Procedure : 2016/2298(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0379/2016

Indgivne tekster :

A8-0379/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2016 - 9.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0495

BETÆNKNING     
PDF 416kWORD 63k
9.12.2016
PE 594.034v02-00 A8-0379/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Spanien – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Esteban González Pons

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Spanien – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA af 2. december 2013)(3), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0379/2016),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastlægge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede aktioner og modtagere ved at inkludere selvstændige og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Spanien har indgivet ansøgning EGF/2016/004 ES/ Comunidad Valenciana automotive om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 29 (Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne), hovedsagelig lokaliseret i NUTS 2-regionen Comunidad Valenciana (ES52), og at 250 af de afskedigede arbejdstagere, som er berettiget til EGF-støtte, forventes at deltage i foranstaltningerne;

E.  der henviser til, at ansøgningen er indgivet i medfør af interventionskriteriet, som er fastsat i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen, der fraviger kriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b), som forudsætter mindst 500 arbejdstagere, der afskediges over en periode på ni måneder, i virksomheder, der er aktive inden for den samme økonomiske sektor i en hovedgruppe i NACE rev. 2, og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau i en medlemsstat;

F.  der henviser til, at EU-27 oplevede en produktionsnedgang for motorkøretøjer på 0,5 mio. enheder i 2015 sammenlignet med 2006 (fra 18,7 mio. enheder i 2006 til 18,2 mio. enheder i 2015), samtidig med at den globale produktion steg med 31,1 % (fra 69,2 mio. enheder i 2006 til 90,9 mio. enheder i 2015)(4), navnlig i Kina og andre sydøstasiatiske økonomier,

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Spanien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 856 800 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60% af de samlede omkostninger på 1 428 000 EUR for reintegration på arbejdsmarkedet af de 250 afskedigede arbejdstagere;

2.  er af den opfattelse, at ydelse af støtte til tidligere ansatte i små og mellemstore virksomheder også begrunder godkendelsen af en ansøgning vedrørende færre end 500 afskedigelser;

3.  bemærker, at Spanien indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 21. juni 2016, og at vurderingen heraf blev afsluttet af Kommissionen den 8. november 2016 og meddelt Parlamentet den samme dag;

4.  bemærker, at fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne har været genstand for 23 EGF-ansøgninger, hvoraf 13 var baseret på handelsrelateret globalisering(5) og 10 på den globale finansielle og økonomiske krise(6); bemærker, at tre af disse EGF-ansøgninger var fra Spanien (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León og Aragón og EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.  konstaterer, at dette fald i Unionens markedsandel af automobilsektoren er en del af en tendens på længere sigt, sådan som det er blevet anført af Kommissionen i dennes vurdering af tidligere EGF-sager inden for bilindustrien på baggrund af handelsrelateret globalisering, hvorved Unionen mistede næsten halvdelen af sin markedsandel mellem 2000 og 2015;

6.  påpeger, at nedgangen i produktionen af biler i Spanien udløste en reaktion i forhold til både virksomheder og beskæftigelse, og at 62 af i alt 187 automobilvirksomheder i Comunidad Valenciana indstillede deres aktiviteter i perioden 2008-2014, hvilket svarer til en nedgang på 33,16 %;

7.  konstaterer, at Bosal S.A. påbegyndte sin virksomhed i 1986, hvor området Sagunto blev erklæret præferentielt genindustrialiseringsområde efter afskedigelserne ved den lokale højovn; bemærker, at konkursen og lukningen af Bosal S.A forårsagede et tab af 250 arbejdspladser i byen Sagunto, hvilket udgør et relativt stort antal arbejdspladser i denne by og har alvorlige konsekvenser for den lokale og regionale økonomi, især i betragtning af de særlige forhold i en lille by i et landområde, der er hårdt ramt af den økonomiske krise samt af følgerne af globaliseringsprocessen i automobilsektoren; minder om, at arbejdsløsheden i Comunidad Valenciana stadig er på 20,17 %(7), selv om beskæftigelsen har vist tegn på bedring;

8.  beklager stigningen i antallet af arbejdsløse personer i Sagunto mellem 2007(2 778) og 2015 (6 437) og arbejdsløshedsprocenten på 25,8 %, som forværrer den allerede skrøbelige situation i området yderligere;

9.  understreger, at ud af det samlede antal af afskedigede arbejdstagere, der er berørt af denne ansøgning, er 71 % over 45 år gamle, 78 % har været ansat i samme virksomhed i mindst 15 på hinanden følgende år, og 50 % har ingen uddannelsesmæssige kvalifikationer; bemærker desuden, at der ikke har været nogen fabriksåbninger i området i nyere tid; påpeger, at alle disse omstændigheder gør dem meget sårbare i forbindelse med utilstrækkelig jobskabelse og øger vanskelighederne ved at finde ny beskæftigelse;

10.  bemærker, at Spanien planlægger 12 forskellige foranstaltninger, hvoraf seks er individualiserede tilbud, som f.eks. informationsmøder, erhvervsvejledning, jobformidling eller fremme af iværksætterånd, og seks er tilskud og incitamenter for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning, såsom bidrag til udgifter ved pendling samt ændring af bopæl eller ansættelsestilskud; påpeger, at sådanne foranstaltninger udgør aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger;

11.  bifalder Spaniens beslutning om at tilbyde erhvervsuddannelsesforanstaltninger med fokus på erhvervsfaglig tilladelse, såsom den, der kræves for passagertransport, og på sektorer eller områder, hvor der er eller kan opstå muligheder, f.eks. fødevaresektoren, madlavning, forebyggelse af erhvervsbetingede risici og kvalitetskontrol samt miljømæssige standarder, opvarmnings-, ventilerings- og luftkonditioneringsprojekter og vedligeholdelse af industrielt udstyr; støtter tilbuddet om uddannelse i færdigheder, som vil være medvirkende til bedre arbejdsmæssige præstationer, såsom informations- og kommunikationsteknologi, fremmedsprog, virksomhedsledelse;

12.  bifalder, at repræsentanter for de tidligere arbejdstagere hos Bosal (den virksomhed, der afskedigede flest af de arbejdstagere, der er berørt af denne ansøgning) er villige til at støtte en ansøgning om EGF-støtte og deres deltagelse i udformningen af de foranstaltninger, som skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere; konstaterer, at arbejdsmarkedets parter, relevante arbejdsgiverforeninger og de lokale myndigheder (i Sagunto) også deltog i denne proces;

13.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil udgøre mindre end 25 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er langt under den grænse på 35 %, som er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, som støtten fokuserer på, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

14.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

15.  understreger, at Spanien bekræfter, at de støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremlægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

16.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

17.  er overbevist om, at en bredere anvendelse af undtagelsen fra berettigelsestærsklerne og til fordel for SMV'er, forlængelse af referenceperioder og muligheden for at inkludere afskedigede arbejdstagere, der tilbyder samme tjenesteydelser som afskedigede arbejdstagere fra referenceselskabet, bør vurderes nøje fra sag til sag, idet det på enhver måde forsøges at begrænse misbrug af EGF-budgettet; tilslutter sig derfor Kommissionens afgørelse om at yde EGF-støtte til 250 arbejdstagere i regionen Comunidad Valenciana;

18.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

19.  anmoder Kommissionen om at sikre aktindsigt i dokumenter vedrørende EGF-sager;

20.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

21.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

OICA data base: http://www.oica.net/category/production-statistics/

(5)

EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR PSA leverandører. COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)094; EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón. COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 and EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)061

(6)

EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automoción, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Bilindustrien i Arnsberg og Düsseldorf, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; og EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.

(7)

EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3)  Den 21. juni 2016 indgav Spanien ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med afskedigelser i 29 virksomheder i automobilsektoren i Spanien. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)  I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 vil ansøgningen fra Spanien kunne godkendes, da afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og den lokale, regionale eller nationale økonomi.

(5)  Som følge af Spaniens ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 856 800 EUR.

(6)  Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse derfor anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 856 800 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den [datoen for vedtagelsen]*.

Udfærdiget i .....

(4)På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne:

Formand  Formand

(1)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/2013(2) kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om mobilisering af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Spaniens ansøgning og Kommissionens forslag

Den 8. november 2016 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Spanien til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der var blevet afskediget efter konkursen og lukningen af Bosal S.A, den virksomhed, der afskedigede flest af de arbejdstagere, der er berørt af denne ansøgning, dog som er aktiv i NACE rev. 2 hovedgruppe 29 ("Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne") i NUTS 2-regionen(4) i Valencia (Comunidad Valenciana - ES52).

Dette er den tiende ansøgning, som skal behandles under 2016-budgettet, og den 23. i forbindelse med fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne, og den vedrører mobiliseringen af et samlet beløb fra EGF på 856 800 EUR til Spanien. Den vedrører 250 afskedigede arbejdstagere.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 21. juni 2016 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 16. august 2016. Kommissionen har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF, som omhandlet i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen.

Bosal S.A. påbegyndte sine aktiviteter i byen Sagunto i 1986. Virksomhedens kerneaktivitet var fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer (navnlig udstødningssystemer, katalysatorer, osv.). Bosal begyndte at producere til primært det spanske bilmarked. Senere blev produktionen dog bredere, og virksomheden fremstillede originale komponenter til andre bilmarkeder. Virksomheden har siden 2012 været i vanskeligheder på grund af et fald i produktionen af motorkøretøjer i EU. For at tilpasse produktionskapaciteten til efterspørgslen og reducere omkostningerne indførte Bosal obligatoriske reducerede arbejdstider for alle medarbejdere. Disse foranstaltninger havde imidlertid ingen effekt, og den 15. januar 2015 erklærede virksomheden sig konkurs og blev sat under særlig administration.

De foranstaltninger, der skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere, omfatter 12 forskellige foranstaltninger: seks er individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra a) og c), i EGF-forordningen og typer foranstaltninger og seks er tilskud og incitamenter, som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen. Individualiserede tilbud udgør mere end 75 % af det samlede beløb.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede aktioner, jf. artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

Spanien har givet alle nødvendige garantier med hensyn til følgende:

–  Principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

–  Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

–  De afskedigende virksomheder, som har fortsat deres aktiviteter efter afskedigelserne, har opfyldt deres lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og sørget for deres arbejdstagere i overensstemmelse hermed.

–  De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

–  De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

–  Den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med Unionens proceduremæssige og materielle statsstøtteregler.

III. Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 856 000 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det tiende overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2016.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1046/2012 af 8. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 34).


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

CF/jb

D(2016)50456

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om:  Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Spanien – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelse af EGF i forbindelse med sag EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL-udvalget og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden støtter mobiliseringen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL-udvalget gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL-udvalget tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A)  der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører 250 arbejdstagere, der er blevet afskediget i 29 virksomheder, der er aktive i de økonomiske sektorer, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 29 (fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne);

B)  der henviser til, at Spanien til støtte for, at der er en sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, anfører, at den europæiske automobilindustri har mistet betydelige markedsandele i det sidste årti, og at en væsentlig drivkraft bag denne tendens er det geografiske skift i forbruget, der er forbundet med globaliseringen, navnlig den kraftige vækst i efterspørgslen på det asiatiske marked, som EU-fabrikanter nyder mindre godt af, da de traditionelt har været mindre godt placeret på disse markeder;

C)  der henviser til, at den europæiske bilindustri også er blevet ramt af nedgangen i den indenlandske efterspørgsel som følge af den økonomiske og finansielle krise, med et samlet antal indregistreringer, der stadig ligger under det niveau, der blev nået i årene inden den økonomiske og finansielle krise;

D)  der henviser til, at 96 % af de arbejdstagere, som foranstaltningen er rettet mod, er mænd; der henviser til, at 23,2 % af arbejdstagerne er mellem 55 og 64 år, og at 76,4 % er mellem 30 og 54 år;

E)  der henviser til, at Spanien siden 2009 har indgivet ni EGF-ansøgninger til støtte for afskedigede arbejdstagere i Comunidad Valenciana-regionen i en række sektorer, senest EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal, der blev indgivet og godkendt i 2014;

opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den spanske ansøgning, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Spanien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 856 800 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 1 428 000 EUR;

2.  bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af den behørigt udfyldte ansøgning fra de spanske myndigheder den 16. august 2016 og til færdiggørelsen den 8. november 2016 af sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for ydelse af økonomisk støtte, og at Kommissionen samme dag meddelte Parlamentet vurderingen;

3.  understreger, at Sagunto, der er det område, der er berørt af afskedigelserne, siden 2008 har oplevet, at mange virksomheder med tilknytning til bilindustrien har indstillet eller væsentligt reduceret deres aktiviteter på grund af effekten af den økonomiske og finansielle krise og globaliseringen i bilfremstillingen, hvilket har resulteret i reducerede arbejdstider og afskedigelser;

4.  beklager stigningen i antallet af arbejdsløse personer i Sagunto mellem 2007 (2 778) og 2015 (6 437) og arbejdsløshedsprocenten på 25,8 %;

5.  anerkender, at denne sag omfatter ekstraordinære omstændigheder, der har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og den lokale, regionale eller nationale økonomi, idet tabet af 250 arbejdspladser i Sagunto er et stort antal for så lille en by og landdistrikt;

6.  er af den opfattelse, at ydelse af støtte til tidligere ansatte i små og mellemstore virksomheder også begrunder godkendelsen af en ansøgning vedrørende færre end 500 afskedigelser;

7.  bemærker, at ud af de afskedigede arbejdstagere, der er berørt af denne ansøgning, er 71 % over 45 år gamle, 78 % har været ansat i samme virksomhed uafbrudt i mindst 15 år, og 50 % har ingen uddannelsesmæssige kvalifikationer, hvilket gør dem særdeles sårbare, når der er mangel på arbejdspladser;

8.  bifalder Spaniens beslutning om at tilbyde erhvervsuddannelsesforanstaltninger med fokus på erhvervsfaglig tilladelse, såsom den, der kræves for passagertransport, og på sektorer eller områder, hvor der er eller kan opstå muligheder, f.eks. fødevaresektoren, madlavning, forebyggelse af erhvervsbetingede risici og kvalitetskontrol samt miljømæssige standarder, opvarmnings-, ventilerings- og luftkonditioneringsprojekter og vedligeholdelse af industrielt udstyr; støtter tilbuddet om uddannelse i færdigheder, som vil være medvirkende til bedre arbejdsmæssige præstationer, såsom informations- og kommunikationsteknologi, fremmedsprog, virksomhedsledelse;

9.  bifalder, at repræsentanter for de tidligere arbejdstagere hos Bosal (den virksomhed, der afskedigede flest af de arbejdstagere, der er berørt af denne ansøgning) er villige til at støtte en ansøgning om EGF-støtte og deres deltagelse i udformningen af de foranstaltninger, som skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere; konstaterer, at arbejdsmarkedets parter, relevante arbejdsgiverforeninger og de lokale myndigheder (i Sagunto) også deltog i denne proces;

10.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil udgøre mindre end 25% af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er langt under den grænse på 35%, som er fastsat i forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, som støtten fokuserer på, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

11.  noterer sig, at de spanske myndigheder har givet garantier for, at de foreslåede foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, at dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de vil supplere foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene;

12.  glæder sig over, at Spanien har bekræftet, at den økonomiske støtte fra EGF ikke vil erstatte de foranstaltninger, som den pågældende virksomhed er forpligtet til at træffe i medfør af national lov eller nationale overenskomster;

13.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi.

Med venlig hilsen

Thomas HÄNDEL

Formand for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Om:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kære Jean Arthuis

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 8. december 2016:

-  COM(2016)0708 foreslår EGF-støtte på 856 800 EUR til 250 arbejdstagere, der er blevet afskediget i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 29 (Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne) i NUTS 2-regionen Comunidad Valenciana (ES52) i Spanien.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

8.12.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

Juridisk meddelelse