Menettely : 2016/2298(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0379/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0379/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0495

MIETINTÖ     
PDF 407kWORD 63k
9.12.2016
PE 594.034v02-00 A8-0379/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Espanjan hakemus – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Esteban González Pons

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Espanjan hakemus – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0379/2016),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Espanja jätti hakemuksen EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive EGR:n rahoitustuen saamiseksi NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 29 (Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokitellulla toimialalla pääasiassa NUTS 2 -tason alueella Comunidad Valenciana (ES52) toteutettujen työntekijävähennysten vuoksi, ja ottaa huomioon, että EGR-asetuksen mukaiseen tukeen oikeutetun 250 vähennetyn työntekijän odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin;

E.  ottaa huomioon, että hakemus toimitettiin EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan toimintakriteerien nojalla ja että nämä kriteerit poikkeavat 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa esitetyistä kriteereistä, joissa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona yrityksissä, jotka toimivat NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla määritellyllä samalla toimialalla ja sijaitsevat NUTS 2 ‑tason yhdellä alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella jäsenvaltiossa;

F.  ottaa huomioon, että moottoriajoneuvojen tuotanto väheni 27 jäsenvaltion unionissa 0,5 miljoonalla yksiköllä vuodesta 2006 vuoteen 2015 (18,7 miljoonaa yksikköä vuonna 2006 ja 18,2 miljoonaa yksikköä vuonna 2015), kun taas maailmanlaajuinen tuotanto kasvoi 31,1 prosenttia (69,2 miljoonaa yksikköä vuonna 2006 ja 90,9 miljoonaa yksikköä vuonna 2015)(4) erityisesti Kiinassa sekä muissa Kaakkois-Aasian talouksissa;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Espanja on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 856 800 euroa eli 60 prosenttia 1 428 000 euron kokonaiskustannuksista 250 vähennetyn työntekijän integroimiseksi uudelleen työmarkkinoille;

2.  pitää perusteltuna hyväksyä myös hakemukset, jotka koskevat alle 500 työntekijän vähentämistä, koska tukea annetaan pienten ja keskisuurten yritysten entisille työntekijöille;

3.  toteaa, että Espanja jätti EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 21. kesäkuuta 2016 ja että komissio sai kyseistä hakemusta koskevan arvionsa valmiiksi 8. marraskuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

4.  panee merkille, että moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen toimialalla on tähän mennessä jätetty 23 EGR-hakemusta, joista 13 on tehty kauppaan liittyvän globalisaation(5) ja 10 maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin(6) perusteella; toteaa, että Espanja on tehnyt kyseisistä hakemuksista kolme (EGF/2008/002 ES/Delphi, EGF/2008/004 ES/Castilla y León ja Aragón sekä EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción);

5.  toteaa, että unionin autoteollisuuden markkinaosuuden supistuminen on osa pidempiaikaista suuntausta, kuten komissio on todennut niistä autoalaan liittyvien aiempien EGR-hakemusten arvioinneista, joiden taustalla on kauppaan liittyvä globalisaatio, ja toteaa, että vuosina 2000–2015 unioni on menettänyt lähes puolet markkinaosuudestaan;

6.  huomauttaa, että Espanjassa autotuotannon väheneminen johti sekä yritysten että työpaikkojen vähenemiseen ja että Valencian itsehallintoalueella 62 autoalan yritystä yhteensä 187:stä lopetti toimintansa vuosina 2008–2014 eli vähennystä oli 33,16 prosenttia;

7.  panee merkille, että Bosal S.A. aloitti toimintansa vuonna 1986, kun Sagunton alueesta tuli niin kutsuttu uudelleenteollistumiseen varattu alue paikallisen masuunin vähennettyä työntekijöitä; toteaa, että Bosal S.A. -yrityksen konkurssin ja sulkemisen vuoksi Saguntossa menetettiin 250 työpaikkaa, mikä on suhteellisen suuri määrä työpaikkoja kyseisessä kaupungissa, ja että tällä oli suuri vaikutus paikalliseen ja alueelliseen talouteen, etenkin kun otetaan huomioon maaseutualueella sijaitsevan pienen kaupungin erityispiirteet ja se, että alue on kärsinyt ankarasti talouskriisistä ja globalisaation seurauksista autoteollisuudelle; palauttaa mieliin, että vaikka työllisyys on osoittanut elpymisen merkkejä, Valencian itsehallintoalueen työttömyysaste on edelleen 20,17 prosenttia(7);

8.  pitää valitettavana, että työttömien määrä Saguntossa nousi vuodesta 2007 (2 778) vuoteen 2015 (6 437) ja työttömyys on 25,8 prosenttia, mikä pahentaa entisestään alueen jo ennestään heikkoa tilannetta;

9.  korostaa, että kaikista hakemuksen piiriin kuuluvista vähennetyistä työntekijöistä 71 prosenttia on yli 45-vuotiaita, 78 prosenttia on ollut saman yrityksen palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 15 vuotta ja 50 prosentilla ei ole mitään tutkintoa; toteaa lisäksi, että alueella ei ole viime aikoina avattu tuotantolaitoksia; huomauttaa, että kyseiset olosuhteet asettavat työntekijät erityisen huonoon asemaan tilanteessa, jossa työpaikkoja ei luoda riittävästi, ja vaikeuttavat uuden työpaikan löytämistä;

10.  toteaa, että Espanja suunnittelee 12:ta erilaista tointa, joista kuusi on yksilöllisiä palveluja, esimerkiksi tiedotustilaisuudet, ammatillinen ohjaus, työnvälitys ja yrittäjyyden edistäminen, ja kuusi on hakemuksen piiriin kuuluville työntekijöille tarjottavia avustuksia ja kannustimia, kuten tuki matkakuluihin ja asuinpaikan vaihtamisesta aiheutuneisiin kuluihin sekä työhönottoetuus; toteaa, että kyseiset toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä;

11.  suhtautuu myönteisesti Espanjan päätökseen tarjota koulutustoimia, joissa keskitytään ammatillisiin toimilupiin, kuten henkilöliikenteessä edellytettävä todistus, sekä toimialoihin tai alueisiin, joilla on tai tulee olemaan työllistymismahdollisuuksia, kuten elintarvikealaan, ruoanlaittoon, työelämän riskien ennaltaehkäisyyn, laadunvarmistukseen, ympäristöstandardeihin, lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointihankkeisiin ja teollisten laitteiden kunnossapitoon; suhtautuu hyväksyvästi sellaisia taitoja koskevaan koulutukseen, jotka edistävät työssä pärjäämistä, kuten tieto- ja viestintätekniset taidot, vieraat kielet ja liikkeenjohto;

12.  suhtautuu myönteisesti Bosalin (yritys, joka sanoi irti suurimman osan tämän hakemuksen piiriin kuuluvista työntekijöistä) entisten työntekijöiden edustajien halukkuuteen tukea EGR-rahoitusta koskevaa hakemusta sekä heidän osallistumiseensa työntekijöille tarjottavien toimien suunnitteluun; panee merkille, että työmarkkinaosapuolet, asianomainen työnantajien järjestö ja Sagunton paikallisviranomaiset osallistuivat myös tähän prosessiin;

13.  toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus on alle 25 prosenttia yksilöllisten palvelujen koko paketista eli selvästi EGR-asetuksessa asetetun 35 prosentin enimmäismäärän alapuolella ja että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

14.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti EGR:n varoilla tuetun yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

15.  toteaa Espanjan vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

16.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä vähennettyjen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

17.  on vakuuttunut siitä, että soveltamiskynnystä koskevien poikkeusten laajempi käyttö varsinkin pk-yritysten työntekijöiden hyväksi, viiteajanjaksojen pidentäminen ja mahdollisuus sisällyttää hakemukseen siinä mainitulle yritykselle liitännäispalveluja tarjoavat työntekijät olisi arvioitava huolellisesti tapauskohtaisesti ja olisi pyrittävä kaikin keinoin siihen, että EGR-varojen vääristynyttä käyttöä voidaan rajoittaa; hyväksyy siksi komission päätöksen myöntää tukea 29 yrityksestä Valencian itsehallintoalueella vähennetyille 250 työntekijälle;

18.  muistuttaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

19.  pyytää komissiota varmistamaan EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

20.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

21.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

OICA:n tietokanta: http://www.oica.net/category/production-statistics/

(5)

EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive industry, (COM(2016)0708); EGF/2007/001 FR/PSA suppliers, COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT/Lisboa Alentejo, COM(2008)094; EGF/2008/002 ES/Delphi, COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES/Castilla y León ja Aragón, COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE/Karmann, COM(2010)007; EGF/2012/005 SE/Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT/De Tomaso, COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland, COM(2014)0699; EGF/2013/012 BE/Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR/PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE/Ford Genk, COM(2015)0336 ja EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, COM(2016)0061;

(6)

EGF/2009/007 SE/Volvo, COM(2009)0602; EGF/2009/009 AT/Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR/Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR/Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT/Norte-Centro automotive, COM(2011)0664 sekä EGF/2015/002 DE/Adam Opel, COM(2015)0342.

(7)

EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, pyrkii tarjoamaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja auttamaan heitä integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)  EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 12 artiklassa säädetään.

(3)  Espanja toimitti 21 päivänä kesäkuuta 2016 hakemuksen EGR:n varojen ottamiseksi käyttöön sen vuoksi, että työntekijöitä oli vähennetty Espanjassa autoalalla toimivista 29 yrityksestä. Hakemusta on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)  Asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti Espanjan hakemus voidaan kelpuuttaa, koska työntekijävähennyksillä on vakava vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen talouteen.

(5)  Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 856 800 euroa rahoitustuen antamiseksi Espanjan hakemuksen perusteella.

(6)  Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 856 800 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2016 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä]*.

(4)Tehty

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.


PERUSTELUT

I. Tausta

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013(2) 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan varauksena Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II. Espanjan hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 8. marraskuuta 2016 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Espanjan hyväksi, jotta voidaan tukea NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokitellulla toimialalla Valencian itsehallintoalueella (Comunidad Valenciana - ES52) NUTS 2 -tason(4) alueella toimivasta Bosal S.A. -yrityksestä sen konkurssin ja sulkemisen vuoksi vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille. Bosal S.A. sanoi irti useimmat tämän hakemuksen piiriin kuuluvat työntekijät.

Tämä on kymmenes vuoden 2016 talousarvion yhteydessä käsiteltävä ja 23. moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistuksen toimialaa koskeva hakemus, ja se koskee yhteensä 856 800 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Espanjan hyväksi. Sen piiriin kuuluu 250 vähennettyä työntekijää.

Hakemus lähetettiin komissiolle 21. kesäkuuta 2016, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 16. elokuuta 2016 asti. Komissio on tullut EGR-asetuksen kaikkien soveltuvien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä täyttyvät.

Bosal S.A. aloitti toimintansa Sagunton kaupungissa vuonna 1986. Sen ydintoimintaa oli moottoriajoneuvojen osien ja tarvikkeiden (erityisesti autojen pakokaasujärjestelmät, katalysaattorit jne.) valmistus. Bosalin tuotanto suuntautui aluksi lähinnä Espanjan automarkkinoille. Tuotantoa monipuolistettiin kuitenkin myöhemmin, ja yritys valmisti alkuperäisosia myös muille automarkkinoille. Yritys on vuodesta 2012 lähtien ollut vaikeuksissa ajoneuvojen tuotannon vähennyttyä EU:ssa. Tuotantokapasiteetin mukauttamiseksi kysyntään ja kustannusten vähentämiseksi Bosal turvautui pakollisiin lyhennettyihin työaikoihin, joita sovellettiin koko henkilöstöön. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan tehonneet, ja yritys ajautui 15. tammikuuta 2015 konkurssiin ja se asetettiin erityishallintomenettelyyn.

Vähennetyille työntekijöille tarjottavat yksilölliset palvelut koostuvat kahdestatoista erilaisesta toimenpiteestä: kuusi niistä on EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettuja yksilöllisiä palveluja ja toimia ja muut kuusi ovat EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja avustuksia ja kannustimia. Yksilöllisten palveluiden osuus on yli 75 prosenttia tuen koko määrästä.

Komission mukaan edellä kuvatut toimenpiteet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Espanja on toimittanut kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista:

–  Suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita.

–  Kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu.

–  Työntekijöitä vähentänyt yritys, joka on jatkanut toimintaansa irtisanomisten jälkeen, on noudattanut henkilöstön vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvannut työntekijänsä asianmukaisesti.

–  Suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään.

–  Suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastoista rahoitettavia toimia.

–  EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 856 000 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 01).

Tämä on tähän mennessä kymmenes budjettivallan käyttäjälle vuonna 2016 jätetty rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Komission asetus (EU) N:o 1046/2012, annettu 8. marraskuuta 2012, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse aikasarjojen toimittamisesta uutta alueellista jaottelua varten (EUVL L 310, 9.11.2012, s. 34).


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

CF/jb

D(2016)50456

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A)  Hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309//2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 2 kohtaan ja koskee 250:tä työntekijää, jotka jäivät työttömiksi NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 29 (Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokitellulla toimialalla toimivista 29 yrityksestä.

B)  Työntekijävähennysten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välisen yhteyden osoittamiseksi Espanja toteaa, että Euroopan autoteollisuus on menettänyt huomattavasti markkinaosuuttaan viimeisten kymmenen vuoden aikana ja että tärkein liikkeelle paneva voima tämän suuntauksen taustalla on globalisaatioon liittyvä kulutuksen maantieteellinen siirtymä ja erityisesti kysynnän nopea kasvu Aasian markkinoilla, joista unionissa toimivat valmistajat eivät pääse hyötymään yhtä hyvin, sillä ne eivät perinteisesti ole hyvissä asemissa näillä markkinoilla.

C)  Euroopan autoteollisuus on kärsinyt myös talous- ja rahoituskriisistä johtuvasta kotimaisen kysynnän vähentymisestä. Rekisteröintien kokonaismäärä on edelleen talous- ja rahoituskriisiä edeltäneinä vuosina saavutettujen tasojen alapuolella.

D)  Toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä 96 prosenttia on miehiä, 23,2 prosenttia heistä on 55–64-vuotiaita ja 76,4 prosenttia on 30–54-vuotiaita.

E)  Espanja on jättänyt yhdeksän EGR-hakemusta tukeakseen Valencian itsehallintoalueella vuodesta 2009 lähtien useilla aloilla työttömäksi jääneitä työntekijöitä. Viimeisin hakemus EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal jätettiin ja hyväksyttiin vuonna 2014.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Espanjan hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja sen vuoksi Espanja on oikeutettu saamaan tämän asetuksen mukaista rahoitustukea 856 800 euroa eli 60 prosenttia 1 428 000 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että komissio noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi siitä, kun Espanjan viranomaiset jättivät asianmukaisesti täytetyn hakemuksen 16. elokuuta 2016, ja päättyi siihen, että komissio sai arvionsa rahoitustuen myöntämisedellytysten noudattamisesta valmiiksi 8. marraskuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  korostaa, että työntekijävähennykset tehtiin Sagunton alueella, missä vuoden 2008 jälkeen useat autoteollisuuden yritykset ovat talous- ja rahoituskriisin ja autonvalmistuksen globalisoitumisen vaikutuksen vuoksi lopettaneet toimintansa tai vähentäneet sitä merkittävästi, mikä on johtanut työajan lyhentämiseen ja työntekijöiden vähentämiseen;

4.  pitää valitettavana, että työttömien määrä Saguntossa nousi vuodesta 2007 (2 778) vuoteen 2015 (6 437) ja työttömyys on 25,8 prosenttia;

5.  panee merkille, että tässä tapauksessa poikkeuksellisilla olosuhteilla on ollut vakava vaikutus työllisyyteen sekä paikalliseen, alueelliseen ja koko maan talouteen, sillä Saguntossa on menetetty 250 työpaikkaa, mikä on suuri määrä pienelle kaupungille ja maaseutualueelle;

6.  pitää perusteltuna hyväksyä myös hakemukset, jotka koskevat alle 500 työntekijän vähentämistä, koska tukea annetaan pienten ja keskisuurten yritysten entisille työntekijöille;

7.  toteaa, että tämän hakemuksen piiriin kuuluvista vähennetyistä työntekijöistä 71 prosenttia on yli 45-vuotiaita, 78 prosenttia on ollut saman yrityksen palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 15 vuotta ja 50 prosentilla ei ole mitään tutkintoa, minkä vuoksi he ovat erityisen huonossa asemassa alueella, jolla työpaikkoja on niukasti;

8.  suhtautuu myönteisesti Espanjan päätökseen tarjota koulutustoimia, joissa keskitytään ammatillisiin toimilupiin, kuten henkilöliikenteessä edellytettävä todistus, sekä toimialoihin tai alueisiin, joilla on tai tulee olemaan työllistymismahdollisuuksia, kuten elintarvikealaan, ruoanlaittoon, työelämän riskien ennaltaehkäisyyn, laadunvarmistukseen, ympäristöstandardeihin, lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointihankkeisiin ja teollisten laitteiden kunnossapitoon; suhtautuu hyväksyvästi sellaisia taitoja koskevaan koulutukseen, jotka edistävät työssä pärjäämistä, kuten tieto- ja viestintätekniset taidot, vieraat kielet ja liikkeenjohto;

9.  suhtautuu myönteisesti Bosalin (yritys, joka sanoi irti suurimman osan tämän hakemuksen piiriin kuuluvista työntekijöistä) entisten työntekijöiden edustajien halukkuuteen tukea EGR-rahoitusta koskevaa hakemusta sekä heidän osallistumiseensa työntekijöille tarjottavien toimien suunnitteluun; panee merkille, että työmarkkinaosapuolet, asianomainen työnantajien järjestö ja Sagunton paikallisviranomaiset osallistuivat myös tähän prosessiin;

10.  toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus on alle 25 prosenttia yksilöllisten palvelujen koko paketista eli selvästi asetuksessa asetetun 35 prosentin enimmäismäärän alapuolella ja että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

11.  toteaa Espanjan viranomaisten vahvistaneen, ettei ehdotetuille toimille saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen rahoitus estetään ja että ehdotetuilla toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia;

12.  pitää myönteisenä Espanjan antamaa vakuutusta, ettei EGR-rahoitustuella korvata toimia, jotka asianomaisen yrityksen on toteutettava kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten perusteella;

13.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa.

Kunnioittavasti

Thomas HÄNDEL

EMPL-valiokunnan puheenjohtaja


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Asia:  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Arvoisa puheenjohtaja

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 8. joulukuuta 2016.

  Ehdotuksessa COM(2016)0708 ehdotetaan 856 800 euron EGR-rahoitustukea, jotta voidaan tukea 250:tä työntekijää, jotka vähennettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 29 (Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokitellulla toimialalla NUTS 2 -tason alueella Comunidad Valenciana (ES52) Espanjassa toimivista 29 yrityksestä.

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt vahvistetaan Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

8.12.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

Oikeudellinen huomautus