přispívají ke zlepšování pracovního výkonu, např. v oblasti informačních a komunikačních technologií nebo jazykové a manažerské kurzy;

9. vítá skutečnost, že zástupci bývalých pracovníků společnosti Bosal (která propustila většinu osob, jichž se tato žádost týká) jsou ochotni podpořit žádost o financování z EFG a že spolupracují na opatřeních, jež mají sloužit pracovníkům; konstatuje, že do tohoto procesu jsou zapojeni také sociální partneři, příslušné svazy zaměstnavatelů a místní orgány (ze Sagunta);

10. konstatuje, že opatření na podporu příjmu tvoří 25 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, takže zdaleka nebyla využita maximální 35% výše stanovená v nařízení, a že tato opatření jsou podmíněna aktivní účastí cílových příjemců na hledání zaměstnání nebo na odborné přípravě;

11. konstatuje, že španělské orgány poskytly záruky, že navrhované akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoliv dvojímu financování a že se navržené akce budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů;

12. vítá skutečnost, že Španělsko potvrdilo, že finanční příspěvek z EFG nenahradí opatření, která musí v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo kolektivními smlouvami dotčený podnik přijmout;

13. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet přechod na udržitelné hospodářství, jež účinně využívá zdroje.

S pozdravem

Thomas HÄNDEL

předseda výboru EMPL


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Vážený pane předsedo,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel Komisí vypracovaný návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), aby k němu vypracoval stanovisko. Podle mých informací má být zpráva o návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 8. prosince 2016:

– v dokumentu COM(2016)0708 je navržen příspěvek z EFG ve výši 856 800 EUR pro 250 pracovníků propuštěných v hospodářském odvětví, které je v klasifikaci NACE Revize 2 řazeno do oddílu 29 (Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů), v regionu úrovně NUTS 2 Comunidad Valenciana (ES52, Španělsko).

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka, jak navrhuje Komise.

S pozdravem,

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

8.12.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

Právní upozornění