Διαδικασία : 2016/2298(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0379/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0379/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0495

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 674kWORD 69k
9.12.2016
PE 594.034v02-00 A8-0379/2016

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana αυτοκινητοβιομηχανία

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Esteban González Pons

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana αυτοκινητοβιομηχανία

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία του τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0379/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση «EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana αυτοκινητοβιομηχανία» για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από απολύσεις στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 29 (Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων) και κυρίως στην περιφέρεια Comunidad Valenciana (ES52) επιπέδου NUTS 2 στην Ισπανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 250 απολυθέντες εργαζόμενοι που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε δυνάμει του κριτηρίου παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕTΠ, κατά παρέκκλιση από τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο απαιτεί τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που ορίζεται σε κλάδο της NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες όπως καθορίζονται σε επίπεδο NUTS 2 σε ένα κράτος μέλος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ των 27 υπέστη μείωση κατά 0,5 εκατομμύρια μονάδες της παραγωγής μηχανοκίνητων οχημάτων το 2015 σε σύγκριση με το 2006 (από 18,7 εκατομμύρια μονάδες το 2006 σε 18,2 το 2015) όταν η παγκόσμια παραγωγή αυξανόταν κατά 31,1% (από 69,2 εκατομμύρια μονάδες το 2006 σε 90,9 το 2015)(4), κυρίως στην Κίνα αλλά και σε άλλες οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Ισπανία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 856 800 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους ύψους 1 428 000 EUR, για την επανένταξη στην αγορά εργασίας 250 εργαζομένων που απολύθηκαν·

2.  θεωρεί ότι η παροχή στήριξης σε πρώην υπαλλήλους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δικαιολογεί επίσης την έγκριση αίτησης που αφορά λιγότερες από 500 απολύσεις·

3.  παρατηρεί ότι η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 21 Ιουνίου 2016 και ότι η αξιολόγηση της αίτησης αυτής οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 8 Νοεμβρίου 2016 και κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

4.  παρατηρεί ότι ο τομέας κατασκευής μηχανοκινήτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων έχει αποτελέσει αντικείμενο 23 αιτήσεων για χρήση του ΕΤΠ, από τις οποίες οι 13 επικαλούνταν την παγκοσμιοποίηση(5) του εμπορίου και οι 10 την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση(6)· σημειώνει ότι τρεις από αυτές τις αιτήσεις για χρήση του ΕΤΠ υποβλήθηκαν από την Ισπανία (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León και Aragón και EGF/2010/002 ES Cataluña αυτοκινητοβιομηχανία)·

5.  παρατηρεί ότι η μείωση του μεριδίου αγοράς της ΕΕ αποτελεί τμήμα μιας πιο μακροπρόθεσμης εξέλιξης, όπως έχει δηλώσει η Επιτροπή στο πλαίσιο αξιολογήσεων παλαιότερων περιπτώσεων εταιρειών του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας που έλαβαν υποστήριξη από το ΕΤΠ λόγω της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου, και ότι η Ένωση έχασε περίπου το μισό μερίδιο αγοράς της στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2000 και 2015·

6.  επισημαίνει ότι, στην Ισπανία, η πτώση της παραγωγής αυτοκινήτων επέφερε μείωση του αριθμού τόσο των επιχειρήσεων όσο και των θέσεων εργασίας και ότι στην περιφέρεια Comunidad Valenciana, σε σύνολο 187 επιχειρήσεων του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, 62 επιχειρήσεις έπαυσαν τις δραστηριότητές τους στην περίοδο 2008-2014, γεγονός που αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 33,16%·

7.  σημειώνει ότι η Bosal S.A. ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1986, όταν η περιοχή του Sagunto ανακηρύχθηκε «Περιοχή Προτιμησιακής Επανεκβιομηχάνισης» μετά τις απολύσεις από την τοπική εγκατάσταση υψικαμίνου· σημειώνει ότι η χρεοκοπία και το κλείσιμο της Bosal S.A. έγιναν αιτία να χαθούν 250 θέσεις εργασίας στην πόλη Sagunto, αριθμός σχετικά μεγάλος σε σχέση με το σύνολο των θέσεων εργασίας στην πόλη, και είχαν σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομία της πόλης αλλά και της περιφέρειας, ιδίως αν ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά μιας μικρής πόλης σε μια γεωργική περιοχή που έχει υποφέρει έντονα τόσο από την οικονομική κρίση όσο και από τον αντίκτυπο της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας· υπενθυμίζει ότι το ποσοστό της ανεργίας στην περιφέρεια Comunidad Valenciana εξακολουθεί να ανέρχεται σε 20,17%(7), αν και η απασχόληση έχει δείξει σημεία ανάκαμψης·

8.  εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση του αριθμού των ανέργων στο Sagunto κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 2007 (2 778) και 2015 (6 437) και για το ποσοστό ανεργίας 25,8% που επιδεινώνει περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση στην περιοχή·

9.  υπενθυμίζει ότι, μεταξύ των απολυμένων εργαζομένων που αποτελούν το αντικείμενο της εν λόγω αίτησης, 71% είναι άνω των 45 ετών, 78% είχαν εργαστεί στην ίδια επιχείρηση επί 15 συνεχή έτη τουλάχιστον και 50% δεν διαθέτουν εκπαιδευτικά προσόντα· σημειώνει επιπροσθέτως ότι δεν έχουν ανοίξει στην περιοχή νέες βιομηχανικές μονάδες· επισημαίνει ότι όλες αυτές οι συνθήκες καθιστούν τους απολυθέντες εξαιρετικά ευάλωτους σε μία συγκυρία καθόλου ευνοϊκή ως προς την εργασία και επιτείνουν τις δυσκολίες ως προς την εξεύρεση νέας απασχόλησης·

10.  παρατηρεί ότι η Ισπανία προγραμματίζει δώδεκα διαφορετικές δράσεις, εκ των οποίων οι έξι συνιστούν εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως είναι οι συνεδρίες ενημέρωσης, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, οι τοποθετήσεις σε θέση εργασίας ή η προώθηση της επιχειρηματικότητας, και οι έξι αφορούν επιδόματα και κίνητρα για απολυθέντες καλυπτόμενους από την ανά χείρας αίτηση, όπως είναι η συνδρομή στα έξοδα μετακίνησης και στην αλλαγή τόπου διαμονής ή τα επιδόματα πρόσληψης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω δράσεις συνιστούν ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας·

11.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση της Ισπανίας να παρέχει κατάρτιση που θα εστιάζει στη χορήγηση επαγγελματικών αδειών, όπως αυτή που απαιτείται για τη μεταφορά επιβατών, και σε τομείς ή κλάδους όπου υπάρχουν ή θα προκύψουν ευκαιρίες απασχόλησης, όπως ο τομέας των τροφίμων, της μαγειρικής, της πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, του ελέγχου της ποιότητας και των περιβαλλοντικών προτύπων, των έργων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και της συντήρησης βιομηχανικού εξοπλισμού· εγκρίνει την παροχή κατάρτισης όσον αφορά δεξιότητες που συμβάλλουν στη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης, όπως είναι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, οι ξένες γλώσσες και η διοίκηση επιχειρήσεων·

12.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση των εκπροσώπων των πρώην εργαζομένων της Bosal (η επιχείρηση που απέλυσε την πλειονότητα των εργαζομένων τους οποίους αφορά η αίτηση αυτή) να υποστηρίξουν την αίτηση για χρηματοδότηση από το ΕΤΠ καθώς και για τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό των μέτρων για τους απολυθέντες εργαζομένους· σημειώνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι, οι σχετικές ενώσεις εργοδοτών και οι τοπικές αρχές (της πόλης Sagunto) επίσης συμμετείχαν στην εν λόγω διαδικασία·

13.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 25% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέγιστο του 35% που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

14.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

15.  επισημαίνει ότι η Ισπανία επιβεβαίωσε ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν λαμβάνει ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

16.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον·

17.  θεωρεί ότι η ευρύτερη χρήση της παρέκκλισης από τα κατώτατα όρια επιλεξιμότητας, ιδίως υπέρ των ΜΜΕ, η παράταση των περιόδων αναφοράς και η δυνατότητα συμπερίληψης των εργαζομένων που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες με τους εργαζομένους που απολύθηκαν από την επιχείρηση αναφοράς θα πρέπει να υπόκεινται σε προσεκτική, κατά περίπτωση, αξιολόγηση και ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της στρεβλής χρήσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού του ΕΤΠ· συμφωνεί συνεπώς με την απόφαση της Επιτροπής να δοθεί βοήθεια σε 250 εργαζομένους από 29 επιχειρήσεις στην περιοχή της Comunidad Valenciana·

18.  επαναλαμβάνει ότι η βοήθεια από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

20.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

Βάση δεδομένων OICA: http://www.oica.net/category/production-statistics/

(5)

EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana αυτοκινητοβιομηχανία, COM(2016)0708· EGF/2007/001 FR προμηθευτές της Peugeot (PSA), COM(2007)0415· EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)094· EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547· EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón. COM(2009)0150· EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)007· EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622· EGF/2012/008 IT De Tomaso· COM(2013)0469· EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532· EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560· EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 και EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)061,

(6)

EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602· EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420· EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616· EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461· EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212· EGF/2011/003 DE αυτοκινητοβιομηχανία Arnsberg και Düsseldorf, COM(2011)0447· EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664· και EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.

(7)

EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana αυτοκινητοβιομηχανία

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που απολύονται και σε αυτοαπασχολουμένους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013(3) του Συμβουλίου.

(3)  Στις 21 Ιουνίου 2016, η Ισπανία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ για την αντιμετώπιση των απολύσεων σε 29 επιχειρήσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ισπανία. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η αίτηση της Ισπανίας θεωρείται αποδεκτή δεδομένου ότι οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική, περιφερειακή ή εθνική οικονομία.

(5)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 856 800 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία.

(6)  Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση ισχύει και εφαρμόζεται από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 856 800 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία της έκδοσής της]*.

(4)[Τόπος]…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(4)

*   Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να προσφέρει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), προκειμένου να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα μεταφοράς πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II. Η αίτηση της Ισπανίας και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 8 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση υπέρ της Ισπανίας προκειμένου να υποστηριχθεί η επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν μετά την χρεοκοπία και το κλείσιμο της Bosal S.A., της επιχείρησης από την οποία απολύθηκε η πλειοψηφία των εργαζομένων που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση και η οποία δραστηριοποιείτο στον κλάδο 29 αναθ. 2 NACE (Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων), κυρίως δε στο επίπεδο 2 NUTS(4) της περιφέρειας της Βαλένθια (Comunidad Valenciana - ES52) .

Αυτή είναι η δέκατη αίτηση που θα εξεταστεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2016, η 23η για τον τομέα κατασκευών μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 856 793 800 EUR από το ΕΤΠ για την Ισπανία. Αφορά δε 250 εργαζομένους οι οποίοι απολύθηκαν.

Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 21 Ιουνίου 2016 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 16 Αυγούστου 2016. Η Επιτροπή συμπέρανε, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, ότι η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ.

Η επιχείρηση Bosal S.A. ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στην πόλη Sagunto το 1986. Οι βασικές δραστηριότητές της περιλάμβαναν την κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα (και ειδικότερα συστημάτων εξάτμισης αυτοκινήτων, καταλυτικών μετατροπέων κλπ.). Στην αρχή, η παραγωγή της επιχείρησης Bosal προοριζόταν κυρίως για την ισπανική αγορά αυτοκινήτων. Ωστόσο, αργότερα η παραγωγή διαφοροποιήθηκε και η επιχείρηση κατασκεύαζε αυθεντικά εξαρτήματα οχημάτων που προορίζονταν και για άλλες αγορές αυτοκινήτων. Από το 2012 και έπειτα, η επιχείρηση αντιμετώπιζε δυσκολίες λόγω της μείωσης της παραγωγής οχημάτων στην ΕΕ. Για να προσαρμόσει τις παραγωγικές δυνατότητές της στη ζήτηση και να μειώσει το κόστος, η Bosal εφάρμοσε υποχρεωτικά μειωμένα ωράρια εργασίας, τα οποία αφορούσαν το σύνολο του προσωπικού. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα δεν απέδωσαν και, στις 15 Ιανουαρίου 2015 η επιχείρηση κήρυξε πτώχευση και τέθηκε υπό αναγκαστική διαχείριση.

Οι υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους απολυμένους εργαζόμενους κατατάσσονται σε δώδεκα διαφορετικές κατηγορίες δράσεων: έξι από αυτές συνιστούν εξατομικευμένες υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α και γ του κανονισμού ΕΤΠ και διάφορα είδη μέτρων και οι υπόλοιπες έξι αφορούν επιδόματα και κίνητρα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β του κανονισμού ΕΤΠ. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες θα απορροφήσουν άνω του 75% του συνολικού ποσού.

Κατά την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται εδώ αποτελούν ενεργητικά μέτρα αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Η Ισπανία έδωσε όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα:

–  την τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και την εφαρμογή τους,

–  τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις,

–  οι απολύουσες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συνεχίσει τις δραστηριότητές τους μετά τις απολύσεις, έχουν συμμορφωθεί προς τις νόμιμες υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις και έχουν μεριμνήσει τα δέοντα για τους εργαζομένους τους,

–  τη μη λήψη χρηματοδοτικής ενίσχυσης από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα όσον αφορά τις προτεινόμενες δράσεις, καθώς και την αποφυγή οποιασδήποτε διπλής χρηματοδότησης,

–  τη συμπληρωματικότητα των προτεινόμενων δράσεων προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

–  τη συμμόρφωση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 856 000 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Πρόκειται για την δέκατη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά τη διάρκεια του 2016.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων συμμετέχει στη διαδικασία, για να προσφέρει εποικοδομητική στήριξη και να συμβάλει στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1046/2012 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όσον αφορά τη διαβίβαση των χρονοσειρών για τη νέα περιφερειακή κατανομή (ΕΕ L 310 της 9.11.2012, σ. 34).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

CF/jb

D(2016)50456

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα:  Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2016/004 / ES/Comunidad Valenciana αυτοκινητοβιομηχανία

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2016/004 / ES/Comunidad Valenciana αυτοκινητοβιομηχανία και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στο ακόλουθο σκεπτικό:

Α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 250 εργαζομένους που απολύθηκαν σε 29 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οικονομικούς τομείς που ταξινομούνται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 29 (Κατασκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων)·

Β)  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αποδείξει τη σχέση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, η Ισπανία υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία έχει χάσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς κατά την τελευταία δεκαετία και ότι ένας από τους κύριους παράγοντες αυτής της τάσης είναι η γεωγραφική μετατόπιση της κατανάλωσης που συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση, και ειδικότερα η ταχεία αύξηση της ζήτησης στην ασιατική αγορά, από την οποία δεν μπορούν να επωφεληθούν πολύ οι κατασκευαστές της ΕΕ, δεδομένου ότι έχουν κατά παράδοση λιγότερο πλεονεκτική θέση σε αυτές τις αγορές·

Γ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία έχει επίσης πληγεί από τη μείωση της εσωτερικής ζήτησης, ως απόρροια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, ο δε συνολικός αριθμός ταξινομήσεων εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα που είχαν επιτευχθεί κατά τα χρόνια πριν από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση·

Δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 96% των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 23,2% των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα έχουν ηλικία μεταξύ 55 και 64 ετών και 76,4% μεταξύ 30 και 54 ετών.

Ε)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία έχει υποβάλει εννέα αιτήσεις ΕΤΠ για τη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν στην περιφέρεια Comunidad Valenciana σε διάφορους τομείς από το 2009, πιο πρόσφατα την αίτηση EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana μεταλλικά προϊόντα, η οποία είχε υποβληθεί και εγκριθεί το 2014.

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Ισπανίας τις εξής προτάσεις:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ τούτου, η Ισπανία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 856 800 EUR δυνάμει αυτού του κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους, το οποίο ανέρχεται σε 1 428 000 EUR·

2. σημειώνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης από τις ισπανικές αρχές, στις 16 Αυγούστου 2016, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 8 Νοεμβρίου 2016, και την κοινοποίησε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3. τονίζει ότι στο Sagunto, πόλη που επλήγη από τις απολύσεις, πολλές επιχειρήσεις που συνδέονταν με την αυτοκινητοβιομηχανία έκλεισαν ή μείωσαν σημαντικά τη δραστηριότητά τους από το 2008, λόγω της επίδρασης της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και της παγκοσμιοποίησης της αυτοκινητοβιομηχανίας, με αποτέλεσμα μειωμένα ωράρια εργασίας και απολύσεις·

4. εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση του αριθμού των ανέργων στο Sagunto κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 2007 (2 778) και 2015 (6 437) και για το ποσοστό ανεργίας που ανέρχεται στο 25,8%·

5. αναγνωρίζει ότι στην υπόθεση αυτή οι περιστάσεις είναι εξαιρετικές με σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική, περιφερειακή ή εθνική οικονομία δεδομένου ότι οι 250 θέσεις εργασίας που χάθηκαν στην πόλη Sagunto είναι μεγάλος αριθμός για τα δεδομένα αυτής της μικρής πόλης και της γύρω υπαίθρου·

6. θεωρεί ότι η παροχή στήριξης σε πρώην υπαλλήλους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δικαιολογεί επίσης την έγκριση αίτησης που αφορά λιγότερες από 500 απολύσεις·

7. σημειώνει ότι, μεταξύ των απολυμένων εργαζομένων που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας αίτησης, 71% είναι άνω των 45 ετών, 78% απασχολούνταν στην ίδια επιχείρηση τουλάχιστον για 15 συνεχή έτη και 50% δεν διαθέτουν εκπαιδευτικά προσόντα, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους σε ένα πλαίσιο όπου ήδη υπάρχει έλλειψη θέσεων εργασίας·

8.εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση της Ισπανίας να παρέχει κατάρτιση που θα εστιάζει στη χορήγηση επαγγελματικών αδειών, όπως αυτή που απαιτείται για τη μεταφορά επιβατών, και σε τομείς ή κλάδους όπου υπάρχουν ή θα προκύψουν ευκαιρίες απασχόλησης, όπως ο τομέας των τροφίμων, της μαγειρικής, της πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, του ελέγχου της ποιότητας και των περιβαλλοντικών προτύπων, των έργων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και της συντήρησης βιομηχανικού εξοπλισμού· εγκρίνει την παροχή κατάρτισης όσον αφορά δεξιότητες που συμβάλλουν στη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης, όπως είναι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, οι ξένες γλώσσες και η διοίκηση επιχειρήσεων·

9.εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση των εκπροσώπων των πρώην εργαζομένων της Bosal (η επιχείρηση που απέλυσε την πλειοψηφία των εργαζομένων τους οποίους αφορά η αίτηση αυτή) να υποστηρίξουν την αίτηση για χρηματοδότηση από το ΕΤΠ καθώς και για τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό των μέτρων για τους εργαζόμενους· σημειώνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι, οι σχετικές ενώσεις εργοδοτών και οι τοπικές αρχές (της πόλης Sagunto) επίσης συμμετείχαν στην εν λόγω διαδικασία·

10.σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 25% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέγιστο του 35% που καθορίζεται στον κανονισμό, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

11.σημειώνει ότι οι ισπανικές αρχές έχουν προσφέρει διαβεβαίωση ότι οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα, ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση και ότι είναι συμπληρωματικές προς δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

12.εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιβεβαίωση εκ μέρους της Ισπανίας ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει τα μέτρα τα οποία οφείλει να λάβει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων·

13.υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕTΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Thomas HÄNDEL

Πρόεδρος της επιτροπής EMPL


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Εξ όσων γνωρίζω, η έκθεση για την πρόταση αυτή πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, στις 8 Δεκεμβρίου 2016.

-  Η ανακοίνωση COM(2016)0708 προτείενι συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 856 800 EUR για 250 εργαζομένους που απολύθηκαν στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 29 (Κατασκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων) στην περιφέρεια Comunidad Valenciana (ES52) επιπέδου NUTS 2, στην Ισπανία.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για αυτή την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προκειμένου να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.12.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου