Menetlus : 2016/2298(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0379/2016

Esitatud tekstid :

A8-0379/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/12/2016 - 9.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0495

RAPORT     
PDF 410kWORD 62k
9.12.2016
PE 594.034v02-00 A8-0379/2016

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Esteban González Pons

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe“), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0379/2016),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et EGFi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele EGFi kriisi korral kasutamise kriteerium, kehtestada liidu rahalise toetuse suuruseks 60 % kavandatud meetmete hinnangulisest kogumaksumusest, suurendada EGFi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisaega, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Hispaania esitas taotluse EGF/2016/004 ES/ Comunidad Valenciana automotive, et saada EGFist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 29 (mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine) alla kuuluvas majandussektoris peamiselt NUTS 2. tasandi piirkonnas Comunidad Valenciana (ES52), ning arvestades, et meetmetes osaleb eeldatavasti 250 koondatud töötajat, kes vastavad EGFist toetuse saamise tingimustele;

E.  arvestades, et taotlus esitati EGFi määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud sekkumiskriteeriumi alusel, millega tehakse erand artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud kriteeriumidest, mille kohaselt on toetuse saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul ettevõtjate juures, kes tegutsevad samas NACE Revision 2 osa tasandil määratletud majandussektoris ja asuvad ühe liikmesriigi NUTS 2. tasandi piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas;

F.  arvestades, et ELi 27 maas vähenes mootorsõidukite tootmine 2015. aastal võrreldes 2006. aastaga 0,5 miljoni ühiku võrra (2006. aastal toodeti 18,7 miljonit ühikut, 2015. aastal aga 18,2 miljonit ühikut), kuid kogu maailmas, sealhulgas eriti Hiinas, aga ka teistes Kagu-Aasia riikides, kasvas tootmine 31,1 % (2006. aastal toodeti 69,2 miljonit ühikut, 2015. aastal aga 90,9 miljonit ühikut)(4);

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Hispaanial õigus nimetatud määruse alusel saada 250 koondatud töötaja tööturule tagasi pöördumiseks 856 800 eurot rahalist toetust, mis moodustab 1 428 000 euro suurustest kogukuludest 60 %;

2.  on seisukohal, et väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate endistele töötjatele toetuse andmise tõttu tuleks heaks kiita ka taotlus, mis puudutab vähem kui 500 koondamist;

3.  märgib, et Hispaania esitas taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks 21. juunil 2016. aastal ning komisjon lõpetas hinnangu andmise 8. novembril 2016. aastal ja tegi selle samal päeval Euroopa Parlamendile teatavaks;

4.  märgib, et mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste sektori kohta on laekunud EGFile 23 taotlust, neist 13 puhul on põhjenduseks toodud kaubanduse globaliseerumine(5) ja 10 puhul üleilmne finants- ja majanduskriis(6); märgib, et Hispaania esitas neist EGFi kasutuselevõtmise taotlustest kolm (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León and Aragón ja EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.  märgib, et liidu turuosa vähenemine (2000.–2015. aastal kaotas liit peaaegu poole oma turuosast) autotööstuses on osa pikemaajalisest suundumusest, nagu on märkinud ka komisjon oma hinnangutes varasemate EGFi autotööstusjuhtumite kohta, mis olid seotud kaubanduse globaliseerumisega;

6.  juhib tähelepanu sellele, et Hispaanias põhjustas autotootmise langus nii ettevõtjate kui ka töökohtade arvu vähenemise ja piirkonnas Comunidad Valenciana lõpetas 2008.–2014. aastal 187-st autotööstuse ettevõtjast tegevuse 62, mis tähendab 33,16 % vähenemist;

7.  märgib, et Bosal S.A. alustas tegevust 1986. aastal, mil Sagunto piirkond oli pärast kohalikus kõrgahju käitavas ettevõttes toimunud koondamisi kuulutatud reindustrialiseerimise eelispiirkonnaks; märgib, et Bosal S.A. pankroti ja sulgemise tõttu kadus Saguntos 250 töökohta, mis on selle linna kohta suhteliselt suur arv, ning arvestades, et sel on kohalikule ja piirkondlikule majandusele tõsine mõju, arvestades eelkõige, et tegemist on väikelinna ja maapiirkonnaga, mida on rängalt mõjutanud majanduskriis ning autotööstuses toimunud globaliseerumise tagajärjed; tuletab meelde, et kuigi tööhõive on hakanud näitama paranemise märke, on töötuse määr Comunidad Valencianas endiselt 20,17 %(7);

8.  peab kahetsusväärseks, et 2007.–2015. aastani suurenes töötute arv Saguntos 2778-lt 6437ni ja et töötuse määr on 25,8 %, mis muudab piirkonna niigi hapra olukorra veelgi halvemaks;

9.  rõhutab, et kõigist käesoleva taotlusega hõlmatud koondatud töötajatest 71 % on üle 45-aastased, 78 % oli töötanud sama ettevõtja juures vähemalt 15 aastat järjest ja 50 % inimestest puudub kutseharidus; märgib peale selle, et viimasel ajal ei ole piirkonnas avatud ühtegi uut tehast; juhib tähelepanu sellele, et kõigi nende asjaolude tõttu on koondatud töötajad olukorras, kus töökohti piisavalt ei looda, mis teeb uue töökoha leidmise veel keerulisemaks, eriti kaitsetud;

10.  märgib, et Hispaania kavatseb võtta 12 eri meedet, millest 6 on individuaalsed teenused, nagu teabetunnid, kutsenõustamine, tööle suunamine või ettevõtluse edendamine, ning 6 on käesoleva taotlusega hõlmatud koondatud töötajatele mõeldud toetused ja stiimulid, nagu transpordikulude toetus, elukoha muutmisega kaasnevate kulude hüvitamine või töölevõtmise toetus; juhib tähelepanu sellele, et need meetmed on aktiivsed tööturumeetmed;

11.  tunneb heameelt Hispaania otsuse üle pakkuda koolitusmeetmeid, milles keskendutakse kutset tõendavate tunnistuste väljastamisele, näiteks reisijateveoks vajaliku juhiloa omandamisele, ning sektoritele või valdkondadele, kus juba on töökohti või kus neid edaspidi tekib, näiteks toiduainetööstus, toiduvalmistamine, tööalaste riskide ennetamine ja kvaliteedikontroll ning keskkonnastandardid, kütmise, ventileerimise ja õhu konditsioneerimisega seotud projektid ning tööstusseadmete hooldus; kiidab heaks koolitused, mis hõlmavad oskusi, mis aitavad kaasa tulemuslikumale töötamisele, näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, võõrkeeled, ärijuhtimine;

12.  tunneb heameelt selle üle, et Bosali (ettevõtja, kes koondas suurema osa töötajatest, keda käesolev taotlus puudutab) endiste töötajate esindajad teatasid valmisolekust toetada EGFist toetuse taotlemist ja nad osalevad koondatud töötajatele mõeldud meetmete väljatöötamisel; märgib, et sellesse protsessi kaasati ka tööturu osapooled, asjaomaste tööandjate liit ja kohalikud (Sagunto) ametiasutused;

13.  märgib, et sissetulekut toetavad meetmed moodustavad individuaalsete teenuste kogupaketist alla 25 %, mis on palju madalam kui EGFi määruses sätestatud maksimummäär (35 %), ning et selliste meetmete tingimuseks on sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivne osalemine tööotsimis- või koolitusmeetmetes;

14.  tuletab meelde, et kooskõlas EGFi määruse artikliga 7 tuleks EGFist toetatava individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja nõutavatest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

15.  märgib, et Hispaania on kinnitanud, et toetuskõlblikeks meetmeteks ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

16.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevust; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluvat koolitust kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ettevõtluskeskkonnale;

17.  on veendunud, et rohkemate – eelkõige VKEde töötajate toetuseks mõeldud – erandite tegemist vastuvõetavuskünnisest, vaatlusperioodi pikendamist ning võimalust arvestada koondatud töötajate hulka ka need koondatud töötajad, kes osutasid taotluse aluseks olevale ettevõttele seotud teenuseid, tuleks juhtumipõhiselt hoolikalt hinnata, püüdes igati piirata EGFi eelarvevahendite moonutatud kasutamist; nõustub seetõttu komisjoni otsusega anda toetust 250 töötajale 29st piirkonna Comunidad Valenciana ettevõttest;

18.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riigisisese õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

19.  palub komisjonil tagada üldsuse juurdepääsu EGFi vahendite kasutamisega seotud dokumentidele;

20.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

21.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

22.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

OICA andmebaas: http://www.oica.net/category/production-statistics/

(5)

EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive industry, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR PSA suppliers. COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)094; EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón. COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 ja EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)061

(6)

EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg and Düsseldorf automotive, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; ja EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.

(7)

EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006,(1) eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,(2) eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 12 kohaselt ei tohi EGFist antav toetus ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades)(3).

(3)  Hispaania esitas 21. juunil 2016 taotluse EGFi kasutuselevõtmiseks pärast koondamisi Hispaania 29 autotööstuse ettevõttes. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)  Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõikega 2 käsitatakse Hispaania esitatud taotlust vastuvõetavana, sest koondamistel on tööhõivele ja kohalikule, piirkondlikule või riiklikule majandusele ulatuslik negatiivne mõju.

(5)  Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Hispaania taotluse alusel rahalist toetust summas 856 800 eurot.

(6)  Selleks et EGFi vahendeid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 856 800 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates [käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäev]*.

...,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).


SELETUSKIRI

I. Taustteave

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) loodi selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(1) artikli 12 ja määruse (EÜ) nr 1309/2013(2) artikli 15 sätete kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega assigneeringutena.

Menetluskorra kohaselt esitab komisjon vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(3) punktile 13 fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolne menetlus.

II. Hispaania taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 8. novembril 2016. aastal heaks ettepaneku võtta vastu otsus EGFi kasutuselevõtmise kohta Hispaaniale vahendite eraldamiseks, et toetada Bosal S.A. – ettevõte, kelle tõttu kaotas töö enamik käesoleva taotlusega hõlmatud töötajatest ja kes tegutses NACE Rev. 2 osa 29 (mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine) alla kuuluvas majandussektoris peamiselt NUTS(4) 2. tasandi piirkonnas Comunidad Valenciana (ES52) – pankroti ja sulgemise tagajärjel koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

Kõnealune taotlus on kümnes, mida tuleb 2016. aasta eelarve raames käsitleda, ja 23. taotlus mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmise sektoris ning see puudutab EGFist Hispaania kasuks kokku 856 800 euro kasutuselevõtmist. Taotlus hõlmab 250 koondatud töötajat.

Taotlus saadeti komisjonile 21. juunil 2016. aastal ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 16. augustini 2016. aastal. Komisjon otsustas kooskõlas kõigi kohaldatavate EGFi määruse sätetega, et taotlus vastab EGFist rahalise toetuse andmise tingimustele, millele on osutatud EGFi määruse artikli 4 lõikes 2.

Bosal S.A. alustas Sagunto linnas tegevust 1986. aastal. Ettevõtja põhitegevus oli mootorsõidukite osade ja tarvikute (eelkõige autode väljalaskesüsteemide, katalüüsmuundurite jms) tootmine. Esialgu tootis Bosal peamiselt Hispaania autoturu jaoks. Hiljem tootmist mitmekesistati ja ettevõtja tootis originaalosi ka teistele autoturgudele. ELis sõidukite tootmise vähenemise tõttu on ettevõtjal olnud alates 2012. aastast raskusi. Et kohandada oma tootmisvõimsust nõudlusega ja vähendada kulusid, võttis Bosal kasutusele kohustuslikud lühendatud töögraafikud, mida kohaldati kõigi töötajate puhul. Need meetmed ei andnud siiski tulemust ning 15. jaanuaril 2015. aastal kuulutati välja Bosali pankrot ja ettevõtja suhtes kohaldati erihaldust.

Koondatud töötajatele pakutakse 12 eri liiki meetmeid: 6 on individuaalsed teenused kooskõlas EGFi määruse artikli 7 lõike 1 punktidega a ja c ning 6 on toetused ja stiimulid, millele on osutatud EGFi määruse artikli 7 lõike 1 punktis b. Individuaalsed teenused moodustavad kogusummast üle 75 %.

Komisjon on seisukohal, et kirjeldatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud. Need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Hispaania on esitanud kõik vajalikud kinnitused seoses järgmisega:

–  kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

–  riigisisestes ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud;

–  töötajaid koondanud ettevõtted, kes on pärast koondamisi tegevust jätkanud, on koondamiste puhul täitnud oma juriidilised kohustused ja kandnud oma töötajate eest nõuetekohaselt hoolt;

–  kavandatud meetmed ei saa toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

–  kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

–  EGFi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud EGFi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 856 000 euro ümberpaigutamiseks EGFi reservist (40 02 43) EGFi eelarvereale (04 04 01).

See on 2016. aastal seni kümnes ümberpaigutamisettepanek, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele EGFi kasutuselevõtuks esitatud.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt EGFi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

Komisjoni 8. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1046/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), seoses uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalike aegridade edastamisega (ELT L 310, 9.11.2012, lk 34).


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

CF/jb

D(2016)50456

Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive puhul

Lugupeetud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon (EMPL-komisjon) ning selle Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

EMPL-komisjon ning EGFi käsitlev töörühm pooldavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. EMPL-komisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

EMPL-komisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A)  arvestades, et kõnealune taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (edaspidi „EGFi määrus“) artikli 4 lõikel 2 ning on seotud 250 töötaja koondamisega 29 ettevõttes, mis tegutsevad NACE Rev. 2 osa 29 („Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine“) alla kuuluvas majandussektoris;

B)  arvestades, et tõendamaks seost koondamiste ja maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste vahel, väidab Hispaania, et Euroopa autotööstus on viimasel kümnendil kaotanud märkimisväärselt turuosa ning suundumuse aluseks olev peamine tegur on globaliseerumisega seotud geograafiline nihe tarbimises, eelkõige nõudluse kiire kasv Aasia turgudel, kus ELi tootjatel on väiksemad võimalused tulu teenida, kuna nad on neil turgudel traditsiooniliselt olnud nõrgemas positsioonis;

C)  arvestades, et lisaks sellele on Euroopa autotööstust negatiivselt mõjutanud majandus- ja finantskriisist tulenev sisenõudluse vähenemine, mistõttu registreerimiste koguarv jääb ikka veel majandus- ja finantskriisieelsete aastate tasemest allapoole;

D)  arvestades, et meetmete sihtrühmaks olevatest töötajatest 96 % on mehed; arvestades, et 23,2 % sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest on 55–64 aastat vanad ja 76,4 % on 30–54 aastat vanad;

E)  arvestades, et Hispaania on alates 2009. aastast esitanud EGFile üheksa taotlust, et toetada piirkonnas Comunidad Valenciana eri sektorites koondatud töötajaid, ning et eelmine taotlus (EGF/2014/004 ES Comunidad Valenciana metal) esitati ja kiideti heaks 2014. aastal.

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Hispaania taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõikes 2 sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja et seetõttu on Hispaanial õigus saada nimetatud määruse alusel 856 800 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 1 428 000 euro suurusest kogukulust;

2.  märgib, et komisjon pidas kinni 12-nädalasest tähtajast, mis algas täieliku taotluse kättesaamisega Hispaania ametiasutustelt 16. augustil 2016. aastal ja lõppes rahalise toetuse andmise tingimustest kinnipidamisele hinnangu andmise lõpuleviimisega 8. novembril 2016. aastal, ning tegi selle Euroopa Parlamendile teatavaks samal päeval;

3.  toonitab, et koondamistest mõjutatud Sagunto piirkonnas on alates 2008. aastast paljud autotööstusega seotud ettevõtted majandus- ja finantskriisi ning autotööstuse globaliseerumise koosmõju tõttu tegevuse lõpetanud või seda märgatavalt vähendanud, mistõttu on lühendatud tööaega ja koondatud töötajaid;

4.  peab kahetsusväärseks, et aastatel 2007–2015 suurenes töötute arv Saguntos 2778-lt 6437ni ja et töötuse määr on 25,8 %;

5.  tunnistab, et tegemist on eriolukorraga, millel on ulatuslik mõju tööhõivele ning kohalikule, piirkondlikule ja riiklikule majandusele, kuna Saguntos kaotatud 250 töökohta on väikelinna ja maapiirkonna kohta suur arv;

6.  on seisukohal, et väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate endistele töötajatele toetuse andmise tõttu tuleks heaks kiita ka taotlus, mis puudutab vähem kui 500 koondamist;

7.  märgib, et käesoleva taotlusega hõlmatud koondatud töötajatest 71 % on üle 45-aastased, 78 % oli töötanud samas ettevõttes vähemalt 15 aastat järjest ja 50 % inimestest puudub kutseharidus, mistõttu nad on töökohtade nappuse tingimustes väga kaitsetud;

8.  tunneb heameelt Hispaania otsuse üle pakkuda koolitusmeetmeid, milles keskendutakse kutset tõendavate tunnistuste väljastamisele, näiteks reisijateveoks vajaliku juhiloa omandamisele, ning sektoritele või valdkondadele, kus juba on töökohti või kus neid edaspidi tekib, näiteks toiduainetööstus, toiduvalmistamine, tööalaste riskide ennetamine ja kvaliteedikontroll ning keskkonnastandardid, kütmise, ventileerimise ja õhu konditsioneerimisega seotud projektid ning tööstusseadmete hooldus; kiidab heaks koolitused, mis hõlmavad oskusi, mis aitavad kaasa tulemuslikumale töötamisele, näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, võõrkeeled, ärijuhtimine;

9.  tunneb heameelt selle üle, et Bosali (ettevõte, mis koondas suurema osa töötajatest, keda käesolev taotlus puudutab) endiste töötajate esindajad teatasid valmisolekust toetada EGFist toetuse taotlemist ja nad osalevad töötajatele mõeldud meetmete väljatöötamisel; märgib, et sellesse protsessi kaasati ka tööturu osapooled, asjaomaste tööandjate liit ja kohalikud (Sagunto) ametiasutused;

10.  märgib, et sissetulekut toetavad meetmed moodustavad individuaalsete teenuste kogupaketist alla 25 %, mis on palju madalam kui EGFi määruses sätestatud maksimummäär (35 %), ning selliste meetmete tingimuseks on sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivne osalemine tööotsimis- või koolitusmeetmetes;

11.  märgib, et Hispaania ametiasutused on kinnitanud, et kavandatavateks meetmeteks ei anta rahalist toetust liidu muudest fondidest või rahastamisvahenditest, välistatud on topeltrahastamine ning need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

12.  väljendab heameelt Hispaanialt saadud kinnituse üle, et EGFi rahaline toetus ei asenda meetmeid, mida asjaomane ettevõte peab võtma riigisiseste õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt;

13.  tuletab meelde, et vastavalt määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenuste paketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning kooskõlastatud pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga.

Lugupidamisega

Thomas HÄNDEL

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

Esimees

Eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

Teema:    Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Austatud härra Arthuis

Regionaalarengukomisjonile on arvamuse avaldamiseks esitatud Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise kohta. Minu teada on eelarvekomisjonil kavas 8. detsembril 2016 selles küsimuses vastu võtta raport.

  Otsuse ettepanekus COM(2016)0708 tehakse ettepanek anda EGFist 856 800 eurot toetust 250 töötaja jaoks, kes on koondatud NACE Revision 2 osa 29 (mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine) alla kuuluvas majandussektoris NUTS 2. tasandi piirkonnas Comunidad Valenciana (ES52) (Hispaania).

EGFist rahalise toetuse maksmise eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid ettepanekut ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid kõnealusele Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmisele ega eelnimetatud summa eraldamisele vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

8.12.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

Õigusalane teave